Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava radova na sanaciji unutrašnjih prostora škola kojima je PGŽ osnivač, 12 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/09

Rok za dostavu ponuda: 11. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S-0F2-0020900

 

Nabava radova na sanaciji krovova na objektima škola kojima je PGŽ osnivač, 9 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/06

Rok za dostavu ponuda: 12. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0021069

 

Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač

Evidencijski broj: 05/01-19/17

Rok za dostavu ponuda: 13. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0021328

 

Nabava usluge izrade sadržaja i opreme – projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, 3 grupe

Evidencijski broj: 11/02-19/13

Rok za dostavu ponuda: 4. srpnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0021891

 

Nabava srednjovjekovne opreme za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine, 5 grupa

Evidencijski broj: 11/02-19/29OS

Rok za dostavu ponuda: 18. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-002189

 

Nabava radova na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci

Evidencijski broj: 05/03-19/15

Rok za dostavu ponuda: 24. svibnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S-0F2-00128411

 

Nabava radova na dogradnji OŠ „dr. Andrije Mohorovičića“ Matulji s opremanjem

Evidencijski broj: 05/03-19/11OS

Rok za dostavu ponuda: 24. svibnja 2019. do 10:30 sati
Objava: 2019/S-F14-0019908

 

Nabava službenih vozila za potrebe Primorsko-goranske županije, 2 grupe

Evidencijski broj: 06/01-19/17

Rok za dostavu ponuda: 19. travnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0012077

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava radova na sanaciji unutrašnjeg prostora na objektima škola kojima je PGŽ osnivač – 12 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/09
Prethodno savjetovanje traje od 13. do 20.svibnja 2019
Dokumenti:

Nabava radova na sanaciji krovova na objektima škola kojima je PGŽ osnivač – 9 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/06
Prethodno savjetovanje traje od 13. do 20.svibnja 2019
Dokumenti:

Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu