Arhiva dokumenata

Arhiva dokumenata

 1. Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2005-2009. godine
 2. Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine broj 14/16")
 4. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 28/15)
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, ('Službene novine' broj 11/16)
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 11/16, Godišnji izvještaj ŽUC-a)
 9. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini ("Službene novine" broj 11/16)
 10. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (18.01.2016.)
 11. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini ("Službene novine" broj 37/15, 11/16)
 12. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 35/15)
 13. Financijski plan JU Priroda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. (Ž, 28.12.2015.)
 14. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Ž, 21.12.2015.)
 15. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 16. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine (5.5.2016. ŽS)
 17. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 2/2016)
 18. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2016. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja  Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 7.3.2016.)
 19. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 15.02.2016.)
 20. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 21. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2015. godini (Ž 29.2.2016., 16.03.2015.)
 22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/13)
 23. a) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine' broj 19/13) 
  b) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 8/14)
  c) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine 11/16)
 24. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. (kultura, sport i tehnička kultura) – "Službene novine" broj 11/16
 25. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, (Ž, 25.7.2016.)
 26. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu (Ž, 21.3.2016.)
 27. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (5.05.2016. ŽS)
 28. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)  
 29. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)
 30. Plan upravljanja nekretninama PGŽ za 2016. godinu (Ž, 14.3.2016.)
 31. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu (Ž, 9.05.2016.)
 32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  ("Službene novine" broj 25/16)
 33. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 16/13)
 34. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (29.9.2016., ŽS)
 35. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 7/16)
 36. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 27.6.2016.)
 37. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.)
  Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 38. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Ž, 8.02.2016.)
 39. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2015. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2015. godini (Ž, 23.05.2016.)
 40. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2015. godinu (Ž, 30.05.2016)
 41. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Ž, 23.5.2016.)
 42. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini (Ž, 30.5.2016.)
 43. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2015. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
 44. Program javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini ("Službene novine" broj 18/16)
 45. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 20/07, 8/09, 39/09)
 46. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 18/05, 19/06, 48/09)
 47. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (11.11.2013.) 
  a) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (5.12.2016.) 
 48. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 49. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 50. Odluka o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16)
 51. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine (ŽS, 23.3.2017)
 52. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine (Ž, 13.3.2017.)
 53. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini (09.06.2016. ŽS)
 54. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 16.07.2015.)
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 14.7.2016.)
 55. Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu, (Ž, 30.5.2016.)
 56. Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini (Ž, 19.9.2016.)
 57. a) Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 7.12.2015.)
  b) Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 29.3.2016.)
  c) Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 11.7.2016.)
 58. Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 59. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Ž, 19.12.2016.)
 60. Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 61. Izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" br. 20/17)
 62. II. Izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/17)  
 63. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16 i 26/17)
 64. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 37/16)
 65. a) Financijski plan JU Priroda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. (Ž, 19.12.2016.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2017. godini (Ž, 19.12.2016.)
 66. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (ŽS 24.11.2016.)
  i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 7/17)
  c) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine broj 20/17)
  d) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službene novine“ broj 34/17)
 67. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini (19.12.2016.)
 68. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 16.01.2017.)
 69. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine („Službene novine“ broj 26/17)
 70. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini ("Službene novine" broj 34/16)
 71. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 9.01.2017)
  a) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 31.7.2017)
  b) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 6.11.2017)
ispiši stranicu ispiši stranicu