Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Opatija

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Dujmić Marin,Ičići, Poljanska cesta 21

DATUM OBJAVE 19.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za građenje stambene građevine na k.č. 1839, k.o. VASANSKA.

DATUM OBJAVE 17.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za građenje stambene građevine na k.č. 1836/3, k.o. VASANSKA.

DATUM OBJAVE 17.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana glavni kolektor Liganj – Tuliševica

DATUM OBJAVE 30.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tlačno-gravitacijskog transportnog cjevovoda od VC/CS „SV.PETAR do vodospreme VS „GRABROVA“

DATUM OBJAVE 30.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole na k.č.811, k.o. Opatija, za izmjeni tijekom građenja višestambene građevine, podnositelja zahtjeva društva Carmen residence d.o.o. Opatija, Antuna Mihića 12

DATUM OBJAVE 12.2.2018.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv strankama poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinska dozvola za izgradnju sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja BREGI u k.o. Bregi i k.o. Mihotići

DATUM OBJAVE 7.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izgradnju obilaznice Ružići na više k.č. u k.o.PUŽI

DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 1028/2 k.o. Opatija

DATUM OBJAVE 24.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju sjeveroistočne jedinice dvojne stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine – bazena s strojarnicom na k.č. 1327/1 k.o. Puži

DATUM OBJAVE 29.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjenu prizemlja postojeće stambene građevine izgrađene na k.č. 9223 k.o. Brgud u poslovni prostor – postrojenje za proizvodnju piva

DATUM OBJAVE 17.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.*80/3, 523/6, 627, 628, 630/7, 743, 745, 758/2, 780/4, 803, 804/2, 818, 848, 983, 987/9, 987/12, 987/17, 987/18, 989/1, 989/5, 1001, 3369/1, 3370/343, 3370/344, 3376/1, 3377/1, 3378, 3379/1, 3380, 3381, 3382, 3394 k.o. Brseč, za građenje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, podnositelja zahtjeva društva Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

DATUM OBJAVE 4.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole na dijelu k.č.891/9, k.č.891/5, 819/7, 883/5, 882/2, 893/77, 811, 894/1, 883/4, 884, 882/1, 883/2, 883/1, 883/3, 885, 886, 887/2, 887/1, 806/1, 805, 807, 808, 804/1, 803/1, 802/4, 791/7, 791/12,791/10, 791/8, 799/2, 743/1, 745, 893/75, 748, 746, 742/2, 792, 793, 742/3, 742/5 742/4, 741/2, 741/5, 741/1, sve k.o. Mošćenice, za građenje prometnice sabirne ulice -SU (dijela u dužini cca.500 m) sa spojem na državnu cestu D66, ostale ulice-OU i kolno pješačke površine- KPP, podnositelja Općine Mošćenička Draga

DATUM OBJAVE 3.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 308/1 k.o. Ičići

DATUM OBJAVE 5.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – dogradnja dizala i pješačkog nathodnika postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija na nekretnini oznake k.č. 1381/3, k.o. OPATIJA (n.i.)

DATUM OBJAVE 10.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine na k.č.811, k.o. Opatija (NI), podnositelja zahtjeva društva Carmen Residence d.o.o. Opatija, Antona 12

DATUM OBJAVE 7.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju garažno-poslovnog centra „Slatina“ na k.č.1938/3, k.o. Vasanska, podnositelja zahtjeva društva Fides-Brko d.o.o. Opatija, Maršala Tita 160

DATUM OBJAVE 2.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 294/13, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4

DATUM OBJAVE 2.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine, bazena i pomoćne građevine –nadstrešnice na k.č. 294/12, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4

DATUM OBJAVE 2.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambene građevine na k.č. 1215/8 k.o. Oprić, investitora Antuna Tomac i Marie - Jose Tomac iz Zaprešića, ulica Nine Kinka 4, p.p. Ivana Holjara iz Ičića, Put braće Honović 20

DATUM OBJAVE 4.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pročelja, nadstrešnice i ravnog krova recepcije postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija (n.i.), investitora GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o., Čulinečka cesta 152, Zagreb

DATUM OBJAVE 27.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju prohodne krovne terase/sunčališta GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

DATUM OBJAVE 11.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

DATUM OBJAVE 7.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju više-etažne parkirališne zgrade unutar okućnice GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

DATUM OBJAVE 1.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju obiteljske kuće na GRČ. 423, k.o. Draga, po zahtjevu investitora Margit Grabrovac Rudan iz Mošćeničke Drage, Aleja Slatina 8

DATUM OBJAVE 30.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru/građenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava naselja Bregi, podnositelja zahtjeva Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

DATUM OBJAVE 10.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju zamjenske stambene građevine, investitora Ranka Frlana, Matulji, Frlanska cesta 21

DATUM OBJAVE 26.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju individualne stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine - bazena i spremišta, investitora Klaudia Diminića, Ičići, Poljane, Korići 18

DATUM OBJAVE 12.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru Botanički vrt "Amerikanski vrtovi", podnositelja zahtjeva Parkovi d.o.o. Opatija

DATUM OBJAVE 12.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje sekundarne kanalizacije i vodovoda na području Frlanije – naselje Matulji, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

DATUM OBJAVE 20.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne  ceste D8  i  ulica  Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta  i Pavlovac (izgradnja kružnog raskrižja – rotora) po zahtjevu Hrvatskih cesta Zagreb, Vončinina 3

DATUM OBJAVE 25.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Zora 2“ na k.č. 914, 302/1, 303, 304/2, 305/2, 306/2, 332, 333/3, 335, 336/3, 336/1, 340/2, 341, *438, 911/1, 361/1, 360/2, *439, 360/1 k.o. Opatija i na k.č. 2111/1, 2112/1, 2112/3, 2113/5, 2113/4, 2119/12, 2119/2 k.o. Bregi po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)
DATUM OBJAVE 12.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Lovranska Draga 1“, na k.č. *231, *233, 2875, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2889/2, 2895, 3046/1, 3196, 3211, 3222/1 k.o. Tuliševica po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751).
DATUM OBJAVE 12.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Kućeli, na k.č. 1915, 2852/1, 637/255, 1916, 1917/4, 624/3, 607, 606, 605/1, 604, 603, 601, 637/6, 2860, 599, 598, 594/2, 588/2, 638/1, 645, 646, 647/1, 2866, 535/12, 2865 i 535/11 k.o. Kućeli, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)
DATUM OBJAVE 11.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4 kV „Trgovački centar Kuk“, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)
DATUM OBJAVE 11.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za  gradnju stambene građevine - vile i bazena na  k.č. 437, k.č. 3988, k.č. 3989/1, k.č. 3989/2, k.č. 3990, k.č. 3991, k.č. 3992  i  k.č. 4001 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Stefana Breznika iz Austrije, 10. Oktoberplatz 19, Bleiburg (OIB 91769948565)  putem Ane Surijan iz Lovrana, Na brege 19a
DATUM OBJAVE 21.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV „Božinići“ - TS 20/0,4 kV „Obadi“ - TS 20/0,4 kV „Brajani“, na k.č. 1395, k.č. 1357, k.č. 1405, k.č. 1409, k.č. 1410, k.č. 1413, k.č. 820/3, k.č. 820/2, k.č. 767/9 i k.č. 823/2 k.o. Jurdani , podnositelja zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB 28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB 28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB 46830600751)
DATUM OBJAVE 13.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju DJEČJEG IGRALIŠTA (FAZA A) DJEČJEG VRTIĆA RUKAVAC, po zahtjevu Općine Matulji, Matulji,Trg M. Tita 11
DATUM OBJAVE 10.3.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Tunel Učka – Pećnik , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda sustav JURDANI, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda područja JUŠIĆI , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI ,Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Poklon-Rečina-Sejnice , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv za uvid u spis strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Mala Učka – Vela Učka – Poklon , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice ŽUNTAROVO - BRSEČ (I FAZA) na k.č. 516/2, 519/7,517/2, 519/26 k.o. BRSEČ, po zahtjevu Općine Mošćenička Draga
DATUM OBJAVE 14.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tendi na građevnoj čestici postojeće poslovne građevine u Matuljima, po zahtjevu LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., VELIKA GORICA, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
DATUM OBJAVE 11.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići
DATUM OBJAVE 27.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, na k.č. u k.o. Oprić, k.o. Lovran i k.o. Tuliševica, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.
DATUM OBJAVE 9.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.
DATUM OBJAVE 9.9.2016.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv strankama  u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje pristupne prometnice ŽUNTAROVO-BRSEČ po zahtjevu OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg slobode 7
DATUM OBJAVE 12.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole  za  gradnju poslovne zgrade HOPS-a na Matuljima – upravna i servisna zgrada,  na  k.č. 1226 k.o. Matulji, po zahtjevu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Kupska 4
DATUM OBJAVE 8.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kolnog pristupa u radnoj zoni R-2 u Matuljima , k.o. Matulji: k.č. 145, k.č. 110/2, k.č. 144/1, k.č. 108, k.č. 110/1, k.č. 113, k.č. 138/2, k.č. 112/1, k.č. 112/2, k.č. 114 i k.č. 138/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji
DATUM OBJAVE 7.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju ceste Brešca-groblje Brešca u k.o. Puži na k.č. 3949/7, k.č. 3949/6, k.č. 3990/2, k.č. 4727, k.č. 3988, k.č. 3949/10, k.č. 3985, k.č. 3983, k.č. 3984, k.č. 3982, k.č. 3972/5, k.č. 3973/1, k.č. 3973/2, k.č. 3972/3, k.č. 3986, k.č. 4096, k.č. 3972/1, k.č. 3972/2, k.č. 3972/4, k.č. 3970/2, k.č. 3970/1, 4732, k.č. 3967, k.č. 3968/4, k.č. 3968/1 i k.č. 4724/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji
DATUM OBJAVE 7.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Osojnica na dijelu k.č. 1080/3, dijelu 1078/3, dijelu 2880/2, dijelu 1085/2, dijelu 1078/2, dijelu 1263, dijelu 1265/1, grč. 7, k.č. 1262/3, dijelu 1262/1, dijelu 1262/2, dijelu 637/138, 637/280, 1279, 1526. 1529, 1530, dijelu 1539, dijelu 1541, dijelu 1531 i k.č. 1532 k.o. Kućeli, koji se vodi po zahtjevu KOMUNALAC d.o.o. Jurdani, 50/b
DATUM OBJAVE 11.5.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije UČKA - vodoopskrbni cjevovodi Tunel Učka - Pećnik
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije UČKA - vodoopskrbni cjevovodi Mala Učka -Vela Učka - Poklon, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE VODOVODA - područje JURDANI,po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije Učka - vodoopskrbni cjevovodi Poklon-Rečina - Sejnice, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2 
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - izgradnja nogostupa Lovran-Medveja 2, u k.o. Tuliševica: k.č. 35, k.č. 36, k.č. 211/11, k.č. 211/10, k.č. 211/9, k.č. 211/8, k.č. 211/7, k.č. 211/12, k.č. 211/6, k.č. 211/5, k.č. 211/4, k.č. 211/3, k.č. 211/2, k.č. 211/1 i k.č. 212/3, po zahtjevu Općine Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, Lovran
DATUM OBJAVE 11.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda - područje Jušići, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 1.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 29.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda - područje Jurdani, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 29.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe područja Poklon, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o.
DATUM OBJAVE 15.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatija, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. Opatija
DATUM OBJAVE 15.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dijela prometnice sabirne ulice sa infrastrukturom na lokaciji Baredi u Gradu Opatiji po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3
DATUM OBJAVE 18.1.2016.

Preuzimanje
2015. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dijela kolnopješačke površine na području Grada Opatije po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3
DATUM OBJAVE 15.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatije, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 10.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 10.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Grada Opatije, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići
DATUM OBJAVE 27.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Matulji, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići
DATUM OBJAVE 27.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, po zahtjevu društva Liburnijske vode d.o.o., Liburnijska 2, Ičići
DATUM OBJAVE 27.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava naselja Kraj i zaseoka Gradec na k.č. 2934/6, 2106, 2146, 1856/2, 1856/3, 1855/1, 1857/2, 1858/1, 1859/2, 1859/4, 1889, 1888/2, 1891/1, 1892/1, 1893/7, 1895/2, 1893/8, 1894/1, 1998/4, 1996/2, 1996/1, 2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1, 2000/5, 2000/4, 2001/1, 2001/2, 2003/2, 2005/7, 2005/2, 2930/22, 2037/2, 2037/1, 2005/5, 2005/8, 2005/6, 2006/1, 2006/2, 2028/4, 2028/3, 2028/2, 2028/1, 2027, 2011/4, 2020/2, 2019, 2021/1, 2022/1, 2022/2, 1991, 2930/29, 1989, 1981/2, 1930/16, 2930/34, 2109/9, 2109/13, *86, 2109/14, 2146, 2145, 2152/1, 2152/2, 2155/2, 2156, 2163/1, 2163/2, 2164, 2224/2, 2133, 2132, 2128/5, 2129, 2128/1, 1750/1, 1751/1, 2934/3, 2154/1, 2153/1, *65/4, *65/3, 1760/5, 1760/6, 1760/3, 1761, 2930/35, 1768, 1771/1, 1760/2, 1758/2, 1733/4, 1757, 1756/1, 1733/3, 1735/1, 1734, 1738/7, 1732, 1731, 1728, 1727, 1726, 1623, 1715/1, 1624/1, 1624/5, 1625, 1626/1, 1702, 2934/2, 2223/2, 2224/2, 2932, 2213/8, 1701/1, 1700/2, 1680/4, 1819/1, 1819/2 k.o. Kraj, po zahtjevu investitora društva „Liburnijske vode“ d.o.o. Ičići, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 12.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kraj i zaseoka Gradec, na k.č. 2934/6, 2073/2, 2930/33, 2084/5, 2085, 2086/1, 2087, 2934/4, 2000/2, 1998/2, 1894/2, 1894/4, 1893/4, 1892/2, 1891/2, 1857/4, 1857/3, 1856/3, 1856/2, 1820/3, 2106, 2109/22, 1855/1, 1857/2, 1858/1, 1859/2, 1859/4, 1889, 1888/2, 1891/1, 1892/1, 1893/7, 1895/2, 1893/8, 1894/1, 1998/4, 1996/2, 1996/1, 2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1, 2000/5, 2000/4, 2001/1, 2001/2, 2003/2, 2005/7, 2005/2, 2930/22, 2037/2, 2037/1, 2005/5, 2005/8, 2005/6, 2006/1, 2006/2, 2028/4, 2028/3, 2028/2, 2028/1, 2027, 2011/4, 2020/2, 2019, 2021/1, 2022/1, 2022/2, 1991, 2930/29, 1989, 1981/2, 1930/16, 2930/34, 2109/9, 2109/13, *86, 2109/14, 2109/18, 2146, 2145, 2152/1, 2152/2, 2155/2, 2156, 2163/1, 2163/2, 2164, 2224/2, 2133, 2131/2, 2132, 2128/5, 2129, 2128/1, 1750/1, 1751/1, 2934/3, 2154/1, 2153/1, *65/4, *65/3, 1760/5, 1760/6, 1760/3, 1761, 2930/35, 1768, 1771/1, 1760/2, 1758/2, 1733/4, 1757, 1756/1, 1733/3, 1735/1, 1734, 1738/7, 1732, 1731, 1728, 1727, 1726, 1623, 1715/1, 1624/1, 1624/5, 1625, 1626/1, 1702, 2934/2, 2223/2, 2224/2, 2932, 2213/8, 1702, 1701/1, 1700/2, 1680/4 k.o. Kraj i k.č. 27 k.o. Tuliševica, po zahtjevu investitora društva „Liburnijske vode“ d.o.o. Ičići, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 12.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju Dječjeg vrtića u Rukavcu, po zahtjevu Općine Matulji
DATUM OBJAVE 24.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje transportnog cjevovoda u k.o. Rupa, Šapjane i Pasjak po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići
DATUM OBJAVE 24.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene građevine na k.č. 690/3 k.o. M.Draga po zahtjevu investitora PANJAKO IVANA, DOBRINJ, Dobrinj 17A
DATUM OBJAVE 11.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće obiteljske kuće. na kč. 3349, k.č. 3357/2, k.č. 3359 i k.č. 3335/1 k.o. Kalac, investitora Pertl Thomas Franza iz Njemačke, Vachendorf, Erlstatter str. 13 i Gal Andree Susanne iz Njemačke, Vachendorf, Erlstatter str. 13, oboje zastupanih po Igoru Pangosu iz Rijeke, Balde Fućka 31b (OIB 65903472301), društvo "Pangos" d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 6.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Vatrogasnog doma Opatija po zahtjevu Javne vatrogasne postrojbe Opatija, Sv.Florijana 6
DATUM OBJAVE 29.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Doma zdravlja Opatija Primorsko-goranske županije, po zahtjevu Doma zdravlja Rijeka, Krešimirova 52A
DATUM OBJAVE 29.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za natkrivanje teniskog terena u Teniskom klubu Opatija na k.č. 718/1 i 428 k.o. OPATIJA po zahtjevu investitora Nikole Pilića, Obrt za sportsku rekreaciju, Opatija, Antona Raspora 2/3
DATUM OBJAVE 31.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje SEA Side Centra-Multifunkcionalnog centra u Opatiji, na k.č.972/1, k.č.985, k.č. 998, k.o. Volosko (buduća k.č.994, k.o. Volosko), po zahtjevu podnositelja zahtjeva društva KUK Projekt d.o.o. Zagreb, Planinska 13a
DATUM OBJAVE 23.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D - 8 ( Matulji – Rupa ), na dionici od prolaza ispod AUTOCESTE A-7 do državne ceste, po zahtjevu Općine Matulji, Trg M. Tita 11
DATUM OBJAVE 12.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ljetne pozornice u Opatiji, na k.č.961/1, k.o. Opatija, po zahtjevu Grada Opatije, M.Tita 3
DATUM OBJAVE 19.2.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodospreme - spremnika protupožarne vode na k.č. 2612/1 k.o. Matulji, po zahtjevu investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica
DATUM OBJAVE 19.2.2015.

Preuzimanje
2014. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za pripremne radove temeljem izdane građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine  "Villa Zora" u Opatiji na k.č.295/3, k.č.295/4, k.č.296, dijelu k.č.302/1, k.č.303, k.č.308 i dijelu k.č.917, k.o.Opatija, po zahtjevu podnositelja zahtjeva društva Villa Zora d.o.o. Opatija, V.Spinčića 13
DATUM OBJAVE 9.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju multifunkcionalnog centra SEA Side Centar Opatija na k.č.986, 994, 978, 979, 999, 975/1, 993/1, 1001, 990, 976, 992, 984, 988, 991, 985, 983, 987, 972, 977, 989/1, 989/2, 425, 998, k.o.Volosko, podnositelja zahtjeva društva KUK Projekt d.o.o. Zagreb, Planinska 13a
DATUM OBJAVE 13.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu podnositelja zahtjeva društva Villa Zora d.o.o. Oparija, V.Spinčića 13
DATUM OBJAVE 23.9.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za izgradnju dijela prometnice sa infrastrukturom opatijske treće ceste : dionica Multicentar Opatija Kuk-granica Grada Opatija, na dijelovima k.č.1004, k.č.993/1, k.č.993/2, k.č.994, k.č.975/1, k.č.974, k.č.977, k.č.972, k.č.1/1, k.č.4, k.č.12/1, k.č.10, k.č.11, k.č.23/2, k.č.978, k.č.979 i k.č.G425, sve k.o. Volosko
DATUM OBJAVE 9.9.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pomoćne zgrade na k.č. 2612/1 k.o. Matulji, investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica
DATUM OBJAVE 20.6.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju građevine znanstveno nastavnog centra Opatija, na k.č. 1988/2, k.o. Vasanska
DATUM OBJAVE 5.5.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju parkirnih površina po zahtjevu investitora d.d. GRAND HOTEL ADRIATIC OPATIJA
DATUM OBJAVE 30.5.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu