Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru

Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

2019. godina

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: za izgradnju prometnica O1, O2 i K1 i za izgradnju dijela cjevovoda fekalne odvodnje u dijelu Zvonimirove ulice sa spojem na postojeći kolektor u naselju Baška, izdanu po zahtjevu Općine Baška iz Baške, Palada 88
DATUM OBJAVE 11.9.2019.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za planirani zahvat u prostoru: - UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE, na k.č. 7499 k.o. Unije, koja se formira od dijelova k.č. 7499, 7498, 7604, sa podmorskim ispustom -cjevovodom na kopnu položenog od uređaja preko k.č. 7497, 7495 i k.č. 26/1, sve k.o. Unije, i cjevovodom položenim u more dužine 566 m od obale, na području Grada Maloga Lošinja, na otoku Unije, investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres – Mali Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 18.2.2019.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za planirani zahvat u prostoru: Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbna mreža otoka Unije, investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres-Mali Lošinj d.o.o.
DATUM OBJAVE 18.2.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodospreme Unije, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.
DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Valun ukupnog kapaciteta do 100 vezova, dogradnjom lukobrana na nasipu te izvedbom dva nova gata na pilotima, građevine prometne infrastrukture 2. skupine, u Valunu, na obalnom moru unutar utvrđenih granica luke, ispred k.č. 1468/41 i 1490 k.o. Valun, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, koja je izdana po zahtjevu investitora Županijske lučke uprave Cres, OIB:35888379055, iz Cresa, Jadranska obala 1, a koji zahvat je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš
DATUM OBJAVE 15.10.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju odvodnje naselja Ćunski.
DATUM OBJAVE 22.8.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdana za izgradnju produžetka podmorskog ispusta UPOV-a Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.
DATUM OBJAVE 9.8.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdana za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine, , područje Osor-Nerezine s CS Osor 2, CS Benzinska, i CS Sv.Frane, na k.č. Osor i k.č.Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.
DATUM OBJAVE 9.8.2018.

Preuzimanje

Lokacijsku dozvola za izgradnju sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok, maksimalne snage do 10 MW, građevine namijenjene proizvodnji električne energije-fotonaponske elektrane sastavljene od 13 polja fotonaponskih panela, pet trafostanica, pripadajuće elektroenergetske mreže, internih kolnih prilaza, ograda te više pomoćnih građevina u funkciji elektrane (spremišta, radionice, sanitarni čvorovi, cisterne, septičke jame, i sl.), na dijelovima k.č. 292/2, 292/26, 3592/1, 3600 te cijeloj k.č. 1527/3, sve u k.o. Orlec, na području Grada Cresa, koja je izdana po zahtjevu investitora, Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ iz Rijeke, Splitska 2, a koji zahvat je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš
DATUM OBJAVE 15.6.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama-naselja Sv.Jakov, u k.o. Sv.Jakov i k.o.Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a
DATUM OBJAVE 11.6.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva HOPS d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166
DATUM OBJAVE 6.6.2018.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: rekonstrukciju podmorskog kabela 110kV CRES ( OSOR1) – LOŠINJ (OSOR2), planiranu na dijelu pomorskog dobra kao i na č.zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842, 1834/1, 845, 1833/3, 854, 847, 993, 1824, 991/1, 1829, 1090/2, 1090/3, sve k.o.Osor, koji zahtjev je podnio investitor, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Rijeka, M. Tita 166, Opatija, zastupan po Dalekovod projektu d.o.o. Zagreb, M. Čavića 4, Zagreb
DATUM OBJAVE 8.3.2018.

Preuzimanje

Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosjeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, za koju je MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE donijelo rješenje o prihvatljivosti na okoliš, podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S.Radića 31
DATUM OBJAVE 6.2.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Lokacijska dozvola za izgradnju građevine: Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac – Mali Lošinj, koji se planira na dijelovima k.č. 618, 618/2, 619, 620/1 i 638, sve k.o. Mali Lošinj – grad, po zahtjevu društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a
DATUM OBJAVE 21.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-2) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 7460/3, 7570, 7571/2, 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-1) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvolu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore,KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03-05/1-17-9 od 30.lipnja 2017., podnositelja zahtjeva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj iz Lošinja
DATUM OBJAVE 5.7.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - PODRUČJE SELCE CENTAR, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selc, podnositelja zahtjeva Murvica d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 10.4.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE DUBRAČINA, Crikvenica, na k.č. 335/1 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE SOPALJSKA, Crikvenica na k.č. 1665 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS - Igralište i vodovodna mreža sustava Crikvenica/Selce - PODRUČJE KOTORSKA, Crikvenica, na k.č. 1373 i dr., podnositelja zahtjeva: MURVICA d.o.o., Crikvenica
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., investitora Grada Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., po zahtjevu Grada Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za II. fazu rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja Klenovica: ribarska luka i gatovi, na k.č. 3379/1 i 3499/9 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.3.2017.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosijeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na k.č. br. 2401/12 i dijelu k.č. 2067/1, k.o. KUKULJANOVO, podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S. Radića 31
DATUM OBJAVE 27.1.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice - Porozina, Dragozetići-Beli, Predošćica, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.
DATUM OBJAVE 14.6.2016.

Preuzimanje

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju, uređenje  plaže A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra  k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490, sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493, sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta).
DATUM OBJAVE 8.6.2016.

Preuzimanje

Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu
DATUM OBJAVE 25.4.2016.

Preuzimanje
ispiši stranicu ispiši stranicu