Program rada Savjeta mladih PGŽ za 2019. godinu

Savjet mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet) je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije.

Mladi Županije u dobi od 15 do 29 godina čine danas gotovo četvrtinu njezine ukupne populacije. Stoga će se Savjet svojim radom i programom obraćati mladim ljudima u obrazovnim ustanovama, u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu i svim drugim djelatnostima Županije, no pozornost će posvetiti i onima koji tek traže svoj posao i svoju društvenu afirmaciju.

Savjet će u svome radu ustrajati u tome da se sustavno unaprijedi stanje velikog broja djelatnosti koje su u sferi interesa mladih ljudi. Bitni aspekti na koje treba posebice obratiti pažnju su: zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i slobodno vrijeme mladih. Savjet će pokušati utvrditi načine na koje je moguće postići sudjelovanje mladih u društvu i rješavati potrebe mladih u kontekstu njihovog razvoja. Sudjelovanje mladih je potrebno zbog stvaranja mreže između generacija, kako bi zajednički mogli razrješavati aktualne probleme, ali i izazove koji ih očekuju u budućnosti. Mladi imaju jedinstvenu priliku da svojim angažmanom daju doprinos u prepoznavanju problema u društvenoj zajednici i pronalaženju rješenja za iste, naravno, u suradnji s iskusnijim i starijim kolegama. Potrebno je uključiti mlade u proces odlučivanja i to u svim fazama procesa donošenja odluka, kako bi se iskoristile njihove svježe ideje, ali i kako bi ih se motiviralo da postanu aktivni i odgovorni građani.

Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži sljedeće aktivnosti:

 1. aktiviranje lokalnih savjeta mladih (općinskih i gradskih) na području Županije
 2. nastavak suradnje sa Skupštinom, radnim tijelima Skupštine i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa, prijedloga zakona i odluka koje se odnose na mlade
 3. nastavak organiziranja sajma rukotvorina „Pokaži mi što znaš“,
 4. upoznavanje učenika srednjih škola i studenata sastavnica Sveučilišta u Rijeci sa radom Savjeta
 5. Krav Maga-otvoreni seminar samoobrane
 6. nastavak „oživljavanja“ Županije sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti
 7. studentska problematika i suradnja sa studentskim udrugama
 8. nastavak bavljenja problematikom zapošljavanja učenika/studenata
 9. suradnja sa županijskim vijećem učenika
 10. poticanje poduzetništva mladih u Županiji/tribina o mladim inovatorima
 11. nastavak projekta „Razmjena udžbenika“
 12. Anti-gravity day
 13. ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih u Županiji.

Aktiviranje lokalnih savjeta mladih (općinskih i gradskih) na području Županije

Ova aktivnost podrazumijeva redovito održavanje zajedničkih sastanaka svih savjeta mladih koji djeluju na području Županije, s ciljem bolje međusobne suradnje i njihovog aktiviranja, te organizaciju najmanje jedne konferencije svih savjeta mladih u Županiji. Savjet će nastojati potaknuti pozitivne procese koji bi rezultirali osnivanjem savjeta mladih u svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Radi postizanja navedenog cilja, Savjet je izradio Strategiju oživljavanja savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave na području Županije. U Strategiji su predloženi načini rješavanja problema sa kojim su se susretali kako kandidati za članove savjeta mladih, tako i predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Između ostalog, predloženo je ujednačavanje dokumentacije za prijavu kandidature za izbor člana savjeta na području čitave Županije te informiranje mladih o važnosti savjeta mladih kao tijela koje može doprinijeti unaprjeđenju njihovog položaja u društvu.

Članovi Savjeta će primjenjivati izrađenu Strategiju s ciljem uključivanja mladih u aktivnosti na županijskoj i lokalnoj razini. Pored navedenog, u suradnji sa čelnicima jedinica lokalne samouprave u tim jedinicama održat će se tribine kao bi se informiralo mlade o funkcioniranju savjeta mladih te kako se zainteresirani mogu u njih uključiti. Savjet od početka svog djelovanja uspostavlja dobre odnose s drugim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj te razmjenom iskustava dobiva nove ideje za rad.

Također, Savjet će nastojati pomoći gradovima i općinama koji su tek osnovali savjete mladih tako da ih upozna s njihovim mogućnostima djelovanja, te da što prije uspostave kontakte s ostalim savjetima mladih. Stoga će predstavnici Savjeta redovito prisustvovati susretima županijskih savjeta mladih na državnoj razini, s ciljem utvrđivanja smjernica rada i preuzimanja primjera dobre prakse u radu savjeta mladih. Održavanje dobrih odnosa između savjeta mladih u Republici Hrvatskoj iznimno je važna zadaća.

Nastavak suradnje sa Skupštinom, radnim tijelima Skupštine i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa, prijedloga zakona i odluka koje se odnose na mlade

Savjet će nastaviti kvalitetnu suradnju sa Skupštinom i drugim tijelima Županije, kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa i odluka koje se odnose na mlade. Predlagat će Skupštini donošenje programa, odluka i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije, te pokretati raspravu o pojedinim pitanjima i predlagati načine njihova rješavanja.

Da bi Savjet mogao provoditi ovaj oblik suradnje sa Skupštinom, tražit će od nadležnih županijskih upravnih tijela potrebne podatke, izvješća i slično.

Ovom aktivnošću Savjet izravno utječe na kreiranje politike za mlade kako u Županiji, tako i u Republici Hrvatskoj. Svojim prijedlozima, istraživanjima, raspravama i kritikom postojećih rješenja Savjet pridonosi stvaranju kvalitetnije regulative koja uređuje područje brige o mladima.

Nastavak organiziranja sajma rukotvorina „Pokaži mi što znaš“

U 2019. godini planira se organizirati Sajam rukotvorina „Pokaži mi što znaš“. Na prethodnim sajmovima sudjelovao je znatan broj udruga i mladih osoba koji su predstavili svoje proizvode nastale u kućnoj radinosti.

Upoznavanje učenika srednjih škola i studenata sastavnica Sveučilišta u Rijeci sa radom Savjeta

Članovi Savjeta aktivno su uključeni u kampanju po srednjim školama i fakultetima na razini Županije kako bi što veći broj mladih upoznali sa radom Savjeta. U dogovoru sa srednjim školama i fakultetima, mladima se putem powerpoint prezentacije i dijeljenjem letaka približava djelokrug rada Savjeta, njegovi članovi, kao i bitne aktivnosti Savjeta. Na prezentacijama se potiče i proaktivnost mladih na način da se aktivno uključe u osmišljavanje, organiziranje i provođenje aktivnosti s ciljem unapređenja položaja mladih u društvu.

Krav Maga - otvoreni seminar samoobrane

Savjet organizira besplatni tečaj samoobrane u uvjetima što sličnijim stvarnom okruženju. Tečaj će biti namijenjen mladima, a provoditi će ga treneri iz Krav Maga Global organizacije.

Nastavak „oživljavanja“ Županije sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti

Savjet će u dogovoru sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci pokrenuti inicijativu za oslikavanje javnih površina. U dogovoru sa zainteresiranim  jedinicama lokalne samouprave pronašli bi se prostori koji bi mogli poslužiti za navedenu namjenu.

Studentska problematika i suradnja sa studentskim udrugama

Savjet će se aktivno uključiti u raspravu o bitnim studentskim pitanjima koji direktno utječu na njihov standard. Poseban naglasak stavit će se na sprječavanje mogućnosti povećanja školarina kao i na druge teme od značaja za studente. Kako bi što kvalitetnije zaštitio prava studenata Savjet će aktivno surađivati sa studentskim udrugama i organizacijama. Savjet će organizirati i press konferencije kako bi širu javnost upoznao sa studentskom problematikom.

Nastavak bavljenja problematikom zapošljavanja učenika/studenata

Jedna od aktivnosti je i poboljšanje informiranja učenika i studenata koji su za vrijeme svog obrazovanja primorani raditi te obavljaju najčešće manualne i pomoćno administrativne poslove. Učenici i studenti nisu dovoljno informirani glede prava i obveza koji proizlaze sklapanjem učeničkih i studentskih ugovora zbog čega na kraju snose negativne posljedice. Potpisivanje navedenih ugovora posljedično utječe na porezne obveze, obveze u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, kao i na pravo za isplatom naknade za obavljeni rad i pravo da budu upoznati s odredbama zaštite na radu.

Suradnja sa Županijskim vijećem učenika

Vijeće učenika srednjih škola na području Županije uz pomoć Savjeta mladih ponovno je zaživjelo u prosincu 2016. godine. Savjet smatra da su srednjoškolci važan dio ne samo mlade populacije već i cijelog društva, pa namjerava nastaviti podupirati navedeno tijelo i surađivati sa njime. Kroz takvu suradnju i Savjet dobiva neke nove ideje za bolji i uspješniji rad, a akcije usmjerene na mlade učinile bi se zanimljivijima za tinejdžersku dobnu skupinu. Savjet bi u okviru ove aktivnosti okupljao predstavnike mladih iz svih srednjih škola u Županiji i raspravljao o srednjoškolskim problemima unutar samih škola.

Poticanje poduzetništva mladih u Županiji te održavanje tribine mladih inovatora

Mladi ljudi su često završetkom srednjih škola i fakulteta nedovoljno pripremljeni za tržište rada. Suradnjom sa svim potrebnim institucijama, ustanovama i firmama nastojat će se pomoći mladima pri njihovom pripremanju za tržište rada i odrađivanju svih potrebnih praksi. Također, Savjet će se aktivno uključiti u programe koji se bave navedenom problematikom. Pored navedenog, organizirala bi se i tribina na kojoj bi mladi inovatori široj publici, a posebice mladima, mogli predstaviti svoj rad.

Nastavak projekta „Razmjena udžbenika“

Savjet je provođenjem ove aktivnosti u ljeto 2016. i 2017. godine uvidio problematiku učenika i roditelja glede nabavljanja udžbenika te je odlučio pružiti pomoć roditeljima i učenicima i na način da je na Facebooku napravio grupu pod nazivom "Razmjena udžbenika PGŽ". Na navedeni način svi učenici i roditelji su kroz cijelu godinu mogli pristupiti u grupu i međusobno kontaktirati te objavljivati svoje oglase glede nabave/razmjene udžbenika. Zbog velikog interesa planira se i u 2019. godini organizirati kupnja/prodaja/razmjena udžbenika. Ova aktivnost odvija se na način da članovi Savjeta razmjenjuju kontakte i povezuju osobe koje kupuju/prodaju/razmjenjuju udžbenike

Anti-gravity day

Cilj manifestacije je promocija kulture kretanja, urbanih sportova, vještina orijentiranih pokretu te zdravog načina života. Riječ je o jedinstvenom spoju alternativnih sportova i urbane kulture. Ključni partneri u manifestaciji će biti sportska društva i udruge. Manifestacija će se promovirati na razini osnovnih i srednjih škola u dogovoru sa stručnim službama.

Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih u Županiji

U svojem će radu Savjet kao i do sada raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na problematiku mladih na području Županije, a posebno o onima koji će biti na dnevnom redu Skupštine. O njima će donositi zaključke koji će se upućivati Skupštini. Predstavnici Savjeta će iznositi stavove Savjeta na sjednici Skupštine kada ocijene da se radi o izrazito važnoj temi za mlade.

Putem internetske stranice, odnosno linka na web stranici Županije kontinuirano bi se informiralo mlade o svim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih, a jednako tako i o radu Savjeta. Savjet će prema potrebi provoditi i aktivnosti koje nisu izričito navedene u Programu, a za koje smatra da su u određenom trenutku od iznimnog značaja za mlade (npr. organizacija i sudjelovanje na tribinama, radionicama, seminarima, konferencijama i sl.)Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
ispiši stranicu ispiši stranicu