Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Rijeka

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske kuće (kuća istok), na novoformiranoj k.č. 2018/16, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od dijela k.č. 2018/1, k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Ivana Perovića iz Kostrene, Sveta Lucija 52

DATUM OBJAVE 4.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske kuće (kuća zapad), na novoformiranoj k.č. 2018/18, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od dijela k.č. 2018/1, k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Ivana Perovića iz Kostrene, Sveta Lucija 52

DATUM OBJAVE 4.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za rekonstrukciju višeobiteljske građevine i gradnju pomoćne građevine na novoformiranoj k.č. 7406 k.o. Kastav (nastaje od k.č. 7405, 7406 i 7407/2 k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Majstorović Lea, Rubeši 92, Kastav

DATUM OBJAVE 2.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine i pomoćne građevine na k.č. broj 2202/2, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Njegovan Danijela, Kostrena, Paveki 17 i Njegovan Astrid, Rijeka, Zdravka Kučića 43

DATUM OBJAVE 2.10.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine stambene namjene na novonastaloj k.č. br. 1635/1, k.o. Kastav, podnositelja zahtjeva Marcato Petra, Kastav, Ćikovići 6

DATUM OBJAVE 17.09.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom i vanjskim bazenom, na k.č. 2023, k.o. Kostrena Lucija, podnositeljice zahtjeva Cerović Ljerke, Sveta Lucija 51/6, Kostrena

DATUM OBJAVE 16.09.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje jednostavne stambene građevine, na k.č. 3996/7, k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva Tadić Marija, Viškovo, Vozišće 15A i Mijatović Danijele, Viškovo, Vrtače 39B

DATUM OBJAVE 16.09.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za IZGRADNJU NERAZVRSTANE PROMETNICE I PLATOA U RADNOJ ZONI MARIŠĆINA K-2 S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM (SANITARNA KANALIZACIJA, VODOVODNA INSTALACIJA I OBORINSKA ODVODNJA, JAVNA RASVJETA, DTK, KORIDOR PLINA I NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA), na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/19, 19/22, 19/27, 19/28, 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 33/1, 34/1, 34/3, 4157/21, sve k.o. Marčelji, investitor: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

DATUM OBJAVE 13.09.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, bazena i pomoćne građevine na novoformiranoj k.č. 920/2, k.o. Šmrika (nastaje od dijela k.č. 920, k.o. Šmrika) podnositelja zahtjeva Daria Turine iz Šmrike, Brajci 4

DATUM OBJAVE 12.09.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja dozvola za rekonstrukciju društvenog doma za mlade u Podkilavcu, na k.č. br. 2634, 2646 i 2647, sve k.o. Dražice (novonastala k.č. br. 2646, k.o. Dražice), investitor: Općina Jelenje

DATUM OBJAVE 30.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje višeobiteljske stambeno poslovne građevine, na k.č. 8235/3, k.o. Kastav, (formirana od k.č. 8235/3 i dijela k.č. 8235/1, k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Butorac Biljane, Viškovo, Lučinići 20

DATUM OBJAVE 27.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 18/1 k.o. Dražice

DATUM OBJAVE 28.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolnog priključka na državnu cestu D3 i rekonstrukciju dijela državne ceste D3, na dijelovima k.č. br. 3750, 3751, 3752, 3749/6 i 5700/17 k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. br. 5700/51, k.o. Cernik-Čavle), investitora MEHANIZACIJA BURA d.o.o. Dražice, Podkilavac 59

DATUM OBJAVE 23.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 8456 (nastaje od k.č. 8456 i 8457), k.o. Cernik- Čavle, po zahtjevu investitora Borisa Kovačevića (OIB: 44441133280), Pirovište 24, Lič

DATUM OBJAVE 20.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom i gradnju bazena na novoformiranoj k.č. 4618, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od k.č. 4618 i 4619, sve k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva društva ADRIA-BAROŠ d.o.o., Rijeka, Demetrova 3

DATUM OBJAVE 20.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, po opunomoćeniku Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, M. Albaharija 10a

DATUM OBJAVE 01.08.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupnog puta u Šmriki, na dijelovima k.č. 1237 i 1238 k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Dalibora Šimunovića iz Malinske, Keruševo 5, zastupanog po Martinu Brneliću iz „GPZ“ d.d., Rijeka, Đure Šporera 8

DATUM OBJAVE 22.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske stambene građevine, na k.č. 7833 k.o. Cernik-Čavle, podnositelja zahtjeva Danijela Marjanovića iz Rijeke, Škurinjska cesta 44

DATUM OBJAVE 17.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine sa tri stana na novoformiranoj k.č. 4119, k.o. Grobnik (nastale od k.č. 4115, 4116, 4118 i 4119, k.o. Grobnik), podnositelja zahtjeva Pozder Dragana, Svti Mikula 24, Bribir

DATUM OBJAVE 17.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće sa tri stana i vanjskog bazena, na k.č. 3424/7 (nastale od k.č. 3415/5, 3417/2, 3418/1 i 3424/7), k.o. Kostrena Lucija

DATUM OBJAVE 8.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višeobiteljske samostojeće kuće, na k.č. 7495/1, k.o. Kastav (nastaje od dijela k.č. 7488, 7490, 7491, 7492/2, 7493, 7494, 7495, sve k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Božidara Skračića iz Rijeke, Rastočine 7, zastupanog po društvu „URSI“ d.o.o. iz Rijeke, Braće Cetina 15

DATUM OBJAVE 5.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće poslovne građevine za namjenu kamenoklesarskog obrta na k.č. 165/4 i dijelovima 164/1, 155 i 160, k.o. Marinići (novoformirane k.č. 164/1, k.o. Marinići), podnositelja zahtjeva Kamernoklesarskog obrta „Kamik“ Viškovo, vlasnika Katić Veljka, Blažići 28, Viškovo

DATUM OBJAVE 4.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene i bazena na k.č. 1551, k.o. Krasica, po zahtjevu investitora Memije Ćoralić (OIB: 22098863944) i Rasime Bajrektarević (OIB: 42300734920), oboje iz Krasice, Krasica 88, zastupane po Žarku Potočnjaku, Sv. Lucija 51/7

DATUM OBJAVE 2.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole za građenje opskrbne postaje UPP u Industrijskoj zoni Kukuljanovo na k.č. 262 (nastale od k.č. 262 i dijela k.č. 260), k.o. Kukuljanovo

DATUM OBJAVE 1.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske građevine, na k.č. 6648 i dijelu k.č. 6649 k.o. Cernik-Čavle (na novonastaloj k.č. 6648, k.o. Cernik-Čavle), podnositelja zahtjeva Sanje Tatalović Vorkapić iz Čavli, Dolnja cesta 39

DATUM OBJAVE 1.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno-stambene građevine na k.č. br. 1277, 1278, 1281 i dijelu k.č. br. 1276/3, k.o. Cernik-Čavle (novoformirana k.č. br, 1277, k.o. Cernik-Čavle), investitor Pograd d.o.o. Čabar, I.G. Kovačića 16

DATUM OBJAVE 28.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade, na k.č. 1612/1, k.o. Jelenje, podnositelja zahtjeva TTO Thermotechnik d.o.o. Dražice, Lukeži 17

DATUM OBJAVE 27.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 1281/17, k.o. Krasica, po zahtjevu investitora Leona Filjaka, Brig 81/2, Rijeka, (OIB:86299783707)

DATUM OBJAVE 18.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole za građenje višestambene građevine - kuće „Datković“, na novoformiranoj k.č. 145/2 (formiranoj od k.č. 145/1 i k.č. 145/2), k.o. Kostrena Lucija

DATUM OBJAVE 17.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 470/1, k.o. Kraljevica (nastaje od dijela k.č. 470/1, k.o. Kraljevica), podnositelja zahtjeva Tatjane Cimperman Srok i Roberta Cimpermana, oboje iz Rijeke, Vukovarska 114

DATUM OBJAVE 13.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za građenje zamjenske dvojne građevine, na k.č. 1100 k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Župan Silvano, Modrčinski put 10, Šmrika

DATUM OBJAVE 13.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine sa četiri stana i pomoćnim prostorom, na k.č. broj 171/1 (formiranoj od k.č. 170/4, 171/1, 173/1), k.o. Kukuljanovo, investitora Šafar Kristijana, Škrljevo, Škrljevo 5/2.

DATUM OBJAVE 6.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine sa jednim stanom i građenje pomoćne građevine – bazena sa strojarnicom, na k.č. 146, k.o. Hreljin, investitora Burić Tine, Hreljin, Hreljin 49a.

DATUM OBJAVE 5.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom i pomoćne građevine na k.č. br. 7714, k.o. Cernik-Čavle, investitor Čargonja Mauro, Čavle, Dolčina 13

DATUM OBJAVE 4.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene i pomoćne građevine na k.č. 1967, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Nevena Frančiškovića, Krasica 31, Krasica, (OIB: 48273939114), zastupanog po društvu „Geo-rad“ d.o.o., Jelenje 155, Dražice

DATUM OBJAVE 20.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje slobodnostojeće stambene građevine, na kat. čest. broj 645/2, k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva Jurković Jasminka, Jurković Florijan i Jurković Stanislav, svi iz Rijeke, Žminjska 1,

DATUM OBJAVE 10.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole, za građenje slobodnostojeće stambene zgrade, na kat. čest. broj 3123, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Gašić Zorana, Crikvenica, Kralja Tomislava 70; Gašić Ankice, Crikvenica, Kralja Tomislava 70 i Korous Maje, Češka, Brno, Lerchova 12

DATUM OBJAVE 10.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju višeobiteljske građevine u naselju Kastav, na novoformiranoj k.č. 8037/3 k.o. Kastav ( koja se formira od k.č. 8037/1, 8037/2 i 8037/3 k.o. Kastav) podnositelja zahtjeva Daniela Mandića iz Rijeke, Zdravka Kučića 38 B

DATUM OBJAVE 9.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju jugoistočne jedinice dvojne zgrade sa jednim stanom, na k.č. broj 1175, k.o. Kostrena-Lucija), investitor: Pevalek Iva, Rijeka, Žrtava fašizma 6

DATUM OBJAVE 26.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske kuće, na k.č. 4022/37, k.o. Viškovo, (formirana od dijela k.č. 4022/1, k.o. Viškovo), podnositelja zahtjeva Baštijan Zvonimira, Rijeka, Pionirska 15 i Baštijan Ružice, Rijeka, Gornji Jugi 32

DATUM OBJAVE 26.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene, pomoćne građevine- garaže i bazena na k.č. 2226/2 (nastaje od k.č. 2226/2 i 2227/1), k.o. Kostrena- Lucija , podnositelja zahtjeva Zorana Bračića, D. Gervaisa 37, Rijeka, zastupanog po Ljiljani Marčetić, Tribalj 36, Tribalj

DATUM OBJAVE 18.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju skladišne hale s uredima na k.č. 3689/2 k.o. Kastav (nastaje od k.č. 3689/1, 3689/2, 3691/5, 3695/2 i dijelova k.č. 3682/1, 3683/2, 3690 i 3691/6, k.o. Kastav) podnositelja zahtjeva „Rijekametali“ d.o.o., Kastav, Žegoti 9

DATUM OBJAVE 17.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske građevine na novonastaloj k.č. 1635/1, k.o. Kastav ( formira se od dijelova k.č. 1635, 1636, 1639, 1640, k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Srdoč Biserke, Kastav, Ćikovići 12 i Srdoč Lenka, Punat, Stara Baška 221 A

DATUM OBJAVE 8.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja TS 110/35 kV INA RNR - TS 400 I PRIKLJUČNI DV 2X110kV, na k.č. br. 926/2, 926/1, 926/3, 922/1, 921, 919/1, 919/3, 907/1, 907/3, 906/1, 905/1, 6557, 927/3, 6555/1, 6555/2, 903/2, 904, 892, 891, 888, 887, 880, 879, 878/1, 875/3, 875/2, 875/1, 874, 873, 866/2, 866/1, 865, 867/2, 864, 862, 851, 852, 850, 819, 820, 816, 6565, 815, 814, 813, 812/2, 812/1, 811, 802, 808, 803, 778, 775, 774, 771, 770, 768, 753/1, 752/2, 754, 752/1, 751/3, 751/2, 746, 745, 747, 750, 749, 6559, 649, 647, 642, 641, 629, 628, 625, 624, 613, 612, 611, 610, 603, 602, 599/4, 599/3, 599/2, 599/1, 593, 591, 584/2, 526/1, 479, 480, 481, sve u k.o. Krasica; na k.č. 1/1, 4, 3, 5, 8/1, 9, 10, 15, 31, 36, 1345/3, 1345/1, 113, 1353, 509, 1358/3, 411, 410/2, 410/1, 407, 1356/1, 1356/4, 709/6, 709/4, 709/8, 709/5, 1440, 1597, 1441/1, 1360, 1441/2, sve k.o. Kostrena Barbara; na k.č. 155, 145, 152, 153/1, 154, 1087, 1081/1, 1153/1, 1154, 1156, 1155, 1096, 1081/8, 745, 1081/3, 744/1, 744/2, 748, 747, 749, 750, 743/1, 751, 1075, 1078, 2988, 1050, 1053, 1052, 1051, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1066/2, 1067/2, 1067/3, 1026, 1018, 839/2, 840, 841, 843, 842, 856, 857, 838, 819, 2995/1, 858, 859, 860/1, 860/2, 863/1, 863/2, 864, 865, 867, 868, 872, 873, 874, 875, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 2658/1, 2995/2, 2732, 668, 2987, sve k.o. Bakar, investitor: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

DATUM OBJAVE 4.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene - proizvodne djelatnosti u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, Plato 3, na k.č. 692, k.o. Kukuljanovo, podnositelja zahtjeva društva GLASS SYSTEM d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 305

DATUM OBJAVE 29.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za nadogradnju i dogradnju stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 1670 k.o. Dražice (nastaje od k.č. 1669, 1670 i 1671, k.o. Dražice) podnositelja zahtjeva Marinka Trahlića, Dražičkih boraca 102, Dražice

DATUM OBJAVE 26.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine sa dva stana na k.č. broj 1452/5, k.o. Hreljin, investitora Beretin Dubravke, Hreljin, Meja Gaj 180

DATUM OBJAVE 15.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene građevine i bazena na k.č. br. 1281/18 k.o. Krasica , investitora Gagić Mira, Rijeka, A.B. Šimića 65

DATUM OBJAVE 14.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine, pomoćne zgrade (garaža) i bazena, na k.č. 92/5 (nastaje od dijela k.č. 92/3), k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Čabrijan Rudija, Rijeka, Gajeva 2

DATUM OBJAVE 14.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za građenje stambene građevine - obiteljske kuće sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3405/2 (nastale od dijela k.č 3405), k.o. KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 7.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za građenje višestambene građevine s 11 (jedanaest) stambenih jedinica, katnosti Sut+P+2, na novoformiranoj k.č. 123/10 (formiranoj od k.č. 123/10 i dijela k.č. 123/3), k.o. Kostrena Lucija

DATUM OBJAVE 7.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolnog priključka na državnu cestu D3 i rekonstrukciju dijela državne ceste D3, na dijelovima k.č. br. 3750, 3751, 3752, 3749/6 i 5700/17 k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. br. 5700/51, k.o. Cernik-Čavle), investitora MEHANIZACIJA BURA d.o.o. Dražice, Podkilavac 59

DATUM OBJAVE 8.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom i pomoćne građevine na k.č. br. 638 i 639, k.o. Podhum (novoformirana k.č. br. 639, k.o. Podhum), investitor Surina Borislava, Rijeka, Vjenceslava Novaka 12

DATUM OBJAVE 7.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene i bazena na k.č. 3029/10 (nastaje od dijela k.č. 3029/3 i dijela k.č. 3029/4), k.o. Kostrena- Lucija, podnositelja zahtjeva Sablić Igora (OIB: 71174883122) iz Kostrene, Rožmanići 51, zastupanog po Žarku Potočnjaku, Sv. Lucija 51/7, Kostrena

DATUM OBJAVE 25.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jedne pomoćne građevine, izgradnju druge pomoćne građevine i septičke jame na k.č. 355/1, k.o. Jelenje, podnositelja zahtjeva Radetić Ivana, Jelenje 75, Jelenje

DATUM OBJAVE 25.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju krova stambene građevine na k.č. 269, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Mičetić Andreja, Dvori 2

DATUM OBJAVE 22.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće građevine mješovite namjene- pretežito stambene, na k.č. 2154, k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva Starčević Ivice, Turkovo 56, Viškovo

DATUM OBJAVE 19.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine, pomoćne građevine i vanjskog bazena na k.č. 2696/3, k.o. Kraljevica, za investitora Đaković Alberta, Frankopanska 8, Kraljevica

DATUM OBJAVE 15.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za rekonstrukciju stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 1090/1, k.o. Bakarac podnositelja zahtjeva Mladena Dorića iz Bakarca, Bakarac 31

DATUM OBJAVE 14.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine, pomoćne građevine i bazena – kuća Nežić, na k.č. 2283/1, k.o. Kostrena – Lucija podnositelja Nikice Nežića iz Rijeke, I.Filipovića 6

DATUM OBJAVE 30.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje stambene zgrade sa jednim stanom i pomoćne zgrade (spremište), na k.č. 752/32, k.o. Jelenje, investitor: Radoš Kristijana, Čavle, Bunjevac 2

DATUM OBJAVE 25.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima građenja za stambene zgrade sa jednim stanom, na k.č. 8821/6, k.o. Cernik-Čavle, investitor: Đurđa Željko, Bakar, Koguli 62

DATUM OBJAVE 25.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju samostojeće stambene građevine – obiteljske kuće, na k.č. 1729/2, k.o. Viškovo podnositelja zahtjeva Josipa Rupčića iz Viškova, Mladenići 78 A

DATUM OBJAVE 24.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju potpornog zida i uređenje (proširenje) platoa na građevnoj okućnici postojeće gospodarske građevine „Lesnina“, na k.č. 3137, k.o. Kukuljanovo, podnositelja zahtjeva LESNINA H d.o.o. Kukuljanovo

DATUM OBJAVE 18.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalne infrastrukture – vodovodni ogranak Lisac – Vojarna na području Općine Klana na k.č. 1883, 1887/9, 1678/2, 1677, 1676, 1670, 1665, 1664, 1660, 1658/2, 1375/1, 1376/1, 1887/1, k.o. Lisac, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 18.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i obnovu Botaničkog vrta „Amerikanski vrtovi“, na k.č. 1295 k.o. Opatija (nastale iz k.č. 1215, 1216/1, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1294 i 1295 k.o. Opatija), podnositelja zahtjeva Parkovi d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2

DATUM OBJAVE 15.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kv Šapjane 3 , podnositelja zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 putem punomoćnika Aladara Pfeifera iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2

DATUM OBJAVE 15.1.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine- ljetne kuhinje i bazena, na k.č. 1528/1, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Ruiz Gianne i Ricarda, Omladinska 9, Rijeka

DATUM OBJAVE 27.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju za građenje zgrade gospodarske namjene (poslovna) - logističko distributivni centar u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na k.č. 440, k.o. Kukuljanovo podnositelja zahtjeva PLODINE d.d., Ružićeva 29

DATUM OBJAVE 24.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole: - za građenje stambeno-poslovne građevine, na dijelu k.č. 772/1 (novoformirana k.č. 772/16), k.o. Šmrika, investitora Grad Kraljevica, Kraljevica, Frankopanska 1a

DATUM OBJAVE 19.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole: - za građenje infrastrukturne građevine - rasplet 10(20) kV vodova TS 110/10(20) kV TURNIĆ - smjer Sjever (2. faza), na katastarskim česticama 3469/4, 3469/3, 2283/1, 2270/1, 2270/2, 3471, 2334/5, 2325, 3465/1, 3465/4, 3465/3, 3465/5, 3465/2, 1161/1, 3461/2, 1157/2, 1498, 1499/3, 3467/1, 2099/1, 2045/1, 3468/2, 3468/1, 2029/2, 2028/1, 2028/2 u k.o. Marinići, te na k.č. 2955/2, 2955/3 u k.o. Srdoči, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Grada Vukovara 37, po opunomoćeniku HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2

DATUM OBJAVE 6.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole: - za građenje stambene građevine s jednm stambenom jedinicom katnosti Sut+P+1, na k.č. 359 (nastaloj od k.č. 358 i 359), k.o. Kraljevica, investitora Mraović Darko, Kraljevica, Podfara 6

DATUM OBJAVE 26.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine sa dva stana na k.č. broj 3056/3, k.o. ŠMRIKA, investitora Šandol Vladimira, Rijeka, Korzo 22

DATUM OBJAVE 9.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade, na kat. čest. broj 1538/1, k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva Badurina Renata, Viškovo, Marinići 40/3

DATUM OBJAVE 12.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluotvorene višestambene građevine, na k.č. 528, k.o. Kraljevica, podnositelja zahtjeva Romić Kreše iz Kraljevice, Fara 4,

DATUM OBJAVE 12.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, bazena i potpornih zidova, na k.č. 440/3 (nastaje od dijela k.č. 440 ), k.o. Dražice podnositelja zahtjeva Dalibora Frlana, Frlanska Lišćevica 8, Dražice

DATUM OBJAVE 11.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 1805/59, k.o. Dražice podnositelja zahtjeva Brnelić Martina, Školska 55, Dražice

DATUM OBJAVE 4.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće i bazena, na k.č. 4565/2, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje iz k.č. 4565/1 i 4565/2 k.o. Kostrena-Lucija) podnositelja zahtjeva Alfreda Ferra iz Rijeke, J.P.Kamova 101

DATUM OBJAVE 24.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom na k.č. br. 1876/1 i 1877/1, k.o. Grobnik (novoformirana k.č. br. 1877/1, k.o. Grobnik), investitor Barišić Doris i Barišić Michael Allen, oboje iz Čavli, Zastenice 110

DATUM OBJAVE 25.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole: - za građenje stambene građevine na k.č. 146, k.o. KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 14.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole: - za građenje zgrade-stambene građevine katnosti Pod+P+2 s tri stana i pomoćne zgrade-spremišta katnosti P, na k.č. 3394/1, k.o KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 14.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambeno-poslovne zgrade (autoservis i 1 stambena jedinica), na k.č. br. 570, 571 i 572, sve k.o. Kastav (broj novoformirane čestice k.č. br. 572, k.o. Kastav), investitor: Karavla Iris, Viškovo, Marčelji 96

DATUM OBJAVE 13.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 1382/1 (nastaje od k.č. 1382/1, 1383/2, 1383/4 i 1382/2), k.o. Hreljin podnositelja zahtjeva Šubat Donalda, Hreljin 192, Hreljin

DATUM OBJAVE 10.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće, na k.č. 4121, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Danyi Alena, Dražice, Male Dražice 7

DATUM OBJAVE 7.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade NK Halubjan u Viškovu na k.č. br. 1324/1, 1324/2, 1325, 1326/2, 1328/2, k.o. Viškovo (broj novoformirane čestice k.č. br. 1325, k.o. Viškovo), investitora OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3

DATUM OBJAVE 7.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na k.č. br. 1202, k.o. Škrljevo (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: k.č. br. 1202/2, k.o. Škrljevo)., investitor: Lovrić Hrvoje, Rijeka, Braće Cetina 11

DATUM OBJAVE 7.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 625/1, k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: k.č. br. 625/4, k.o. Kostrena-Lucija), investitor: Ivašić Kos Marina, Kostrena, Šojska 25 D,

DATUM OBJAVE 7.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena, na k.č. 1664/3, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Pecirep Ellen Nomangoma iz Viškova, Mavri 34 A,

DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvoleza građenje reciklažnog dvorišta na novoformiranoj k.č. 765/12 (nastaje od k.č. 765/9, 765/10, 765/11 i 765/12), k.o. Kostrena-Barbara

DATUM OBJAVE 3.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade i bazena, na kat. čest. broj 1795/1, k.o. Dražice, podnositelja zahtjeva Buljat Ivice i Buljat Nade, oboje iz Rijeke, A.B.Šimića 50

DATUM OBJAVE 27.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade stambene namjene, na k.č. 2899/4, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Slavka Petrovića, Kosi 122, Viškovo

DATUM OBJAVE 27.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena na k.č.br. 450, k.o. Bakarac, (formirana od k.č. 450 i dijela k.č. 447/1, k.o. Bakarac), podnositelja zahtjeva Gotier Igora, OIB 00917851097, Bakarac, Bakarac 5, nositelja OPG

DATUM OBJAVE 24.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje kružnog raskrižja sa komunalnom infrastrukturom na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina, te rekonstrukciju građevina javne i komunalne infrastrukture, na k.č. 2367/12, 2355/29, 2360/4, 2362/2, 2367/11, 2359/3, 2367/3, 2359/4, 2367/6, 2396/1, 2371/3, 2373/17, 2373/15, 2373/6, 2389/4, k.o. HRELJIN, investitora Grada Bakar, Bakar, Primorje 39

DATUM OBJAVE 23.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena na k.č. broj 2437, (formiranoj od k.č. 2436, 2437), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Maro Mage, Rijeka, Zdravka Kučića 9

DATUM OBJAVE 17.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 552/21 (nastaje od k.č. 552/11 i dijela k.č. 552/12) , k.o. Kraljevica podnositelja zahtjeva Parić Anta, Bakarački put 2a, Kraljevica

DATUM OBJAVE 11.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade gospodarske namjene (poslovna) - logističko distributivni centar u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, s pomoćnim građevinama, na novoformiranoj k.č. 2906/19, k.o. Kukuljanovo (nastaje od dijela k.č. 2906/19, k.o. Kukuljanovo), podnositelja zahtjeva društva Plodine d.d., Rijeka, Ružićeva 29

DATUM OBJAVE 4.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje Vatrogasnog doma u Kostreni, na novoformiranoj k.č. 5215/1, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od dijela k.č. 5215, k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Općine Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38

DATUM OBJAVE 27.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno-proizvodne zgrade za skladištenje i servisiranje audio opreme, na k.č. 4526/1, k.o. Cernik-Čavle, podnositelja zahtjeva društva P.AUDIO d.o.o., Čavle, Soboli BB

DATUM OBJAVE 27.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 671, k.o. Kraljevica, podnositelja zahtjeva Kajtazi Filipa

DATUM OBJAVE 12.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine – jugoistočne jedinice obiteljske kuće s 2 stana, na k.č. br. 3922/2, k.o. Kostrena-Lucija, po zahtjevu investitora Grifon grad d.o.o. Bakar, Nautička 3

DATUM OBJAVE 8.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom na k.č. br. 1885/2, 1892 i dijelu k.č. br. 1886, k.o. Dražice (novoformirana k.č. br. 1885/2, k.o. Dražice), po zahtjevu investitora Lukežić Davora, Dražice, Težačka 25 i Lukežić Stele, Dražice

DATUM OBJAVE 8.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene zgrade, na k.č. br. 7034, dijelu 7035/1 i dijelu 7035/2, sve k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: 7035/4, k.o. Cernik - Čavle), investitora: Miculinić Andreja, Čavl,e Buzdohanj 146 B

DATUM OBJAVE 8.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambene građevine s jednim stanom i bazena, na k.č. 1699/4, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Antonia Pranjića iz Dramlja, Dirakovica 12

DATUM OBJAVE 5.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – D, sa 3 stana na budućoj k.č. 2998/2 (formira se od dijela k.č. 2994/3, 2998 i 2999), k.o. Kostrena-Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja

DATUM OBJAVE 21.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – B sa 3 stana na budućoj k.č. 2994/4 (formira se od dijela k.č. 2994), k.o. Kostrena-Lucija

DATUM OBJAVE 21.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – A, sa 3 stana na budućoj k.č. 2994/2 (formira se od dijela k.č. 2994), k.o. Kostrena-Lucija

DATUM OBJAVE 21.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje samostojeće obiteljske građevine – E sa 3 stana na budućoj k.č. 3000/2 (formira se od dijela k.č. 2998, 2999 i 3000), k.o. Kostrena-Lucija

DATUM OBJAVE 17.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – C sa 3 stana na budućoj k.č. 2992 (formira se od dijela k.č. 2992, 2994, 2999 i 3000), k.o. Kostrena-Lucija

DATUM OBJAVE 17.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade, na k.č. br. 1806/129 i 1806/748, sve k.o. Dražice (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: 1806/129, k.o. Dražice), investitora: Mavrinac Dorijana, Dražice, Jelenje 68

DATUM OBJAVE 8.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje spremišta za alat, na novoformiranoj k.č. 46, k.o. Grobnik (nastaje od k.č. 46 i 45/2, sve k.o. Grobnik), podnositelja zahtjeva Perušić Serđa, Čavle, Zastenice 111

DATUM OBJAVE 8.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole obuhvata zahvata u prostoru za građenje parkirališta, na k.č. 772/1, 4212/4 i 772/14, k.o. Kraljevica

DATUM OBJAVE 2.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa dva stana, na k.č. 151, k.o. BAKARAC, podnositelja zahtjeva Gašparević Danijela, Bakarac, Bakarac 124

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana (kuća – F), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/9, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana (kuća – E), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/8, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i dvije pomoćne zgrade (kuća – D), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/7, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i pomoćne zgrade, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/6, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i pomoćne zgrade, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/5, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/4, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana, na k.č. br. 3158/2 i dijelovima k.č. br. 3165/4, 3166 i 3314/1 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3158/2, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - 20 kV kabelski vod TS 20/0,4 kV „GARIĆI“ - TS 20/0,4 kV „STUDENA 2“ (dionica Garići – CZGO Marišćina), na k.č. br. 315/2, 317/2, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 326/2, 340/1, 340/5, 556/2, 568/2, 813/2, 816/3, 818/3, 827/2, 831/5, 832/4, 833/3, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 845/2, 1175, 1176/1, 4157/7, 4157/11, 4158/17, 4160/1, 4160/2, sve k.o. Marčelji, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Grada Vukovara 37, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, OIB: 46830600751

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje poljoprivredne gospodarske građevine – staje za 2 konja, na k.č. broj 1038/1 (formiranoj od dijela k.č. 1038), k.o. KRASICA, investitora Pavešić Rajka, Krasica, Krasica 164

DATUM OBJAVE 13.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene građevine s jednim stanom i građenje pomoćne građevine na k.č. broj 7117, k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora Maglica Željke, Čavle, Vrh Čavje 31

DATUM OBJAVE 6.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višeobiteljske stambene građevine na k.č. 4867/2, k.o. Kastav, podnositelja zahtjeva Peranović Tomislava, Kastav, Spinčići 129 a

DATUM OBJAVE 30.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluotvorene stambene građevine s jednim stanom i izgradnju pomoćne zgrade-garaže, na k.č. 1461 (nastaje od k.č. 1461 i dijelova k.č. 1464 i 1460), k.o. KRALJEVICA, podnositelja zahtjeva Božičević Milana, Kraljevica, Strossmayerova 84

DATUM OBJAVE 29.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV GORNJI SROKI 2, na k.č. broj 3141/18, 3161/2, 3158, 3141/10, 3145/6, sve k.o. Marčelji, po zahtjevu investitora HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Grada Vukovara 37

DATUM OBJAVE 29.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane prometnice i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2, na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, dio 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, dio 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/19, 19/22, 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 33/1, 34/1, 34/3, 4157/21, sve k.o. Marčelji, podnositelaj zahtjeva: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

DATUM OBJAVE 19.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3405 (nastale od dijelova k.č. 3404/2, 3405 i 3406), k.o. KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 15.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture – tlačnog cjevovoda CS „Škrljevo“ – VS „Kukuljanovo“, na k.č. broj 1492/35, 1493/4, 1493/5, 780, 783, 1505/1, 1552/1, 1606/2, 1640/1, 1641/2, 1642/1, 1853/1, 3785, 3786/2, 3800/1, 3801, 3806, 3817/1, 3819/1, 3819/3 i 1641/1, sve k.o. Škrljevo, 511/8, 531/1, 844/1, 844/5, 844/23, 844/25, 844/14, 7462/2 i 7462/3, sve k.o. Kukuljanovo

DATUM OBJAVE 14.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje raspleta 10(20) kV kabelskih vodova TS 110/10(20) kV Zamet, na k.č. 999/1, 188/5, 930/8, 225/5, 219/1,1194/11, 1210/5, 1980/3, 1197/1, 1199/1, 1197/8, 1197/9, 1197/2, 1062/3, 1062/6, 1062/1, 997/2, 5090/14, 999/3, 981/1, 5095/2, 1001/3, 1001/4, 1005/1, 1006/11, 1007/4, 1007/5, 1007/8, 1007/9, 1008/2, 1008/3, 1009/10, 1009/3, 1009/4, 1009/8, 1025/11, 1025/18, 1026/16, 1026/9, 1030/7, 1031/4, 1032/10, 1032/9, 1033/5, 1041/2, 1042/6, 1043/1, 1044/5, 1048/1, 1050/12, 1052/2, 1128/3, 1128/6, 1873/8, 1876/7, 1960/1, 1962/5, 1965/2, 1966, 1967/10, 1967/7, 1967/8, 1967/9, 1969/5, 1972/10, 1975/41, 1980/1,1980/2, 1995/28,1996/38, 2024/12, 2024/7, 2043/73, 2044/2, 2093/4, 2118/2, 2120/12, 2124/1, 2126/1, 2137/6, 2144/5, 2146, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 2219/6, 2227/1, 2248/4, 2277, 2283/2, 5042/1, 5090/1, 5090/17, 5090/23, 5091/11, 5091/14, 5097/6, 5098/3, 5135/3, 5137/3, 930/2, 997/8, 3729/2, 3730/1, 3730/2, 3731/1, 3731/2, 3740/1, 3740/4, 3740/5, 3740/9, 3747/2, 3747/3, 3747/5, 3747/6, 3747/7, 3910/3, 3910/9, 3914/1, 3914/2, 3923/14, 3923/15, 5052/1, 5122/18, 5128/2, 5136, 2529/1, 2548/3, 2553/3, 2564/2, 2564/23, 2564/33, 2564/35, 2564/4, 2564/16, 2568/10, 2568/4, 2803/3, 2183/3, 2199/10, 2199/17, 2199/27, 2199/41, 2199/42, 2199/44, 2199/50, 2202/1, 2446/1, 2446/2, 2446/5, 2457/5, 2550/1, 2553/3, 5098/1, 2276/2, 2275/1, 2183/3, sve k.o. Zamet i k.č. 1217, 1216, 1215/1, 1203, 1200/4, 1258/1, 1258/8, 1611/3, 2959/2, 2956/12, 1480/12, 1462/1, 1480/1, 1464/1, 1458/3, 1480/14, 1480/15, 1480/9, 1393/2, 1393/34, 1393/42, 1393/41, 1393/50, 1393/51, sve k.o. Srdoči, podnositelja zahtjeva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

DATUM OBJAVE 12.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje višestambene građevine, na k.č. 5064/40, k.o. KOSTRENA-LUCIJA (formiranoj od k.č. 5064/2, 5064/6, 5064/7, 5064/8, 5064/9, 5064/10, 5064/11, 5064/12, 5064/13, 5064/14, 5064/15, 5064/1, k.o. KOSTRENA-LUCIJA), investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a

DATUM OBJAVE 9.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) sa jednim stanom katnosti Pod+P i vanjskog bazena na k.č. 2905/5 (nastaloj od dijelova k.č. 2903/1, 2905/4 i 2906), k.o. KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 8.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole/lokacijske dozvole za građenje dom za starije i nemoćne osobe Kostrena na k.č. 5225/1, k.o. KOSTRENA LUCIJA

DATUM OBJAVE 8.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade (jedinica dvojne stambene zgrade – objekt sjeverozapad) na k.č. br. 271/3, k.o. Šmrika, investitor: Koščić Ivica, Šmrika, Dvori 6

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za uvid u idejni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za građenje samostojeće obiteljske kuće katnosti P s jednim stanom i vanjskog bazena, na k.č. 489, k.o. Kostrena Barbara investitora Milković Vedran, Kostrena, Sv. Lucija 40/A i Turk Franjo, Prezid, Braće Žagar 1

DATUM OBJAVE 26.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3315/2, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Igora Pranjića, Rijeka, Čavalsko 4c

DATUM OBJAVE 20.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje stambene građevine na k.č. 3439/2 i 3438/4, k.o. Kraljevica, podnositelja zahtjeva Džaferović Kata, Kraljevica, Banj 72, zastupana putem opunomoćenika Popadić Jose, Rijeka, Pavlinski trg 1

DATUM OBJAVE 15.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pomoćne građevine - garaže katnosti P u stambeno-poslovnu građevinu katnosti P+1 dogradnjom prizemlja i prenamjenom u poslovni prostor - autolimarsku radionicu te nadogradnjom kata s jednim stanom, na novoformiranoj k.č. 1804/33, k.o. Dražice (nastaje od k.č. 1804/33, 1681/3, 1682/3, i dijelu k.č. 1804/5, sve k.o. Dražice), podnositelja zahtjeva Alena Grlaša, Dražice, Planinska 8

DATUM OBJAVE 15.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće sa 1 stanom, na k.č. br. 3903/2, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Antunović Pave i Antunović Emilije, oboje iz Viškova, Ferenci 53A

DATUM OBJAVE 5.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju logističko distributivnog centra voće i povrće , na k.č. br. 3332/115, k.o. Kukuljanovo, investitora Plodine d.d. Rijeka, Ružićeva 29

DATUM OBJAVE 16.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine na k.č. 6641/14 (formira se od k.č. 6640/1, 6641/2, 6641/3, 6641/4, 6641/5, 6641/6, 6641/17)

DATUM OBJAVE 16.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine - dogradnju nadstrešnice ispred ulaza u proizvodnu halu 2, u sklopu kompleksa proizvodnog pogona kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. 2401/7, k.o. Kukuljanovo, po zahtjevu investitora društva Vargon d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352.

DATUM OBJAVE 12.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine s jednim stanom, na dijelu k.č. broj 2230 i 2231, k.o. Grobnik (novoformirana k.č. broj 2230/1, k.o. Grobnik), investitora Knapić Igora, Čavle, Pod borići 8

DATUM OBJAVE 3.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za građenje stambene zgrade sa 2 stana, pomoćne građevine i vanjskog bazena, na k.č. broj 780, k.o. Podhum, investitor: Šikić Tomislav, Viškovo, Gornji Jugi 14 A

DATUM OBJAVE 2.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv strankama za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje centra Rijeka transa u radnoj zoni Kukuljanovo: “Terminal-Rijeka trans“ na novoformiranoj k.č. 2000, k.o. Kukuljanovo (nastala od k.č. 1574/23, 1638/1, 1638/2, 1999/1, 1999/2, 2000, 2001, 2004/1, 2004/2, 2004/3, 2010/1, 2010/2, 2107/1, sve k.o. Kukuljanovo), po zahtjevu investitora društva Rijeka trans d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 337

DATUM OBJAVE 7.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodnog ogranka „Bezjaki“ na k.č. 2955/3, k.o. Srdoči i k.č. 2272/1, 2273/1, 2273/8, 2274/4, 2283/1, 2263/6, 2262/1, 2262/2, 1346/2, 1235/7, k.o. Marinići, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 7.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine – obiteljske kuće Gortan i vanjskog bazena, na k.č. 92/6 (nastale od dijela k.č. 92/3), k.o. Kostrena Lucija, investitora Gortan Ira i Gortan Željko, oboje iz Kostrene, Vrh Martinščice 70, po opunomoćeniku Žarku Potočnjaku, Potočnjak d.o.o., Rijeka, Verdijeva 6/I

DATUM OBJAVE 28.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje višestambene građevine K 11, na k.č. 628/1 (nastale od dijela k.č. 628), k.o. Kostrena Lucija, po zahtjevu investitora K 11 d.o.o., Rijeka, Žabica 1

DATUM OBJAVE 24.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine „A“- obiteljska kuća sa 3 stana na k.č. 797/3 (formira se od dijela k.č. 788/2 i dijela k.č. 797/1), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Dinocop d.o.o., Omišalj, Pušća 103, Sunčani Krk putnička agencija d.o.o., Omišalj, Gornja Vraca 30 i Toić Dejan, Omišalj, Pušća 103

DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine „B“- obiteljska kuća sa 3 stana na k.č. 797/1 (formira se od dijela k.č. 788/2 i dijela k.č. 797/1), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Dinocop d.o.o., Omišalj, Pušća 103, Sunčani Krk putnička agencija d.o.o., Omišalj, Gornja Vraca 30 i Toić Dejan, Omišalj, Pušća 103

DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) stambene zgrade na k.č. 4471/2 k.o. KUKULJANOVO (nastaje spajanjem k.č. 4471/2, 4472 i dijela k.č. 4473), po zahtjevu Mičetić Alena, Škrljevo, Ponikve 11

DATUM OBJAVE 16.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje „Grad“, 2. dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, rekonstrukcija i građenje građevina komunalne infrastrukture – kanalizacijske mreže (gravitacijskih kolektora i tri crpne stanice s tlačnim cjevovodima) i vodoopskrbe naselja Marinići 1-2 na k.č. 1161/1, 1178/1, 1235/7, 1240/6, 1242/3, 1255/3, 1255/4, 1257/1, 1289, 1303, 1306, 1314, 1327, 1346/2, 1354/1, 1354/2, 1375, 1398/1, 2161, 2178, 2188, 2243/2, 2243/4, 2251/2, 2253, 2254, 2259/3, 2259/21, 2260/1, 2262/1, 2262/2, 2263/6, 2272/1, 2273/1, 2273/8, 2280, 2283/1, 2295/2, 2296/1, 2296/2, 2309/1, 2321, 2322/3, 2324, 2325, 2405, 2432/2, 2434, 2441, 2458/1, 3461/2, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3465/3, 3465/4, 3466, 3469/1, 3469/3, 3469/4, 3471, k.o. Marinići, k.č. 4396/4, 4456/2, 4475, 4480, 4481/1, 4493/3, 4497/2, 4498/5, k.o. Viškovo, k.č. 2955/2, 2955/3, 386/2, k.o. Srdoči, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 9.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodni ogranak Dovičići, na k.č. broj 3898, 3903/3, 3902/3, 3901/2, 3901/5, 3900/4, 3913/10, 3913/2, 3908/2 i 3914/1, k.o. Marčelji, i k.č. broj 4519/1, k.o. Viškovo , podnositelj zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 8.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje prometne površine – dijela lokalne ceste za T22 Javorišće i dijela nerazvrstane ceste za Uvalu Scott-zapad na dijelovima k.č. 4000/7, 4001, 4003, 4140, 3337, 3331, 4007, 4009, 4010, 4011, 4014, 4015, 4019,  k.o. Kraljevica, po zahtjevu Grada Kraljevice, Frankopanska 1A, Kraljevica

DATUM OBJAVE 3.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće, na novoformiranoj k.č. 1448, k.o. Kostrena-Lucija (nastala od k.č. 1446, 1447 i 1448, sve k.o. Kostrena-Lucija), po zahtjevu investitora Mire Hinić Muslim iz Rijeke, Janka Polića Kamova 93

DATUM OBJAVE 3.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljske kuće na k.č. 1705/175, k.o. Podhum (nastala od k.č. 1705/65 i k.č. 1705/175, k.o. Podhum) investitora Dunje Miklić iz Dražica, Podhum 309

DATUM OBJAVE 2.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju postojeće poluugrađene stambene zgrade na dijelu k.č. br. 1728 i k.č. br. 1729, sve k.o. Kraljevica (broj novonastale katastarske čestice iz geodetskog projekta k.č. br. 1729, k.o. Kraljevica), investitora Rukavina Sanjina, Rijeka, Žrtava fašizma 4

DATUM OBJAVE 30.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – obiteljske kuće na k.č. br. 3311/2 i 3315/4, sve k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3311/3, k.o. Kostrena-Lucija), investitora JASNE HÖRT, Rijeka, Marina Jakominića 10

DATUM OBJAVE 17.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje za građenje prometnica s pratećom infrastrukturom i platoa u radnoj zoni Kunfin K14, na k.č.br. k.č. 1691/4, k.o. Klana, k.č. *63, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/7, 1180/1, 1183/3, 1183/4, 1183/7, 1183/8, 1183/9, 1183/10, 1183/11, 1183/12, 1183/13, 1183/14, 1183/15, 1183/16, 1183/17, 1183/18, 1183/19, 1183/20, 1183/21, 1183/22, 1183/23, 1183/24, 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/29, 1183/30, 1183/31, 1188, 1189, 1190/7, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4, 1191/10 i 1424/1, k.o. Studena, po zahtjevu investitora OPĆINE KLANA, KLANA, Klana 33

DATUM OBJAVE 16.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - obiteljske kuće, na k.č. 1445, k.o. Kostrena-Lucija, po zahtjevu investitora Mire Hinić Muslim iz Rijeke, Janka Polića Kamova 93 (OIB: 65746161019).

DATUM OBJAVE 9.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade i bazena na dijelu k.č. broj 1281/1, k.o. KRASICA (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1281/18, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva Gagić Mira, Rijeka, A.B. Šimića 65

DATUM OBJAVE 6.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodnih ogranaka Juraši, na k.č. broj 22, 23, 3462/2, 40/1, 40/2, k.o. Marinići i k.č. br. 3083, 3088/5, 3091/3, 3091/6, 3093/5, 4526/1,  k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 22.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pomoćne građevine – garaže katnosti P u stambeno-poslovnu građevinu katnosti P+1 dogradnjom prizemlja i prenamjenom u poslovni prostor – autolimarsku radionicu te nadogradnjom kata s jednim stanom, na k.č. br. 1804/33, 1681/3, 1682/3 i dijelu k.č. br. 1804/5, k.o. DRAŽICE, odnosno na novoformiranoj k.č. br. 1804/33, k.o. DRAŽICE, investitora ALENA GRLAŠA iz Dražica, Planinska 8.

DATUM OBJAVE 18.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine – slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine – garaže, na k.č. 5064/39, k.o. KOSTRENA-LUCIJA (formiranoj od k.č. 5064/30, 5064/31, 5064/32, 5064/33,5064/34, 5064/35, 5064/36 i dijelova k.č. 5064/16, 5064/17, 5064/18, k.o. KOSTRENA-LUCIJA), investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a

DATUM OBJAVE 13.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za građenje građevine komunalne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice „Lukeži 1“ te građenje vodovoda u sklopu podsustava Lukeži – Jelenje, na k.č. broj 4226/1, 4247, sve k.o. DRAŽICE; k.č. broj 7396, k.o. GROBNIK; k.č. broj 1007/1, 1007/2, 7087, 1011/2, 118, 119, 1234, 1235, 1327, 1410/4, 1475, 1476, 1477, 1573/5, 1573/6, 1573/7, 2/1, 57/1, 6976/1, 6980, 6981, 6982, 6983, 6987, 7015/1, 7015/2, 7015/3, 7016, 7017, 7019/1, 7019/2, 7021/1, 7021/2, 7021/3, 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024 i 7086, sve k.o. JELENJE, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 8.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju suterena u stambenoj zgradi – obiteljskoj kući katnosti S+P+1 te rekonstrukciju pomoćnih građevina – spremišta i garaže katnosti S spajanjem istih sa stambenom zgradom, na k.č. br. 1884, 1885/1, 1885/3 i 2154/2, k.o. DRAŽICE, odnosno na novoformiranoj k.č. br. 2154/2, k.o. DRAŽICE, investitora MARIJANA KUKULJANA iz Dražica, Podkilavac 16

DATUM OBJAVE 7.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade sa jednim stanom, na k.č. br. 1175, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Krtica Bojana, Kostrena, Sv. Lucija 71

DATUM OBJAVE 6.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole "Jelenje-Dražice" na  k.č. broj   1806/225, 1806/228, 1806/229 i 1806/344, k.o. DRAŽICE (broj novoformirane čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1806/228, k.o. DRAŽICE), podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija, Rijeka, Adamićeva 10

DATUM OBJAVE 18.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće  na dijelu k.č. broj   1233/1,  k.o. KRASICA  (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1233/8, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva POTAPOV GRADNJA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2

DATUM OBJAVE 14.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće  na dijelu k.č. broj   1233/1,  k.o. KRASICA  (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1233/5, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva POTAPOV GRADNJA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2

DATUM OBJAVE 14.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 1233/1, k.o. Krasica (broj novoformirane čestice k.č. br. 1233/7, k.o. Krasica), investitora Potapov gradnja d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2

DATUM OBJAVE 14.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje stambene zgrade na dijelu k.č. br. 1233/1, k.o. Krasica (broj novoformiranje čestice k.č. br. 1233/6, k.o. Krasica), investitor POTAPOV GRADNJA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2

DATUM OBJAVE 14.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č.br. k.č. 5255, k.o. Kastav (formirana od k.č. 5253, 5254 i 5255, k.o. Kastav),  na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja,  po zahtjevu investitora HLEBEC ZLATKA, Opatija, Dr. A. Mandića 12, zastupan putem opunomoćenika Tomić Hrvoslava, Matulji, Antončićeva 55

DATUM OBJAVE 8.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv za uvid u spis u postupku donošenja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 912/2, k.o. Hreljin (nastala od k.č. 912/2 i 915, sve k.o. Hreljin), po zahtjevu investitora Hermine Grbac iz Rijeke, Ratka Petrovića 66

DATUM OBJAVE 7.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – crpna stanica CS – 1.13.1. s pripadajućim cjevovodima, na k.č. broj 1558/1, građenje sanitarne kanalizacije, crpne stanice CS 13, tlačnog voda i vodovodnih ogranaka u ulici Straža i Baretićevo, na k.č. broj 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981, 2001, 2029/1, 2646/1, 2655, 2671/2, 2672/10, 2672/14 i 2673/1, sve k.o. Marinići, investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 1.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine polaganjem podzemnih 20 kV kabelskih priključaka za buduću trafostanicu TS 20/0,4 kV "STUDENA 2", na k.č. br. 340/1, 4158/7, 340/3, 339/3, 340/4, 348/5, 346/2, 360/2, 215/3, 216/2, 220/3, 224/3, 225/3, 231/3, 232/2, 235/3, 236/3, 102/3, 100/2, 4158/1, 4158/9, 102/1 i 115, sve k.o. MARČELJI, te na k.č. br. 1172/285, 1172/320, 1/2, 3/2, 1155/2, 4/2, 15/2, 16/2, 1427/1, 1427/7, 1421, 238/3 i 205, sve k.o. STUDENA, podnositelja zahtjeva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

DATUM OBJAVE 1.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojeće i građenje ulazne porte ispred ulaza u tvornički kompleks za proizvodnju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. broj 2401/7, k.o. KUKULJANOVO, investitora VARGON d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352

DATUM OBJAVE 1.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – poluugrađene kuće s tri stana, oznaka: kuća Kostrena-Jug, na k.č. 160/2, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

DATUM OBJAVE 26.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – poluugrađene kuće s tri stana, oznaka: kuća Kostrena-Sjever, na k.č. 160/3, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

DATUM OBJAVE 26.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje platoa B 5.4. i B 9.1 i građevine prometne površine - sabirne ceste s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na dijelu k.č. 2692 i novoformiranim k.č. 2730, 2709/6, 2710 (formiranim od k.č. 2709/1, 2906/22, 2733, 2732, 2730, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2567/22, 1574/151, 2567/8, 2710, 2906/21, 2709/3, 2709/2, 2906/20, 2712, 2726), k.o. KUKULJANOVO, investitora GRADA BAKAR, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II

DATUM OBJAVE 29.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 839, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu investitora Sebastijana Miknića, Rijeka

DATUM OBJAVE 14.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – dogradnju nadstrešnice ispred ulaza u proizvodnu halu tvorničkog kompleksa za proizvodnju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. broj 2401/7, k.o. KUKULJANOVO, investitora VARGON d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352

DATUM OBJAVE 14.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje 10(20) kV kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kv PAŠAC 2 NOVA – TS 10(20)/0,4 kv BRANA VALIĆI - TS 10(20)/0,4 kv GROHOVO, na k. č. br. 1889/14, 2570/1, 2606/1, 2606/3, 2536/3, 2537/6, 2537/4, 2557/2, 2556, 2552/2, 2552/1, 2605, sve k.o. Pašac, k. č. br. 7391, 4692, 4691, 4683, 4734, 4735, 4738, 4786/2, 4786/1, 4785, 4784, 4787, 4788, 4789, 4791, 4793, 4794, 4796, 4797, 4798, 4800, 4801, 4802, 4803/1, 4834/1, 4834/2, 4836/2, 4837, 4838, 4855, 4857, 4858, 4873, 4875, 4903/1, 4903/2, 4906, 4944, 4949, 4950, 4951, 4952/1, 4952/2, 4952/3, 4953/1, 4953/2, 4954, 4976, 4977, 4979, 4991, 4993, 4994, 4997, 7392/1, 5003, 5004, 5008, sve k.o. Grobnik te k.č. br. 4055/2, 1467/2, 1466, 1412, 1411, 1410, 1406/2, 1389, 1396, sve k.o. Drenova, podnositelja zahtjeva zahtjevu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

DATUM OBJAVE 24.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju plinskog spremnika u plinsku stanicu i izvedba plinovoda, na k.č. 1608/1, 7026/3 i 7026/2, sve k.o. Jelenje, investitora TTO Thermotechnik d.o.o., Delnice, Lukeži 17

DATUM OBJAVE 21.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje  obiteljske kuće  na k.č. broj  1077, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1079/1, 1079/2, sve k.o. MARINIĆI  (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1078/12, k.o. Marinići), podnositelj zahtjeva Karašov Ivona, Rijeka, Janka Polić Kamova 44a

DATUM OBJAVE 20.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje obilaznice Breza (Ž5016) na k.č.br. 367/1, 356, 287/1, 295, 3747/4, 351, 354, 352, 353, 346, 3737/1, 422, 342/1, 420, 421, 418, 428, 429, 423, 480, 3734/1, 483, 484, 485, 542, 538, 502, 500, 536, 535, 520/1, 532, 530, 518, 521/1, 3864 i 519/1, k.o. BREZA, po zahtjevu investitora OPĆINE KLANA, KLANA, Klana 33, zastupane putem Zlatka Pavušeka iz tvrtke GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

DATUM OBJAVE 22.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zavičajne kuće zvončara u Viškovu, na k.č. 1336 i dijelovima k.č. 1338/1 i 1338/4, sve k.o. Viškovo (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. broj 1336, k.o. Viškovo), investitora OPĆINE VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3

DATUM OBJAVE 20.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice „Podhum 4“ i vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-4, na k.č. broj 3794, 185/10, 185/13, 185/7, 188/2, 187, 3758, 204, 205, 206, 3789, 3787, 188/1, 207, 3792 sve k.o. PODHUM , po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 16.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - proširenje građevine komunalne infrastrukture: Sustav distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje anglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje „GRAD“ – 2. dio proširenja sustava na području općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3, na k.č. 3461/2, 3461/3, 40/1, 38, 3462/2, 30/11, 3462/1, 18/3, 21/5, 2/1, 30/8, 30/9, k.o. Marinići i k.č. 4523/1, 4517/2, 4526/1, 3112, 3103/2, 4526/3, 4526/2, 2939, 3047/4, 2913/2, 4522/2, 3700/1, 3700/2, 3700/3, 4014/4, 4013/5, 4012/5, 4525/1, 4022/1, 4021/1, 4032/4, 4032/1, 4003, 4022/18, 4524/4, 4524/9, 4524/11, 4133, 4132, 4525/4, 4525/5, 4082,  4071/8, 4525/3, 4089/2, 4087/2, 4017/2, 4017/1,  4017/3, 4109/2, 4524/2, 4456/3, 4459/1, 4454, 4524/10, 4079, 4523/5, 3105/2, 2938, 2913/1, 2914/2, 2914/1, 2915, 3103/5, 4523/6, 4535, 4526/4,  k.o. Viškovo investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 2.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području anglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ – transportni kolektori: područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje na k.č. broj 3464/1, 3464/2, k.o. Marinići, te na k.č. broj 312/13, 3045/2, 3060/4, 3060/5, 3124/4, 3124/7, 3328/20, 3328/22, 3328/39, 3328/41, 3328/59, 3482/1, 3482/4, 3482/14, 3482/15, 3482/32, 3482/33, 3482/39, 3482/44, 3482/60, 4512, 4542/1, 4549, 4550, 4608/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4628/1, 4628/3, 4630/3, 5087/1, 5087/4, 5087/5, 5087/16, 5087/18, 5088/3, 5109, 5114/1, 5116/1, 5116/10, 5116/11, 5117, 5119/7, 5122/18, 5127/1, 5138/1, 5138/2, 5138/3, 5138/9, 5138/12, k.o. Zamet, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 2.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu građevine javne namjene - dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić, na k.č. broj 281/1, k.o. ŠKRLJEVO, investitora DJEČJI VRTIĆ "Bakar", Bakar, Lokaj 193

DATUM OBJAVE 26.1.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje manje proizvodne zgrade na k.č. broj 7982, k.o. Cernik-Čavle (koja će se formirati od k.č. broj 7977, 7978 i 7982, k.o. Cernik-Čavle), po zahtjevu investitora Božić Irene, Čavli, Cernik 26

DATUM OBJAVE 26.1.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Dražice 10 i vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, na k.č. broj 1288/2, 1292/2, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1314/4, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1323/3, 1325/2, 1326/2, 4226/1 sve k.o. DRAŽICE, investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 30.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Jelenje 3 i vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-3, na k.č. broj 164, 335, 6976/1, 6993/1, 7041 sve k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 30.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice CS „Dražice 11“ te vodovoda u sklopu podsustava Dražice-Jelenje, na k.č. broj 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 4226/1, 4228/1 i 4247, sve k.o. Dražice te k.č. broj 1032, 7015/1 i 7086, sve k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 29.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice Lukeži 2 i vodovoda u sklopu podsustava Lukeži, na k.č. broj 1519/1, 1607/2, 1608/2, 1609/3, 1610/3, 1610/5, 1610/7, 1612/2, 1612/5, 433/2, 434, 6987, 7024, 7025, 7026/1, 7026/2, 7027/1, 7027/3, 7041 i 7082 sve k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 29.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u  postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice CS "Podkilavac 2" te vodovoda u sklopu podsustava Podkilavac Pk - 2, 3. skupine, na k.č. 2450, 2454, 2575/2, 2419, 2420, 2578/3, 2578/1, 2578/4, 2557/1, 2557/5, 4231, 2462/1, 2424/1, 2422, 2404, 2406, 2456, 2500, 2501, 2518, 2517, 2519, 4232, 2440/1, 4237/1, sve k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 7.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje kolne površine, pješačke površine i javnog parkirališta na k.č. 8408/2, 2039, 2035/3, k.o. KASTAV, po zahtjevu investitora GRADA KASTVA, Kastav, Zakona kastafskega 3

DATUM OBJAVE 30.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina kanalizacijskih kolektora, crpne stanice CS "DRAŽICE 4" i vodovodnih cjevovoda, sve na k.č. br. 707, 708/2, 710, 711, 715, 716, 717, 719, 4210, 4211/1, 4212, 4218/1 i 449/2, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu podnositelja: KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 17.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje vodovodnih ogranaka na području Općine Kostrena: Glavani-Ledine-Šubati-Raspelje, na k.č. 5659/1, 5665, 5657, 5542/4, 5531/2, 5530, 509/1, 645, 632/1, 612/1, 601, 507, 605/1, 665/2, 664/2, 663/2, 662/2, 661/2, 660/2, 659, 658, 657, 656, 655/1, 654, 653, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 7.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja  sustava odvodnje otpadnih voda te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-11, na k.č 1114, 1117/2, 1117/3, 1677/1, 1677/2, 1679/4, 1679/6, 1681/4, 1682/4, 1682/5, 1706, 1750/4, 1754/6, 1754/7, 1755/2, 1756/2, 1757/2, 1804/1, 1804/17, 1806/10, 1806/138, 1806/145, 1806/16, 1806/162, 1806/173, 1806/182, 1806/19, 1806/190, 1806/20, 1806/270, 1806/299, 1806/393, 1806/399, 1806/400, 1806/401, 1806/402, 1806/409, 1806/51, 1806/55, 1806/68, 1806/75, 1820/2, 1822/2, 1824/1, 1824/2, 1829/4, 1831/2, 1844, 1845/2, 1847, 1851/3, 1864, 1874/1, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4211/1, 4218/1, 4226/1, sve k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 18.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje dijela stambene ulice s odvodnjom, u naselju Mažeri u Općini Kostrena, na k.č. br. 91/1, 92/1, 92/2, 94/2, 95/1, 100/1, 101/1, 117/1, 118/2, 120/1, 121/1, 122/1, 123/2, 123/6, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

DATUM OBJAVE 18.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja vodovodnog ogranka Gornji Jugi 44/1 - 44a i ogranaka sanitarne kanalizacije, na k.č. 4523/1, 3743/2, 3743/9, 3743/14, 3733/10, 3701/17, 3701/15, 3701/14, 3701/9, 3701/12, 3699/3, 3699/2, sve k.o. Viškovo, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 11.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - opskrbni cjevovod i kabelska kanalizacija u trupu ceste D427, na k.č. 315/2, 317/2, 318/2, 319/2, 319/3, 340/5, 4157/10, 4157/7, 4158/7, 556/2, 571/2, 597/2, k.o. MARČELJI, po zahtjevu investitora O KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Antonije Matić, dipl.ing.građ. iz FLUMING EKO d.o.o. RIJEKA, Bulevar oslobođenja 31

DATUM OBJAVE 29.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – kanalizacijski podsustav i vodoopskrba za dio naselja Jušići-Trinajstići, na k.č. 4880/6, 4912, 4936/3, 4937/3, 4956/4, 4956/5, 4961, 4965, 4998, 5000/2, 5041, 5048, 5051, 5068, 5084/3, 5088, 5109/3, 5140, 5147, 5153/3, 5221, 5256/1, 5257/1, 5259/3, 5260, 5261/1, 5261/2, 5263/4, 5263/5, 5295, 5333, 5343, 5346/1, 5349/3, 5351/3, 5352/2, 5357, 5358, 5368, 5359, 5374, 5397, 5407, 5408, 5409/3, 5441, 5442/2, 5442/3, 5445, 5454/1, 5455/9, 5458/1, 5464/2, 5468/1, 5468/5, 5468/6, 5476/2, 5492, 8414/1, 8415, 8427/2, k.o. KASTAV, k.č. 964, 1072, 1077, 1118, 1190/1, 1190/2, 1191, 1260, 2721/13 k.o. MATULJI, k.č. 1795/2, k.o. JUŠIĆI, po zahtjevu investitora LIBURNIJSKE VODE, d.o.o. OIB 90703189967, Ičići, Liburnijska 2
DATUM OBJAVE 28.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS Brestovice 1., CS Brestovice 2. i vodovodni ogranci zone Donji Ćikovići i Brestovice (ZONA 1) na k.č. 7681, 7923/1, 7923/2, 7951, 7982/2, 7982/4, 7990, 7998, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/4, 8038, 8048/1, 8051/6, 8052/5, 8053/3, 8062/1, 8064/1, 8065/1, 8065/17, 8065/3, 8065/5, 8065/6, 8414/4, 8420/8, k.o. KASTAV, k.č. 1111/1, 1112, 1139/1, k.o. SRDOČI, k.č. 1193/1, 1193/5, 1193/6, 1193/7, 170/1, 170/18, 170/5, 181/2, 200/1, 200/5, 200/6, 200/7, 930/8, k.o. ZAMET, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12

DATUM OBJAVE 26.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice Podkilavac 1 i vodovodnih ogranaka u sklopu podsustava Podkilavac PK-1, na k.č. broj 1806/44, 1806/51, 1806/53, 1806/54, 1806/270, 1932/15, 1932/19, 1932/30, 1934/3, 1964/1, 1967/3, 1967/4, 1969, 2031/2, 2032/2, 2033/2, 2034, 2557/1, 2629/1, 2636, 2637, 2640/3, 2641, 2642/1, 2642/2, 2648, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2657, 2658/1, 2658/2, 2658/3, 2658/5, 2666/2, 2666/4, 2668/12, 2668/13, 2669, 2670/3, 2676, 2679, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2724, 2726, 2727/1, 2728/2, 2729, 2730/3, 2745/2, 2746/1, 2822, 2825, 2849/1, 2850, 2906, 2983/1, 3012, 4230, 4233, 4237/1, 4238/1, 4240 i 4244, 1806/760 k.o. DRAŽICE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 26.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole građenje građevine komunalne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-2, na kat. čest. broj 1629/8, 1705/1, 1750/2, 3767/1, 3832, 3833/1, 3833/2, 5100/1, 5101, 5124, 5127/2, 5204/1, 5209, 5219/1, 5224, 5230, 5242, 5268, 5282, 5292/1, 5335/1, 2109/1, 1623, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 14.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje niske stambene građevine-obiteljske kuće na k.č. 1772, k.o. Dražice

DATUM OBJAVE 14.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju TS 110/35 kV INA RNR - TS 400 I PRIKLJUČNI DV 2X110kV, investitora INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca

DATUM OBJAVE 12.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – rekonstrukcija nerazvrstane ceste kod Doma zdravlja u Kostreni, sa instalacijama javne sanitarne kanalizacije, vodovoda, elektroničke komunikacijske infrastrukture (građevinski dio) i javne rasvjete, na k.č. broj 5528/1, 856/1, 855, 834/3, 830/2, 834/1, 836/1, 844/1, 851/1, 845/1, 846/1, 847/1, 799/1, 803/1, 804/1, 807/1, 832/1, 835, 834/4, 838, 808/1, 808/2, 819, 829/1, 830/1, 834/2, 840/1, 840/2, 841/1, 842/1, 5526 i 5528/5, k.o. Kostrena-Lucija.

DATUM OBJAVE 25.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju crpne stanice CS-1.2.5 s pripadajućim cjevovodima, na k.č. 3083, 3088/5, 3088/10, 3089/1, 3089/2, 3088/11, 3091/9, 3091/11, 3091/3, 3091/6, 3091/1, 3090/1, sve k.o. VIŠKOVO i na k.č. 23, 22, 1/8, 3462/2, k.o. MARINIĆI, po zahtjevu investitora: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 29.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole Čavle, na k.č. 6062 k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu investitora: Općina Čavle

DATUM OBJAVE 19.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina kanalizacijskih kolektora, crpne stanice CS "PODHUM 1" i vodovodnih cjevovoda, sve na k.č. br. 3760/2, 1932, 1915, 2027/1, 2026/1, 2018, 1999, 3768, 3810, 3775, 3808, 3815, 3767/1, 2001, 2016/1, 3759/1, 3764, 3773, 3769, 3771, 424/1, 3811, 423/5, 3787, 3786, 326, 3778, 3779, 3777, 366/2, 364/2, 363/2, 363/3, 3784, 373/4, 3772, 2644/130, 3774, 361/1, 2644/1, 3783/1, 3783/2 i 3812/1, k.o. PODHUM, po zahtjevu KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 12.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju sustava odvodnje i crpne stanice te gradnju vodovodnih ogranaka u sklopu područja "VLAČINA", na k.č. 685, 7315, 7309/5, 7336, sve k.o. GROBNIK i k.č. 1965/3, 1695/1, 3959, 3306/1, 3990, 3980, 3981, 3982, 3081/1, 3095, 3326/1, 3985, 3984, 3961, 3960, 3988, 3987, 3976, 3983, sve k.o. PODRVANJ, po zahtjevu investitora: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 11.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 1, na k.č. 1637/14, 1708, 1833, 1835, 1836, 1844, 1874, 2107/15, 2107/16, 2107/42, 2107/9, 1845, 7489, 7499, 7490, 7491, 7493, 7494, 7498, 7495, 7496, 7497, 7492 i 7500, sve k.o. KUKULJANOVO, po zahtjevu investitora: LUKA RIJEKA d.d., Rijeka

DATUM OBJAVE 7.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja crpne stanice CS-3.13.1. s pripadajućim cjevovodima i vodovodnim ograncima, 3. skupine, na k.č. br. 1667/5, 1669/3, 1679/2, 1680, 1751/11, 1751/15, 1751/16, 1751/5, 1751/7, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1763/6, 4526/2, 4527/2, sve k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 6.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-2, 3. skupine, na k.č. br. 1805/23, 1805/30, 1805/63, 1805/64, 1805/65, 1806/262, 1806/116, 1806/213, 1806/244, 1806/245, 1806/252, 1806/253, 1806/367, 1806/580, 1806/602, 1806/729, 1806/92, 1806/93, 1806/98, 19/1, 19/2, 192, 214, 215, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 419/3, 4195/3, 420/1, 4205, 4206, 4208/1, 421/1, 421/2, 4217, 422, 4226/1, 423, 424/1, 424/2, 427/1, 427/2, 48/2, sve k.o. DRAŽICE, k.č. br. 7305, 7315, sve k.o. GROBNIK, i k.č. br. 152/1, 153/1, 2644/1, 29/1, 3757/1, 3757/2, 3767/1, 3793, 3794, 3795, 3796, 3798, 3799/1, 3800/1, 3800/3, 3802, 3804/1, 3804/3, 3805, 3808, 3815, 551/5, 552/1, 552/6, 554, 555, 597, 697/1, 703/1, 703/2, 71, 775/3, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

DATUM OBJAVE 5.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje platoa B 5.2. i građevine prometne površine - interne ceste s infrastrukturom u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na dijelu k.č. br. 2692 i novoformiranim k.č. 2701/2, 2725, (formiranim od k.č. 2701/2, 2700, 2906/6, 2570/1, 2717, 2723, 2724, 2720, 2725, 2719, 2716, 2715, 2713, 2726, 2712, 2714, 2906/20, 2709/2, 2567/7), k.o. KUKULJANOVO, po zahtjevu investitora Grada Bakar, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II

DATUM OBJAVE 21.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jugoistočne jedinice dvojne stambene građevine i građenje pomoćne građevine na k.č. broj 305/2 (formiranoj od k.č. 305/2, 312, 307),  k.o. VELI DOL, po zahtjevu Adrijane Kerševanić, Križišće, Mali dol 79

DATUM OBJAVE 20.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju osnovne škole Hreljin – dogradnju školske sportske dvorane i tri učionice i građenje igrališta, na k.č. broj 925/1 (formiranoj od k.č. 920/2, 921/4, 926/2, 928/2 i dijelova k.č. 925/1, 925/4, 925/6),  k.o. Hreljin, po zahtjevu Grada Bakra, Primorje 39
DATUM OBJAVE 20.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja II. izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene zgrade - obiteljske kuće katnosti Pod.+P+2 s jednim troetažnim stanom i pomoćnim prostorima, na k.č. br. 2540, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu investitora PILČIĆ JADRANKE, Dražice, Podkilavac 21
DATUM OBJAVE 17.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje vodovodnog ogranka G.Jugi 44/1-44a, i ogranka sanitarne kanalizacije, na k.č. br. 4523/1, 3743/2, 3743/9, 3743/14, 3733/10, 3701/17, 3701/15, 3701/14, 3701/9, 3701/12, 3699/3, 3699/2, k.o. Viškovo, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 14.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i dvije crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu područja "Cernik-Podvrh" na k.č. broj 6155/1, 6155/2, 6159/2, 6212, 6620, 9062/1, 9065, 9073, 9142, 9143, 9144, 9172, 9173, 9175, sve k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 14.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-3, na k.č. broj 1805/7, 1805/15, 1805/30, 1805/102, 1806/16, 1806/55, 1806/88, 1806/108, 1806/112, 1806/116, 1806/206, 1806/213, 1806/580, 1806/605, 1806/606, 1806/641, 4211/1, 4226/1, i 1805/105 (nastala od dijela 1805/99 i dijela 1805/102) k.o. Dražice, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 13.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole  za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 8100/8, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora Marije Barišić Trišić, Kastav, Rešetari 59
DATUM OBJAVE 10.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku donošenja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS TIJANOVO 1 i vodovodnih ogranaka zone Tijanovo, Frlani, Tuhtani (zona 6) na k.č. 46, 47/2, 57, 58, 67/1, 67/2, sve k.o. Srdoči te k.č. 6492/2, 6493/5, 6493/10, 6514/1, 6517/1, 6532/1, 6532/2, 6532/3, 6532/8, 6532/9, 6532/10, 6532/11, 6539/1, 8141/2, 8142/1, 8142/5, 8142/6, 8142/10, 8142/11, 8152/1, 8172/4, 8178/6, 8206/1, 8208, 8215, 8260/2, 8262/1, 8282, 8335/1, 8369/1, 8393/1, 8421/10, 8421/22, 8421/23, 8421/27, 8421/31, 8421/32, 8421/34, 8421/35, 8422, sve k.o. Kastav, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 17.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture -  gradnja sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka zone Stara jezgra Grada Kastva (zona 5), na k.č. 3412, 3413, 3434, 3442, 3459, 3460, 3461, 3466, 3480, 3510, 3511, 3521, 3522, 3527, 3535/1, 3548, 3570/4, 3602, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3606/1, 3606/2, 4286, 4291/1, 4303, 4320, 4323, k.o. Kastav, po zahtjevu KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 9.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalne infrastrukturne građevine transportnog vodovodnog cjevovoda razdjelnik CANKOVO-CS "LUKEŽI", DN 400 mm u dužini cca 3360 m, odnosno rekonstrukcija postojećeg cjevovoda DN 300 mm dužine cca 2850 m i gradnja novog dužine cca 510 m uz izvođenje tri akvadukta radi prijelaza korita Rječine i Sušice, sve u k.o. Pašac, Drenova, Grobnik i Jelenje na području Grada Rijeke te Općina Čavle i Jelenje, po zahtjevu KD "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
DATUM OBJAVE 3.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i gradnja vodovoda u sklopu područja SOBOLI, Općina Čavle, na k.č. br. 5700/17, k.o. Cernik-Čavle, k.č. br. 5, 6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 14, 15/1, 16/1,16/2, 18/2, 20/2, 22, 23/1, 23/2, 30, 31/1, 31/2, 155, 160, 161, 162, 165, 167/1, 167/2, 167/3, 167/5, 167/7, 1013/113, 1013/118, 1013/119, 1013/120, 1013/145, 1013/146, 1013/147, 1013/163, 1013/165, 1013/167, 1013/179, 1013/183, 1013/315, 1013/324, 1013/325, 1013/326, 1013/327, 1968, 1971/3, 1966, 244, 3966, 3967, 3968, 3969, k.o. Podrvanj i k.č.br. 3835/4 k.o. Podhum, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 23.5.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju (nadogradnju) dvojne stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 8270 k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora: Linić Milivoj
DATUM OBJAVE 13.5.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju dijela državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanje u dionicu Sv.Kuzam s odvodnjom i rekonstrukcijom nadvožnjaka, na k.č. br.  2291/13, 2294/3, 2324/3, 2509/3, 2510/2, 2518/2, 2519/3, 2520/3, 2552/3, 2553/3, 2554/3, 2555/3, 2556/3, 2557/1, 2564/3, 2563/3, 2575/2, 2580/3, 2581/3, 2585/2, 2587/3, 2591/3, 2591/2, 2592/3, 2592/2, 2593/4, 2593/3, 2595/4, 2595/3, 2597/3, 2597/4, 2602/3, 2604/2, 2605/2, 2608/3, 2609/4, 2609/6 i 4144/3, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu investitora: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 15.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarne kanalizacije, crpne stanice CS 13 i vodovodnih ogranaka u ulicama Straža i Baretićevo, na k.č. br. 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981, 2001, 2029/1, 2646/1, 2655, 2671/2, 2672/10, 2672/14 i 2673/1, sve k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 24.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS Donji Ćikovići 1 i vodovodni ogranci zone Donji Rubeši (ZONA 2) na k.č.br. 7383, 7399/1, 7399/2, 7418/4, 7429, 7441, 7456/1, 7469, 7512/5, 7512/8, 7514, 7541/7, 7543/4, 7543/7, 7552, 7563/1, 7588/24, 7589/1, 7648/1, 7653/7, 7662/1, 7665/7, 76665/4, 7681, 7693/1, 7693/3, 7693/4, 7723, 7726, 7727, 7765/1, 7790/1, 7790/2, 8414/1, 8419/1, 8419/2, 8419/3,  k.o. KASTAV, k.č. 1, 109/7, 112/1, 119/3, 126/1, 159/10, 159/11, 159/6, 160/3, 163/3, 5, 5080/1, 5080/10, 5080/11, 5080/12, 5080/13, 5080/9, 5081/1, 5081/12, 5081/13, 5081/3, 5081/7, 69/3, 7/1, 70/6, 73/1, 75/3, 78/2, 78/7, 93/11, 93/5, 97/1 k.o. ZAMET,  po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12
DATUM OBJAVE 16.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – odvodnju otpadnih voda i CS te vodovoda u sklopu područja Zastenice II, na k.č. broj 2110/1, 2358/3, 2801/1, 7302/1, 7320/1, 7326, 7328, 7329/1, 7330, 7333/1, 7334/1, 7335, 7336 i 7338/1, sve k.o. GROBNIK, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 7.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dovzole - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja Žubrovo, na k.č. broj 5940, 6003, 9071, sve k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupan putem SLATINA NATAŠE, iz Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 7.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv stranakama u postupku izdavanja građevinske dozvole - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „Selina“, na k.č. broj 3208/1, k.o. Podrvanj, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupan putem SLATINA NATAŠE, iz Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 7.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – tlačni cjevovodi CS „Kamenjak“ – CS „Platak“, na k.č. br. broj 3861/1, 3860, 3440/1, 3859, 3858/9, 3442/1, 3473/2, 3442/6, 3442/11, 3473/3 i 3858/2 sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 7.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje transportnog vodovodnog cjevovoda od vodospreme "JELENSKI VRH" do vodospreme i crpne stanice "KOVAČEVO", podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 10.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina u vodoopskrbnom podsustavu na području Grobinštine i podsustavu za transport vode na Platak, odnosno za građenje tlačnog cjevovoda od vodospreme i crpne stanice "KOVAČEVO" DO VODOSPREME "KOVAČEVO 2", kao i za građenje povratnog gravitacijskog opskrbnog cjevovoda do Grobničkog polja, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 10.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – transportni cjevovod VS "Vojskovo" – VSC "Kovačevo" s cjevovodima zajedno u kanalu, na kat. čest. broj 1289/181, 1289/207, 1289/92, 2700/41, 3749/1, 3861/1, 4301/1, 4301/188, 4301/189, 5700/17, 5700/42, 7533/3, 9065, 9078, sve k.o. CERNIK-ČAVLE, kat. čest. broj 1043/4, 1043/7, 1043/9, 2908/1, 3050/3, 3050/8, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3199/1, 3273/1, 3275, 3332/15, 3332/84, 3332/87, 3410/1, 3410/2, 844/20, 6064/27, 7445/1, 7445/3, 7445/4, 7445/6, 7445/7, 7448/1, 7452/1, 7452/2, 7463/1, 7481, 844/1, 844/15, 844/8, sve k.o. KUKULJANOVO, kat. čest. broj 2761/244, 2761/246, 2761/252, 2761/253, 3338/1, 5310, 5315, 5318/1, 5319/1, 5320, 5331, 5336/1, 5337/3, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju glavne i pomoćne građevine samostana na k.č. broj 111, k.o. PRAPUTNJAK, investitora DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA SV. VINKA PAULSKOG, PROVINCIJE MAJKE DOBROG SAVJETA, Rijeka, Dr. F. Kresnika 15
DATUM OBJAVE 25.1.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – prelaganje elektrodistributivnih instalacija u sklopu izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, na k.č. 3683 k.o. BREZA; k.č. 118/37, 118/6, 1423/169, 1423/78, 1423/82, 1537/11, 1568/3, 1585/7, 1604/3, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1691/7, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 2314/1, 2315, 2316/3 k.o. KLANA; k.č. 263/3, 340/1, 4157/13, 4157/10, 4157/11, 4157/12, 4158/7 k.o. MARČELJI; k.č. 1180/1, 1183/27, 1183/28, 1183/29, 1184/1, 1184/2, 1187/1, 1425/1, 1425/4 k.o. STUDENA po zahtjevu investitora HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751, zastupane putem opunomoćenika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2
DATUM OBJAVE 25.1.2016.

Preuzimanje
2015. godina

Javni poziv strankama za uvid u glavni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – gradnja tlačnog cjevovoda VCS KOVAČEVO – CS KAMENJAK, na kat. čest. broj 3338/1, 3338/2, 3345, 3346/2, 3347/2, 3348/2, 3351/2, 3353/2, 3355/2, 3359/2, 3397, 3398/2, 3399/2, 3404/1, 3404/10, 3404/11, 3404/6, 3404/8, 3404/9, 3410/2, 3410/5, 3410/6, 3419/2, 3420, 3426/2, 3427, 3861/1, 3861/2, k.o. PODHUM; i na kat. čest. broj 4702/1, 5227, 5699, 5700/1, 5700/11, 5700/15, 5700/42, 5700/7, k.o. CERNIK-ČAVLE
DATUM OBJAVE 28.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za uvid u glavni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – gradnja transportnih kolektora: područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje na kat. čest. broj   3464/1, 3464/2, k.o. Marinići, te na k.č. broj  312/13, 3045/2, 3060/4, 3060/5, 3124/4, 3328/20, 3328/22, 3328/39, 3328/41, 3328/59, 3482/1, 3482/4, 3482/14, 3482/15, 3482/32, 3482/33, 3482/39, 3482/44, 3482/60, 4512, 4542/1, 4549, 4550, 4608/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4628/1, 4628/3, 4630/3, 5087/1, 5087/4, 5087/5, 5087/16, 5087/18, 5088/3, 5109, 5114/1, 5116/1, 5116/10, 5116/11, 5117, 5119/7, 5122/18, 5127/1, 5138/1, 5138/2, 5138/3, 5138/9, 5138/12, k.o. Zamet
DATUM OBJAVE 28.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste D501, DIONICA ČVOR Oštrovica-Meja (Hreljin), na katastarskim česticama u k.o. Krasica, Praputnjak i Hreljin, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 21.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju dijela državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanje u dionicu Sv.Kuzam s odvodnjom i rekonstrukcijom nadvožnjaka, na k.č. br. 4145, 4135/2, 2324/1, 2293/2, 2291/6, 2291/11, 2609/2, 2609/1, 2608/2, 2605, 2604, 2602/2, 2597/2, 2597/1, 2602/1, 2595/3, 2595/1, 2593/3, 2593/1, 2592/2, 2591/2, 2592/1, 2591/1, 2587/1, 2585, 2581/1, 2580/1, 2575, 2294/1, 2563/1, 2564/1, 2557/1, 2556/1, 2555/1, 2554/1, 2553/1, 2552/1, 4144/1, 2537, 2525, 2523, 2520/1, 2519/1, 2518, 2510, 2509/1, 2552/2, 2553/2, 2554/2, 2555/2, 2556/2, 2557/2, 2559, 2564/2, 2563/2, 2294/2, 2576, 2580/2, 2581/2, 2584, 2330, 2333, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 8.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće sa dva stana na k.č. broj 2760/2 (formiranoj od dijelova k.č. 2756, 2755/2, 2757, 2758/2, 2760/2), k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora KUČAN BRUNE, Rijeka, Prijelaz Franje Paravića 15
DATUM OBJAVE 27.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u obnovi postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće katnosti prizemlja na dijelovima k.č. br. 2106/1, 2107/1, 2107/2 i 2108, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu investitora KUKULJAN DAMIRA iz Dražica, Podkilavac 7
DATUM OBJAVE 14.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske  dozvole  za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava  Podhum PH-2, na kat. čest. broj 1627, 1629/8, 1705/1, 1750/2, 3767/1, 3832, 3833/1, 3833/2, 5100/1, 5101, 5124, 5127/2, 5204/1, 5209, 5219/1, 5224, 5230, 5242, 5268, 5282, 5292/1, 5335/1, 2109, 2110, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 30.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za građenje prometnice – dionice sabirne ulice (H1-H2-H3) i stambene ulice (I2-I3) s komunalnom infrastrukturom (vodovod, odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacija), na k.č. br. 5536/14, 3158/1, 3165/1, 3185/1, 3185/2, 3186/1, 2764/1, 3185/3, 3184/1, 2771/1, 2772/1, 2773/1, 2774/1, 2775/1, 3161/1, 3160/1, 2802/1 i 2801/1, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu podnositelja: Općina Kostrena
DATUM OBJAVE 25.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju (izmještanje) i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih napajanja na državnoj cesti D8 (radi izmjene dijela trase) na k.č. 512/2 i dr., k.o. Krasica, i k.č. 3034/5 i dr., k.o. Bakar, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 18.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODKILAVAC 1" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODKILAVAC PK-1", sve na 69 k.č. u k.o. DRAŽICE, Općina Jelenje, podnositelja zahtjeva KD "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14
DATUM OBJAVE 15.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODHUM 1" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODHUM PH-1", sve na 46 k.č. u k.o. PODHUM, Općina Jelenje, podnositelja zahtjeva KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14
DATUM OBJAVE 9.9.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice , te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, na k.č. br. broj 1294/3, 1294/2, 1293/2, 1292/2, 1288/2, 1314/4, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1326/2, 1323/3, 1325/2, 4226/1, k.o. DRAŽICE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 31.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice , te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Lukeži, na k.č. br. broj 7082, 7024, 7025, 6987, 1609/3, 7026/2, 1608/2, 7027/3, 7026/1, 1612/2, 1610/3, 1607/2, 1612/5, 1610/5, 7027/1, 434, 433/2, 1610/7, 7041, 1519/1, k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 31.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda  te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-11, na k.č.br. 1114, 1117/2, 1117/3, 1677/1, 1677/2, 1679/4, 1679/6, 1681/4, 1682/4, 1682/5, 1706, 1750/4, 1754/6, 1754/7, 1755/2, 1756/2, 1757/2, 1804/1, 1804/17, 1806/10, 1806/138, 1806/145, 1806/16, 1806/162, 1806/173, 1806/182, 1806/19, 1806/190, 1806/20, 1806/270, 1806/299, 1806/393, 1806/399, 1806/400, 1806/401, 1806/402, 1806/409, 1806/51, 1806/55, 1806/68, 1806/75, 1820/2, 1822/2, 1824/1, 1824/2, 1829/4, 1831/2, 1844, 1845/2, 1847, 1851/3, 1864, 1874/1, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4211/1, 4218/1, 4226/1 K.O.DRAŽICE
DATUM OBJAVE 10.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava  Dražice D-1 na k.č.br. 1546/4, 4221, 4222, 4223, 4226/1, 4249 k.o. DRAŽICE, k.č. 7228/6, 7228/8, 7284, 7301, 7302/2, 7302/3, 7397 k.o. GROBNIK
DATUM OBJAVE 10.8.2015.

Preuzimanje

Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava  Dražice D-8 na k.č.broj 1369/2, 1372, 1373, 1376/4, 1377/4, 1382/1, 1384, 1385, 1386/1, 1387, 1390/1, 4218/1, 4223, 4224, 4225, 4226/1,  sve k.o. DRAŽICE, investitora ViK d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 7.8.2015.

Preuzimanje

Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava  Lukeži – Jelenje, na k.č.broj 4226/1, 4247, k.o. DRAŽICE; k.č. broj 7396, k.o. GROBNIK; k.č. broj 1007, 1008, 1010/2, 1011/2, 1015/2, 118, 119, 1234, 1235, 1327, 1410/1, 1475, 1476, 1477, 1573/5, 1573/6, 1573/7, 2/1, 57/1, 6976/1, 6980, 6981, 6982, 6983, 6987, 7015/1, 7015/2, 7015/3, 7016, 7017, 7019/1, 7019/2, 7021/1, 7021/2, 7021/3, 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024 i 7086 ,k.o. JELENJE, investitora ViK d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 7.8.2015.

Preuzimanje

Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava  Dražice D-9, na k.č.broj  1138, 1160, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1202, 4218/1, 4225, sve k.o. DRAŽICE, investitora ViK d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 7.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u potupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje ceste i pješačke staze sa parkiralištima i oborinskom odvodnjom, na k.č. 2997/1, 3022, 3023, 3021/1, 2934, 2997/6, 2997/5, 3011/2, 3011/1, 2998, 2999/1, 3024/1, 3024/3, 1823, 1809, 1810/1, 3000, 3021/2, 3025, 3001, k.o. KRALJEVICA, investitora GRADA KRALJEVICE, Kraljevica, Frankopanska 1a
DATUM OBJAVE 3.8.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV GARIĆI - TS 20/0,4 kV STUDENA 2 (dionica Garići - ŽCGO Marišćina), na k.č. br. 1175, 1176, 315/2, 317/2, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 326/2, 340/1, 340/5, 4157/11, 4157/7, 4158/7, 4160/1, 4160/2, 556/2, 568/2, 813/2, 816/3, 818/3, 827/2, 831/5, 832/4, 833/3, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 845/2, k.o. MARČELJI, po zahtjevu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina
DATUM OBJAVE 20.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poslovne građevine pretežno trgovačke namjene i građenje trafostanice na k.č. 6196, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora tvrtke BB. KASTAV d.o.o., Kastav, Tometići 36
DATUM OBJAVE 15.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dionice ceste Ž 5025 na lokaciji Groblje-Vozišće, na k.č. br. 1459, 1460/1, 1463/2, 1464/1, 1464/2, 1466/4, 1469/1, 1469/10, 1473/2, 1474/2, 1475/2, 1482/3, 1518, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 3235/6, 3235/10, 3235/11, 4514/3, 4517/1, 4517/2, 4517/4, 4517/5, 4517/6, 4517/7, 4517/8 i 4518/3 k.o. VIŠKOVO, podnositelja zahtjeva OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3
DATUM OBJAVE 15.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja vodovodnog ogranka Bezjaki 19-24, na k.č. br. 3465/1, k.o. Marinići, i k.č. 4475, 4493/3, 4497/2, 4498/3, k.o. Viškovo, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 14.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - sustav odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te građenje vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-2 i CS „Dražice 2“, na k.č. br. 1805/23, 1805/30, 1805/63, 1806/262, 1805/64, 1805/65, 1806/116, 1806/213, 1806/244, 1806/245, 1806/252, 1806/253, 1806/367, 1806/580, 1806/602, 1806/729, 1806/92, 1806/93, 1806/98, 19/1, 19/2, 192, 214, 215, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 419/3, 4195/3, 420/1, 4205, 4206, 4208/1, 421/1, 421/2, 4217, 422, 4226/1, 423, 424/1, 424/2, 427/1, 427/2, 48/2, k.o. DRAŽICE, k.č. br. 7305, 7315, k.o. GROBNIK, i k.č. br. 152/1, 153/1, 2644/1, 29/1, 3757/1, 3757/2, 3767/1, 3793, 3794, 3795, 3796, 3798, 3799/1, 3800/1, 3800/3, 3802, 3804/1, 3804/3, 3805, 3808, 3815, 551/5, 552/1, 552/6, 554, 555, 597, 697/1, 703/1, 703/2, 71, 775/3, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, k.o. PODHUM, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-4, na k.č. br. 707, 708/2, 710, 711, 715, 716, 717, 719, 4210, 4211/1, 4212, 4218/1, 449/2, k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-3, na k.č. br. 1805/7, 1805/15, 1805/30, 1805/102, 1805/105, 1806/16, 1806/55, 1806/88, 1806/108, 1806/112, 1806/116, 1806/206, 1806/213, 1806/580, 1806/605, 1806/606, 1806/641, 4211/1, 4226/1, k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-3, na k.č. br. 164, 335, 6976/1, 6993/1, 7041, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te građenje vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-1, na k.č. br. 241/2, 752/16, 752/17, 752/24, 753/1, 753/2, 6976/1, 7004/1, 7004/2, 7005, 7006/1, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice Dražice 11, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice - Jelenje, na k.č. br. 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 4226/1, 4228/1, 4247, k.o. Dražice, i k.č. br. 1032, 7015/1, 7086, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODKILAVAC 2" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODKILAVAC PK-2", sve na 25 k.č. u k.o. DRAŽICE, Općina Jelenje
DATUM OBJAVE 10.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne zgrade trgovačke namjene na kat. čest. broj 4093/1, 4094, 4095, 4096, 4097/1, 4098/1, 4099/1 i 4100/2, sve k.o. VIŠKOVO (novoformirana kat. čest. broj 4100/2, k.o. Viškovo) podnositelja zahtjeva LIDL d.o.o.
DATUM OBJAVE 9.7.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade na k.č. br. 6414,k.o. CERNIK-ČAVLE po zahtjevu investitora IVICE HORVATA iz Rijeke, Mate Lovraka 10
DATUM OBJAVE 17.6.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – poluugrađene obiteljske građevine na dijelovima kat. čest. broj 327 i 3332/2 (buduća k.č. broj 327/3), k.o. KOSTRENA LUCIJA, po zahtjevu MESAROŠ GORDAN I MESAROŠ MAJA, Rijeka, Vrtlarski put 11c i BUCALIJA INGRID, Rijeka, B. Starca Jurićeva 7, zastupano po opunomoćeniku MESAROŠ GORDAN, Rijeka, Vrtlarski put 11c
DATUM OBJAVE 4.5.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine – parkirališta za prodaju rabljenih vozila sa montažnom građevinom – uredom, na k.č. broj 1067/13, (formiranoj od dijelova k.č. 1067/1, 1067/3, 1067/10, 1069), k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora AUTOZUBAK d.o.o. Velika Gorica, Zagrebačka 117
DATUM OBJAVE 24.4.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Podbanj na k.č. broj 3211, 3210/1, 3209/1, 3212/1, 3213/1, 3213/2, 3214, 3238/3, 3238/10, 3238/1 i 3210/2, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu Grada Kraljevice
DATUM OBJAVE 21.4.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnica i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2, na dijelovima kat. čest. broj 6, 8, 9, 11, 12, 19/1, 19/2, 20/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 4157/1, sve k.o. MARČELJI, podnositelja zahtjeva: OPĆINA VIŠKOVO
DATUM OBJAVE 14.4.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine na k.č. broj 2739/3, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora KUĆAN ZORANA I ROMANA, Kostrena, Žuknica 36
DATUM OBJAVE 17.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za gradnju višestambene građevine na k.č. 8128/9, 8128/10, 8128/11, 8128/12, 8128/32, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora Tonia Soldatića, Bruna Soldatića i Željke Soldatić svi zastupani putem opunomoćenice Vedrane Ljubić, Kastav, Jurjenići 80
DATUM OBJAVE 12.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalnih infrastrukturnih građevina polaganjem kanalizacijskih (sanitarnih) kolektora ukupne dužine cca 1000 m sa spojem na crpnu stanicu CS "ZASTENICE I", građenje crpne stanice s tlačnim vodom dužine cca 675 m i vodovodnog cjevovoda dužine cca 500 m s djelomičnom rekonstrukcijom, po zahtjevu KD "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., Rijeka, Dolac 14.
DATUM OBJAVE 10.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine komunalne infrastrukture – županijske ceste Ž 5017 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i dva vodovodna ogranka na lokaciji Saršoni-Garići na k.č.br. 446, 450/2, 451, 4510, 4513, 4514/2, 455/2, 455/3, 456/1, 457/2, 457/5, 461/2, 465, 84, 85/2, 86  k.o. VIŠKOVO i k.č. 2097, 2098, 2106, 2107, 2110, 2112, 2113, 2121, 2122, 2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2124/4, 2134, 2135, 2282, 2283, 2343, 2383, 2384, 2407, 2410/1, 2410/3, 2418/1, 2418/2, 2419/1, 2419/2, 2426/1, 2426/2, 2427/1, 2427/2, 2434/1, 2434/3, 3326, 3327, 3328, 3371, 3377, 3399/4, 3399/5, 4160/1, 4161/2, 4168  k.o. MARČELJI,  po zahtjevu investitora OPĆINE VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3, OIB 28350474809, putem Mladena Peranića, ing.prom. iz GPZ, d.d. Rijeka, Đure Špotera 8
DATUM OBJAVE 2.3.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela prometnice u Šoićima (nerazvrstane ceste od D8 prema Urinju) i rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti D8 gradnjom rotora te izmicanje autobusnih stajališta, na k.č. br. 1356/3, 223/1, 220/1, 224/1, 225/1, 221/1, 212/6, 212/5, 217/9, 213/3, 273/1, 278/1, 177/4, 177/3, 278/2, 280/1, 177/2, 176/2, 1352/1, 176/1, 157/1, 159/1, 1355/3, 156/1, 155/1 i 14/1, k.o. KOSTRENA-BARBARA
DATUM OBJAVE 27.02.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS Donji Ćikovići 1 i vodovodnog ogranka zone Donji Rubeši (ZONA 2) na k.č.br. 7765/1, 7665/7, 7665/4, 7681, 7693/1, 7693/3, 7693/4, 7723, 7726, 7727, 7790/1, 7790/2, 8414/1, 8419/1, 8419/2, 8419/3 k.o. KASTAV i k.č. 1, 5, 7/1, 69/3, 70/1, 70/6, 73/1, 75/2, 75/3, 78/2, 79/8, 84/9, 93/5, 93/11, 97/1, 109/7, 112/1, 113/1, 118/3, 118/4, 119/3, 126/1, 132/1, 139, 141/9, 159/6, 159/10, 159/11, 160/3, 163/3, 5080/1, 5080/9, 5080/10, 5080/11, 5080/12, 5080/13, 5081/1, 5081/3, 5081/7, 5081/12, 5081/13 k.o. ZAMET, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12
DATUM OBJAVE 25.02.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevinena k.č. broj 673, k.o. ŠMRIKA, investitora ARBANAS NIKOLE, Šmrika, Burićeva 32
DATUM OBJAVE 6.02.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama za uvid u idejni projekt radi izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda u sklopu područja „ŽEŽELOVO SELO“ u Općini Čavle na kat. čest. broj k.č. 6025, 6035, 6131, 6265/1, 6296, 6507, 9071, 9072/1, 9073, k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po opunomoćeniku VALČIĆ RAULU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 5.02.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „ŽUBROVO“ u Općini Čavle na kat. čest. broj k.č. 5940, 6003, 9071, k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po opunomoćeniku VALČIĆ RAULU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 5.02.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanje lokacijske  dozvole  za građenje građevine komunalne infrastrukture – pristupna ulica za poslovnu zonu Ark-Mihelić u Viškovu, na dijelovima kat. čest. broj 4097/1, 4098/1, 4099/1, 4100/2, 4097/2, 4098/2, 4099/2, 4100/1, sve  k.o. VIŠKOVO, podnositelja zahtjeva Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Velika Gorica, Ul. Kneza Ljudevita Posavskog 53, zastupan putem opunomoćenika Pavušek Davora, iz GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 19.01.2015.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - višeobiteljske kuće na k.č. br. 6884/1 k.o. Kastav, investitora Michala Očenašeka, zastupanog putem opunomoćenika Slobodana Milovanovića, Sadska 2, Rijeka.
DATUM OBJAVE 05.01.2015.

Preuzimanje
2014. godina

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te vodovoda u sklopu područja „VLAČINA“ u Općini Čavle na 685, 7315, 7309/5, 7336 sve k.o. GROBNIK i k.č. broj 1965/3, 1965/1, 3959, 3306, 3039, 3076, 3081, 3095, 3326, 3172, 3961, 3960, 3376, 3422, 3421, 3208/1 sve k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, zastupano po SOKOL DAROSLAVU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 22.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „SELINE“ u Općini Čavle na kat. čest. broj 3208/1, k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva: KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 05.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarnog kolektora Rubeši – dionica 1, crpne stanice SPINČIĆI 1 i vodovodnih ogranaka na dijelovima k.č. br. 8414/1, 8416, 4828, 4827, 4839, 8415, 5582/1, 8417/1, 4832, k.o. Kastav i dijelovima k.č. 1267/1, 1451, 1484, 1601, 1600, 1624, 1626, 1627, 1628, k.o. Matulji (nova izmjera)
DATUM OBJAVE 04.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarna kanalizacija i vodovodni ogranci zone Stara jezgra Grada Kastva (ZONA 5) na k.č. 3412, 3413, 3434, 3442, 3459, 3460, 3461, 3466, 3480, 3510, 3511, 3521, 3522, 3527, 3535/1, 3548, 3570/4, 3602, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3606/1, 3606/2, 4286, 4291/1, 4303, 4320, 4323 k.o. KASTAV, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 03.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanja u dionicu Sv. Kuzam-Križišće, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb
DATUM OBJAVE 10.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane ceste na dijelu kat. čest. broj 1281/1, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Kolega Dušanke, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku Gagić Miri, Rijeka, A.B. Šimića 65
DATUM OBJAVE 27.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 1281/1 k.o. KRASICA, podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.22408, SAD, zastupane po opunomoćeniku GAGIĆ MIRI, Rijeka, A.B. Šimića 65.
DATUM OBJAVE 27.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS TOMETIĆI 1, CS TOMETIĆI 2 i vodovodni ogranci zone Spinčići, Belići, Tometići (zona 3.), na dijelu k.č. br. 2417/2, 2892/1, 3007/1, 3008/3, 3009/2, 3011, 3023/1, 3024, 3025, 3037, 3220, 4629/19, 4629/20, 4629/21, 4632/3, 4633/2, 4633/3, 4639/2, 4639/3, 4657/2, 5582/1, 5584, 5590/8, 5596/2, 5597/7, 5600, 5615, 5621, 5668/1, 5674/1, 5675/2, 5677/1, 5677/2, 5677/3, 5677/4, 5678, 5700, 5709/2, 5749/3, 5751/3, 5810/4, 5811/2, 8413, 8414/1, 8416, 8417/1, 8417/4, 8418 k.o. Kastav i dijelu k.č. 1268/1, 1367, 1392/1, k.o. Matulji
DATUM OBJAVE 23.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na dijelu kat. čest. broj 1281/1, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Kolega Dušanke, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku Gagić Miri, Rijeka, A.B. Šimića 65
DATUM OBJAVE 23.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS TIJANOVO 1 i vodovodnih ogranaka zone Tijanovo, Frlani, Tuhtani (zona 6) na dijelu k.č. br. 6492/2, 6493/5, 6493/10, 6514/1, 6517/1, 6532/1, 6532/2, 6532/3, 6532/8, 6532/9, 6532/10, 6532/11, 6539/1, 8141/2, 8142/1, 8142/5, 8142/6, 8142/10, 8142/11, 8152/1, 8172/4, 8178/6, 8206/1, 8208, 8215, 8260/2, 8262/1, 8282, 8335/1, 8369/1, 8393/1, 8421/10, 8421/22, 8421/23, 8421/27, 8421/31, 8421/32, 8421/34, 8421/35, 8422, k.o. Kastav, i dijelu k.č. 46, 47/2, 57, 58, 67/1, 67/2 k.o. Srdoči, po zahtjevu podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija, d.o.o., Rijeka, Dolac 14
DATUM OBJAVE 21.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 9, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 3, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 6, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 8, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 1, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 5, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4.
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 4, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 7, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 2, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4.
DATUM OBJAVE 15.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelovima k.č. br. 1281/1 i 1214/7, sve k.o. KRASICA, podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.22408, SAD, zastupane po opunomoćeniku GAGIĆ MIRI, Rijeka, A.B. Šimića 65.
DATUM OBJAVE 7.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i CS te gradnja vodovoda u sklopu područja „PODČUDNIĆ“ u Općini Čavle na kat. čest. broj 6067/3, 9063/1, sve k.o. CERNIK-ČAVLE i kat. čest. broj 3512, 3513/1, 3513/2, 3555, 3613, 3627, 3692/1, 3692/2, 3695, 3704, 3713, 3763, 3959, 3962, sve k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po SOKOL DAROSLAVU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 7.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za izgradnju za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelovima kat. čest. broj 1281/1, 1214/7, sve k.o. KRASICA,podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku GAGIĆ MIRA, Rijeka, A.B. Šimića 65, OIB 626277488832
DATUM OBJAVE 7.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS BRESTOVICE 1, CS BRESTOVICE 1 i vodovodnih ogranaka zone Donji Ćikovići i Brestovice (zona 1) na dijelu k.č. br. 7681, 7923/1, 7923/2, 7951, 7982/2, 7982/4, 7990, 7998, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/4, 8038, 8048/1, 8051/6, 8052/5, 8053/3, 8062/1, 8064, 8065/1, 8065/3, 8065/5, 8065/6, 8065/17, 8414/1, 8420/8, k.o. Kastav, na dijelu k.č. br. 123, 163/1, 170/1, 170/5, 170/18, 181/2, 194/1, 194/3, 194/4, 200/1, 200/5, 200/6, 200/7, 930/8, 1193/1, 1193/5, 1193/6, 1193/7 k.o. Zamet i na dijelu k.č. br. 1111/1, 1112, 1139/1 k.o. Srdoči
DATUM OBJAVE 9.9.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv u postupku izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na odlagalištu otpada Viševac, podnositelja zahtjeva KD CISTOĆA d.d. Rijeka
DATUM OBJAVE 29.8.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje otvorenog skladišta građe na k.č. 1715/1, k.o. Klana, po zahtjevu DI Klana
DATUM OBJAVE 18.7.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje dionice sabirne i stambene ulice s odvodnjom, po zahtjevu Općine Kostrena
DATUM OBJAVE 17.7.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje  lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka - Škrljevo  na kat. čest. broj 1656, 1657, 1706, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9,1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. Škrljevo
DATUM OBJAVE 7.5.2014.

Preuzimanje
 

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje vodovodnog ogranka Dovičići, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
DATUM OBJAVE 27.3.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu