Upravni odjel za zdravstvo

Đulija MalatestinićPročelnica: izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.
Administrativna tajnica:

IZV.PROF.DR.SC. ĐULIJA MALATESTINIĆ, DR.MED., rođena je u Rijeci gdje je završila srednju školu i Medicinski fakultet te znanstveni poslijediplomski studij Zdravstveni informacijski sistemi. Specijalistica je Socijalne medicine i stručnjak u području menadžmenta u zdravstvu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Koautorica je nekoliko sveučilišnih udžbenika, niza znanstvenih radova i projekata.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za zdravstvo ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
 • osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;
 • organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluiranja čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;
 • organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
 • koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;
 • predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
 • pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;
 • koordinje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja;
 • organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova njihovog rada;
 • predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
 • suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;
 • prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
 • predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;
 • praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu

Korisni sadržaji

Prev Next