Ured županije

Goran PetrcPročelnik: Goran Petrc
Administrativna tajnica: Vesna Jančić

GORAN PETRC rođen je u Rijeci. Završio je osnovnu školu u Viškovu i Prvu riječku gimnaziju u Rijeci. Diplomirao je matematiku na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radio je kao nastavnik i kao voditelj odjela za razvoj informatike u bankama. 20 godina obnašao je dužnost načelnika Općine Viškovo.

Adresar
Kontaktirajte nas

 

 

Ured županije ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanje akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;
 • savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;
 • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
 • savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;
 • administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;
 • protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;
 • poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;
 • poslove odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, te promidžbu Županije;
 • razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;
 • sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara i obranu;
 • suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;
 • razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih županu;
 • poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;
 • poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;
 • poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;
 • predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
 • razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.
ispiši stranicu ispiši stranicu

Korisni sadržaji

Prev Next