Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

Dragica MaračPročelnica: Dragica Marač, mag.psych.

Administrativna tajnica: Anđela Bakić

DRAGICA MARAČ rođena je Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta. U dvadeset i pet godina radnog vijeka radila je s djecom i mladima u sustavu socijalne skrbi sa marginaliziranim i posebno zahtjevnim skupinama. U Domu za odgoj djece i mladeži radi od 1993.godine, a od 2003. obnašala je funkciju ravnateljice Doma.

Adresar

 

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;
 • praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije;
 • praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji;
 • koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi;
 • predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
 • predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi;
 • planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja;
 • angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina;
 • poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi;
 • rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi;
 • poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici;
 • suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu;
 • poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave te ustanova koje rade s mladima;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova;
 • predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske ,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu