Dokumenti

Strateški dokumenti

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/13)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/16)
 3. Razvojna strategija Priprimorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15)
 4. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 5. Deklaracija o gospodarenju otpadom ("Službene novine" broj 36/14)
 6. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 7. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine ("Službene novine" broj 28/16) i cjelokupni tekst
 8. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 31/05),
 9. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine ("Službene novine" broj 17/14)
 10. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 11. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. ("Službene novine" broj 18/16)
 12. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine ("Službene novine" broj 28/16)
 13. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine ("Službene novine" broj 5/15)
 14. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16)

Proračun

 1. Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  ("Službene novine" broj 25/16)
 4. Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. godine
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/16)

Županijska skupština - temeljni akti

 1. Statut Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst)
 2. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15)
 4. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 1/11, 30/12, 36/13)
 5. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 20/07, 8/09, 39/09)
 6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 18/05, 19/06, 48/09)
 7. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 12/07)
 8. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 36/14)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 9/10 i 30/16)
 10. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije, ('Službene novine' broj 10/11)
 11. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 9/15)
 12. Odluka o porezima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 33/01, 34/16)

Županijska skupština - akti

 1. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, SN 4/16-pročišćeni tekst
 2. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12)
 3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju ("Službene novine" broj 14/11, 9/15 i 28/16)
 4. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine" broj 35/12, 31/13 i 39/14)
 5. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku ("Službene novine" broj 17/07)
 7. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" broj 39/14)
 8. Odluka o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području ("Službene novine" broj 30/16
 9. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu ("Službene novine" broj 32/15)
 10. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine" broj 16/13)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere ("Službene novine" broj 15/16)
 12. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/10, 9/14 i 17/15)
 13. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana" ("Službene novine" broj 19/14)
 14. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/129 "Dubračina" ("Službene novine" broj 25/16)
 15. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/102 "Rab" ("Službene novine" broj 25/16)
 16. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/16)
 17. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 18. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.- Terminal Omišalj i DINA- Petrokemija d.d. Omišalj (21.05.2015. ŽS)
 19. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o. Rijeka i INA Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka (21.05.2015. ŽS)
 20. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 21. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16)
 22. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 23. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 24. Odluka o prihvaćanju sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece" ("Službene novine" broj 28/16)
 25. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ("Službene novine" broj 30/16)
 26. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 2/17)

Županijska skupština – formalna radna tijela

 1. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine" broj 22/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih PGŽ ("Službene novine" broj 37/15)
 3. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 17/07, 31/13)
 4. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 21/15)
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/13)
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 20/05, 35/07, 11/16)
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 9. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 2/05, 26/09)
 10. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 16/13)
 11. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 8/14, 17/14, 17/15, 37/157/16, 18/16
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/12 i 15/16)
 14. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 25/16)
 15. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 31/13)
 16. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 17. a) Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 47/8)
  b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine' broj 19/13) 
  c) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 8/14)
  d) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine 11/16)
 18. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 15/16)
 19. Odluka o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16) 

Župan - temeljni akti

 1. Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst)
 2. Deklaracija o prihvaćanju CRT načela moralne javne vlasti (Ž, 6.08.2012.)
 3. Etički kodeks službenika i namještenika Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 18/12)
 4. Politika kvalitete

Župan - akti

 1. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (19.03.2012., 23.09.2013., 1.10.2013.-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš (28.03.2011.)
 3. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije  ("Službene novine" broj  10/16)
 4. Odluka o visini naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ (Ž, 1.06.2015.)
 5. Odluka o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 6. Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (Ž, 6.2.2017.)

Župan – radna tijela

 1. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/15)
 2. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (11.11.2013.)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranskoj županiji, (Ž, 12.12.2011., 12.3.2012., 21.10.2013., 13.10.2014., 21.12.2015.)
 4. Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu (Ž, 21.10.2013., 7.4.2014., 29.3.2016.) 
 5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari na području Primorsko–goranske županije (02.12.2013.)
 6. Odluka o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2018. godine (Ž, 9.02.2015.)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 12/98, 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13)
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13 ,22/15i 22/16)
 9. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 26.10.2015.)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž, 29.2.2016.)
 11. Odluka o osnivanju i imenovanju članova upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 12. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije("Službene novine" broj 14/16).

Izvještaji / Izvješća

 1. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (29.9.2016., ŽS)
 2. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, (Ž, 25.7.2016.)
 3. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2015. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2015. godini (Ž, 23.05.2016.)
 4. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2015. godini (Ž, 30.05.2016)
 5. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini (09.06.2016. ŽS)
 6. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi Hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2016. godine (ŽS, 26.1.2017.)
 7. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekta (ŽS, 26.1.2017.)

Financijski izvještaji ustanova - trgovačkih društava

 1. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2015. godini (Ž 29.2.2016., 16.03.2015.)
 2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu (Ž, 21.3.2016.)
 3. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 16.07.2015.)
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 14.7.2016.)
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Ž, 23.5.2016.)
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini (Ž, 30.5.2016.)
 6. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 27.6.2016.)
 7. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2015. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
 8. Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu, (Ž, 30.05.2016.)
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (5.05.2016. ŽS)
 10. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu (Ž, 9.05.2016.)

Planovi

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 1/17)
 2. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu  (Ž, 16.01.2017.)
 3. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 37/16)
 4. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2019., ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 6. a) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine (Ž, 28.09.2015.)
  b) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini (Ž, 19.9.2016.) 
 7. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/06)
 8. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/14)
 9. Plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 10. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 26/09, 42/12)
 11. Plan zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 42/13)
 12. Plan upravljanja nekretninama PGŽ za 2016. godinu (Ž, 14.3.2016.)
 13. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 14. a) Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 7.12.2015.)
  b) Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 29.3.2016.)
  c) Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 11.7.2016.)
 15. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini ("Službene novine" broj 34/16)
 16. Plan vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 17. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 7/16)
 18. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine (Ž, 18.7.2016.)
 19. Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije PGŽ za 2017. godinu (Ž, 19.12.2016.) 

Planovi rada ustanova - trgovačkih društava

 1. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 6.2.2017.)
 2. a) Financijski plan JU Priroda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. (Ž, 19.12.2016.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2017. godini (Ž, 19.12.2016.)
 3. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Ž, 19.12.2016.)
 4. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2017. godinu (Ž, 13.02.2017.)
 5. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2017. godinu (Ž 9.1.2017.)
 6. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu (Ž, 6.2.2017.)
 7. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.) i Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 8. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (ŽS 24.11.2016.) i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 9. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Ž, 8.02.2016.)

Programi

 1. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. (kultura, sport i tehnička kultura) – "Službene novine" broj 11/16
 2. Program javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini ("Službene novine" broj 18/16)
 3. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/13)
 4. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 9.01.2017)

Popis dobitnika javnih priznanja Primorsko-goranske županije

 1. Popis dobitnika priznanja - zahvalnica župana Primorsko-goranske županije
 2. Popis dobitnika županijskih nagrada Primorsko-goranske županije

Nabava/javna nabava

 1. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu 
 2. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 18.1.2016.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 25.04.2016)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 20.06.2016.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 17.10.2016.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 12.12.2016.)
 3. Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016.
 4. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije za 1.1.-30.6.2016.
 5. Registar ugovora javne nabave
 6. Registar bagatelne nabave 2015.
 7. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
 8. Registar bagatelne nabave 2014.
 9. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2014.

Donacije i sponzorstva

 1. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 1.1.-30.6.2016.
 2. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 3. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 4. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 5. Evidencija ugovora za 2013. godinu

Arhiva

 1. Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2005-2009. godine
 2. Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine broj 14/16")
 4. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 28/15)
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, ('Službene novine' broj 11/16)
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 11/16, Godišnji izvještaj ŽUC-a)
 9. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini ("Službene novine" broj 11/16)
 10. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (18.01.2016.)
 11. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini ("Službene novine" broj 37/15, 11/16)
 12. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 35/15)
 13. Financijski plan JU Priroda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. (Ž, 28.12.2015.)
 14. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Ž, 21.12.2015.)
 15. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 16. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.) i Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 17. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine (5.5.2016. ŽS)
 18. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 2/2016)
 19. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2016. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja  Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 7.3.2016.)
 20. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 15.02.2016.)
 21. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
ispiši stranicu ispiši stranicu