61. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na otoku Iloviku, Grad Mali Lošinj
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava, podmorski ispust UPOV-a Nerezine, otok Lošinj
 3.  a) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije
 4. Informacija o projektu energetske obnove upravne zgrade u Centru za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije
 5. a) Prijedlog odluke o I. preraspodjeli sredstava po korisnicima za osnovno i srednje školstvo za 2018. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova za 2018. godinu
  c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2018. godinu
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
 7. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Darko Kordić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 8. Prijedlog oPrijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije
 9. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 10. Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška
 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 12. Obavijest o prihvaćanju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko- goranske županije“ za sufinanciranje sredstvima Europske unije
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu