Evidencija korisnika, priprema vrednovanja pomorskog dobra i uspostava cjelovitog koncesijskog sustava

Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta. Koncesijska prava i obveze nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji.

Preduvjet za pokretanje postupka davanja koncesije je određena granica pomorskog dobra na lokaciji te upisane čestice kao pomorsko dobro u zemljišne knjige. Inicijativa za dodjelu koncesije mora biti usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom. Koncesija se može dati za gospodarsko korištenje (na temelju javnog prikupljanja ponuda) i posebnu upotrebu pomorskog dobra (na zahtjev). Koncesija se daje na lučko i vanlučko područje, na period od 5 do 99 godina.

Nadležnost za davanje koncesija županijskog značaja na rok od 5 do 20 godina ima Županijska skupština PGŽ, uz prethodno mišljenje stručnog tijela za ocjenu koncesija i provedenog javnog natječaja.

Godišnja koncesijska naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio koncesijske naknade određen je metrima zauzete koncesionirane površine. Promjenjivi dio naknade određen je u postotnom iznosu od ukupnog godišnjeg prihoda koncesionara.

Provedba davanja koncesije

Zainteresirana stranka postupak dobivanja koncesije za gospodarsko korištenje pokreće pismom inicijative. Uz pismo je potrebno priložiti:

  1. dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se traži koncesija
  2. prijedlog o opsegu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na snimci stvarnog stanja u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu s površinom izraženom u četvornim metrima
  3. idejno rješenje (prema detaljnom planu)
  4. dokaze o podmirenju obaveze iz ranijih koncesija
  5. izjava da do sada koncesija nije oduzimana.

Poslije provedenoga prethodnog postupka provodi se javno prikupljanje ponuda.
Dokumentacija koja se dostavlja na javno prikupljanje ponuda propisana je u članku 18. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/4, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Za sve detalje obratite se Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.

Propisi

ispiši stranicu ispiši stranicu