Statistički podaci o gospodarstvu Primorsko-goranske županije

Bruto domaći proizvod

Sukladno posljednjim javno dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2015. godini bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 97.177 kune (12.770 EUR), što je za oko 20,6% više od prosjeka na razini Republike Hrvatske koji iznosi 80.555 kune (10.586 EUR), dok je u 2014. godini ostvareno 96.480 kune (12.645 EUR) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji što je 23,4% više u odnosu na prosjek Republike Hrvatske koji iznosi 78.201 kuna (10.249 EUR) po glavi stanovnika.

Ukupno je u 2015. godini u Primorsko-goranskoj županiji ostvaren BDP u visini 28.363,69 milijuna kuna (3.727,36 milijuna EUR), a što čini 8,4% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske, Ukupno je u 2015. godini u Primorsko-goranskoj županiji ostvaren BDP u visini 28.363,69 milijuna kuna (3.727,36 milijuna EUR), a što čini 8,4% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske,

U 2014. godini ukupna je veličina ostvarenog BDP-a u Primorsko-goranskoj županiji 28.339,30 milijuna kuna (3.714,19 milijuna EUR), što je oko 8,6% u BDP-u Republike Hrvatske i oko 26,8% u ostvarenom BDP-u Jadranske Hrvatske.

Među županijama Jadranske Hrvatske Primorsko-goranska županija u 2015. godini bilježi najveći ostvareni ukupni BDP, a BDP po glavi stanovnika je 25,5% iznad prosjeka Jadranske Hrvatske te 20,6% iznad prosjeka Republike Hrvatske.

Grafikon 1: Bruto domaći proizvod po stanovniku u Primorsko-goranskoj županiji, u kunama

Izvor: DZS

Tablica 1. Bruto domaći proizvod (Izvor: DZS)

Opća gospodarska kretanja kod poduzeća

Broj i struktura poduzeća

Prema službenim podacima FINA-e o poslovnim subjektima obveznicima podnošenja godišnjeg financijskog izvješća (obveznicima poreza na dobit izuzev financijskih institucija, a prema evidenciji Porezne uprave), na području Primorsko-goranske županije u 2013. godini poslovalo je 9.011 subjekata, u 2014. godini njih 9.324, a u 2015. godini broj subjekata narastao je na 9.436, dok je u 2016. godini taj broj narastao na 9.689 subjekata te u 2017. godini na 10.189 subjekata.

Broj zaposlenih kod poduzeća

Prema podacima FINA-e za razdoblje 2013. – 2016., broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko-goranske županije (nisu obuhvaćeni obrti, poljoprivrednici i ostala slobodna zanimanja) kretao se od 58.114 zaposlenih u 2013. godini, nakon čega je došlo do pada broja zaposlenih u 2014. i 2015. godini na oko 57.500, do 58.818 osoba u 2016. godini te 61.588 zaposlenih osoba u 2017. godini, a što predstavlja rast od 4,7% u odnosu na 2016. godinu.

Rezultati poslovanja

Ukupni ostvareni prihod poduzeća u 2017. godini iznosi 38.276.506.614 kuna, a što je za oko 10,7% više u odnosu na rezultat iz 2016. godine kada je ostvareno 34.577.644.028 ukupnih prihoda.

S druge strane, u 2017. godini ostvareno je 36.513.995.619 kuna ukupnih rashoda, a što je za oko 10,5% više u odnosu na godinu ranije kada je zabilježeno 33.042.082.001 kuna ukupnih rashoda.

Ukupni rezultati takvih trendova poslovanja su da je u 2017 godini ostvareno oko 1,4 milijarde kuna dobiti, što predstavlja rast od 14,5% u odnosu na 2016. godinu u kojoj je ukupno ostvareno oko 1,2 milijarde kuna dobiti, a što je pak povećanje od 67% u odnosu na 2015. godinu u kojoj je ostvareno ukupno 722,8 milijuna kuna dobiti.  

Grafikon 2. Struktura poduzeća po broju subjekata prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini

Izvor: FINA

Grafikon 3. Struktura poduzeća po broju zaposlenih prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini

Izvor: FINA

U strukturi poduzeća u 2017. godini, među prve tri djelatnosti prema broju subjekata spadaju:

  1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 21,7%,
  2. stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 15,8%, te
  3. građevinarstvo sa 12,2% udjela.

Prema broju zaposlenih pak, među prve tri djelatnosti spadaju:

  1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 21,3%,
  2. prerađivačka industrija sa 19,6%, te
  3. djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 12,8% udjela.

Tablica 2. Opća gospodarska kretanja kod poduzeća (Izvor: FINA)

Izravna inozemna ulaganja

Ukupna ulaganja u Republiku Hrvatsku za razdoblje 2008. – 2017. godine iznosila su 15.922,4 milijuna EUR, dok su ulaganja u Primorsko-goransku županiju u istom razdoblju iznosila 1.139,4 milijuna EUR, odnosno oko 7,2% ukupnih ulaganja na razini Republike Hrvatske.

U razdoblju 1993. – 2017., u Primorsko-goransku županiju došlo je do priljeva 1.909,6 milijuna EUR kroz izravna inozemna ulaganja.

Oko 50% inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije plasirano je u financijske uslužne djelatnosti. Inozemna ulaganja u djelatnosti povezane sa nekretninama i vlasnička ulaganja u nekretnine čine oko 35% ukupnih inozemnih ulaganja u Županiju. Inozemna ulaganja u ostale djelatnosti iznose oko 15% od ukupnih inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 1993. – 2016.

Tablica 3. Izravna inozemna ulaganja (Izvor: HNB)

Robna razmjena s inozemstvom kod poduzeća

Prema podacima FINA-e, poduzeća Primorsko-goranske županije izvozno su orijentirana. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosi visokih 185,6%, u 2014. godini 175,8%, u 2015. godini 265,5%, te u 2016. godini 221,1%.

Pokrivenost uvoza izvozom u 2017. godini iznosi 238,2%, te je rezultat ostvarenja izvoza u visini 8.407.560 tisuća kuna i uvoza u visini 3.530.029 tisuća kuna, a što je rezultiralo i pozitivnim vanjskotrgovinskim saldom od preko 4,8 milijardi kuna.

Tablica 4. Robna razmjena s inozemstvom kod poduzeća (Izvor: FINA)

Tržište rada

Zaposlenost

Zaposlenost u ukupno radno aktivnom stanovništvu iznimno je bitna s obzirom na to da na zaposleno stanovništvo pada teret uzdržavanja sveukupnog stanovništva kroz poreze, doprinose te ostala javna davanja.

Prosjek zaposlenosti ukupno radno sposobnog stanovništva u Hrvatskoj se kreće na oko 60%. U 2016. godini u Primorsko-goranskoj je županiji bilo ukupno 101.268 zaposlenih osoba, što predstavlja povećanje za oko 0,4% u odnosu na 2015. godinu kada je zabilježeno ukupno 100.844 zaposlenih prema administrativnim izvorima, a što je za oko 0,9% više u odnosu na zaposlenost 2014. godine kada je bilo 99.958 ukupno zaposlenih prema administrativnim izvorima.

Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, najveći se pad ukupnog broja zaposlenih, a kao posljedica globalne ekonomske i financijske krize, dogodio u 2010. godini kada je broj zaposlenih pao za oko 9,5%, odnosno za preko 5.000 osoba u odnosu na godinu ranije, no od 2014. godine nadalje tržište se pomalo stabilizira te broj zaposlenih kontinuirano raste.

U ukupnom broju zaposlenih prema administrativnim oblicima u 2016. godini vidljiva je sljedeća struktura:

  • zaposleni u pravnim osobama – 83,6%
  • zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama  – 16,2%
  • individualni poljoprivrednici – 0,2% 

Plaće

Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini, prema podacima DZS-a, iznosila je 5.620,00 kn, što je za 1,5% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2014. godini koja je iznosila 5.538,00 kn.

Grafikon 4. Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini

Izvor: HZZ

Tablica 5. Zaposlenost i plaće (Izvor: DZS)

Nezaposlenost

U 2017. godini u Primorsko-goranskoj je županiji registrirano ukupno 9.774 nezaposlenih osoba, što predstavlja smanjenje za oko 24,2% u odnosu na 2016. godinu kada je registrirano ukupno 12.888 nezaposlenih, a što je za oko 16,9% manje u odnosu na nezaposlenost u 2015. godini. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, primjetno je da nakon 2008. godine broj nezaposlenih raste do 2014. godine, velikim dijelom kao posljedica ekonomske i financijske globalne krize, dok su od 2015. godine do danas primjetni pozitivni trendovi smanjenja registrirane nezaposlenosti.

Grafikon 5. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema spolu

Izvor: HZZ

Grafikon 6. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema dobi

Izvor: HZZ

Tablica 6. Nezaposlenost (Izvor: HZZ)

Obrtništvo

U Primorsko-goranskoj županiji u 2008. godini bilo je više registriranih obrta nego trgovačkih društava. Nakon 2008. godine, situacija se mijenja te se broj obrta i trgovačkih društava u 2009. godini izjednačava, a od 2010. godine nadalje broj obrta se smanjuje, te je u 2017. godini broj obrta nešto manji od broja trgovačkih društava, odnosno ukupno je u 2017. godini aktivno 7.778 obrta što predstavlja udio od 43,1% u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije.

Obrtnici su u 2008. godini činili većinu aktivnih ustrojbenih oblika u Primorsko-goranskoj županiji, a nakon 2008. godine njihov postotak u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije održava se na razini nešto ispod 50%.

Broj zaposlenih u obrtništvu Primorsko-goranske županije nakon 2009. godine opada. Struktura zaposlenih u obrtništvu također se mijenja u promatranom razdoblju nakon 2008. godine te broj radnika zaposlenih kod obrtnika opada, odnosno vidljivo je kako vlasnici u strukturi zaposlenih čine veći udio – 55,3% u 2017. godini.

Tablica 7. Obrtništvo (Izvor: HOK)

ispiši stranicu ispiši stranicu