Propisi

O propisima koji se tiču pomorskog dobra i koncesija više možete saznati na stranicama Narodnih novina:

  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03141/0638/09, 123/11 i 56/16)
  • Zakon o koncesijama (NN 143/12)
  • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17)
  • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)
  • Pravilnik o upisniku koncesija na pomorskom dobru (NN 176/04)
  • Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesiju na pomorskom dobru (NN 68/04)
  • Naredba o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (NN 159/13)
  • Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)
ispiši stranicu ispiši stranicu