98. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog akcijskog plana provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za razdoblje 2019.-2020. godina
 2. Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za uređenje parkirališta i interne prometnice na nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4, 474, 497/1, 498, 499 i 508, z.k.ul.1473, k.o. Veli Lošinj)
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju turističko-ugostiteljske građevine park IV na nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 394/1 i 395, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj)
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata Park II i kuhinja na nekretnini koja je vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj)
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje:
  a) Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5012, dionica Permani - Brešca
  b) Ugovora za sanaciju dijela ceste (zemljani radovi) ŽC 5030 (Platak) od stac. 3+950 do stac. 5+085.
  c) Ugovora za obnovu i proširenje dijela lokalne ceste LC 58026, dionica željeznički propust Donja Dobra
 8. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka kod odobrenja lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj VIII/104 – „Veli Lošinj“ i imenovanju njegovih članova
 9. Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine („Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ i „Mala barka 2“)
 10. Prijedlog odluke o sufinanciranju obnove tradicijskih barki u sklopu EU projekta ARCA ADRIATICA
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Mr.sc. Nebojša Nikolić, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine
 12. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu i postavljanje električnih ograda u projektu CARNIVORA DINARICA
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provjeru prijava
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu prijava
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu