Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru

Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

2017. godina
Lokacijska dozvola za izgradnju građevine: Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac – Mali Lošinj, koji se planira na dijelovima k.č. 618, 618/2, 619, 620/1 i 638, sve k.o. Mali Lošinj – grad, po zahtjevu društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a
DATUM OBJAVE 21.7.2017.
Preuzimanje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-2) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 7460/3, 7570, 7571/2, 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-1) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvolu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore,KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03-05/1-17-9 od 30.lipnja 2017., podnositelja zahtjeva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj iz Lošinja
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - PODRUČJE SELCE CENTAR, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selc, podnositelja zahtjeva Murvica d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 10.4.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE DUBRAČINA, Crikvenica, na k.č. 335/1 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE SOPALJSKA, Crikvenica na k.č. 1665 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS - Igralište i vodovodna mreža sustava Crikvenica/Selce - PODRUČJE KOTORSKA, Crikvenica, na k.č. 1373 i dr., podnositelja zahtjeva: MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., investitora Grada Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., po zahtjevu Grada Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za II. fazu rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja Klenovica: ribarska luka i gatovi, na k.č. 3379/1 i 3499/9 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosijeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na k.č. br. 2401/12 i dijelu k.č. 2067/1, k.o. KUKULJANOVO, podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S. Radića 31
DATUM OBJAVE 27.1.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice - Porozina, Dragozetići-Beli, Predošćica, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.
DATUM OBJAVE 14.6.2016.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju, uređenje  plaže A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra  k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490, sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493, sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta).
DATUM OBJAVE 8.6.2016.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje
ispiši stranicu ispiši stranicu