Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština broji 45 članova. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, srpska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 2 člana, obzirom da u stanovništvu Županije sudjeluje s više od 5 %. Sukladno Statutu Primorsko-goranske županije, talijanska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 1 članom.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Županijska skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Skupštine.

Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva Vlada Republike Hrvatske, a konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela - odbora.

Na redovnim izborima za Županijsku skupštinu održanima 19. svibnja 2013. g u novi (sedmi) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su predstavnici 13 stranaka.

Na dan 3. veljače 2017. godine, članovi Županijske skupštine su:

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

 1. JAGODA UGRIN
 2. SONJA BROZOVIĆ CUCULIĆ
 3. ERIK FABIJANIĆ
 4. GORDANA GERIĆ PAULIĆ
 5. GABRIJELA GORJANAC KAPŠA
 6. DUŠAN KOTUR
 7. DARKO CRNKOVIĆ 
 8. MARKO MATAJA MAFRICI
 9. DAMIR BRUSIĆ
 10. LORIS RAK
 11. LEA BLAGOJEVIĆ
 12. SANJA TAMARUT

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

 1. DINKO BEAKOVIĆ
 2. MAJDA BURIĆ
 3. IVAN JAKŠIĆ
 4. DRAGUTIN CRNKOVIĆ
 5. JOSIP RUPČIĆ
 6. ZDRAVKO TOMAC
 7. PETAR VALOVIČIĆ
 8. SANJIN VRKIĆ
 9. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ
 10. IVAN KIRIN

Hrvatska narodna stranka - HNS

 1. ANDREJ POROPAT
 2. TATJANA SMERALDO
 3. ĐANINO SUČIĆ
 4. MIODRAG ŠARAC
 5. HRVOJE MARAČIĆ

Primorsko-goranski savez - PGS

 1. FRANJO BUTORAC
 2. ROBERT MARŠANIĆ
 3. JADRANKA KRULJAC

Hrvatski laburisti - Stranka rada

 1. JELENA KRPAN
 2. DAVID BREGOVAC

Akcija mladih - AM

 1. DARJAN BUKOVIĆ
 2. ROBERT KURELIĆ 

Hrvatska seljačka stranka - HSS

 1. BRANKO GRAŠO
 2. IVO ZRILIĆ

Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

 1. ĐURO DRAGOSAVAC
 2. ELA KORICA

Istarski demokratski sabor - IDS

 1. ZDENKO KIRŠA
 2. SRĐAN SRDOČ

Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke - ARS

 1. MILIVOJ BROZINA

Stranka demokratske akcije Hrvatske - SDA Hrvatske

 1. ADAM MEŠANOVIĆ

Zelena stranka - ZS

 1. ALJOŠA BABIĆ

Most nezavisnih lista - MOST

 1. INES STRENJA-LINIĆ

Nezavisna članica

 1. DINA DOMIJAN
ispiši stranicu ispiši stranicu