29. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2017. godini b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2018. godine c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2017. godini b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2018. godini c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za redovito poslovanje županijskih domova za starije osobe u 2018. godini
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija u 2018. godini
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2018. godini
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara u 2018. godini
 9. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2018. godini
 10. Prijedlog odluke o imenovanju članice vijeća Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“
 12. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ - Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“
 13. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „HERCULTOUR – Hera oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „CLAUSTRA+ - Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu