Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Mali Lošinj

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: dionica KALVARIJA-UPOV KIJAC, koja se planira na dijelu k.č. 3580/3, 3581/3, 4161, 4170/1, 4170/2, 4174/2, 4176, 4180, 4182/2, 4192/2, 4193/2, 4645/1, 4785/1, 4785/2, 4788/1, 4788/2, 13326/1, 13326/2, 13326/5, 13326/7, sve k.o. Mali Lošinj i dijelu k.č. 620/4, 776/34, 776/36, 776/45, 777/2, 796/4, 800/1, 807/5, 810/1, 817/2, 817/3, 3576/1, 3576/2, 3599/2, 3621/1, 3621/2, 3621/3, 3671, sve k.o. Mali Lošinj-grad po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 9.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja OSOR s CS OSOR 1, koja se planira na dijelu č.zgr. 161 k.o. Osor, te dijelu k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1, sve k.o. Osor po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 9.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade u nizu na k.č. 3817/6 k.o. Cres-grad (odgovara k.č. 4233/2 k.o. Cres u zemljišnoknjižnoj evidenciji), koji se vodi po zahtjevu trgovačkog društva Ćurković smještaj d.o.o. iz Cresa

DATUM OBJAVE 4.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade stambene namjene izgrađene na k.č. 997 k.o. Sveti Jakov, investitora Lučica Bay d.o.o. Zagreb, Taborska 5

DATUM OBJAVE 26.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste od raskrižja D100 za Veli Lošinj do luke Mrtvaška koja se planira na č.zem 3505 i dr k.o. Mali Lošinj i č.zem. 1065 i dr k.o. Veli Lošinj a u postupku po zahtjevu Grada Malog Lošinja

DATUM OBJAVE 19.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbne mreže naselja Valun na otoku Cresu, koja se planira na k.č. 83/2, 83/3, 116/1, 116/4, 116/5, 116/11, 140/1, 145/2, 145/3, 147/4, 147/8, 1468/3, 1468/13, 1468/32 i 1468/37, sve u k.o. Valun, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, a po zahtjevu investitora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 16.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok na dijelovima k.č. 292/2 i 3592/1 te cijeloj k.č. 1527/3, sve u k.o. Orlec, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, a po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, kojeg je podnijela po opunomoćeniku društvu „Inteco“ d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 37

DATUM OBJAVE 2.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju odnosno obnovu postojeće ruševine stambene građevine na k.č. 12092 k.o. Veli Lošinj formiranoj od č.zgr. 123 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Ulovec Zrinke iz Zagreba, Vinogradska 107

DATUM OBJAVE 26.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 2447 k.o. Veli Lošinj po zahtjevu Januš Dragutina iz Zagreba

DATUM OBJAVE 19.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-dogradnju, nadogradnju i prenamjenu postojeće stambene zgrade, u stambeno-poslovnu zgradu-višeobiteljsku kuću sa dva stana te poslovnim prostorom ugostiteljskog sadržaja „konobom“ u prizemlju iste, u Malom Podolu, na novoformiranoj k.č. 140/1 k.o. Podol, nastaloj spajanjem č.zgr. 8, čzgr. 7/1, č.zem 140/1 i 140/2 k.o. Podol, po zahtjevu Nataše Malić iz Valuna, Valun 9, OIB:46183329832

DATUM OBJAVE 7.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne prometnice PL5 s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u naselju Martinšćica, na novoformiranoj k.č. 2472/12 k.o. Martinšćica, koja se formira od k.č. 2217/1, 2219/2, 2220/2, 2229/23, 2229/26, 2310/22, 2310/23, 2310/36, 2310/37, 2315/30, 2315/31 i 2472/12, sve k.o. Martinšćica, po zahtjevu Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15

DATUM OBJAVE 24.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju odvodnje naselja Ćunski koja se planira na dijelovima katastarskih čestica: k.č. 42, 55, 56, 57, 70, 144, 146, 176, 179, 181, 190, 192, 314, 315, 316, 317, 322, 330, 331, 342, 346, 348, 349, 350, 362, 364, 373, 500, 577, 1079, 1098, 6543, 11240, 11241, 11246, 11248, 11250, 160/6, 178/2, 65/1, 584/2, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 10, 110, 144, 148, 159, 167, 21, 228, 233, 234, 271, 30, 31, 36, 37, 444, 50, 6, 68, 7, 73/4, 74/2, 270, 267, 582, 265, 264, sve k.o. Ćunski, po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 28.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju transportnog vodovoda na dionici ĆUNSKI-POLJANA, koji se planira na dijelu k.č. 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski te dijelu k.č. 10442, 10448, 10549, 10551, 10554, 10556, 10557, 10559, 10561/1, 10562/4, 10563/2, 10565/4, 10566/2, 10695/1, 10695/2, 11056, 11057/1, 11057/2, 11066, 11067, 11070, 11071/1, 11071/2, 11075, 11077, 11078/1, 11079/2, 11079/3, 11080/2, 11136/3, 11136/4, 11137/1, 11137/2, 11137/3, 11137/4, 11140/2, 11143/1, 11144, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11490/1, 11490/2, 11491, 11492, 11498, 11684/1, 11684/2, 11749/1, 11753, 11756, 11759, 11760, 11761, 11762, 11764, 11765/1, 11777, 11779, 11830/1, 11830/2, 11830/3, 11833/1, 11833/2, 11833/3, 12067/1, 12067/2, 12097, 12100/1, 12100/2, 12113, 12114, 12115, 12116, 12118/1, 12124, 12125, 12138, 12141, 12142, 12198/1, 12206/1, 12206/2, 12206/3, 12208, 12210, 12211, 12239, 12241/2, 12242, 12246, 12247, 12248, 12250, 12277, 12408, 12412, 12413, 12487/1, 12487/2, 12487/3, 12765/2, 12766/1, 12778/1, 13309/3, 13346/2, 13348/2, 13349, 13369/1, 13370, 13383/1, 13383/2, 13407/2, 13414, 13417/1, 13478, sve k.o. Mali Lošinj. po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

DATUM OBJAVE 28.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama - naselje SVETI JAKOV, koji se planira na dijelu k.č. 66/2, 66/3, 67/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70/4, 92/9, 317/2, 372/12, 372/3, 374, 388/1, 395, 427/1, 948/1, 948/11, 949/1, 950/1, 953, 954, 955, sve k.o. Sveti Jakov i dijelu k.č. 2076/1, 2158/6, 2159/1, 2200/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 28.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine: područje OSOR -NEREZINE s CS OSOR 2, CS BENZINSKA I CS SV.FRANE, koja se planira na dijelu k.č. 63, 570, 571/1, 571/3, 821/6, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 841/2, 842/2, 845/1, 845/2, 846/3, 846/4, 1834/1, 1834/3, 1835/4 i 1836 sve k.o. Osor i dijelu k.č. 806/13, 858/1, 858/3, 858/5, 859/4, 861/3, 862/9, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 865/2, 866/10, 866/8, 868/8, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/4, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1048/3, 1049/2, 1063/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1099/3, 1101/2, 2182/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/7, 2159/8, 2183/2, 2184/2, 2187/2, 2188/2, 2578/2, 2579/2, 2580/1, 3498/2 sve k.o. Nerezine

DATUM OBJAVE 21.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne zgrade – skladište riblje hrane i opreme s pomoćnom građevinom na k.č. 1146/1 k.o. Cres – grad, koja odgovara zemljišnoknjižnoj čestici k.č. 2769/1 k.o. Cres

DATUM OBJAVE 2.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade i pomoćne zgrade s bazenom na novoformiranoj k.č. 182/12 k.o. Nerezine, koja se formira od dijela č.zem. 182/5 k.o. Nerezine, po zahtjevu Moferdin Radmile iz Koprivnice, Tome Čikovića 43

DATUM OBJAVE 4.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 3248 k.o. Mali Lošinj-grad po zahtjevu Earp Gordane iz Malog Lošinja

DATUM OBJAVE 3.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukcije i prenamjene zgrade u dvojnu manju višestambenu zgradu na k.č. 13159 k.o. Ćunski po zahtjevu Fragojo nekretnine d.o.o. Zagreb

DATUM OBJAVE 3.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukcije i prenamjene zgrade u dvojnu manju višestambenu zgradu na k.č. 13160 k.o. Ćunski po zahtjevu Fragojo nekretnine d.o.o. Zagreb

DATUM OBJAVE 3.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje zamjenskog 10(20) kV kabelskog voda TS Sunčana - TS SUsak1 a po zahtjevu HEP d.d. Zagreb

DATUM OBJAVE 29.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja za građenje koji se vodi po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Cresanka d.d. iz Cresa, Varozina 25, za izgradnju vanjskog bazena u autokampu Kovačine, na k.č. 3075/2 Cres-grad

DATUM OBJAVE 19.3.2019.

Preuzimanje

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice – zemljišta za redovnu uporabu zgrade na dijelu k.č. 3145, 3137/4, dijelu k.č. 3137/6 i dijelu k.č. 3152 sve u k.o. Veli Lošinj

DATUM OBJAVE 13.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade- obiteljske kuće na mjestu ruševine, k.č. 3188/2, k.o. Mali Lošinj-grad

DATUM OBJAVE 13.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za obnovu državne ceste D 100 dionica Osor – Nerezine na k.č. 570 i dr. k.o. Osor

DATUM OBJAVE 28.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje dvojne stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 10848/6, formirane od 10848/1 k.o. Veli Lošinj, investitora Belanich Johna, OIB: 73752223493 iz SAD, NORTHERN BLVD., GREAT NECH, N.Y. 11021

DATUM OBJAVE 13.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje stambene zgrade na k.č. 10857 k.o. Veli Lošinj, investitora Belanich Johna, OIB: 73752223493 iz SAD, NORTHERN BLVD.,GREAT NECH, N.Y. 11021

DATUM OBJAVE 13.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje dvojne stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 10848/1, formirane od 10848/1 k.o. Veli Lošinj, investitora Belanich Johna, OIB: 73752223493 iz SAD, NORTHERN BLVD., GREAT NECH, N.Y. 11021

DATUM OBJAVE 13.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje poslovne zgrade na k.č. 6077/1 k.o. Mali Lošinj, investitora Starčević Alena iz Malog Lošinja, Creska 9

DATUM OBJAVE 13.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, koja se planira na dijelovima k.č. 10607/2, 10611/2, 10789/7, 10789/9, 10789/22, 10790/6, 10794/1, 10795/1, 10802/2, 10806, 10808, 10810, 10811/1, 10811/2, 10811/3, 10811/4, 10812/1, 10812/2, 10818/8, 10821/5, 10822/7, 10885/8, 10886/1, 10891/1, 10892/1, 10893/1, 10893/2, 10894/2, 10894/5, 10895/3,10896/2, 10896/3, 10898/7, 10903/5, 10904/1, 10910/3, 10910/4, 10910/60, 10910/61, 13346/1, 13478 te č.zgr. 1706/2, sve k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 31.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodospreme Unije, na dijelu k.č. 9911 k.o. Unije (k.č. 2329/1 k.o. Unije, ZK broj), po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 11.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, koja se planira na dijelovima k.č. 10607/2, 10611/2, 10789 i dr., sve k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

DATUM OBJAVE 11.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine – dionica B-C-D, koji se planira na dijelu k.č. 2159/1 k.o. Nerezine

DATUM OBJAVE 3.1.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obalne šetnice i javne rasvjete po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o Mali Lošinj

DATUM OBJAVE 24.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju recepcije kampa na k.č. 9400-2 k.o. Mali Lošinj podnositelja zahtjeva Jadranka Kampovi d.o.o. Mali Lošinj

DATUM OBJAVE 20.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade i pomoćne zgrade s bazenom na novoformiranoj k.č. 182/12 k.o. Nerezine, koja se formira od dijela č.zem. 182/5 k.o. Nerezine, po zahtjevu Moferdin Radmile iz Koprivnice, Tome Čikovića 43

DATUM OBJAVE 20.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zgrade gospodarske-poslovne namjene na k.č. 105/16 k.o. Orlec, investitora Mužić Igora iz Orleca,

DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže Valdarke, Mali Lošinj, koji se planiraju na dijelovima k.č. 3112/3, 3136/3, 3168, 9657/1 k.o. Veli Lošinj, k.č. 3300/1, 3373, 3277/4, 3546/3, 3579/2, 3579/3, 3580/3, 13321/1, 13321/2 k.o. Mali Lošinj i k.č. 3381 k.o. Mali Lošinj-grad

DATUM OBJAVE 26.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno poslovne zgrade izgrađene na k.č. 1698-1 k.o. Mali Lošinj-grad podnositelja zahtjeva Grada Malog Lošinja

DATUM OBJAVE 26.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Područje Sunčana uvala s CS Sunčana uvala, područje 4, koja se planira na dijelovima k.č. 7264/2, 7263/1, 7264/1, 7286/7, 7279/1, 7313, 7279/6, 7310/2, 7279/5, ,7307/2, 7201, 7339/2, 7339/1, 7348/7, 7348/8, 7348/11, 7349, 7351/3, 7351/4,7351/1, 13326/1, 7354/2, 7355/3, 7355/5, 7619/1, 7619/3, 7620, 7626/1, 7625, 7628, 7657/1, 7657/4, 7657/2, 7657/3, 7655, 7656/2, 7656/1, 7710/1, 7713/1, 7713/4, 7714/3, 7714/4, 7716/2, 7716/1, 7717/2, 7738, 7718, 7719/2, 7719/1, 7720/3, 7720/2, 7728/1, 7720/1, 7721, 7722/2, 7722/1, 7723/1, 7723/2, 7860, 7862, 7882/1, sve k.o. Mali Lošinj i k.č. 3621 i 2167 k.o. Mali Lošinj-grad

DATUM OBJAVE 24.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Područje Čikat s CS Čikat, područje 3, koja se planira na dijelovima č.zgr. 1607, k.č. 8166/1, 8269, 8272/1, 8272/2, 8272/3, 8330/2, 8330/3, 8331/3, 8331/4, 8767/2, 8770/1, 8772/1, 8772/2, 8772/3, 8931/1, 8931/3, 8933, 8934, 8935, 8936, 8938/3, 8939/4, 8963/1, 8963/4, 9009/3, 9009/14, 13339/2, 13339/6, 13339/11, 13343/2, sve k.o. Mali Lošinj i k.č. 3621 k.o. Mali Lošinj-grad investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a

DATUM OBJAVE 21.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-dogradnju i nadogradnju postojeće štale te njenu prenamjenu u garažu na k.č. 1326/2 k.o. Cres-grad (odgovara novoformiranoj k.č, 10787 k.o. Cres u zemljišnoknjižnom stanju), koja se formira od k.č. 1326/2 i dijela k.č. 1322/1, obje k.o. Cres-grad (k.č. 1002 i dijela k.č. 3574/4 k.o. Cres u zemljišnoknjižnom stanju), po zahtjevu trgovačkog društva Racica d.o.o. iz Cresa, Creskog statuta 13

DATUM OBJAVE 14.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama-i vodoopskrbnom mrežom otoka Unije u k.o. Unije, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a

DATUM OBJAVE 9.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na k.č. 1193/5 k.o. Nerezine podnositelja zahtjeva Džepina Ivana i Džepina Gioie iz Svetog Jakova

DATUM OBJAVE 11.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu, na k.č. 1146/1, 2827/1, 2837/1, 2837/2, 2837/3, 2838/1, 2863/12, 2829, 2832/1, 2832/3, 2832/4, 2832/5, 2832/6, 2832/18, 2832/21, 2833, 2835/2, 2836/1, 2836/2, 2855/1, 2855/4, 2855/10, 2862/8, 2862/9, 2862/10, 2868/3, 2868/14, 7765/1, 7765/2, 2863/12, 2839, 2841/1, 2841/11, 2842/2, 2842/3, 2842/5, 2842/6, 2843, 2819/3, 2842/3, sve u k.o. Dragozetići, koji se vodi po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres, Turion 20a

DATUM OBJAVE 11.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane Orlec – Trinket - Istok, koja se planira na k.č. 292/2, 292/26, 1527/3, 3592/1 i 3600, sve k.o. Orlec, po zahtjevu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ iz Rijeke, Splitska 2

DATUM OBJAVE 3.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za izgradnju kanalizacije i vodopskrbe područja Jamina CS-CS Priko, na k.č. 2170/3 , 2109/1, 2163, 2166, 2167, 2171, 2175, 2184, 2798, 2799, 2800, 2855, 3610/2, 3621, sve k.o. Mali Lošinj –grad, i k.č. 7882/1, 7882/5, obje k.o. Mali Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres, Turion 20A

DATUM OBJAVE 23.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166, po opunomoćeniku Dalekovod – projekt d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4

DATUM OBJAVE 23.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za izgradnju sabirne prometnice i stambeno -servisne ulice i raskrižja sa spojem na prometnicu D 100 na predjelu Malin u Malom Lošinju koji se planira na dijelovima k.č. 230, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 329, 367, 372, 373, 376, 378, 379, 380, 381, 386, 397, 398, 402, 404, 406, 407, 408, sve k.o. Mali Lošinj-Grad, podnositelja zahtjeva investitora Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj

DATUM OBJAVE 21.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 358/10 k.o. Nerezine, koja se formira od č.zem. 358/10 i 359/6, obje k.o. Nerezine, po zahtjevu Makitan Radenka iz Malog Lošinja, Kaštel 29

DATUM OBJAVE 13.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine-pekare,na k.č.br. 4972, k.o. Mali Lošinj, podnositelja zahtjeva Jadranka trgovina d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru: sidrište u uvali Jadrišćica na otoku Cresu, uvala Jadrišćica na otoku Cresu, Grad Mali Lošinj, k.o. Punta Križa, u akvatoriju ispred k.č. 1080/20, 1080/21, 1080/82, podnositelj zahtjeva INGEMAR d.o.o., Stjepana Radića 19, Mali Lošinj

DATUM OBJAVE 1.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine: Područje Osor - Nerezine s CS Osor 2, CS Benzinska i CS Sv.Frane, koja se planira na dijelovima katastarskih čestica: k.č. 63, 570, 571/1, 571/3, 821/6, 822/1, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 841/2, 842/2, 845/1, 845/2, 846/3, 846/4, 1834/1, 1834/3, 1835/2, sve k.o. Osor i k.č. 806/13, 858/1, 858/3, 858/5, 859/4, 861/3, 862/9, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 865/2, 866/2, 866/6, 866/7, 868/8, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/5, 1030/6, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1048/3, 1049/2, 1063/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1101/2, 2182/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/7, 2578/2, 2579/2, 2580, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj

DATUM OBJAVE 23.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje naselja Ćunski, koja se planira na dijelovima katastarskih čestica k.č. 42, 55, 56, 57, 70, 144, 146, 176, 179, 181, 190, 192, 314, 315, 316, 317, 322, 330, 331, 342, 346, 348, 349, 350, 362, 364, 373, 500, 577, 1079, 1098, 6543, 11240, 11241, 11246, 11248, 11250, 160/6, 178/2, 65/1, 584/2, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 10, 110, 144, 148, 159, 167, 21, 228, 233, 234, 271, 30, 31, 36, 37, 444, 50, 6, 68, 7, 73/4, 74/2, 270, 267, 582, 265, 264, sve k.o. Ćunski, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj

DATUM OBJAVE 23.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama – naselje Sveti Jakov, koji se planira na dijelovima katastarskih čestica k.č. 66/2, 66/3, 67/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70/2, 92/9, 317/2, 372/12, 372/3, 374, 388/1, 395, 427/1, 948/1, 948/11, 949/1, 950/1, 953, 954, 955, sve k.o. Sveti Jakov i k.č. 2076, 2076/1, 2158/6, 2159/1, 2200/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj

DATUM OBJAVE 23.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine – dionica B-C-D, koji se planira na dijelovima k.č. 2159/1 i 182/8 k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj

DATUM OBJAVE 23.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. 10610/3,  k.o. Mali Lošinj, podnositelja zahtjeva Majkić Dušana, Artatore 51b

DATUM OBJAVE 9.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sidrište u uvali Bok, otoka Suska, planiranog na dijelu pomorskog dobra, podnositelja Hošić Alena iz Suska, Susak 396

DATUM OBJAVE 9.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju 10 (20) Kv kabelskog priključka TS 10(20)/0,4 Kv VOLNIK 2., podnositelj Hrvatska elektroprivreda – operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektroprimorja Rijeka, OIB 46830600751, iz Rijeke, V. C. Emina 2, zastupan po Bart Borisu

DATUM OBJAVE 9.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju transportnog vodovoda na dionici Ćunski-Poljana u k.o. Ćunski i k.o. Mali Lošinj, na dijelovima k.č. 6536, 6538, 6539, 6541, 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski i 6536, 6538, 6539, 6541, 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski i dijelovima k.č. 10442, 10448, 10549, 10551, 10554, 10556, 10557, 10559, 10561/1, 10562/4, 10563/2, 10565/4, 10566/2, 10695/1, 10695/2, 11056, 11057/1, 11057/2, 11066, 11067, 11070, 11071/1, 11071/2, 11075, 11077, 11078/1, 11079/2, 11079/3, 11080/2, 11136/3, 11136/4, 11137/1, 11137/2, 11137/3, 11137/4, 11140/2, 11143/1, 11144, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11490/1, 11490/2, 11491, 11492, 11498, 11684/1, 11684/2, 11749/1, 11753, 11756, 11759, 11760, 11761, 11762, 11764, 11765/1, 11777, 11779, 11830/1, 11830/2, 11830/3, 11833/1, 11833/2, 11833/3, 12067/1, 12067/2, 12097, 12100/1, 12100/2, 12113, 12114, 12115, 12116, 12118/1, 12124, 12125, 12138, 12141, 12142, 12198/1, 12206/1, 12206/2, 12206/3, 12208, 12210, 12211, 12239, 12241/2, 12242, 12246, 12247, 12248, 12250, 12277, 12408, 12412, 12413, 12487/1, 12487/2, 12487/3, 12765/2, 12766/1, 12778/1, 13309/3, 13346/2, 13348/2, 13349, 13369/1, 13370, 13383/1, 13383/2, 13407/2, 13414, 13417/1, 13476,sve k.o. Mali Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres

DATUM OBJAVE 16.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe grada Osora s CS Osor 1, koja se planira na dijelovima k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1 te č.zgr. 161, sve k.o. Osor, po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres Turion 20A

DATUM OBJAVE 16.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za nadogradnju postojeće zgrade izgrađene na č.zgr. 568/1 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Marić Zrinka iz Njemačke

DATUM OBJAVE 16.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta na lokaciji Pržići-Cres – faza 3, koji se vodi po zahtjevu trgovačkog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.

DATUM OBJAVE 10.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora na k.č. 8834, k.o. Mali Lošinj, u autokampu Čikat, koji se vodi po zahtjevu investitora, društva JADRANKA KAMPOVI d.o.o., Dražica 1, Mali Lošinj

DATUM OBJAVE 6.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju postojeće zgrade izgrađene na č.zgr. 757/1 k.o. Veli Lošinj,po zahtjevu Budinis Claudia iz Italije

DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade i izgradnju pomoćne zgrade na k.č. 10289 k.o. Susak, po zahtjevu Felker Igora iz Suska, Susak 3
DATUM OBJAVE 13.11.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama nepoznate adrese i boravišta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju IMPULSNOG CENTRA-dvoetažne poslovne zgrade sa više poslovnih cjelina, različitih namjena, na k.č. 4823/1, k.o. Mali Lošinj, u  gospodarskoj zoni Kalvarija, po zahtjevu Grada Malog Lošinja, OIB: 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7
DATUM OBJAVE 30.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 2496 k.o. Martinšćica, u naselju Vidovići, po zahtjevu investitora Haydn Floriana iz Austrije
DATUM OBJAVE 30.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene (dvojne) zgrade u Nerezinama, po zahtjevu Baljak Snježane i Baljak Marka iz Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 24.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zamjenske stambene zgrade na Iloviku, po zahtjevu investitora Šimičić Branka iz Malog Lošinja, Priko 58
DATUM OBJAVE 24.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade u Nerezinama, po zahtjevu Baljak Snježane i Baljak Marka iz Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 12.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sanitarnog kolektora u ulici A. Žuklića, dijelu ulice V. Gortana, Ulici Sv. Frane i Put Osorčice, CS Sv.Frane i vodovodnih ogranaka, na k.č. 2167/1, 721/8, 721/1, 721/2, 721/7, 722/1, 556/2, 2173/1, 349, 367/6, 2159/1, 2170/1, 637, 638/1, 761/5, 624/1, 618/5, 640/5, 640/15, 640/14, 640/2, 640/10, 652, 640/4, 627/9, 816/1, 806/5, 350 sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 10.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i formiranje čestice vodospreme NEREZINE 2, izgradnju spojnog cjevovoda do vodospreme i odvoda vode do postojeće mreže u naselju Nerezine, te izgradnju sanitarnog kolektora SK-1 na k.č. 2163/1, 192/1, 2166/1, 410, 418/4, 412/1, 412/5, 405/2, 405/6, 405/4, 420/3, 2167/3, 2167/1, 2159/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres- Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 10.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije Ćunski – Poljana na otoku Lošinju, investitoru Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o., iz Cresa, Turion 20A
DATUM OBJAVE 10.10.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju javne prometnice PL5 s pripadajućom infrastrukturom u naselju Martinšćica, po zahtjevu Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15
DATUM OBJAVE 28.9.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju župne kuće u Velom Lošinju na č.zgr. 511/2, 511/3 i č.zem. 1349, sve u k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Župe Svetog Antuna Opata Veli Lošinj
DATUM OBJAVE 22.9.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije Martinšćica – II. faza, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 11.9.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju obiteljske kuće u Valunu, po zahtjevu podnositelja, Maier Martina i Maier Marie iz Njemačke
DATUM OBJAVE 11.7.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 21.6.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju podzemnog kabelskog voda TS Martinšćica 1 - TS Vidovići - DV prema TS Valun 1, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva HEP – ODS d.o.o. iz Rijeke, V. C. Emina 2
DATUM OBJAVE 21.6.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za rekonstrukciju podmorskog kabela 110kV Osor – Lošinj, planiranu na dijelu pomorskog dobra mjesta Osor, po zahtjevu HOPS-a d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 10.5.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke planirane na dijelu pomorskog dobra u akvatoriju luke Osor otoka Cresa, po zahtjevu Županijske lučke uprave Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 8.5.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže – područje Gavza, Cres, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 3.5.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 668/1 k.o. Nerezine, po zahtjevu Christine Ruthmann iz Njemačke, Stephanskirchen, Simsseestr. 183
DATUM OBJAVE 27.4.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće kapetana kompleksa Mletačka kula na č.zgr. 739 k.o. Veli Lošinj, podnositelja zahtjeva Bobanac Nenada iz Zagreba
DATUM OBJAVE 26.4.2017.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju privezišta PRB u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene u uvali Čikat, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućem akvatoriju ispred č.zem. 9009/13, 13439, 13440, 13387, 13441, 13442, 13443 k.o. Mali Lošinj, a po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 25.4.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće montažne trafostanice TS10(20)/0,4 kV „Podbeli“, na k.č. 156/7 k.o. Beli, podnositelja zahtjeva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka iz Rijeke, Ulica V. C. Emina 2  Unije
DATUM OBJAVE 10.4.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sidrište planirano na  dijelu pomorskog dobra u uvali Podkujni otoka Unija, po zahtjevu podnositelja zahtjeva Sridnja d.o.o.,  Unije
DATUM OBJAVE 17.3.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske za izgradnju nerazvrstane prometnice - ulice Šestavina u Velom Lošinju s pripadajućom infrastrukturom i parkirališnim površinama po zahtjevu investitora Grada Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 8.3.2017.
Preuzimanje
Javni poziv za stranke u postupku, vlasnike nekretnina k.č 3168/1, 3174/3, 3174/6, 3177/4, 3177/2, 3177/1, 3176/3, sve u k.o. Cres, te k.č. 810, 805/1, 804/1, 587/2 i 422/4, sve u k.o. Predošćica, kao i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama, a u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine KB 10(20) kV TS 10(20)/0,4 kV „PRŽIĆI“ - TS 10(20)/0,4 kV „VODICE“ - TS 10(20)/ 0,4 kV „PREDOŠĆICA“
DATUM OBJAVE 16.2.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju ulice planske oznake OU10 s komunalnom infrastrukturom na predjelu Melin u Cresu, po zahtjevu investitora Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15
DATUM OBJAVE 16.2.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine uređene plaže Ostrugova 2 - Čikat planirane na dijelu pomorskog dobra, po zahtjevu Jadranka Hotela d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 23.1.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine uređene plaže Ostrugova 1 - Čikat planirane na dijelu pomorskog dobra, po zahtjevu Jadranka Hotela d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 23.1.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta „ETAPA 3“ na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 13331/3, 5930/2 i 5933/3 k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 12.1.2017.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju ulazno - izlazne zone „ETAPA 1“ na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 13331/5, 5968/3 i 5970/2 k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 12.1.2017.
Preuzimanje
2016. godina
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 23.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac, po zahtjevu investitora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 23.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - područje Veli Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o
DATUM OBJAVE 23.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije Ćunski - Poljana, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o
DATUM OBJAVE 23.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj – Područje Sunčana uvala s CS Sunčana uvala, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 14.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj – Područje Jamina s CS Jamina i priključkom CS Priko, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa
DATUM OBJAVE 14.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, područje Čikat s CS Čikat 3, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres
DATUM OBJAVE 14.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, dionica Kalvarija – UPOV Kijac, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o
DATUM OBJAVE 13.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade supermarketa sa pratećim uredskim i ugostiteljskim sadržajima u Cresu k.o. Cres-grad, po zahtjevu Plodina d.d.
DATUM OBJAVE 13.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za izgradnju uzgajališta riba i školjaka u uvali Kaldonta otoka Cresa po zahtjevu Mora Lošinj d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 1.12.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja potvrde o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za izgradnju pristupne prometnice i prateće infrastrukture na predjelu Rukavić u Malom Lošinju po zahtjevu Grada Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 24.11.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom – Valdarke, Mali Lošinj, a za koji zahvat u prostoru se po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o
DATUM OBJAVE 15.11.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju plaže B u uvali Čikat, po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o.
DATUM OBJAVE 19.9.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju plaže A u uvali Čikat po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o.
DATUM OBJAVE 19.9.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za III. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, koji se planira graditi na č.zgr. 60, 61/1, 18/1, 19/1, 14/1 i k.č. 481/1, 2513/1, 2512/4, 2512/1, 2510/1, 2511/2, 58/2, 61/3, 61/4, 63, 64/5, 64/4, 69/3, 69/2, 74, 62 i 2511/1 sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o
DATUM OBJAVE 29.7.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za II. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, na k.č. 2512/1, 2511/1 i 409/1, sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 29.7.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije za SVK privod Ustrine, po zahtjevu Hrvatskog Telekoma d.d.
DATUM OBJAVE 13.7.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije u naselju Privlaka, Mali Lošinj, po zahtjevu Hrvatskog Telekoma d.d.
DATUM OBJAVE 28.6.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gradske sabirne ulice – priključka na D-100 u Cresu, na k.č. 1548, 1568, 1569/1, 1553, 1554, 1567, 1585, 1586, 1566/1, 1566/2, 1566/4, 1566/5, 1589, 1565, 1590, 1591, 5311, 3801, 3802, 3785, 3786, 3799 i 5298 k.o. Cres-grad, po zahtjevu Grada Cresa.
DATUM OBJAVE 7.6.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju neizravnog kolnog pristupa na č.zem.360 i 363/1 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Debelić Thomas Nikole iz Zagreba
DATUM OBJAVE 20.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste ŽC 5161 sa kružnim raskrižjem i privozima na d D100 i ŽC 5159, po zahtjevu ŽUC PGŽ
DATUM OBJAVE 15.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije partera Ribarske ulice, ulice Sv. Sidra, ulice Giovanni Moise, dijela ulice Zagrad i ulice prema Pjaceti, po zahtjevu Grada Cresa
DATUM OBJAVE 13.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta Ilovik-Sv. Petar - luke posebne namjene do 60 vezova, po zahtjevu Liburnia pomorske agencije d.o.o.
DATUM OBJAVE 8.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 20 plovila u uvali Zabodarski na otoku Lošinju po zahtjevu trgovačkog društva Diver Lošinj d.o.o. iz Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 7.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 20 plovila u uvali Englez na otoku Koludarac, po zahtjevu trgovačkog društva Diver Lošinj d.o.o. iz Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 7.4.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV SUNČANA – TS 10(20)/0,4 kV SUSAK 1 na k.č. 7246/1, 7270/5, 7264/4, 7279/11, 7264/1, 7263/1, 7290 i 7271/1, sve u k.o. Mali Lošinj i č.zgr. 797/2, 796/2, 795/2, 791/2, 790/2, 789/2, 779, 788/1, 788/2, 788/3, 767/1, 767/2, 798/2, 799/2, 800/1 i k.č. 9533, 10031/2, 10032/2, 9500/4, 9499/1, 10266/1, 9411/1, 9411/4, 799/1 i 10103/1, sve u k.o. Susak, po zahtjevu investitora HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. iz Rijeke, Ulica V.C. Emina 2
DATUM OBJAVE 31.3.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice Porozina, Dragozetići- Beli, Predošćica po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.
DATUM OBJAVE 30.3.2016.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za I. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, koji se planira graditi na č.zem. 481/1, 409/1, 2513/1, 2512/4, 2512/1, 2511/2, 2511/1, 2510/1, 9999/20, 9999/19, 9999/18, 58/2, 61/3, 61/4, 63, 62, 64/5, 64/4, 69/3, 69/2, 74, 157/2, 156/4, 154/2, 153/3, 153/2, 139/1, 562/1, 562/3, 562/9, č. zgr. 9/5, 18/1, 19/1, 14/1, 60, 61/1, 62, sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 10.3.2016.
Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za II fazu kanalizacije i vodovoda u uvali Čikat po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o Cres
DATUM OBJAVE 10.3.2016.

Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 30 plovila u uvali Jadrišćica na otoku Cresu po zahtjevu Ingemara d.o.o. iz Rijeke
DATUM OBJAVE 7.3.2016.
Preuzimanje
2016. godina
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Porozina na k.č. 1146/1, 2827/1, 2829, 2832/1, 2832/3, 2832/4, 2832/6, 2832/21, 2833, 2835/2, 2835/3, 2836/1, 2836/2, 2836/4, 2836/3, 2855/1, 2855/10, 2862/8, 2862/10, 2868/3, 2868/14, 7765/1, 7765/2, 7765/3, 2863/12, 2832/5, 2832/18, 2862/9, 2862/20, 2862/21, 2838/1, 2839,2841/1, 2841/11, 2842/2, 2842/3, 2842/5, 2842/6, 2843, 2819/3, 2837/1, 2837/3, 2837/2, 2837/4, 2837/5, 2837/6, 2838/3, 2838/4, 2855/4, sve k.o. Dragozetići, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres-Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 17.2.2016.
Preuzimanje
Javni poziv za stranke u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole za plažu A( Hortenzija i Bellevue) i plažu B ( Mirasol/HYGEA i Alhambra/Augusta), na k.č. pomorskog dobra k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490 sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493 sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta).
DATUM OBJAVE 8.1.2016.
Preuzimanje
2015. godina
Javni poziv strankama u postupku izdavanja  lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 50 plovila u uvali Maračol na otoku Unije,  po zahtjevu Otoka Unije d.o.o. iz Unija
DATUM OBJAVE 17.12.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnica i raskrižja  na lokaciji Malin u Malom Lošinju,  po zahtjevu Grada Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 17.12.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržić Cres, na k.č. 7898/2, k.o. Cres, po zahtjevu TD "Komunalne usluge Cres Lošinj" d.o.o., Cres, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 26.11.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete šetnice od Valdarka do hotela Punta, po zahtjevu Grada Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 6.11.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje, Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20a
DATUM OBJAVE 12.10.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za izgradnju hidroavionskog pristaništa Mali Lošinj,  po zahtjevu Europskog obalnog avioprijevoznika
DATUM OBJAVE 23.9.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje Mali Lošinj, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20a
DATUM OBJAVE 23.9.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava desalinizacije otoka Unija, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20a
DATUM OBJAVE 18.9.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za Hidroavionsko pristanište Mali Lošinj u uvali Velopin po zahtjevu Europskog obalnog autoprijevoznika d.o.o. iz Kaštel Štafilića
DATUM OBJAVE 22.7.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka TS "Upov" Mali Lošinj, po zahtjevu HEP - ODS, Elektroprimorje Rijeka
DATUM OBJAVE 21.7.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole radi gradnje zamjenske zgrade i dogradnje hotela po zahtjevu Jadranka hotela
DATUM OBJAVE 27.5.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune potvrde glavnog projekta radi rehabilitacije državne ceste D 100, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 20.5.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju kampa Čikat za zahvat na k.č. 9324 k.o. Mali Lošinj, koja je formirana od k.č. 9294/2, 9295, 9323, 9325/2, 9325/1 sve u k.o. Mali Lošinj (aquapark s otvorenim bazenima i atrakcijama, te pratećim sadržajima), invesitora Jadranka Kampovi d.o.o. iz Malog Lošinja
DATUM OBJAVE 19.5.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržić, Cres, na k.č. 7898/2 k.o. Cres, koja je formirana od k.č. 3039/1, k.č. 3040/1, k.č. 3040/2, k.č. 3041/1, k.č. 3042, k.č. 3043, k.č. 3045/1, k.č. 3073/2, k.č. 3075, k.č. 3076, k.č. 3079/1, k.č. 3079/2, k.č. 3081/1, k.č. 3083/1, k.č. 3084/1, k.č. 3084/2, k.č. 3084/3, k.č. 3085/12, k.č. 3086/1, k.č. 3086/2, k.č. 3088/1, k.č. 3088/2, k.č. 3088/10, k.č. 3088/11, k.č. 3088/12, k.č. 3088/13, k.č. 3263, k.č. 3264, k.č. 3265/1, k.č. 3265/2, k.č. 3265/3, k.č. 3265/4, k.č. 3265/5, k.č. 3265/6, k.č. 3265/7, k.č. 3266/1, k.č. 3266/2, k.č. 3266/3, k.č. 3266/4, k.č. 3266/5, k.č. 3266/6, k.č. 3266/7, k.č. 3266/8, k.č. 3268, k.č. 3269, k.č. 3270, k.č. 3271/1, k.č. 3271/2, k.č. 3271/3, k.č. 3271/4, k.č. 3271/5, k.č. 3271/6, k.č. 3271/7, k.č. 3271/8, k.č. 3271/9, k.č. 3271/10, k.č. 3271/11, k.č. 3273, k.č. 3274/1, k.č. 3274/2, k.č. 3275, k.č. 3276, k.č. 3277, k.č. 3305/1, k.č. 3305/5, k.č. 3305/7, k.č. 3305/8, k.č. 3306/1, k.č. 3306/2, k.č. 3306/4, k.č. 7897/2 i 7898/2, sve u k.o. Cres, investitora Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres
DATUM OBJAVE 27.2.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta i izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 5960/8, k.č. 6020, k.č. 6021/1, k.č. 6022, k.č. 6023/2, k.č. 6125, k.č. 6126, k.č. 6127, k.č. 6129/1, k.č. 6129/2, k.č. 6129/3, k.č. 6136/1, k.č. 6143/2, k.č. 6143/3, k.č. 6144, k.č. 6145, k.č. 6147/1, k.č. 6147/4, k.č. 13331/1, k.č. 5909, k.č. 6004/1, k.č. 6004/2, k.č. 6006/1, k.č. 6006/2, k.č. 6008, k.č. 6009, k.č. 6010, k.č. 6011/2, k.č. 6013/1, k.č. 6013/2, k.č. 6013/3, k.č. 6014, k.č. 6019, k.č. 6023/1, k.č. 6024, k.č. 6025/2, k.č. 6027, k.č. 6028, k.č. 6029, k.č. 6031/2, k.č. 6032, k.č. 6113, k.č. 6114, k.č. 6115, k.č. 6116, k.č. 6118, k.č. 6119, k.č. 6120, k.č. 6121, k.č. 6122, k.č. 6124/1, k.č. 6124/2, k.č. 6124/3, k.č. 6124/4, k.č. 6124/5, k.č. 6124/6, k.č. 6124/7, k.č. 6146, k.č. 5892/1, k.č. 5910, k.č. 5911/2, k.č. 5922/2, k.č. 5923, k.č. 5924/2 sve u k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu podnositelja Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A
DATUM OBJAVE 6.02.2015.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za obnovu državne ceste D100 dionica Osor - Nerezine na k.č. zgr. 10/4, k.č. 570, k.č. 571/1, k.č. 847, k.č. 846/1, k.č. 846/2, k.č. 845, k.č. 842, k.č. 841, k.č. 840/3, k.č. 840/1, k.č. 838/1, k.č. 1834/2, k.č. 840/2, k.č. 838/2, k.č. 1834/1, k.č. 822/1, k.č. 821/1, k.č. 822/2, k.č. 822/5, k.č. 821/2 k.o. Osor i k.č. 2578, k.č. 2579, k.č. 2577, k.č. 2581, k.č. 2582, k.č. 2585, k.č. 2586, k.č. 2592, k.č. 2593, k.č. 2594, k.č. 2188, k.č. 1079, k.č. 1080, k.č. 1081, k.č. 1082/1, k.č. 1082/2, k.č. 1084/2, k.č. 1084/3, k.č. 1063/1, k.č. 1063/2, k.č. 1063/3, k.č. 1062/1, k.č. 1062/2, k.č. 1061, k.č. 1060, k.č. 1085, k.č. 1086, k.č. 1087, k.č. 1059, k.č. 1058, k.č. 1057, k.č. 1088/6, k.č. 1088/17, k.č. 1088/18, k.č. 1088/19, k.č. 1088/20, k.č. 1051/1, k.č. 1051/2, k.č. 2159/4, k.č. 1088/7, k.č. 1050, k.č. 1099/1, k.č. 1098/1, k.č. 1098/2, k.č. 1098/3, k.č. 1098/4, k.č. 1049, k.č. 1099/2, k.č. 1103/2, k.č. 1101, k.č. 1102, k.č. 1048/1, k.č. 2183, k.č. 1042/1, k.č. 1042/2, k.č. 1043, k.č. 1041/6, k.č. 1041/7, k.č. 1041/8, k.č. 2187, k.č. 1044, k.č. 1039, k.č. 1045/1, k.č. 1038/1, k.č. 1038/2, k.č. 1045/2, k.č. 1045/3, k.č. 1045/4, k.č. 1030/1, k.č. 1030/2, k.č. 1030/3, k.č. 1030/4, k.č. 1029, k.č. 1028/1, k.č. 1028/3, k.č. 1028/4, k.č. 1028/5, k.č. 1028/6, k.č. 1028/7, k.č. 1028/8, k.č. 1028/12, k.č. 1028/13, k.č. 3498, k.č. 2184, k.č. 866/2, k.č. 866/3, k.č. 866/4, k.č. 866/6, k.č. 866/7, k.č. 862/1, k.č. 868/1, k.č. 868/2, k.č. 868/3, k.č. 868/5, k.č. 868/6, k.č. 868/7, k.č. 862/9, k.č. 865/1, k.č. 865/2 i 2159/2 sve u k.o. Nerezine, po zahtjevu podnositeja zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
DATUM OBJAVE 05.02.2015.
Preuzimanje
2014. godina
Javni poziv strankama  u postupku izdavanja  građevinske dozvole za izgradnju oborinske kanalizacije u Gradu Cresu uz planiranu trasu rekonstrukcije vodovoda za zahvat na k.č. 5300/1, k.č. 5311 i k.č. 2389 sve u k.o. Cres-grad, investitora Grada Cresa
DATUM OBJAVE 18.12.2014.
Preuzimanje
Javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine plaža A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra k.č. 8143, k.č. 8158, k.č. 9009/1, k.č. 9009/15, k.č. 13391, k.č. 13392, k.č. 13446, k.č. 8024/1, k.č. 8024/5, k.č. 8111/2, k.č. 13394, k.č. 13447, k.č. 13448 sve u k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu investitora „Jadranka hoteli“ d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 11.12.2014.
Preuzimanje
Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kampa Čikat za zahvat na k.č. 9294/2, k.č. 9295, k.č. 9323, k.č. 9324, k.č. 9325/1, k.č. 9325/2, k.č. 2946/1 sve u k.o. Mali Lošinj (aquapark s otvorenim bazenima i atrakcijama, te pratećim sadržajima) po zahtjevu investitora Jadranka kampovi d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 11.12.2014.
Preuzimanje
Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za  izgradnju javnih gradskih prometnica OU48 i OU49 (planske oznake u UPU-u naselja Cres – ostale ulice) s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja, sanitarna odvodnja, elektroenergetska mreža, vodovodna mreža, javna rasveta, TK mreža) u Cresu, na k.č. 3811/9, k.č. 1537/2 i dijelu 3811/1, sve u k.o. Cres-grad (k.č. 7880/1, k.č. 3599/12, i dio 7867/1, sve u k.o. Cres –z.k. stanje), po zahtjevu Grada Cresa, Creskog statuta 15
DATUM OBJAVE 3.12.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka 10(20)/0,4 kV TS Kalvarija 2, po zahtjevu Hep-operatera distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorja Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 26.11.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju sustava desalinizacije boćate vode za potrebe vodoopskrbe, otok Unije na k.č. 8730 (gruntovno 39/23), k.č. 7655/1(gruntovno 5999), k.č. 7962 (gruntovno 5997), k.č. 8648 (gruntovno 6026), k.č. 8835(gruntovno 5988 i 5998), k.č. 8836 (gruntovno 5749) sve u k.o. Unije
DATUM OBJAVE 26.9.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za  vodoopskrbu područja Pržići u naselju Cres na k.č. 1202/2, k.č. 1202/10, k.č. 1220, k.č. 1231 i k.č. 5310 sve k.o. Cres-grad, te k.č. 7896/1, k.č. 3031/6, k.č. 3031/2, k.č. 7897, k.č. 3290, k.č. 760, k.č. 3041, k.č. 3031/5, k.č. 3030, k.č. 3029, k.č. 3355/1 k.o. Cres
DATUM OBJAVE 16.9.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za uređenje partera ulice Sv. Ćirila i Metoda, Alberta Fortisa i Trga Veli dvor u Cresu na k.č. 2281, k.č. 2288, k.č. 2333, k.č. 2334 i k.č. 2396 sve k.o. Cres-grad
DATUM OBJAVE 11.9.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbnog transportnog cjevovoda Mali Lošinj-Veli Lošinj na k.č. 3227/2 i dr.koji se vodi po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20a
DATUM OBJAVE 22.8.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 30 plovila u uvali Jadrišćica na otoku Cresu po zahtjevu  Ingemara d.o.o. iz Rijeke
DATUM OBJAVE 12.8.2014.
Preuzimanje
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje otoka Ilovika i formiranje čestica za izgradnju CS i UPOV Ilovik po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20a
DATUM OBJAVE 31.7.2014.
Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole se za izgradnju i formiranje čestice vodospreme NEREZINE 2, te izgradnju spojnog cjevovoda do vodospreme i odvoda vode do postojeće mreže u naselju Nerezine po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
DATUM OBJAVE 11.7.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za vodoopskrbu i odvodnju naselja Nerezine, te izgradnju crpne stanice CS4 Sv. Frane, po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
DATUM OBJAVE 11.7.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za crpnu stanicu i desalinizator po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20/A
DATUM OBJAVE 3.7.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A
DATUM OBJAVE 3.7.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za vodoopskrbu i odvodnju naselja Cres po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.Cres
DATUM OBJAVE 2.7.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela PUNTA, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 28.5.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela BELLEVUE, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 28.5.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela BELLEVUE, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 24.04.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu dijela postojeće građevine hotela PUNTA, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj
DATUM OBJAVE 17.04.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju zapadnog veza u trajektnom pristaništu Merag, po zahtjevu Županijske lučke uprave Cres
DATUM OBJAVE 14.4.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu