Način rada Službeničkog suda

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje za svaki pojedini slučaj imenuje predsjednik Službeničkog suda vodeći računa da se u vijeće ne imenuje osoba čije bi imenovanje u konkretnom postupku moglo dovesti u pitanje nepristranost rada Službeničkog suda. Predsjednik vijeća uvijek se imenuje iz reda članova Službeničkog suda s položenim pravosudnim ispitom.

Troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi jedinica lokalne samouprave u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak. U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe.

U postupku zbog povrede službene dužnosti primjenjuje se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Usmene rasprave pred vijećem Službeničkog suda održavaju se u poslovnim prostorijama Primorsko-goranske županije smještenim u Rijeci na adresi: Adamićeva 10, II kat.

ispiši stranicu ispiši stranicu