Djelokrug Županijskog savjeta mladih

  • raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Skupštine inicira u Skupštini donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • donosi i daje na odobravanje Skupštini program rada Savjeta, popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada,
  • po potrebi poziva predstavnike županijskih tijela na svoje sjednice,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
ispiši stranicu ispiši stranicu