Dokumenti

Strateški dokumenti

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/13)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/16)
 3. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15)
 4. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 5. Deklaracija o gospodarenju otpadom ("Službene novine" broj 36/14)
 6. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 7. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine ("Službene novine" broj 28/16) i cjelokupni tekst
 8. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 31/05),
 9. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine ("Službene novine" broj 17/14)
 10. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 11. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. ("Službene novine" broj 18/16)
 12. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine ("Službene novine" broj 28/16)
 13. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine ("Službene novine" broj 5/15)
 14. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16)
 15. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.  („Službene novine“ broj 7/17)
 16. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.  („Službene novine“ broj 7/17)

Proračun

 1. Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 2. Izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službene novine“ br. 20/17)
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16 i 26/17)
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 26/17) 
 5. Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. godine
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 26/17)
 7. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ br. 20/17)

Županijska skupština - temeljni akti

 1. Statut Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst)
 2. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15)
 4. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 1/11, 30/12, 36/13)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine („Službene novine“ broj 26/17)
 6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 26/17)
 7. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 12/07)
 8. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 36/14)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 9/10 i 30/16)
 10. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije, ('Službene novine' broj 10/11)
 11. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 9/15)
 12. Odluka o porezima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 33/01, 34/16)

Županijska skupština - akti

 1. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12)
 3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju ("Službene novine" broj 14/11, 9/15 i 28/16)
 4. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine" broj 35/12, 31/13 i 39/14)
 5. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku ("Službene novine" broj 17/07)
 7. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" broj 39/14)
 8. Odluka o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području ("Službene novine" broj 30/16
 9. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu ("Službene novine" broj 32/15)
 10. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine" broj 16/13)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere ("Službene novine" broj 15/16)
 12. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/10, 9/14 i 17/15)
 13. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana" ("Službene novine" broj 19/14)
 14. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/129 "Dubračina" ("Službene novine" broj 25/16)
 15. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/102 "Rab" ("Službene novine" broj 25/16)
 16. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/16)
 17. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 18. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.- Terminal Omišalj i DINA- Petrokemija d.d. Omišalj (21.05.2015. ŽS)
 19. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o. Rijeka i INA Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka (21.05.2015. ŽS)
 20. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 21. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16)
 22. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 23. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16 i 26/17)
 24. Odluka o prihvaćanju sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece" ("Službene novine" broj 28/16)
 25. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ("Službene novine" broj 30/16)
 26. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 2/17)
 27. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini ("Službene novine" broj 7/17) 

Županijska skupština – formalna radna tijela

 1. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine" broj 22/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih PGŽ ("Službene novine" broj 37/15)
 3. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 17/07, 31/13)
 4. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 21/15)
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16, 7/17 i 26/17)
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17 i 26/17)
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 20/05, 35/07, 11/16)
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 9. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 2/05, 26/09)
 10. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 7/17)
 11. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 8/14, 17/14, 17/15, 37/157/16, 18/16, 7/17
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/12 i 15/16)
 14. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 25/16)
 15. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 31/13)
 16. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 17. a) Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 47/8)
  b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17) 
 18. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 15/16)
 19. Odluka o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16) 
 20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 35/12, 32/14 i 20/17
 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 5/17) 

Župan - temeljni akti

 1. Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst)
 2. Deklaracija o prihvaćanju CRT načela moralne javne vlasti (Ž, 6.08.2012.)
 3. Etički kodeks službenika i namještenika Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 18/12)
 4. Politika kvalitete

Župan - akti

 1. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (19.03.2012., 23.09.2013., 1.10.2013.-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš (28.03.2011.)
 3. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije  ("Službene novine" broj  10/16)
 4. Odluka o visini naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ (Ž, 1.06.2015.)
 5. Odluka o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 6. Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (Ž, 6.2.2017.)
 7. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županije (Ž, 11. 9. 2017.)

Župan – radna tijela

 1. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/15)
 2. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (11.11.2013.)
  a) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (5.12.2016.)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranskoj županiji, (Ž, 12.12.2011., 12.3.2012., 21.10.2013., 13.10.2014., 21.12.2015.)
 4. Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu (Ž, 21.10.2013., 7.4.2014., 29.3.2016.) 
 5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari na području Primorsko–goranske županije (02.12.2013.)
 6. Odluka o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2018. godine (Ž, 9.02.2015.)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 12/98, 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13)
 8. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 26.10.2015.)
  a) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske Županije (20.2.2017.)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž, 29.2.2016.)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 11. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije("Službene novine" broj 14/16).

Izvještaji / Izvješća

 1. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine (ŽS, 23.3.2017)
 2. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine (Ž, 13.3.2017.)
 3. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2016. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2016. godini (Ž, 29.05.2017.)
 4. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)
 5. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini (09.06.2016. ŽS)
 6. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi Hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2016. godine (ŽS, 26.1.2017.)
 7. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekta (ŽS, 26.1.2017.)
 8. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 10.4.2017.)
 9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 23.3.2017.)
 10. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)

Financijski izvještaji ustanova - trgovačkih društava

 1. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2016. godini (Ž 27.2.2017.)
 2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. (Ž, 13.3.2017.)  
 3. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 16.07.2015.)
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 14.7.2016.)
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini (Ž, 29.5.2017.)
 6. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka (Ž, 15.5.2017.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 15.5.2017.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 15.5.2017.)
 7. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2016. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2016. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2016. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.)
 8. Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu, (Ž, 30.5.2016.)
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 23.3.2017.)
 10. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu (Ž, 10.4.2017.)

Planovi

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 1/17)
 2. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu  (Ž, 16.01.2017.)
 3. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 37/16)
 4. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2019., ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 6. a) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine (Ž, 28.09.2015.)
  b) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini (Ž, 19.9.2016.) 
 7. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/06)
 8. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/14)
 9. Plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 10. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 26/09, 42/12)
 11. Plan zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 42/13)
 12. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 20.3.2017.)
 13. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 14. a) Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 7.12.2015.)
  b) Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 29.3.2016.)
  c) Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 11.7.2016.)
 15. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini ("Službene novine" broj 34/16)
 16. Plan vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 17. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 7/17)
 18. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine (Ž, 18.7.2016.)
 19. Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije PGŽ za 2017. godinu (Ž, 19.12.2016.) 
 20. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 13.2.2017.)
 21. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini (19.12.2016.)
 22. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za šk.god. 2017./2018. kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (Ž, 6.3.2017.)
 23. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 22.5.2017.)
 24. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju za 2017. godinu (Ž, 22.5.2017.)
   

Planovi rada ustanova - trgovačkih društava

 1. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 6.2.2017.)
 2. a) Financijski plan JU Priroda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. (Ž, 19.12.2016.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2017. godini (Ž, 19.12.2016.)
 3. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Ž, 19.12.2016.)
 4. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2017. godinu (Ž, 13.02.2017.)
 5. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2017. godinu (Ž 9.1.2017.)
 6. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu (Ž, 6.2.2017.)
 7. a)Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (ŽS 24.11.2016.) i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 7/17)
  c) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine broj 20/17)
 8. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Ž, 30.1.2017.)
 9. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 27.2.2017.)

Programi

 1. Program javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske Županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 5/17)
 2. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 20/17)
 3. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/13)
 4. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 9.01.2017)

Popis dobitnika javnih priznanja Primorsko-goranske županije

 1. Popis dobitnika priznanja - zahvalnica župana Primorsko-goranske županije
 2. Popis dobitnika županijskih nagrada Primorsko-goranske županije

Nabava/javna nabava

 1. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
 2. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 18.1.2016.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 25.04.2016)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 20.06.2016.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 17.10.2016.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 12.12.2016.)
 3. Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017.
 4. Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016.
 5. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2017. godine
 6. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 7. Registar ugovora javne nabave
 8. Registar bagatelne nabave 2015.
 9. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
 10. Registar bagatelne nabave 2014.
 11. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2014.

Donacije i sponzorstva

 1. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI. 2017. godine
 2. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 5. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 6. Evidencija ugovora za 2013. godinu

Arhiva

 1. Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2005-2009. godine
 2. Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine broj 14/16")
 4. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 28/15)
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, ('Službene novine' broj 11/16)
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 11/16, Godišnji izvještaj ŽUC-a)
 9. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini ("Službene novine" broj 11/16)
 10. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (18.01.2016.)
 11. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini ("Službene novine" broj 37/15, 11/16)
 12. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 35/15)
 13. Financijski plan JU Priroda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. (Ž, 28.12.2015.)
 14. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Ž, 21.12.2015.)
 15. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 16. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.) i Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 17. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine (5.5.2016. ŽS)
 18. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 2/2016)
 19. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2016. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja  Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 7.3.2016.)
 20. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 15.02.2016.)
 21. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 22. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2015. godini (Ž 29.2.2016., 16.03.2015.)
 23. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/13)
 24. a) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine' broj 19/13) 
  b) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 8/14)
  c) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine 11/16)
 25. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. (kultura, sport i tehnička kultura) – "Službene novine" broj 11/16
 26. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, (Ž, 25.7.2016.)
 27. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu (Ž, 21.3.2016.)
 28. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (5.05.2016. ŽS)
 29. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)  
 30. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)
 31. Plan upravljanja nekretninama PGŽ za 2016. godinu (Ž, 14.3.2016.)
 32. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu (Ž, 9.05.2016.)
 33. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  ("Službene novine" broj 25/16)
 34. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 16/13)
 35. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (29.9.2016., ŽS)
 36. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 7/16)
 37. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 27.6.2016.)
 38. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.) i Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 39. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Ž, 8.02.2016.)
 40. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2015. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2015. godini (Ž, 23.05.2016.)
 41. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2015. godinu (Ž, 30.05.2016)
 42. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Ž, 23.5.2016.)
 43. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini (Ž, 30.5.2016.)
 44. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2015. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
 45. Program javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini ("Službene novine" broj 18/16)
 46. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 20/07, 8/09, 39/09)
 47. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 18/05, 19/06, 48/09)
ispiši stranicu ispiši stranicu