Arhiva prethodnih savjetovanja

Nabava usluge izrade sadržaja (vizuale, it multimedija, grafički dizajn) i opreme za multimediju za interpretacijske centre - projekt kulturno-turistička ruta putovima Frankopana, 3 grupe:
Grupa 1. Tisak i izrada grafičkih elemenata
Grupa 2. Multimedijalna informatička oprema
Grupa 3. IT softverske usluge

Evidencijski broj: 11/02-19/13
Prethodno savjetovanje traje do 24.04.2019
Dokumenti:

Nabava radova na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci

Evidencijski broj: 05/03-19/15
Prethodno savjetovanje traje do 2.5.2019
Dokumenti:

Nabava radova na dogradnji OŠ „dr. Andrije Mohorovičića“ Matulji s opremanjem

Evidencijski broj: 05/03-19/11OS
Prethodno savjetovanje traje do 11.04.2019.
Dokumenti:

Nabava radova i opreme na rekonstrukciji i dogradnji O.Š. Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane

Evidencijski broj: 05/03-18/30OS

Rok za dostavu ponuda: 04. veljače 2019. do 12:00 sati
Objava: 2019/S F14-0001468

 

Nabava građevinskih, obrtničkih i elekto radova na uređenju tri interpretacijska centra u Brodu na Kupi, Bribiru i Čabru
Evidencijski broj: 11/03-18/44

Nabava električne energije – zajednička javna nabava
Evidencijski broj: 02/01-18/01OS

 

Nabava loživog ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije – Zajednička javna nabava (okvirni sporazum na 4 godine)
Evidencijski broj: 05/01-18/22OS

 

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 7 grupa
Evidencijski broj: 04/01-18/01

 

Nabava građevinski, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara u Brodu na Kupi, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku
Evidencijski broj: 11/03-18/10

 

Nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES
Grupa 1. Radovi sanacije operativnog mola u luci Susak
Grupa 2. Nadzor radova vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci Susak

Evidencijski broj: 07/03-18/17

 

Nabava stolarske opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku
Evidencijski broj: 11/01-18/11

 

Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 5 interpretacijskih centara u Brodu na Kupi, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Evidencijski broj nabave 11/03-18/10

Rok za dostavu ponuda: 12. rujna 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0022708

 

Nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES
Grupa 1. Radovi na sanaciji operativnog mola u luci Susak
Grupa 2. Nadzor nad radovima vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci Susak

Evidencijski broj nabave 07/03-18/17

Otvaranje ponuda 4. rujna 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0022204

 

Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 7 grupa
Evidencijski broj nabave: 04/01-18/01

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave radova na sanaciji krovova i oluka na objektima ustanova školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija Evidencijski broj: 05/03-18/12 – 8 grupa nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluge izrade idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova za interpretacijske centre projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“
Evidencijski broj: 11/02-18/15. – 8 grupa nabave

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme, Okvirni sporazum na razdoblje od 4 godine.
Evidencijski broj: 06/02-18/06OS

Nabava radova na energetskoj obnovi zgrada osnovnih škola (sanacija vanjske ovojnice i kotlovnica):
Grupa 1. OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko
Grupa 2. OŠ Petar Zrinski Čabar
Grupa 3. OŠ V. Cara Emina Lovran
Grupa 4. OŠ Ivana Rabljanina Rab
Grupa 5. OŠ Kraljevica
Grupa 6. OŠ Ivana Mažuranića Novi Vinodolski
Grupa 7. OŠ I. Rabljanina Rab - PŠ Barbat
Grupa 8. OŠ Frane Petrića Cres
Evidencijski broj: 05/03-18/01

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan – Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova pročelja, Grupa 2. Uređenje sanitarija

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave poštanskih usluga

Usluga posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač - sklapanje okvirnog sporazuma za razdoblje od četiri godine, evidencijski broj 05/02-17/06OS

Usluga linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač - sklapanje okvirnog sporazuma na četiri godine, evidencijski broj 05/02-17/05OS

Zajednička javna nabava po grupama nabave: Grupa 1: Mlijeka, jogurti, vrhnja,Grupa 2: Mliječni proizvodi, mliječni namazi sirevi, Grupa 3: Pekarski proizvodi, Grupa 4: Mesni proizvodi, Grupa 5: Pileće i pureće meso i proizvodi, Grupa 6: Juneće, teleće i svinjsko meso, Grupa 7: Sredstva za čišćenje i pranje rublja evidencijski broj 02/01-17/01OS.

Zajedničke javne nabave usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na četiri godine prema grupama nabave kako slijedi: Grupa 1.: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva, Grupa 2.: Ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, evidencijski broj 06/02-17/22OS.

Nabava usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran evidencijski broj 09/01-17/01.

Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za potrebe Primorsko-goranske županije, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi i učeničkih domova: Grupa 1. – Lož ulje, Grupa 2. - Gorivo evidencijski broj 06/01-17/23OS.

Nabava radova na uređenju unutrašnjeg prostora u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije (9 grupa), Evidencijski broj 05/03-17/12.

Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije, Evidencijski broj 05/03-17/13.

Nabava radova na rekonstrukciji poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 u Rijeci, evidencijski broj nabave: 06/03-17/20.

ispiši stranicu ispiši stranicu