Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Vahtar-JurkovićPročelnica: doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković
E koraljka.vahtar-jurkovic@pgz.hr
Administrativna tajnica: Viktorija Matetić

DOC.DR.SC. KORALJKA VAHTAR – JURKOVIĆ rođena je u Puli. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet graditeljskih znanosti završila je u Rijeci, a Poslijediplomski znanstveni studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam/urbanističko i prostorno planiranje. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, članica znanstvenog projekta Urbanističko i pejzažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture.

Adresar
Web stranica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Kontaktirajte nas

MJESTO PRIJEM STRANAKA TEL
Rijeka
Riva 10, 1. kat


Slogin kula 2, Ured 02-03
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

U pisarnici radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, srijedom do 18 sati


051/351-202051/351-200
051/351-238
051/351-239
Crikvenica
Kralja Tomislava 85, Crikvenica

ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 8.30 do 14 sati

051/351-360
Delnice
Trg 138.brigade HV 4, Delnice
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 7.30 do 13 sati

Delnice:
051/351-405
Vrbovsko:
051/351-442
Čabar:
051/351-422
Krk
Trg bana Jelačića 3, Krk
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 7.30 do 13 sati


051/351-328
Mali Lošinj
Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj

ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 8.30 do 14 sati


051/351-347
Opatija
Maršala Tita 4, Opatija
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 8.30 do 14 sati

051/351-380
Rab
Palit 71
(zgrada "Merkur", Poslovni centar "Mali Palit")

ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

U pisarnici: radnim danom od 8.30 do 14 sati

051/351-305

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
 • vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
 • izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima;
 • izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom;
 • izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode;
 • provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu;
 • provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
 • izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
 • pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na zaštićenim područjima prirode koje su u nadležnosti Županije, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
 • izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja: komunalnog gospodarstva, spomeničke rente te prostornog uređenja i gradnje;
 • vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje;
 • uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
 • obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije.
ispiši stranicu ispiši stranicu