109. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 2. a) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Cres
 3. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za program 4206 "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge", A 420601 "Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite" Zavodu za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije
 4. Prijedlog odluke da za II. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
 5. a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu
  b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2019. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za sanaciju kolnika na ŽC 5158, lokalitet Mali Lošinj
 7. a) Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini
 9. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za realizaciju goranskog panela o djeci pod nazivom „Djeca u fokusu“
 10. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava županijskim domovima socijalne skrbi u 2019. godini - korištenje informatičkog sustava Riznica u domovima
 11. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi
 12. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije u Općini Čavle u 2019. godini
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Rijekom
 14. a) Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja, utvrđivanju broja stipendista i visine stipendije za stipendiste deficitarnih zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini
 15. Informacija o projektu Kvarner Family
 16. Informacija o namjeri prijave strateškog projekta „MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services“ na 2. poziv u okviru programa Interreg V A Italija – Hrvatska 2014-2020
 17. Informacija o namjeri prijave projekta „FRAME(S)PORT“ – „Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja Jadransko-jonskih malih luka
 18. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt kk.07.4.1.04.0012 – dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju
 21. Prijedlog odluke o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu