O upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je s dvije unutarnje ustrojstvene jedinice te su srodni poslovi i zadaci funkcionalno razvrstani prema skupinama djelatnosti:

 1. pomorsko dobro i koncesije
 2. promet i veze

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;
 • provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;
 • provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastrskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;
 • pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županije, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
 • praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;
 • praćenje provedbe ugovora o čišćenju akvatorija i priobalja Jadranskog mora na području Županije;
 • poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;
 • poticanje, koordinacija, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinacija ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;
 • poticanje programa i projekata s ciljem edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:
 • izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;
 • poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;
 • poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;
 • poticanje rada lokalnih televizijskih postaja te emitiranje programa s temama od lokalnog i županijskog značaja i interesa;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela;
 • predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu