Izvješća

Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine“ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11) i Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra ("Narodne novine" br. 8/04, 82/05) Župan je dužan donijeti Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu do 1. prosinca tekuće godine.

Predmetni plan, sukladno Uredbi, treba sadržavati i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu te da ga se putem nadležnog upravnog tijela treba dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

ispiši stranicu ispiši stranicu