Građevinske dozvole za zahvate u prostoru koje su bile predmetom postupka PUO, postupka OPUO ili postupka EM

Građevinske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

2019. godina

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine - dionica B-C-D, na k.č. 2159/1 k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 13.2.2019.

Preuzimanje

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju izgradnja sanitarnog kolektora u ulici A.Žuklića, djelu ulice V.Gortana, ulici Sv.Frane i Put Osorčice, izgradnja CS SV.FRANE te izgradnja vodovodnih ogranaka, na k.č. 2167/1, 721/8, 721/1, 721/2, 721/7, 722/1, 556/2, 2173/1, 349, 367/6, 2159/1, 2170/1, 637, 638/1, 761/5, 624/1, 618/5, 640/5, 640/15, 640/14, 640/2, 640/10, 652, 640/4, 627/9, 816/1, 806/13 (CS SV.FRANE), 350, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 1.2.2019.

Preuzimanje

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdana za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama kolektora odvodnje otpadnih voda sa CS i vodoopskrbne mreže-Veli Lošinj, k.č. 591-3 i dr.sve k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20 A.
DATUM OBJAVE 11.1.2019.

Preuzimanje

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdana za izgradnju vodospreme Nerezine 2 i sanitarnog kolektora SK-1, na k.č. 416/1, 416/2 i dr., sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.
DATUM OBJAVE 11.1.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine – transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – II. FAZA: TS 110/35 kV INA RNR – RASKLOPIŠTE 110 kV s pripadajućim sekundarnim sustavima, na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena – Barbara, po zahtjevu investitora INA –INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10
DATUM OBJAVE 23.11.2018.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine - transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – III. FAZA: trafostanica TS INA RNR – TS 400 (transformacija 110/35kv postrojenje s pripadajućim sekundarnim sustavom), na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena - Barbara, po zahtjevu investitora INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10
DATUM OBJAVE 23.11.2018.

Preuzimanje

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdana za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže Valdarke, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.
DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom – područje „Gavza“, Cres, na k.č. 115/1, 343, 344, 359/1, 359/144, 359/147, 359/148, 3082/1, 3083/1, 3386, 5295/1, 5300/1 i 5322, sve u k.o. Cres-grad (č.zem. 660/1, 640/1, 642/1, 642/144, 1383/3, 642/147, 642/148, 400/4, 405/2, 405/3, 405/4, 403/3, 403/9, 7923, 481/4, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 4813, 10767, 10764 10878 k.o. Cres – z. k. stanje), građevine infrastrukturne namjene 2. skupine, na području Grada Cresa u Primorsko goranskoj županiji, koja je izdana po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A, a koji zahvat je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš
DATUM OBJAVE 10.9.2018.

Preuzimanje

Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: područje JAMINA sa CS JAMINA i priključkom CS Priko, područje 2, na k.č. 7882/1, 7882/5, obje k.o. Mali Lošinj, te k.č. 2107/3, 2109/1, 2163, 2166, 2167, 2171, 2175, 2184, 2798, 2799, 2800, 2855, 3610/2, 3621, sve k.o. Mali Lošinj-grad, izdane investitoru VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 11.6.2018.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za izgradnju SORTIRNICE- u okviru odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju (ETAPA 5), na k.č.13331/7,k.o. Mali Lošinj, podnositelja zahtjeva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o, Turion 20A
DATUM OBJAVE 5.3.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-2 Ostrugova 2, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13524, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od: č.zem. 7460, 7570, 7571/2 i 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1
DATUM OBJAVE 2.10.2017.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-1 Ostrugova 1, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13515, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od č.zem. koja je formirana od: č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1
DATUM OBJAVE 28.9.2017.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za građenje platoa B 5.4. i B 9.1 i građevine prometne površine - sabirne ceste s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na dijelu k.č. 2692 i novoformiranim k.č. 2730, 2709/6, 2710 (formiranim od k.č. 2709/1, 2906/22, 2733,2732, 2730, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2567/22, 1574/151, 2567/8, 2710, 2906/21,2709/3, 2709/2, 2906/20, 2712, 2726), k.o. KUKULJANOVO, investitora GRADA BAKAR, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II
DATUM OBJAVE 11.9.2017.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine - pogona za preradu proizvoda ribarstva maksimalnog kapaciteta prerade 30t/dan u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 2906/36, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 2904/1 i 2906/23, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor ORADA ADRIATIC d.o.o., Cres, Turion 22
DATUM OBJAVE 27.1.2017.

Preuzimanje

Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine - hale za proizvodnju piva, trgovine prehrambenih proizvoda i restorana u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 3273/20, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 3273/17, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor KALTENBERG ADRIA d.o.o., Zagreb, Varšavska 6
DATUM OBJAVE 27.1.2017.

Preuzimanje
ispiši stranicu ispiši stranicu