Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

Krešimir ParatPročelnik: Krešimir Parat, dipl.oec.

 

KREŠIMIR PARAT rođen je u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Cresu, a gimnaziju i Ekonomski fakultet, smjer Međunarodna razmjena, u Rijeci. Radio je na poslovima kreditnog referenta i referenta za plan i analize te, u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, poslove voditelja Odsjeka za financije. Od studenog 2003. godine radi u županijskom Upravnom odjelu za proračun i financije. Bio je dugogodišnji zamjenik pročelnice za financije.

Adresar
Kontaktirajte nas

 

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;
 • praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna,te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
 • zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;
 • utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;
 • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;
 • nadzor i praćenje izvršenja ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
 • analiza i nadzor ostalih upravnih tijela u poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
 • analiza financijskih učinaka koncesija na Proračun;
 • izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;
 • prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela „vrijednost za novac“,
 • izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu