Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Delnice

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju za izgradnju zidova za zaštitu od buke na autocesti Rijeka – Zagreb, dionica Delnice – Kupjak (Lokacija 1. Delnice-Zalesina, Lokacija 12. Ravna Gora-Kupjak, Lokacija 28. Ravna Gora-Leskova Draga) na k.č. broj 16120/1 k.o. Delnice I i na k.č. broj 8919/1 (nova izmjera k.č. broj 1243 i 1244) k.o. Divjake, investitora „Autocesta Rijeka-Zagreb“ d.d., Zagreb, Šilolina 4, zastupan po „GARK KOZALTING“ d.d., Savezne Republike Njemačke 1, Zagreb
DATUM OBJAVE 19.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju obiteljske stambene građevine na k.č. broj 5301, 5302, 5276/1, 5276/2, 5279, 5285/1, 5285/2, 5286/1 (novoformirana k.č. broj 5279/2) u k.o. Završje, investitora VITA D.K. d.o.o. iz Brod Moravica, Goršeti 3/B, zastupana po STUDIO GECI d.o.o. iz Zagreba, Mrazovićeva 12
DATUM OBJAVE 13.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izgradnju vodovodne instalacije i elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) u trupu nerazvrstane ceste koja povezuje državnu cestu D32 i buduću pretovarnu stanicu „Sović Laz“ kod Delnica na k.č. broj 33340, 33345, 11102/5, 11204/7 i 10886/12 k.o. Delnice I, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 26.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Izmjene i dopune građevinske dozvole za dogradnju postojeće poslovne građevine u Delnicama na k.č. broj 10783/1 k.o. Delnice, investitora „PALFINGER PROIZVODNA TEHNOLOGIJA HRVATSKA“ d.o.o. iz Delnica, Lučićka cesta 2/a, zastupan po „EKO-PLAN“ d.o.o. iz Zagreba, Dragutina Albrechta 30
DATUM OBJAVE 22.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i mostom na k.č. br. 3999/1, 1890/2, 1883/1 u k.o. Vrbovsko i k.č. br. 888/2, 977/1, 977/2 i 984/1 u k.o. Gomirsko – Vrbovsko, investitora Vode Vrbovsko, Željeznička 1a, Vrbovsko.
DATUM OBJAVE 19.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – DIO 2, na k.č.br. k.č.br. 1774/1 i dr. k.o. Vrbovsko, investitora Vode Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1a
DATUM OBJAVE 14.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko - DIO 1, na k.č.br. 5555, 3999/1, 1829/15 i dr. k.o. Vrbovsko i k.č.br. 977/2 i 984 k.o. Gomirsko – Vrbovsko, investitora Vode Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1a, Vrbovsko
DATUM OBJAVE 11.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv za rekonstrukciju energetskog voda TS 20/0,4 kV KONJCI – TS 20/0,4 kV RAZLOGE – TS 20/0,4 kV KRAŠIĆEVICA
DATUM OBJAVE 17.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste SKRAD – ZELENI VIR na k.č.br. 8935 k.o. Divjake, i k.č.br. 7920 k.o. Brod na Kupi, područje Općine Skrad i Grada Delnica, investitora Općina Skrad, J. Blaževića Blaža 8, Skrad
DATUM OBJAVE 25.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za sanaciju postojeće odlagališne plohe odlagališta komunalnog otpada Sović Laz kod Delnica na dijelovima k.č. broj 10902/1, 10896/1 i 10897/3 k.o. Delnice I (novonastala k.č. broj 10902/1 k.o. Delnice I), investitora „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 16.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju dijela županijske ceste ŽC-5033 (izmicanje postojeće dionice izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo na području Grada Delnica) na k.č. broj 5712/2, 3102/1, 2995/97, 3104/1, 3103/4, 3103/5, 2995/98, 3106/4, 3145/1, 3148/1, 3147/1, 3154/2, 3155/2, 3157/2, 3158/2, 3161/2, 3162/2, 3165/2, 3166/2, 3169/2, 3170/2, 3173/2, 3174/2, 3175/2, 3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180/2, 3181/2, 3182/2, 3183/2, 3184/1, 5677/2, 5677/4, 5677/5, 5677/7, 5680/1, 3126/1, 3125/1, 3124/1, 3123/1, 3186/1, 3188/2, 3192/1, 3191/2, 3195/2, 3196/2, 3198/2, 3200/2, 3201/2, 3202/2, 3203/2, 3204/2, 3205/2, 3217/1, 3216/1, 3219/1, 3228/2, 3229/2, 3232/2, 3234/1, 3237/1, 3240/1, 3243/1, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258/1, 3262/1, 3261/1, 3263/1, 3264/1, 3268/1, 3267/1, 3269/1, 3270/1, 3274/1, 3424/1, 3280/1, 3281/1, 3423/1, 3286/1, 3420/1, 3419/1, 3416/1, 3415/1, 3287/1, 3292/1, 3412/1, 3411/1, 3293/1, 3408/1, 3407/1, 3298/1, 3404/1, 3403/1, 3299/1, 3400/1, 3399/1, 3304/1, 3395/1, 3393/1, 3396/1, 3392/1, 3394/1, 3389/1, 3388/1, 3387/1, 3383/3, 3383/4, 3382/1, 3384/1, 3381/1, 3378/2, 3375/1, 3374/1, 3379/1, 3371/1, 3323/1, 3328/1, 3369/1, 3329/1, 3370/2, 3358/2, 3357/2, 3356/2, 3355/2, 3354/2, 3353/2, 3352/2, 3351/2, 3350/2, 3882/1, 3883/1, 3883/3, 3884/1, 3885/3, 3886/1, 3887/1, 3888/1, 3889/1, 4067/1, 4070/1, 4072/1, 4075/1, 4074/1, 4073/1, 4069/1, 4062/1, 4061/1, 4054/2, 4053/2, 4052/2, 4049/2, 4047/1, 4048/1, 4044/2, 4043/2, 4041/1, 4040/1, 4038/2, 4034/2, 4031/2, 4027/2, 4024/1, 4025/1, 4021/1, 4020/1, 4018/1, 4019/1, 4015/1, 4014/3, 4016/1, 4014/4, 4009/1, 4010/1, 4010/2, 4391/1, 4391/3, 4391/4, 4390/1, 4390/3, 4390/4, 4388/1, 4388/3, 4389/1, 4387/1, 5674/1, 4392/1, 4393/1, 4386/1, 4385/1, 4417/4, 4423/1, 4424/4, 4383/2, 4382/2, 4382/4, 4381/2, 4381/4, 4380/2, 4380/4, 4379/3, 4379/5, 4379/6, 4378/2, 4377/2, 4376/2, 5673/2, 4364/1, 4363/1, 4359/1, 4342/1, 4343/1, 4344/1, 4345/1, 4346/1, 4347/1, 4355/1, 5081/1, 5081/2, 082/1, 5082/2, 5660/2, 5660/4, 5660/6, 5079/1, 5078/1, 5083/1, 5095/1, 5096/1, 5113/1, 5114/1, 5117/2, 5120/2, 5124/2, 5127/3, 5127/4, 5130/2, 5133/2, 5136/2, 5139/2, 5142/3, 5142/5, 5145/2, 5148/2, 5159/3, 5160/1, 5160/3, 5163/1, 5163/3, 5164/1, 5165/1, 5659/2, 5158/3, 5006/1, 4995/1, 4994/1, 5176/1, 5177/1, 5178/1, 5179/1, 5180/1, 5181/3, 5181/4, 5181/5, 5182/1, 5183/1, 5657/1, 4990/4, 4989/4, 4988/4, 4987/4, 4986/4, 4985/3, 4984/3, 4983/3, 4982/3, 4981/3, 4980/3, 4979/3, 4977/1, 4976/1, 4972/1, 4971/1, 4966/1, 4965/1, 4962/1, 4961/3, 4958/2, 4957/2, 4956/2, 4955/2, 4954/2, 4953/2, 4952/2, 4951/2, 4950/2, 4949/2, 5213/2, 5214/3, 5214/5, 5215/2, 5216/2, 5216/4, 5217/2, 5217/4, 5218/2, 5218/4, 5219/2, 5219/4, 5220/2, 5220/4, 5221/2, 5221/4, 5222/2, 5222/4, 5223/2, 5223/4, 5224/2, 5224/4, 5225/2, 5226/2, 5227/2, 5228/2, 5229/1, 5230/1, 4812/3, 4808/3, 4807/3, 4806/3, 4803/3, 4802/3, 4801/3, 4800/3, 4799/50, 5254/5, 5254/6, 5254/7, 5254/9, 5254/11, 5653/3, 5653/5, 5232/1, 5233/1, 5234/1, 5234/3, 5235/1, 5236/1, 5252/3, 5252/4, 5252/6, 5252/7. k.o. Grbajel (novonastala k.č. broj 5712/2 k.o. Grbajel), investitora Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, N.Tesle 9/X, Rijeka, zastupan po „VIA PROJEKT“ d.o.o., Ede Jardasa 20, Rijeka
DATUM OBJAVE 8.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest u sklopu odlagališta komunalnog otpada Sović Laz kod Delnica na dijelovima k.č. broj 10902/1 i 10896/1 k.o. Delnice I (novonastala k.č. broj 10902/1 k.o. Delnice I), investitora „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 3.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Sović Laz kod Delnica na dijelovima k.č. broj 10902/1, 10896/1, 10897/3, 10899/4, 10900/2, 10905/4 k.o. Delnice I (novonastala k.č. broj 10902/1 k.o, Delnice I), investitora „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 1.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju nadstrešnice za prosušivanje drveta – proizvodna namjena, prateća u funkciji osnovne djelatnosti u Ravnoj Gori na k.č. broj 558/7 (po parcelaciji 558/7) k.o. Ravna Gora, investitora RAVNA d.o.o. iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 178, zastupana po IZVAN OKVIRA d.o.o. iz Zagreba, Andrijevićeva 11
DATUM OBJAVE 29.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju smještajnog objekta – bungalov 5 u k.o. Stari Laz, investitora GORSKI SNOVI d.o.o. iz Rijeke, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 26.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju smještajnog objekta – bungalov 4 u k.o. Stari Laz, investitora GORSKI SNOVI d.o.o. iz Rijeke, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 26.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju smještajnog objekta – bungalov 3 u k.o. Stari Laz, investitora GORSKI SNOVI d.o.o. iz Rijeke, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 25.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju smještajnog objekta – bungalov 2 u k.o. Stari Laz, investitora GORSKI SNOVI d.o.o. iz Rijeke, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 25.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju smještajnog objekta – bungalov 1 u k.o. Stari Laz, investitora GORSKI SNOVI d.o.o. iz Rijeke, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 25.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Borik – Ž. Fašizma – Moravice u k.o. Moravice, investitora VODE VRBOVSKO d.o.o. iz Vrbovskog, Željeznička 1a
DATUM OBJAVE 20.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju hotela u turističkom naselju u Starom Lazu na dijelu k.č. broj 1352/1, 1352/6 i 1352/8 k.o. Stari Laz (novonastala k.č. broj 1352/27 k.o. Stari Laz), investitora „GORSKI SNOVI“ d.o.o. iz Rijeka, Nikole Cara 1
DATUM OBJAVE 14.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe tunela Lučice s hidrantskim sustavom za gašenje požara u lijevoj tunelskoj cijevi – rekonstrukcija i dogradnja na k.č. broj 4355/1 i 16119/1 k.o. Delnice I i izgradnju vodoopskrbe tunela Vršek s hidrantskim sustavom za gašenje požara u lijevoj tunelskoj cijevi – rekonstrukcija i dogradnja na k.č. broj 16119/1 i 16120/1 k.o. Delnice I, investitora „Autocesta Rijeka-Zagreb“ d.d., Zagreb, Šilolina 4, zastupan po „IPZ“ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21
DATUM OBJAVE 6.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe tunela Sopač s hidrantskim sustavom za gašenje požara u lijevoj tunelskoj cijevi – rekonstrukcija i dogradnja na k.č. broj 4431/2 k.o. Lokve i na k.č. broj 10730/1 k.o. Delnice I i izgradnju vodoopskrbe tunela Sleme s hidrantskim sustavom za gašenje požara u lijevoj tunelskoj cijevi – rekonstrukcija i dogradnja na k.č. broj 1329 k.o. Vrata i na k.č. broj 4237/1 k.o. Lokve, investitora „Autocesta Rijeka-Zagreb“ d.d., Zagreb, Šilolina 4, zastupan po „IPZ“ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21
DATUM OBJAVE 6.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV PILANA LUČICE na k.č. broj 10708/12, 10708/15 i 10708/18 k.o. Delnice I, investitora „HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V.C.Emina 2, Rijeka
DATUM OBJAVE 25.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Izmjene i dopune građevinske dozvole za 1. FAZU – izgradnja dovodnog kanala, pristupnog puta i paltoa, nizvodno od hidroelektrane Zeleni vir kod Skrada na području Općine Skrad i Grada Delnice, na k.č. broj 8932 i 8906 k.o. Divjake i na k.č. broj 7166/1, 7166/2, 7169, 7170, 7171, 7172, 7920 i 7179/1 k.o. Brod na Kupi, investitora „MALA HE ZELENI VIR“ d.o.o. iz Skrada, J.Blaževića Blaža 8a
DATUM OBJAVE 17.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju vodozahvata iz akumulacije Lokvarka sa spojnim cjevovodima u Općini Lokve na k.č. broj 941/2, 969/1, 4873, 977, 4830, 974/4, 994/2, 998/3, 1005/3, 1004, 1013/2, 1025/1, 1026/1, 1029, 1033, 1032 i 4851 k.o. Lokve., investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 17.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju regulacije vodotoka Gerovčica u Zamostu na k.č.br. 8021/1, 8021/3, 7371/2, 7293/2, 7294/2, 7303/2, 7303/3, 7304/2, 7304/3, 7363/2, 7366/2, 7369/2, 7370/2, 7372/2, 7374/2, 7374/3, 7375/2, 7375/3, 7376/2, 7376/3, 7358/2, 7361/2, 7355/2, 7356/2, 7359/2, 7360/2, 7364/2, 7365/2, 7915/4, 7377/2, 7354/2, 7357/2, 7425/2, 7426/2, 7421/4, 7422/4, 7423/4, 7428/4, 7429/3, 7430/3, 7431/2, 7432/2, 7433/2, 7434/2, 7435/2, 7438/4, 7439/4, 7440/4, 7441/4, 7443/4, 7436/2, 7442/4, 7697/2, 7696/4, 7696/5, 7917/3, 7051/2, 7051/3, 7052/2, 7052/3, 7052/4, 7053, 7279/2, 7288/2, 7289/2, 7292/2, 7274/2, 7276/3, 7277/3, 7270/2, 7075/2, 7076, 7067/2, 7068/2, 7071/2, 7072/2, 7064/2, 7298/2, 7299/2 i 7275/3 k.o.Plešce (područje grada Čabra), investitora „Hrvatske vode“, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đ.Šporera 3, Rijeka
DATUM OBJAVE 14.01.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog spojnog cjevovoda Skrad-Donja Dobra i izgradnju sustava javne odvodnje naselja Gornja Dobra na k.č. broj 11065 k.o. Brod Moravice, na k.č. broj 4967 k.o. Bukov Vrh i na k.č. broj 8902/1 k.o. Divjake, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 30.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Fužinama na k.č. broj 904/2, 905/3, 908 i 6918 k.o. Fužine, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju zaštitnog zida uz desnu obalu rijeke Kupe na području naselja Hrvatsko na k.č. broj 3273 k.o. Razloge., investitora „Hrvatske vode“ Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đ.Šporera 3, Rijeka.
DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju KB 35 kV TS 110/35 kV DELNICE – TS 35/20 kV GEROVO – preostale dionice voda i KB 20 kV TS 35/20 kV GEROVO – TS 20/0,4 kV ZAMOST, na k.č.br. 10582, 11024/2, 11029, 11030, 2822/1, 2822/4, 2822/6, 2823, 2824, 2848, 2849, 2850, 2851, 2859, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2875, 2886, 2887/1, 2887/2, 2890, 2892, 2900, 2905/1, 2907, 2908, 2909, 2910, 2912, 2914, 2915, 2916, 2923, 2928, 2929, 2937, 3017/3, 3017/4, 3020/2, 3021/2, 3024/2, 3025, 3029, 3032, 3033, 3035, 3036, 3050/34, 3050/35, 3050/37, 8091/1, 8091/2 k.o. Gerovo, k.č. br. 1766/2, 1767/2, 1768/2, 1769/2, 1770/2, 1771/2, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1778/2, 1778/3, 1779/3, 1780/3, 1781/3, 1782/2, 1782/3, 1783/2, 1784/2, 1786, 1787, 5848/2, 5867 k.o. Hrib, k.č. br. 7204/1, 7215, 7217, 7218, 7220, 7221, 7222/1, 7222/2, 7230, 7231, 7232, 7234, 7235, 7237, 7239, 7243, 7244, 7246, 7249, 7253, 7272, 7274/1, 7275/1, 7276/1, 7277/1, 7278/2, 7280/2, 7281/2, 7321, 7323, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7342, 7345, 7346, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354/1, 7436/1, 7572/2, 7573/3, 7573/4, 7574/2, 7578/2, 7580/3, 7583/2, 7584/2, 7585/2, 7586/2, 7587/3, 7587/4, 7588/2, 7588/4, 7589, 7590/2, 7591/2, 7632/2, 7633/2, 7635/2, 7654/2, 7655/2, 7657/2, 7663, 7666, 7678, 7681, 7684, 7687, 7690/2, 7693/2, 7694/2, 7695/2, 7696/1, 7696/2, 7697/1, 7698, 7907, 7914, 7915/1 i 7915/2 k.o. Plešce, k.č. br. 1/2, 2/3, 28/2, 29/2, 3, 30/2, 3260/1, 3260/3, 3261/1, 3261/3, 3263/2, 3263/5, 3264, 33/2, 365/1, 365/3, 366, 367, 368, 373/2, 374/2, 379/2, 380/2, 385/2, 386/2, 392, 393/2, 398/2, 399, 406/2, 407/2, 412/2, 413/2, 418/2, 419/2, 42/2, 425, 426/2, 43/2, 431/2, 432/2, 439/2, 44/2, 441/2, 446/2, 447/2, 45/2, 457/2, 458/2, 46/2, 47/2, 471/2, 474/2, 48/2, 486/2, 489/2, 498/2, 50/2, 500, 51/2, 511, 512, 513/2, 52/2, 522/2, 525/2, 534/2, 537/2, 54, 545, 546, 55, 555, 556, 561, 57/2, 570, 571, 58/2, 60/2, 62/3, 63/3, 635/2, 635/3, 636/2, 64/3, 643/2, 644/2, 648/2, 649/2, 65/3, 658/2, 659/2, 66/3, 67/3, 670/3, 671/2, 672/3, 673/3, 673/4, 676/2, 677/3, 68/3, 681, 683/2, 69/3, 691/11, 691/12, 691/3, 691/9, 697/100, 697/72, 697/81, 697/82, 697/83, 697/85, 697/86, 697/87, 697/9, 697/93, 697/94, 697/95, 697/99, 70/3, 71/3, 727/2, 729/2, 730/2, 733/2, 734/2, 737/2, 738/2, 74/3, 742/2, 743/2, 744/2, 745/2, 747/1, 748, 75/2, 751, 752, 80/2 k.o. Razloge, k.č. br. 1422/21, 1424, 2905, 2907, 2911, 2914, 2915, 2918, 2920, 2923, 2924, 2925, 2928, 2929, 2932, 2933, 2936, 2937, 2339, 2943, 2944, 2945, 2946, 2951, 2952, 2953, 2956, 2957, 2958, 2962, 2963, 2967, 2968, 2969, 2975, 2976, 2979, 2784, 2986, 2987, 2991, 2992, 2996/2, 2998, 2999, 3003, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3029, 3031, 3032, 3153/1, 3155, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3166, 3167, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3206, 3207, 3208, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3272, 3273, 3274, 3277, 3278, 3281, 3282, 3285, 3286, 3289, 3290, 3293, 3294, 3297, 3299, 3300/1, 3300/27, 3300/28, 5050/2, 5102/1, 5102/7, 5102/8, 5104, 5105, 5110, 5111, 5117/1, 5117/2, 5118, 5119, 5142, 5199, 5203/3, 5204, 5205, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5226, 5227/1, 5227/20, 5269, 5270, 5274/12, 5274/13, 5274/2, 5490, 5491, 5492, 5493, 5501, 5514, 5522, 5523, 5537/1, 5538, 5542, 5543, 5544, 5550, 5552, 5553, 5560, 5563, 5564, 5568, 5578, 5581, 5582, 5584, 5585, 5587, 5588, 5591, 5593, 5596, 5604, 5605, 5609, 5611, 7462, 7463, 7464, 7467/3, 7472 k.o. Turke, k.č. br. 11227/1, 12142, 12145/3, 14956/4, 14959, 15977, 15983, 15995/1, 16008, 16032, 16116, 3335/1, 3379, 3382, 3388/2, 3389, 3390, 3391/2, 5225/2, 5228/1, 5228/3, 5229, 5231 k.o. Delnice, k.č. br. 3102, 4948/2, 4959/2, 4960/2, 4963/2, 4978/2, 4979/2, 4980/2, 4981/2, 4982/2, 4983/2, 4984/2, 4985/2, 4986/2, 4987/2, 4988/2, 4989/2, 4990/2, 4991/2, 4992/2, 4999/2, 5000/2, 5001/2, 5002/2, 5338/22, 5338/23, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5501/3, 5502/2, 5503/2, 5504/2, 5505/2, 5506/2, 5507, 5653/1, 5656, 5659, 5683, 5712, 5726, 5729, 9999/15 k.o. Grbajel, k.č. br. 9, 19/2, 19/3, 19/4, 20/2, 21/2, 23/2, 91/1, 92/1, 142/10, 7712, 7728. k.o. Brod na Kupi investitora HEP-ODS d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, zastupanog po HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2.
DATUM OBJAVE 4.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine na k.č. broj 1505, 1469, 1959/5 i 1501 i na dijelovima k.č. broj 1507/1, 1508/1, 1509/1, 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1 i 1514/1 (novonastala k.č. broj 1505), investitora Mladena Mauhara iz Broda na Kupi, Sedalci 14A.
DATUM OBJAVE 7.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV mHE Curak 1 na k.č. broj 7168/2, 7168/1, 7169, 7170, 7171, 7167, 7166/1, 7166/2, 7920, 7911/1, 7162/1, 7162/2 k.o. Brod na Kupi i na k.č. broj 8932 k.o. Divjake., po zahtjevu investitora „HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V.C.Emina 2, Rijeka.
DATUM OBJAVE 6.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju pješačkog mosta i promatračnice na k.č. broj 1381/1, 1385/3 i 1385/4 k.o. Gomirsko Vrbovsko, investitora Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1.
DATUM OBJAVE 23.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovodnog cjevovoda u Brodu na Kupi – Gusti Laz i Zamost Brodski – Golik na k.č. broj 7721, 7712, 20/2 k.o. Brod na Kupi; k.č. broj 7143, 7140 k.o. Belo; k.č. broj 5653/1, 5501/3, 5502/2, 5503/2, 5504/2, 5505/2, 5506/2, 5338/22, 5338/23, 5507, 5528/2 k.o. Grbajel, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 14.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovodnog cjevovoda u Brodu na Kupi (Zapolje Brodsko) na k.č. broj 7712, 75/100, 75/101, 75/102, 75/103, 75/104, 75/105, 75/106, 75/107, 75/108, 75/109, 75/110, 75/111, 75/112, 75/44 i 75/37 k.o. Brod na Kupi., investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 14.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju prometnice u poslovnoj zoni K-1 u Delnicama na k.č. broj 12369/3, 12360/3, 12356/3, 12315, 12291/3, 12281, 12261/3 i 16033 k.o. Delnice II, investitora Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4.
DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje Mrkoplja i Sungera – III FAZA na k.č. broj 4278 k.o. Mrkopalj, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173.
DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju Alpine coastera s pomoćnom građevinom u Adrenalinskom centru Vrata na k.č. broj 1226/1, 1226/2, 1227/1 i 1331 k.o. Vrata, podnositelja zahtjeva Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19
DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju ugostiteljsko-turističkog objekta FAZA 1 – OBJEKT B na k.č. broj 2054/2 k.o. Fužine, podnositelja zahtjeva „M.A.F.“ d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13
DATUM OBJAVE 5.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kuće za odmor na dijelu k.č. broj 9605/2 k.o. Delnice I u Delnicama, predio Polane, podnositelja zahtjeva Vlatke Deronja iz Zagreba, Kišpatićeva 21 i Karla Dečia iz Zagreba, Kišpatićeva 21
DATUM OBJAVE 22.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tlačnog cjevovoda CS „GLADI“-VS „SENJSKO2“ na k.č.3950/1, 3969/1, 3969/2, 1163, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1118/1, 1118/2, 1114/1, 1114/3, 1114/4 i 3995 k.o.Vrbovsko investitora Vode Vrbovsko d.o.o.Vrbovsko, Željeznička 1a
DATUM OBJAVE 4.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine za povremeno stanovanje na dijelu k.č.309 k.o.Severin na Kupi investitora Društvo prijatelja biblije Zagreb, Božidara Magovca 54
DATUM OBJAVE 14.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pješačkog mosta i promatračnice uređenja zaštićenog krajolika Kamačnik na dijelu k.č.1381/1 i dijelu k.č.1385 k.o.Gomirsko-Vrbovsko investitora Grada Vrbovsko, Ul.hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko
DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju stambene kuće u Vrhovcima na k.č. br. 5544/3 k.o. Čabar (formirana od dijelova k.č. broj 5544/3, 5547, 5548, 5549 i 7937/1 k.o. Čabar) po zahtjevu investitora Ante Simonića iz Rijeke, Trg braće Mažuranića 8
DATUM OBJAVE 1.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće na k.č. br. 11598 k.o. Čabar (koja se  formira od k.č. br. 11595/1 (dio), 11595/2, 11596/1, 11596/2, 11597 i 11598 k.o. Čabar) po zahtjevu investitora "KD ČABRANKA" d.o.o., Čabar, Narodnog oslobođenja 2, zastupanog po "KAPROJEKT"  d.o.o.Rijeka, M. Vrhovca 3
DATUM OBJAVE 1.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju nogometno atletskog stadiona u Delnicama na k.č. broj 15534/1, 15536/1, 15538, 15539, 15540, 15541 i 15739 i na dijelu k.č. broj 15543 k.o. Delnice II, po zahtjevu investitora "GORANSKI SPORTSKI CENTAR" d.o.o., Školska 24, Delnice.
DATUM OBJAVE 21.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste DONJA DOBRA - BROD MORAVICE u Brod Moravicama na k.č.br. 11112/3 i 11166 k.o. Brod Moravice, investitora Općina Brod Moravice, S. Radića 1
DATUM OBJAVE 21.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poljoprivredne gospodarske zgrade, na k.č.6647 k.o.Moravice, investitora Smiljke Karabatković iz Splita, Kupreška 90
DATUM OBJAVE 21.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NCV-28 DIONICA 2, na k.č.4027 k.o.Vrbovsko investitora GRAD VRBOVSKO, Ulica hrvatskih branitelja 1,Vrbovsko
DATUM OBJAVE 14.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NCV-28 DIONICA 1, na k.č.4026 k.o.Vrbovsko investitora GRAD VRBOVSKO, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko
DATUM OBJAVE 13.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu javne građevine – škole u ugostiteljsko – turističku građevinu u Goršetima na području Općine Brod Moravice na k.č. broj 5256/2, 5257/2, 5260, 5261/3, 5262/2 i 5262/4 (po parcelaciji 5257/2) k.o. Završje, po zahtjevu investitorice Jasne Boras iz Zagreba, Ulica grada Mainza 13
DATUM OBJAVE 11.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Sović Laz na k.č. broj 10902 k.o. Delnice I, investitora „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173.
DATUM OBJAVE 10.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u Seldacima na k.č. 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1565, 1564, 1558, 1493, 1494, 1495 i 7468 u k.o. Turke, investitora Tamare Barnjak i Ivana Barnjaka iz Crikvenice, Pavlinska 18.
DATUM OBJAVE 27.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju društveno kulturnog centra – ŽABA u Lokvama, Šetalište Golubinjak 6 na k.č. broj 2937/2, 2938/3, 2938/4 i 2939/5 k.o. Lokve, investitora Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6
DATUM OBJAVE 21.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju prometnice OU1 (ostala ulica 1) 1. FAZA u proizvodnoj zoni I1-8 KENDAR u Lučicama, Grad Delnice na k.č. broj 10709/97, 10709/99, 10709/101 i 10709/102 k.o. Delnice I, investitora Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4
DATUM OBJAVE 2.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture gospodarsko-poslovne zone K1-JUG-VRBOVSKO na k.č.1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1985, 1997/1, 1997/2, 1998/1, 1998/2, 1999, 2006/2, 2009/2, 2012, 2013/2, k.o.Vrbovsko i k.č . 859, 860, 861, 862/1, 863, 864, 858/4 i 1453 k.o.Gomirsko-Vrbovsko investitora GRAD VRBOVSKO, Ul. hrvatskih branitelja 1,Vrbovsko
DATUM OBJAVE 28.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Centar – Sleme u Lokvama na k.č. broj 2766, 2767/1, 2767/2, 2769, 2770, 2771, 2774/1, 2774/2, 2775, 2778, 2779, 2921, 2922, 2925/1, 2925/2, 2926, 2929/1, 2130/1, 3974/1, 3974/2, 3975, 3976/1, 3976/2, 3976/3, 3978, 3979/1, 3979/2, 4056, 4057, 4059, 4061, 4062/1, 4105, 4107, 4108, 4109/1, 4109/2, 4111/1, 4111/2, 4118, 4119/1, 4198, 4199, 4202/3, 4202/9 k.o. Lokve, po zahtjevu investitora Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6
DATUM OBJAVE 23.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV KB za TS 20/0,4 kV KOGENERACIJA VRBOVSKO na k.č. 3947, 1614, 3950/1, 1770, 1780/3, 1780/1, 1774/1, 3925/1, 1876/2, 4032, 1907/22, 1907/23 k.o.Vrbovsko i kč. 990, 991/3 i 993/2 k.o. Gomirsko-Vrbovsko, investitora HEP ODS Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 20.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV VRELO 2 na području Općine Fužine na k.č. broj 1873/6, 1874, 6914, 1880/5, 6913, 1911/8 i 1911/20 k.o. Fužine, investitora „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupan po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 16.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izgradnju ugostiteljsko-turističkog objekta na k.č. broj 2054/2 k.o. Fužine, po zahtjevu investitora S.P. „FUŽINE“ d.o.o., Fužine, Dr. Franje Račkog 19
DATUM OBJAVE 23.1.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dijela 20kV energetskog voda TS 20/0,4 kV GEC Plešci 1 – TS 20,04 kV Požarnica na području Grada Čabra na k.č. broj 2/1, 2/2, 5579, 5581, 5582, 5596, 5597, 5603, 5606, 5642, 5643, 5653, 5656, 5660, 5661, 5662, 5674, 5675, 5676, 5678, 5679, 5682, 5684, 5685, 5831, 5842, 5867, 5889, 5890, 5897, 5907, 5919, 5928, 5929, 5930, 5949, 5950, 5952, 6178, 6179, 6182, 6183, 6184, 6185, 7941, 7943 i 7945 k.o. Plešce investitora HEP-ODS d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37, zastupanog po HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje iz Rijeke, Viktora Cara Emina 2
DATUM OBJAVE 19.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju I faze vodoopskrbnog sustava „Fužinski Benkovac“ – tlačni i gravitacijski cjevovod od CS „Glavica“ do VS „Brdo“ na k.č. broj 2824 k.o. Fužine, investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o., Delnice, Supilova 173
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka za TS 20/0,4 kV SOVIĆ LAZ na području Grada Delnice na k.č. broj 4250/3, 4250/2, 4249, 4248/2, 4248/1, 4207/9, 11204/3, 11204/6, 11204/8, 11204/10, 11204/11, 11102/7, 11102/10, 11102/12, 11102/14, 10905/2, 10905/1, 10886/15, 10886/14, 10886/13 i 10847/1 k.o. Delnice, investitora „HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA“ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, V. C. Emina 2, zastupani po Neri Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 11.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju TS 20/0,4 kV MARIJA TROŠT 1 na području Grada Delnice na k.č. broj 7792/1 k.o. Brod na Kupi, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupan po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 8.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV KB TS 20/0,4 kV GOMIRJE-TS 20/0,4 kV PILANA ĐURIĆI 1-TS 20/0,4 kV GOMIRJE ĐURIĆI-Fe stup prema TS 20/0,4 kV LJUBOŠINA na k.č.25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 500/1, 500/2, 508/1, 508/6, 508/15, 508/16, 508/18, 508/19, 508/20, 508/21, 1213/1, 1214, 1268, 1418/1, 1432/3, 1438/1, 1501, 1510, 1511/1, 1513, 1514, 1515, 1516/2, 1517/2, 1518/1, 1537, 1547, 1554, 1555, 1583, 1692 k.o. Gomirje, po zahtjevu investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupan po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 8.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV ŠIMATOVO – TS 20/0,4 kV ZAVRŠJE i TS 20/0,4 kV ŠIMATOVO – TS 20/0,4 kV ZAVRH na području Općine Brod Moravice na k.č. broj 3055/2, 5424, 2435, 5470, 5468 i 4048 k.o. Brod Moravice, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupane po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 4.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV KAMENOLOM BENKOVAC na području Općine Fužine na k.č. broj 2599/6, 2824, 2588/2, 2525/2, 2526/3, 2724/1, 2506/4, 2526/1, 2506/3 i 2724/5 k.o. Fužine, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupane po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 4.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV ČRNI KAL na području Općine Ravna Gora na k.č. broj 8902/1 i 7735 k.o. Divjake, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupane po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 4.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV JELA 2 u Delnicama na k.č. broj 12590, 12591, 13701, 16033, 15985/2 i 15989 k.o. Delnice, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupane po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 4.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu gospodarske zgrade u dječji vrtić u Fužinama na k.č. broj 815/1 i 834 k.o. Fužine, investitora Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19
DATUM OBJAVE 4.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju Vatrogasne postaje NP Vrbovsko na k.č. broj 1467 k.o. Gomirsko-Vrbovsko, investitora „AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB“ d.d. Zagreb, Širolina 4, zastupana po „KONZALTING“ d.o.o. Zagreb, Ulica SR Njemačke 10
DATUM OBJAVE 29.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju poljoprivredne gospodarske građevine na k.č. broj 6479/1 k.o. Gomirje, investitora Papić Draginje iz Rijeke, Drage Gervaisa 43
DATUM OBJAVE 22.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV BK TS 110/20 kV VRBOVSKO-TS 20/0,4 kV STUBICA-TS 20/0,4 kV NADVUČNIK-TA 20/0,4 kV LUKOVDOL 1, na k.č. broj 2463/1, 2463/3, 4010, 3925, 4009, 4008, 2434/1, 3918, 3915, 3914, 3913, 3910 k.o.Vrbovsko, k.č. broj 1133, 657, 1132/1 k.o. Draga Lukovdolska, k.č. broj 3997/1, 3997/3, 111, 112, 113/2, 115, 114, 4047, 2892, 4046, 2893/1, 2891, 2880/1, 20/2, 20/3 k.o.Lukovdol, po zahtjevu investitora HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2
DATUM OBJAVE 15.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje Mrkopalj - Sunger na k.č. broj 4278 k.o.Mrkopalj, po zahtjevu investitora „KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o., Delnice, Supilova 173
DATUM OBJAVE 13.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za 3. FAZU – izgradnja MHE Curak 1 s odvodnim kanalom na k.č. broj 7170 i 7911/1 k.o. Brod na Kupi, investitora „MALA HE ZELENI VIR“ d.o.o. iz Opatije, M.Tita 87/1
DATUM OBJAVE 12.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju vodospreme vs "SENJSKO" sa spojnim cjevovodima na k.č. broj 1400/2, 3950/1 i 1318/1 k.o. Vrbovsko, investitora VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1A
DATUM OBJAVE 19.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za sanaciju dijela županijske ceste-zavoja serpentine 5034 (Ulica Dobra) na k.č. broj 1810, 1811, 1855/1, 1856/1, 1857, 1858/1, 1859/1, 1859/2, 1863, 3925/1, 3034 k.o.Vrbovsko, po zahtjevu investitora Županijske uprave za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, Rijeka
DATUM OBJAVE 19.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. broj 6808 k.o. Moravice, investitora Vučinić Mihaila iz Moravica, Žrtava Fašizma 5
DATUM OBJAVE 8.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu na dijelu od naselja Lesci do naselja Košac, na k.č. broj 4023/13, 1781/1, 1782, 1783/1, 1786, 1787, 1789, 1790, 1791/1, 1791/2, 1792, 1793 k.o. Lukovdol i k.č. broj 1625, 1082/2, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1082/1, 1080, 1079, 1078, 1077, 1073, 1072/1, 1072/2, 947 i 948, k.o. Plemenitaš, investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 21.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu na dijelu od naselja Damalj do naselja Severin na Kupi, na k.č. broj 2250, 2251, 45/2, 47, 65/2, 65/1, 87/4, 87/3, 87/2, 82/6, 82/5, 82/3, 82/2, 88/2, 83/2, 84/2, 84/1 i 83/1 k.o. Severin na Kupi, investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 21.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu na dijelu od naselja Košac do naselja Zapeć, na k.č. broj 1623, 901, 900/1, 894 i 895 k.o. Plemenitaš i k.č. broj 1376, 750, 711, 747, 748, 749, 746/1, 746/2, 745, 710, 709, 1370, 766/3, 766/4, 766/1, 522/5, 522/2, 522/4, 522/3 i 513 k.o. Blaževci, investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 21.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za 1. FAZA – izgradnja dovodnog kanala, tlačnog cjevovoda, pristupnog puta i platoa nizvodno od hidroelektrane Zeleni vir kod Skrada na k.č. broj 8932 i 8906 k.o. Divjake i na k.č. broj 7166/1, 7166/2, 7167, 7168/1, 7169, 7170, 7171 i 7920 k.o. Brod na Kupi, investitora "MALA HE ZELENI VIR" d.o.o. iz Opatije, M.Tita 87/1
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste HLEVCI – MRZLA KOSA na području Općine Skrad na k.č. broj 8929 k.o. Divjake, investitora OPĆINE SKRAD, J. Blaževića Blaža 8.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV LESKOVA DRAGA 1, na k.č. broj 8133, 8788, 8136/1, 8922 i 8919 k.o. Divjake, investitora „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA“ d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupana po „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2.
DATUM OBJAVE 18.5.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće poslovne građevine u pogon za proizvodnju peleta i izgradnju pratećih građevina na dijelu k.č. broj 10708/1 k.o. Delnice, investitora „D.E.L.N.I.“ d.o.o., Delnice, Lučićka cesta 3
DATUM OBJAVE 6.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja PREZID na k.č. broj 626 k.o. Prezid po zahtjevu investitora KD Čabranka d.o.o. Čabar, Narodnog oslobođenja 2
DATUM OBJAVE 21.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju male hidroelektrane CURAK 1 i CURAK 2 nizvodno od hidroelektrane Zeleni vir kod Skrada na k.č. broj 8932 i 8906 k.o. Divjake i na k.č. broj 7166/1, 7166/2, 7167, 7168/1, 7169, 7170, 7171, 7172, 7911 i 7920 k.o. Brod na Kupi, investitora „MALA HE ZELENI VIR“ d.o.o. iz Opatije, M.Tita 87/1
DATUM OBJAVE 18.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju vodospreme "SENJSKO 2" sa spojnim cjevovodima na k.č. broj 1400/2, 3950/1, 1316/4 i 1318/1 k.o.Vrbovsko, investitora Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1A
DATUM OBJAVE 17.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju prometnice OU1 (ostala ulica 1) u proizvodnoj zoni I1-8 KENDAR u Lučicama, Grad Delnice na k.č. broj 10709/3, 10709/63, 10709/65 i 10709/94 k.o. Delnice, investitora Grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4
DATUM OBJAVE 9.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Izmjene i dopune Građevinske dozvole za izgradnju pomoćne građevine, montažne nadstrešnice spremišta za drvenu sječku u Tršću na k.č. br. 5404/1 k.o. Čabar po zahtjevu investitora ORKAN ENERGIJA d.o.o. iz Medulina, Centar 282
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20KV KABELSKOG VODA TS 20/0,4 KV LOKVE HOMER 1 - TS 20/0,4 KV LOKVE KRIŽ POTOK na k.č. broj 982/1, 4830, 977, 974/4, 4873, 163, 137/4, 103/7, 103/18 i 103/6 u k.o. Lokve, investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, zastupani po Nera Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20KV KABELSKOG VODA TS 20/0,4 KV CRNOLUŠKI ZELIN - TS 20/0,4 KV MRZLA VODICA na k.č. broj 1661, 949/2, 1637/1, 1656/1 i 1063 u k.o. Mrzla Vodica, investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, zastupani po Nera Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20KV KABELSKOG VODA TS 20/0,4 KV LOKVE ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - TS 20/0,4 KV BUKOVAC na k.č. broj 4868, 4866, 4352/4, 4758/2 i 4758/3 u k.o. Lokve i na k.č. broj 1588, 1239/9 i 1239/5 u k.o. Sunger, investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, zastupani po Nera Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20KV ENERGETSKOG VODA TS 20/0,4 KV BELO SELO - TS 20/0,4 KV SLAVICA na k.č. broj 466/2, 1305/1, 534, 325/1, 1306 i 83/2 u k.o. Vrata, investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, zastupani po Nera Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20 kV ENERGETSKOG VODA TS 20/0,4 kV CRNOLUŠKI ZELIN – TS 20/0,4 kV CRNI LUG ŠUMARIJA na području Grada Delnice na k.č. broj 2948, 2956, 3016, 3008, 2712, 3011/1, 3011/2, 3011/3, 2586, 2998/1, 2587, 3022 i 2530 k.o. Crni Lug, investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, zastupani po Nera Pavlaković iz Rijeke, Tina Ujevića 35
DATUM OBJAVE 3.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20 kV ENERGETSKOG VODA TS 20/0,4 kV KUŽELJ – TS 20/0,4 kV TURKI na području Grada Delnice na k.č. broj 2995/1, 2995/95, 5725, 5695, 5712 i 5723 k.o. Grbajel i na k.č.broj 7467/1, 916/3, 1692/1, 1696, 1700, 1857, 1869, 1940, 1937, 1941, 1944, 1953, 1956, 1962, 1967, 2656, 2774, 2782, 2785/2, 2795, 2798, 2750, 2747, 2822, 2829, 2836, 2854, 2862, 2874, 2881, 7466, 2898, 2905, 7465, 969/61, 1449/8, 1694, 1697, 1859, 1856, 1958/1, 1939, 1936, 1942, 1950, 1955, 1958/5, 1963, 1970, 2657, 2771, 2783, 2757, 2796, 2799, 2749, 2746, 2817, 2830, 2840, 2855, 2868, 2875, 2882, 2894, 2901, 2907, 3082, 7472, 1692/2, 1695, 1698, 1858, 1868, 1958/34, 1938, 1935, 1943, 1952, 1958/33, 1959/1, 1966, 1971, 2661, 2770, 2784/2, 2794, 2797, 2800, 2748, 2806, 2828, 2835, 2849, 2859, 2869, 2876, 2888, 2897, 2904, 2911 i 3089/2 k.o. Turke
DATUM OBJAVE 3.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20 kV ENERGETSKOG VODA TS 20/0,4 kV KUŽELJ – TS 20/0,4 kV ZAGOLIK na području Grada Delnice na k.č. broj 5695, 2993/13, 2993/14, 2993/15 i 743 k.o. Grbajel
DATUM OBJAVE 2.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20 kV ENERGETSKOG VODA TS 20/0,4 kV TURKE – TS 20/0,4 kV PODGORA na području Grada Delnice na k.č. broj 3089/2, 3082, 3300/19, 3300/29, 3300/25, 3300/6, 3300/4, 3365, 3354, 3352, 3383, 7448, 7450, 7449, 4257, 4368, 4241, 4240, 4561, 4564, 4565, 4570, 4571, 4575, 4576, 4580, 4581, 4587, 7456 i 4681 k.o. Turke
DATUM OBJAVE 2.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju DV 35 kV TS 35/20 kV Kupjak – TS 110/35/20 kV Vrbovsko – napuštanje EVP Skrad na području Općine Ravna Gora na k.č. broj 7120, 7128, 7129 i 7131 k.o. Divjake, po zahtjevu investitora ˝HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA˝ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorije Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2
DATUM OBJAVE 2.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije (EKI) na k.č. broj 3924, 3925, 3940, 4001/1, 4014, 4016, 4018, 4020, 4021, 4023, 1997/3 k.o.Vrbovsko i k.č. broj 858/4 i 1453 k.o. Gomirsko-Vrbovsko, investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 15.1.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju, odnosno dogradnju pogona za proizvodnju i obradu piljene građe u Gerovu na k.č. broj 12201, 12202/3 i 12203 k.o. Gerovo, po zahtjevu investitora "PROTEKTOR-BANDAG- KATALINIĆ" d.o.o., Gerovo, Snježnička 34
DATUM OBJAVE 14.1.2016.

Preuzimanje
2015. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu na dijelu od naselja Damalj do naselja Severin na Kupi k.č. broj 2250, 2251, 45/1, 65/2, 65/1, 87/4, 87/3, 87/2, 82/6, 82/5, 82/3, 82/2, 88/2, 83/2, 84/2, 84/1 i 83/1 k.o. Severin na Kup, po zahtjevu investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 30.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za ugradnju sustava električnog grijanja skretnica u kolodvoru Gomirje na željezničkoj pruzi za međunarodni promet M 202 Zagreb-Karlovac-Rijeka na k.č. broj 1645/1, 1646, 1648/3, 1650, 1652, 1661/2, 1653, 1659/2, 1658/3, 1655, 1654, 6186, 6187, 6185 k.o.Gomirje, investitora "HŽ INFRASTRUKTURA" d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, zastupani po "KONČAR Inženjering za energetiku i transport" d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22
DATUM OBJAVE 23.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu na dijelu od naselja Lesci do naselja Košac k.č. broj 4023, 1781, 1782, 1783, 1786, 1787, 1789, 1790, 1791/1, 1791/2, 1792, 1793 k.o. Lukovdol i k.č. broj 1625, 1082/2, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1082/1, 1080, 1079, 1078, 1077, 1073, 1072/1, 1072/2, 947, 948, 952 k.o. Plemenitaš, po zahtjevu investitora Grada Vrbovsko, Ul. hrvatskih branitelja 1
DATUM OBJAVE 23.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju elektrane na drvnu BIO masu – Vrbovsko 2 na k.č. broj 1333/8 k.o.Vrbovsko, po zahtjevu investitora "FINKON ENERGIJA" d.o.o. Sveta Nedjelja, Kerestinec, Svetonedeljska 62
DATUM OBJAVE 4.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za poboljšanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu dalekovoda 110 kV DELNICE-MORAVICE na k.č.broj 11227/1, 9999/4, 5225/2, 5228/3 i druge k.o.Delnice, k.č.broj 7363/4, 7423/13, 7423/11, 8265 i druge k.o.Divjake, k.č.broj 7, 5/4, 5/1, 4/3, 1/1, 1539, 1/2 k.o.Stari Laz, k.č.broj 785, 784, 780/10, 780/9 i druge k.o. Ravna Gora, k.č.broj 148, 149, 144, 145 i druge k.o.Stara Sušica, k.č.broj 137/1, 137/2, 137/3, 137/4 i druge k.o.Vrbovsko, k.č.broj 8753, 283, 284/1, 8604 i druge k.o.Moravice po zahtjevu investitora "Hrvatski operator prijenosnog sustava" d.o.o. Zagreb, Kupska 4
DATUM OBJAVE 1.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju Vatrogasne postaje "Javorovo kosa" u PUO Ravna Gora na k.č. broj 8919/2 k.o. Divjake, po zahtjevu investitora "Autocesta Rijeka - Zagreb" d.d., Zagreb, Širolina 4, zastupane po "KONZALTING" d.o.o., Zagreb, Ulica SR Njemačke 10
DATUM OBJAVE 1.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za uređenje šetnice uz rijeku Kupu od naselja Košac do naselja Zapeć na k.č.broj 1376 k.o. Blaževci i k.č.broj 1623 k.o. Plemenitaš po zahtjevu investitora GRAD VRBOVSKO, Ulica hrvatskih branitelja broj 1
DATUM OBJAVE 18.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu DV 110kV MORAVICE-VRBOVSKO na k.č.broj 3091/3, 3088/2, 3088/1, 3091/1 i druge u k.o. Moravice i k.č.broj 3995, 1118/2, 1117/2, 1120 i druge u k.o. Vrbovsko po zahtjevu investitora "Hrvatski operator prijenosnog sustava" d.o.o. Zagreb, Kupska 4
DATUM OBJAVE 18.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Delnice na k.č. broj 1352 k.o. Delnice u Delnicama, po zahtjevu investitora Ministarstva socijalne politike i mladih, Zagreb, Savska 66
DATUM OBJAVE 9.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju rasteretnog kanala oborinske odvodnje za dio Supilove ulice, Frankopansku ulicu i Ulicu Kneza Domagoja u Delnicama na k.č. broj 13994/1, 13994/15, 13994/14, 13994/2, 13979, 13977/1, 15996, 15984 i 14209 k.o. Delnice II, po zahtjevu investitora Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4
DATUM OBJAVE 11.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka za TS 20/0,4 kV MRZLE DRAGE u Vrbovskom na k.č. broj 2481/2, 3924 i 2463/1 k.o. Vrbovsko, po zahtjevu investitora "HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA" d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupana po "HEP-Operator distribucijskog sustava" d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 7.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju TS 20/0,4 kV MRZLOVODIČKI ZELIN 1 u Zelinu Mrzlovodičkom na dijelu k.č. broj 949/2 k.o. Mrzla Vodica, po zahtjevu investitora "HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA" d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupana po "HEP-Operator distribucijskog sustava" d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 18.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju ugostiteljsko-turističkog objekta na k.č. broj 2052/2, 2054/2 i 2054/4 k.o. Fužine, po zahtjevu investitora S.P. „FUŽINE“ d.o.o. Fužine, Dr. Franje Račkog 19
DATUM OBJAVE 4.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja PREZID na k.č. broj 626 k.o. Prezid po zahtjevu investitora KD Čabranka d.o.o. Čabar, Narodnog oslobođenja 2
DATUM OBJAVE 3.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju cjevovoda za Kamačnik na k.č. 3944/1, 1865/3, 1865/1, 1864/4, 1898/6, 1864/2, 1864/5, 1907/1, 3944/3, 1864/3, 1908/2, 1909/3, 1909/2, 1918/2, 1921/2, 1918/3, 3941, 1922/2, 1922/1, 1925/2, 1928/3 k.o. Vrbovsko i k.č.886/4 i 1397/4 k.o. Gomirsko-Vrbovsko, po zahtjevu investitora "VODE VRBOVSKO" d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1A
DATUM OBJAVE 12.6.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju vodovodne instalacije i elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) u trupu nerazvrstane ceste koja povezuje državnu cestu D32 i buduću pretovarnu stanicu "Sović Laz" kod Delnica na katastarskim česticama broj 4248/2, 10886/13, 10886/14, 10886/15, 11102/7, 11102/10, 11102/12, 11102/14, 11204/3, 11204/6, 11204/8 i 11204/10 k.o. Delnice, po zahtjevu investitora "KOMUNALAC" d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 12.5.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju stupne TS 20/0,4 kV ZAVRŠJE na teritoriju Općine Brod Moravice na k.č. broj 4048 k.o. Završje, po zahtjevu "HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA" d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupane po "HEP-Operator distribucijskog sustava" d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2
DATUM OBJAVE 10.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukcija 20kV energetskog voda TS 20/0,4 kV Hrib – TS 20/0,4 kV Srednji Hrib na području Grada Čabra na k.č. broj 240, 5834 i 5842 i 1406 k.o. Hrib, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
DATUM OBJAVE 4.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukcija 20kV energetskog voda TS 20/0,4 kV Hrib – TS 20/0,4 kV Steklice – TS 20/0,4 kV Konjci na k.č. broj 240, 2693/1, 2697/2, 2422, 2428, 2623, 2626, 2596, 2585, 2573, 2935/1, 2905, 2904, 5834, 2699/3, 2418, 2426, 2625, 2436/1, 2630, 2595, 2582, 2574, 2873/3, 2912, 2888, 2864/3, 2697/1, 2419, 2429, 2624, 2618, 2599, 2592, 2575, 2873/1, 2908, 2913 k.o. Hrib, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
DATUM OBJAVE 4.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju pomoćne građevine, montažne nadstrešnice spremišta za drvenu sječku u Vrhovcima na području Grada Čabra na k.č. broj 5404/1 i 5405 k.o. Čabar, po zahtjevu investitora ORKAN ENERGIJA d.o.o. iz Medulina, Centar 282
DATUM OBJAVE 4.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i EKI kabelske kanalizacije u trupu nerazvrstane ceste sa spojem na državnu cestu D32 na teritoriju Grada Delnica na k.č. broj 4248/2, 10886/13, 10886/14, 10886/15, 11102/7, 11102/10, 11102/12, 11102/14, 11204/13, 11204/6, 11204/8 i 11204/10 k.o. Delnice, po zahtjevu investitora „KOMUNALAC“ d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 23.1.2015.

Preuzimanje
2014. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i EKI kabelske kanalizacije za potrebe pretovarne stanice i ostalih sadržaja na lokaciji Sović Laz na području Grada Delnice na k.č. broj 11204/1, 4248, 4249, 10847, 4250/2, 4250/3, 4250/5, 4256, 4207/9, 11215/32, 4207/10 i 11221/3 k.o. Delnice, po zahtjevu „KOMUNALAC“ d.o.o., Delnice, Supilova 172
DATUM OBJAVE 12.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20kV energetskog priključka TS 20/0,4 kV Gerovski Kraj na području Grada Čabra na k.č. broj 12194/2, 12202/1, 12202/2, 12221, 12222, 12224/1, 12247, 12258, 12264, 12275, 12260/38, 12267, 1546/2, 8067/1, 1636/1, 1637/3, 8067/3, 1595/2, 1649/3, 1650/3, 1651/2, 1647/2, 1647/3, 1648/2, 1645/2, 1644/3, 1641/3,1640/2 i 1638/3 k.o. Gerovo i kat. čast. broj 5535/3, 5541/2, 5536/2, 5859/16, 5730/2, 5728/8, 5727/2, 5728/2, 5859/15, 5726/3 i 5726/2 k.o. Hrib, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
DATUM OBJAVE 12.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukciju 20kV energetskog voda TS 35/20 kV Gerovo – TS 20/0,4 kV Hrib na području Grada Čabra na k.č. broj 8091/1, 2930, 2822/2, 2699/1, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2708, 2709, 2712, 2713, 2720, 2721, 2725, 2726, 2730, 2731, 2732, 557/2 i 557/1 k.o. Gerovo i k.č. br. 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 5837, 325, 326, 5836, 235, 236, 237, 238, 239, i 240 k.o. Hrib, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
DATUM OBJAVE 12.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju zamjenske stambene zgrade na k.č. broj 1060/6 k.o. Gorači, po zahtjevu investitora Branke HASNEK iz Poreča, Brune Valenti 57.
DATUM OBJAVE 12.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za rekonstrukcija – izmicanje županijske ceste ŽC5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guće Selo, Grad Delnice, na k.č. broj 5712, 2995/1, 3102, 3103/3, 3103/1, 3104, 2995/95, 5726, 3105, 3145, 3146, 3148, 3147, 3154, 3155, 3157, 3158, 3161, 3162, 3165, 3166, 3169, 3170, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3186, 3106/4, 5680, 3126, 3125, 3124, 3123, 3188, 3192, 3191, 3195/1, 3196, 3198, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3217, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3227, 3230, 3231, 3233, 3238, 3239, 3244, 3245, 3250, 3251, 3256, 3257, 3262, 3263, 3268, 3269, 3274, 3275, 3280, 3281, 3286, 3287, 3292, 5677, 3239, 3298, 3299, 3304, 3228, 3229, 3232, 3234, 3237, 3240, 3243, 3246, 3249, 3252, 3255, 3258, 3261, 3264, 3267, 3270, 3273, 3276, 3279, 3282, 3285, 3440/2, 3440/1, 3439, 3436, 3435, 3432, 3431, 3428, 3427, 3424, 3423, 3420, 3419, 3416, 3415, 3412, 3411, 3408, 3407, 3404, 3403, 3400, 3399, 3396, 3392, 3389, 3387, 3384, 3378, 3375, 3374, 3371, 3369, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3353, 3352, 3351, 3350, 3395, 3393, 3394, 3388, 3383/2, 3382, 3381, 3305/1, 3305/2, 3310, 3311, 3316, 3379, 3323, 3328, 3329, 3334, 3335, 3339, 3882, 3883, 3884, 3885/2, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 4114, 3885/1, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3955, 3956, 3960, 3961, 3964, 3965/2, 4065, 4068, 4069, 4073, 4066, 4067, 4070, 4071, 4072, 4075, 4076, 4074, 4081, 4062, 4061, 4054, 4053, 4052, 4049, 4047, 4044, 4043, 4040, 4039, 4033, 4032, 4026, 4025, 4041, 4038, 4034, 4031, 4027, 4024, 4021, 4018, 4015, 4016, 4009, 5674, 4020, 4019, 4014, 4014/2, 5676, 4010, 4391, 4390, 4388, 4387, 4392, 4393, 4384, 4389, 4386, 4385, 4383, 4382, 4381, 4380, 4379/1, 4379/2, 4378, 4377, 4376, 4417/2, 4417/1, 4423, 4424/2, 4425, 4433, 4434, 4435, 5673, 4365, 4364, 4363, 4362/2, 4361, 4359, 4348, 4347, 4346, 4345, 3444, 4343, 4342, 4341, 4355, 5729, 5083, 5058, 5081, 5082/1, 5082/2, 5660, 5077, 5078, 5079, 5080, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5117, 5120, 5124, 5127/1, 5127/2, 5130, 5133, 5136, 5139, 5142/1, 5142/2, 5145, 5148, 5659, 5154, 5156/2, 5156/1, 5159/1, 5159/2, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5008, 5157/2, 5157/1, 5007, 5158/1, 5158/2, 5006, 4995, 4994, 4996, 4993, 4990/1, 4989/1, 4988/1, 4987/1, 4986/1, 4985/1, 4984/1, 4983/1, 4982/1, 4981/1, 4980/1, 4979/1, 5177, 5178, 5179, 5180, 5182, 5181/1, 5181/2, 5657, 4977, 4976, 4972, 4971, 4970, 4966, 4965, 4962, 4961/1, 4958, 4957, 4956, 4955, 4954, 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 5213, 5214/2, 5214/2, 5214/1, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 4812/2, 4808/2, 4807/2, 4806/2, 4803/2, 4802/2, 4801/1, 4800/2, 4812/1, 4808/1, 4807/1, 4806/1, 4803/1, 4802/1, 4800/1, 5234, 5233, 5232, 5231, 5235, 5252/2, 5254/3, 5254/2, 5653/1 k.o. Grbajel, po zahtjevu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X.
DATUM OBJAVE 03.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Energana Tršće, na području Grada Čabra na k.č. broj 11118, 11117, 12502, 11111, 11113, 11112, 5013, 5012/1, 5011/1, 5010/2, 5009/1, 5008/1, 5007/1, 5006/1, 5005/1, 5004/1, 7905/1, 5410, 5404/3 k.o. Čabar (u gruntovnim knjigama k.č. broj 5028, 7918/1, 7905/2, 5018/1, 5018/2, 5015/1, 5014/1, 5012/1, 5011/1, 5010/2, 5009/1, 5008/1, 5007/1, 5006/1, 5005/1, 5004/1, 7905/1, 5410 i 5404/3 k.o.Čabar u Tršću, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
DATUM OBJAVE 12.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20kV energetskog voda TS 20/0,4 kV Smrečje-TS 20/0,4 kV Prhci izlaz na DV prema TS 20/0,4 kV Tršće 1 na području Grada Čabra na k.č. broj 6332, 10010, 8153/1, 8138, 8136/1 i 8049/2 k.o. Gerovo i kat. čast. broj 9124/1, 9079, 8926, 8918, 8917, 8885, 7902, 7905/3, 3243, 3230, 3225 i 3171 k.o. Čabar, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
DATUM OBJAVE 12.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju, odnosno rekonstrukciju 20kV energetskog voda TS 20/0,4 kV MHE Čabranka – TS 20/0,4 kV Mandli na području Grada Čabra na k.č. broj 7981, 7979, 1726, 1480/2, 1479/2, 7971, 1477/2, 1474/3, 1476/2, 1474/2, 1473/2, 1472/2, 1470/2, 1469/2, 1468/2, 1465/2, 1463/2, 1462/2, 1461/2, 1460/2, 1459/2, 1457/2, 1454, 7972, 1339, 7973, 1340, 1345/2 i 1351 k.o. Plešce u Mandlima, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
DATUM OBJAVE 12.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključaka TS 20/0,4 kV Kogeneracija Vrbovsko na k.č. broj 3999/1, 1883, 1891, 1898/2, 1898/6, 1898/3, 1879/1, 1901, 1871/3 i 1871/1 k.o.Vrbovsko u Vrbovskom, po zahtjevu investitora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
DATUM OBJAVE 23.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbe i EKI kabelske kanalizacije za potrebe pretovarne stanice i ostalih sadržaja na lokaciji Sović Laz na području Grada Delnice na k.č. broj 11204/1, 4248, 4249, 10847, 4250/2, 4250/3, 4250/5, 4256, 4207/9, 11215/32, 4207/10 i 11221/3. k.o. Delnice, po zahtjevu "KOMUNALAC" d.o.o., Delnice, Supilova 173
DATUM OBJAVE 19.9.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Sović Laz", izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na teritoriju Grada Delnica, po zahtjevu "KOMUNALAC" d.o.o. iz Delnica, Supilova 173
DATUM OBJAVE 6.8.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za sanaciju potpornog zida, propusta te trupa ceste u zoni potpornog zida na državnoj cesti D3, dionica 014, stacionaža km 24+780, lokacija Šubetov most na području Općine Skrad, na k.č. broj 4135, 4136, 4180/1, 4202, 8902 i 8902/1 k.o. Divjake, po zahtjevu "HRVATSKE CESTE" d.o.o., Rijeka, Nikole Tesle 9/X, zastupane po "CESTE-RIJEKA" d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona, Kukuljanovo 377
DATUM OBJAVE 6.8.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za ugradnju električnog grijanja skretnica na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka u kolodvoru Moravice na k.č. broj 8757/1 k.o. Moravice, po zahtjevu "HŽ INFRASTRUKTURA" d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, zastupane po "Končar-Inženjering za energetiku i transport" d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22
DATUM OBJAVE 6.8.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za ugradnju električnog grijanja skretnica na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka u kolodvoru Brod Moravice na k.č. broj 11159/1 k.o. Brod Moravice, po zahtjevu "HŽ INFRASTRUKTURA" d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, zastupane po "Končar-Inženjering za energetiku i transport" d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22
DATUM OBJAVE 6.8.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pješačkog mosta i promatračnice uređenja zaštićenog krajolika Kamačnik na dijelu k.č.1381/1 i dijelu k.č.1385 k.o.Gomirsko-Vrbovsko investitora Grada Vrbovsko, Ul.hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko
DATUM OBJAVE 20.112014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju prometnice u poslovnoj zoni u Mrkoplju, po zahtjevu "MRZLE DRAGE" d.o.o. iz Mrkoplja, Stari kraj 3
DATUM OBJAVE 28.5.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu