Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Člankom 30. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Zakonom o zaštiti prava pacijenata određuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava. Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije („Službene novine“ br.20/05 i 35/07) kojom je osnovano Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno radno tijelo Županijske skupštine. Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 - prati primjenu propisa na području Primorsko-goranske županije koji se odnose na    zaštitu prava i interesa pacijenata
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije
- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije
- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
- podnosi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu - obavještava javnost o povredama prava pacijenata
- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašteno je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 27. sjednici od 5. svibnja 2016. godine donijela Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji, kojom su za članove Povjerenstva imenovani:

  1. Tereza Sajda, za predsjednicu
  2. Ira Pavlović Ružić, za članicu
  3. Mirko Korotaj, za člana
  4. Hana Kalac, za članicu
  5. Ljubica Vujnović, za članicu

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, tel: 351-922, fax: 351-923 sa ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije. Povjerenstvo se saziva po potrebi, na temelju zaprimljenih pritužbi. Pritužba se podnosi u pisanom obliku na adresu: Primorsko-goranska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, 51 000 Rijeka ili na službenu e-mail adresu Povjerenstva.

Sa ciljem što učinkovitijeg rješavanja zaprimljenih pritužbi, upućujemo pacijente da se uz pritužbe priloži cjelokupna medicinska dokumentacija.

ispiši stranicu ispiši stranicu