43. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija
 2. Nacrt prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
 3. Razmatranje ponude prava prvokupa Nikole Reisera na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima (otok Male Orjule)
 4. Prijedlog odluke o III. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 5. Prijedlog prihvaćanja pridruženog partnerstva PGŽ na projektu „Crowddreaming: Youths co-create digital culture“ koji se prijavljuje na natječaj Erasmus+, ka 3 – potpora za reformu politike
 6. a) Prijedlog sporazuma o partnerstvu na projektu „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project “
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u Upravljačkom odboru projekta „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project”
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije za voditelja projekta „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ na odluku o stjecanju imovine
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Nada Šragalj, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Vrbovskog
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu