Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

Branka IvandićPročelnica: Branka Ivandić, dipl.iur.
Administrativna tajnica: Angelina Gardijan

BRANKA IVANDIĆ rođena je u Ustikolini (BiH). Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U svom je radnom vijeku radila kao pravnica specijalizirana za kadrovske i opće poslove. U Primorsko – goranskoj županiji obavljala je poslove pomoćnice pročelnika, pročelnice Ureda Župana i pročelnice Upravnog odjela za imovinu i opće poslove, a od 2001. godine do 2003. godine obavljala je i poslove predstojnika Ureda državne uprave. Dobitnica je posebnog priznanja za doprinos razvoju područne i lokalne samouprave.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;
 • savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima
 • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije
 • izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;
 • provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;
 • ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;
 • razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;
 • uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),osim ispostava upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva i zaštite okoliša;
 • provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije;
 • investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, te održavanje poslovnih prostora koje koriste upravna tijela Županije temeljem zakupa, a sukladno ugovoru o zakupu;
 • investicijsko održavanje nekretnina koje su u vlasništvu županijskih ustanova i trgovačkih društava te koje temeljem zakupa koriste županijske ustanove i trgovačka društva, a koje se u cijelosti ili djelomično financira sredstvima iz Proračuna, sukladno odlukama nadležnih tijela;
 • nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
 • osiguranje službenika i namještenika i imovine (pokretnina i nekretnina) Županije, te provođenje postupka utvrđivanja štete i naplate štete temeljem osiguranja;
 • održavanje službenih vozila Županije, poslove prijevoza i poslove recepcije;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

 

ispiši stranicu ispiši stranicu