Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Ljudevit KrpanPročelnik: izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan
Administrativna tajnica

IZV.PROF.DR.SC. LJUDEVIT KRPAN rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Zvanje magistra, a potom i doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet, stekao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Član je Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za regionalni razvoj,  infrastrukturu i upravljanje projektima ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

 • poslove regionalnog koordinatora za Županiju te obaveze koje iz istog proizlaze;
 • ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
 • sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;
 • pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
 • pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, …);
 • pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
 • poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;
 • poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;
 • poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;
 • davanje koncesije u području energetike;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
 • uspostavu sustava za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije kao i suradnja (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
 • suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
ispiši stranicu ispiši stranicu

Korisni sadržaji

Prev Next