Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava radova na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci

Otvaranje ponuda 17.9.2019.
Evidencijski broj nabave: 05/03-19/29
Objava: 2019/S 0F2-0034157 od 26.8.2019.

 

Nabava građevinsko obrtničkih i elektro radova u tri Interpretacijska Centra, Brod na Kupi, Bribir i Čabar

Rok za dostavu ponuda: 25.7. 2019. u 10,00 sati, Slogin kula 2/IV
Evidencijski broj nabave: 11/03-19/32
Objava: 2019/S 0F2-0026368

Nabava radova na rekonstrukciji zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 , Mali Lošinj

Otvaranje ponuda 13.9.2019. u 10,00 sati
Evidencijski broj nabave: 06/03-19/29
Objava: 2019/S 0F2-0033964

 

Nabava građevinsko obrtničkih i elektro radova u tri Interpretacijska Centra, Brod na Kupi, Bribir i Čabar

Rok za dostavu ponuda: 25.7. 2019. u 10,00 sati, Slogin kula 2/IV
Evidencijski broj nabave: 11/03-19/32
Objava: 2019/S 0F2-0026368

 

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 2 grupe

Evidencijski broj: 04/01-19/03

Rok za dostavu ponuda: 12. srpnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0022691

 

Nabava usluge organizacije kulturnih događanja u sklopu projekta ArTVision+ (društvene i druge posebne usluge), 3 grupe

Evidencijski broj: 11/02-19/01OS

Rok za dostavu ponuda: 23. srpnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S F21-0025390

 

Nabava usluge izrade mobilne aplikacije – Projekt Claustra +

Evidencijski broj: 11/02-19/27

Rok za dostavu ponuda: 23. srpnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0026092

 

Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač

Evidencijski broj: 05/01-19/17

Rok za dostavu ponuda: 13. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0021328

 

Nabava usluge izrade sadržaja i opreme – projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, 3 grupe

Evidencijski broj: 11/02-19/13

Rok za dostavu ponuda: 10. srpnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S F14-0025602

 

Nabava srednjovjekovne opreme za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine, 5 grupa

Evidencijski broj: 11/02-19/29OS

Rok za dostavu ponuda: 18. lipnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-002189

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Radovi na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci

Evidencijski broj: 05/03-19/29
Prethodno savjetovanje traje do 26. kolovoza 2019.
Dokumenti:

Tehnička dokumentacija dostupna je na EOJN.

 

Radovi na rekonstrukciji zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj

Evidencijski broj: 06/03-19/29
Prethodno savjetovanje traje do 22. kolovoza 2019.
Dokumenti:

Tehnička dokumentacija dostupna je na EOJN.

 

Zajednička javna nabava hrane, okvirni sporazum 3 godine, 6 grupa:
Grupa 1: Mlijeka, jogurti, vrhnja
Grupa 2: Mliječni proizvodi, mliječni namazi sirevi
Grupa 3: Pekarski proizvodi
Grupa 4: Mesni proizvodi
Grupa 5: Pileće i pureće meso i proizvodi
Grupa 6: Juneće, teleće i svinjsko meso

Evidencijski broj: 02/01-19/01OS
Prethodno savjetovanje traje do 6. kolovoza 2019.
Dokumenti:


Arhiva prethodnih savjetovanja

 

 

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu