104. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju zgrade, suhe i tople veze između paviljona A i paviljona B na nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č.br. 581/2 i 586/1, z.k.ul. 1035, k.o. Kampor)
 3. Informacija o prijedlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje naknade za korištenje prava puta pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju turističko-ugostiteljske građevine Park III na nekretnini u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj)
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka na:
  a) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava radova izrade opreme stalnog postava i interpretacijskih centara“,
  b) sklapanje ugovora o radovima izrade opreme stalnog postava Prirodoslovnog muzeja Rijeka u Kaštelu Zrinskih,
  c) sklapanje ugovora o radovima izrade opreme Interpretacijskog centra visokog krša Prirodoslovnog muzeja Rijeka u Kaštelu Zrinskih
 6. Prijedlog odluke o II. odabiru programa / projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 8. Prijedlog odluke o financiranju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2019/2020. godine
 9. a) Informacija o odabiru najuspješnijih ustanova i odgojno-obrazovnih djelatnika za dodjelu županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2019. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Osnovne škole Ivanke Trohar, Fužine
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „CLAUSTRA+ - Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“;
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „REFRESH – Rural Revitalization for Cultural Heritage“
 15. a)Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2019. godini
 16. Prijedlog odluke o I. izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini“
 17. a) Prijedlog odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 18. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Primorsko-goranske županije u projektu „N.O.N.O – nadogradimo, osnažimo, napredujmo, omogućimo – unaprjeđenje socijalnih usluga za starije osobe kao doprinos razvoju deinstitucionalizacije Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije“
 19. Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 20. Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu