27. sjednica Županijske skupštine - 5.5.2016

Datum objave: 22.4.2016.
Datum održavanja: 5.5.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. a) Informacija o razvojnom projektu "Lječilišni centar Veli Lošinj"
  b) Prijedlog odluke o prihvaćanju nastavka faznog razvojnog ciklusa "Lječilišnog centra Veli Lošinj" s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta medicinski trakt s hidroterapijom
 5. a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2016. godinu
  c) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2016. godinu
 6. a) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2016. godinu
  b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2016. godinu
  c) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2016. godinu
 7. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2016. godinu
  b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2016. godinu
 8. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija  u  2016. godini
 9. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini
 11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali raj, Ičići, Grad Opatija
 13. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
 14. a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u Programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
  b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za Program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
 15. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini
 16. Prijedlog dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini
 17. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji za 2015. godinu
 18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
 19. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
 20. Prijedlog odluke o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
 21. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranske županija osnivač
 23. Prijedlog programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 24. a) Prijedlog za pristupanje Primorsko-goranske županije osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. 
  b) Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020
 25. a) Prijedlog odluke o utvrđivanju županijske linije u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu Crikvenica - Šilo i sporazum o zajedničkom financiranju županijske linije
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u obalnom linijom pomorskom putničkom prometu Rab - Lun i sporazum o zajedničkom financiranju međužupanijske linije
 26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici
 27. Razmatranje ponude Rijekakina d.o.o. za ostvarivanje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 28. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu