Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured Županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka  ili  Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, 51000 Rijeka (pisarnica).

Usmeni zahtjev prima se u uredu Službenika za informiranje (Adamićeva 10/VI.-604) svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Službenica za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji je Martina Požarić:
T: 351-665
F: 351-637
E: informiranje@pgz.hr

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije (SN 26/14)
Odluka o određivanju službenika za informiranje (SN 16/16)

ispiši stranicu ispiši stranicu