123. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za veljaču 2019. godine
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 3. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području tehničke kulture za 2020. godinu
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetničkim potpornim institucijama za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje:
  a) ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji i produženju postojećeg pristana luka Unije, ev.br.nabave: 51/jn/2019
  b) ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i produženju postojećeg pristana luka Unije, ev.br.nabave: 32/jn/2019
 6. Prijedlog odluke o davanje suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka na:
  a) sklapanje okvirnih sporazuma u predmetu nabave „Nabava opreme za multimediju“,
  b) sklapanje ugovora o javnoj nabavi opreme za multimediju u stalnom postavu Prirodoslovnog muzeja Rijeka u Kaštelu zrinskih u Brodu na Kupi
 7. Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Primorsko-goranske županije
 8. a) Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Županijske lučke uprave Rab
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab c) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Rab
 9. Prijedlog sporazuma o poslovnoj suradnji između Primorsko-goranske županije i Veleučilišta u Rijeci
 10. Razmatranje ponude korištenja prava prvokupa nekretnine na otoku Susku
 11. Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali Bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres
 12. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Zdravko Pičuljan“, Grad Rab
 13. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab
 14. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Stanislav Matić“, Grad Rab
 15. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – „Melem“, djelatnost zdravstvene njege u kući
 16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu