Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

2. Nabava opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Evidencijski broj nabave 11/01-18/11

Rok za dostavu ponuda: 12. rujna 2018. u 10:30
Objava: 2018/S 0F2-0022731

 

Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica, 2 grupe

Evidencijski broj: 11/03-17/11

Rok za dostavu ponuda: 18.01.2018. do 10:00
Objava: 2017/S 0F2-0027899

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 7 grupa
Evidencijski broj: 04/01-18/01

 

Nabava građevinski, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara u Brodu na Kupi, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku
Evidencijski broj: 11/03-18/10

 

Nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES
Grupa 1. Radovi sanacije operativnog mola u luci Susak
Grupa 2. Nadzor radova vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci Susak

Evidencijski broj: 07/03-18/17

 

Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 PGZ

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 PGZ

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu