Rad povjerenstva za granice

Ustrojstvo

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN br. 8/04 i 82/05) uređuje kriterije i postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra, odnosno granice lučkog područja, način izrade prijedloga, plan osiguranja sredstava, te sastav Županijskog povjerenstva za granice.

Za svaku obalnu Županiju župan osniva Županijsko povjerenstvo za granice, a pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture djeluje Povjerenstvo za granice Ministarstva koje osniva ministar.

Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra se sastoji od 7 članova, koji su stručni predstavnici sljedećih tijela:

 • Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (2 člana)
 • Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša
 • Državne geodetske uprave – Područni ured za katastar
 • Lučke kapetanije
 • Općinskog suda – mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru (promjenjivi član),
 • Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član)

Djelokrug rada

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra izvan lučkog područja, te luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja, kao i luka posebne namjene.

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice temeljem izvatka iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskog dobra ili iznimno putem zahtjeva. Po izlasku na teren, te kasnije na sastancima Povjerenstva izrađuje se prijedlog granice pomorskog dobra, i upućuje na donošenje Povjerenstvu Ministarstva koje o tome donosi Rješenje.

Povjerenstvo pri izradi prijedloga ima propisane kriterije kojih se je dužno pridržavati i koji su razvrstani na sljedeći način:

 • najmanje 6 metara od crte srednjih viših visokih voda (SVVV) – kao zakonski minimum
 • "funkcionalni princip" – sva  područja u svezi s korištenjem mora sukladno dokumentima prostornog uređenja
 • "maritimo linija" iz katastarskih planova
 • nasipi na morskoj obali
 • prirodne i umjetne prepreke

Župan je uključen u proces izrade prijedloga ukoliko se predlaže granica pomorskog dobra uža od zakonskog minimuma, odnosno manje od 6 metara od crte srednjih viših visokih voda (SVVV).

Prijedlog granice sastoji se od tekstualnog opisa granice s obrazloženjem, grafičkog prikaza granice, te niza obveznih priloga.

Članovi

Izvješća

ispiši stranicu ispiši stranicu