Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Tamara Carević-Barabav.d. Pročelnica: Tamara Carević - Baraba

Administrativna tajnica:

Adresar

 

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

  • poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na kulturu, sport i tehničku kulturu;
  • analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
  • obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove u kulturi;
  • planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
  • suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
  • praćenje i koordiniranje rada trgovačkog društva u kojem je Županija član, u vezi realizacije programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
  • suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
  • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
  • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next

Korisni sadržaji

Prev Next