Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Krk

 

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa 3 stambene jedinice , visine prizemlja i dva kata na k.č. 2478/15, k.o. Sužan u naselju Čižići , podnositelja zahtjeva Anela Šćulca iz Viškova, Mladenići 130, Junuza Kovačevića iz Rijeke, Rastočine 5,te Anta Milardovića iz Rijeke, Trampi 24
DATUM OBJAVE 4.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 204,41m2, pomoćne građevine BRP 51,13m2, te bazena površine 26,19m2 u okućnici, na k.č. 374/1, k.o. Sveti Anton ( koja se formira od dijela k.č. 374, k.o. Sveti Anton ) , podnositelja zahtjeva Edin Mustedanagić iz Malinske, Radići 6
DATUM OBJAVE 4.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s jednim stanom na k.č. 2210/1 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno, podnositelja zahtjeva KALA d.o.o., Cernik, Frankopanska 97/a
DATUM OBJAVE 2.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s 4 stana na k.č. 3708 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Ljiljane Valečić, Zagreb, Korčulanska 3a
DATUM OBJAVE 2.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene obiteljske kuće s jedni stanom i bazenom na k.č. 1627/5 k.o. Soline u naselju Šilo, podnositelja zahtjeva Jadvyge Bendindkiene iz Litve
DATUM OBJAVE 30.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene obiteljske kuće s jedni stanom i bazenom na k.č. 1627/2 k.o. Soline u naselju Šilo, podnositelja zahtjeva Jadvyge Bendindkiene iz Litve
DATUM OBJAVE 30.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnicu na čestici k.č. 2752/13 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 2752/7k.o. Bogovići), u naselju Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Mirjane Braut ( OIB 28881620111 ) iz Malinske, Milovčići 11 E
DATUM OBJAVE 30.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine na k.č. 1591/2 k.o.Soline, podnositelja zahtjeva Josipa Grškovića
DATUM OBJAVE 29.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 425/2 k.o.Garica, podnositeljice zahtjeva Dražena Antolića
DATUM OBJAVE 29.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda od raskršća za Dinu do Janaf-a na k.č. 14094, k.o. Omišalj, k.č. 4923, 5293/1, 5730 i 5742, k.o. Omišalj – Njivice, , podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o.Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 29.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole zahvat u prostoru: uređenje obalnog pojasa naselja Baška na k.č. 1116/4, 1117, 1123, 1125, 1126, 1706, 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1812/1, 1812/2,1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 1104, 1116/2, 1790/2, 1816/1, 1816/2, 4096/1 i 4114, sve k.č. u k.o. Baška – nova , te k.č. 2593/4 i 2593/5, sve k.č. u k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88
DATUM OBJAVE 29.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine podruma prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 242,50 m2, na k.č.884/3, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Vista mare d.o.o. Savudrija
DATUM OBJAVE 27.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine podruma prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 242,50 m2, na k.č.884/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Vista mare d.o.o. Savudrija
DATUM OBJAVE 27.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnicu na čestici k.č. 2752/7 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 2752/7k.o. Bogovići), u naselju Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Mirjane Braut ( OIB 28881620111 ) iz Malinske, Milovčići 11 E
DATUM OBJAVE 27.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju višeobiteljske zgrade s pet stanova na k.č. 627/1 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Nika Aščića, Rijeka, Tonžino 21 i Jakova Aščića, Rijeka, Mate Lovraka 18
DATUM OBJAVE 27.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine prizemlja i kata, sa dvije stambene jedinice, ukupne BRP 266,13m2, na k.č. 1360/4, k.o. Bogovići investitora podnositelja zahtjeva Emil Horvat iz Slovenije, Ob Grosupeljščici 3/a
DATUM OBJAVE 26.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju zgrade društvenog doma Bajčići na k.č. 1858/5 k.o. Poljica u naselju Bajčići, investitora Grada Krka iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2
DATUM OBJAVE 21.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 357/6 k.o.Miholjice, podnositeljice zahtjeva Željke Pirija Benaković
DATUM OBJAVE 20.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju prometnica O1, O2, K1 u zoni Pešćivica i izgradnju dijela cjevovoda fekalne odvodnje u Zvonimirovoj ulici sa spojem na postojeći kolektor, sve na k.č. 2421/1, 2421/2, 2420, 2419/2, 2417, 2432, 2413/2, 2433, 2412/2, 2445, 2449, 2448, 2447, 2456, 2458, 2459, 2462, 2444, 2442/1, 2442/2, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 2471/2, 2472, 2473/2, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2, 2476/3, 2481/1, 2481/2, 2423/1, 2423/3, 2480, 2482, 2484/2, 2484/1, 2485, 2479, 2486/1, 2486/2, 2492, 2499, 2501, 2500, 2505, 2504, 2497, 2507, 2506, 2509/1, 2510, 2509/2, 2511, 2512, 2513, 2514, 2493, 2494, 2495, 2496, 2508, 2521, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2543, 2542, 4108, 4113 i 2661 k.o. Baška-nova u naselju Baška po zahtjevu Općine Baška iz Baške, Palada 88, zastupane po opunomoćeniku Projektni biro P45 d.o.o. iz Zagreba, Palmotićeva 45
DATUM OBJAVE 16.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dvije stambene jedinice te dva bazena na k.č. 395/2 k.o. Soline u naselju Donja Hlapa, podnositelja zahtjeva Davorina Temnikara, Slovenija, Slovenj Gradec, Tomšičeva 52
DATUM OBJAVE 13.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 892/1 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Branka Matejčića
DATUM OBJAVE 13.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2459/2 k.o. Baška-nova, podnositelja zahtjeva Josipa Zubaka
DATUM OBJAVE 12.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2459/3 k.o. Baška-nova, podnositelja zahtjeva Monike Krajcarek
DATUM OBJAVE 12.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom te bazena na k.č. 2207/4 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno, podnositelja zahtjeva Henriete Stastny, SR Njemačka, Hutthurm, Schmiedhang 18
DATUM OBJAVE 7.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dvije stambene jedinice te dva bazena na k.č. 395/1 k.o. Soline u naselju Donja Hlapa, podnositelja zahtjeva Davorina Temnikara, Slovenija, Slovenj Gradec, Tomšičeva 52
DATUM OBJAVE 2.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine-obiteljske na čestici k.č. 177/9 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 177/1 (177/12) i dijela k.č. 177/9 sve k.o. Bogovići), u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Ivana Štefanića ( OIB 12463224651 ) iz Malinske, Nikole Tesle 24
DATUM OBJAVE 21.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine-obiteljske na čestici k.č. 177/1 k.o. Bogović (nastala od dijela k.č. 177/1, k.č. 177/6 i dijela k.č. 177/9 sve k.o. Bogovići) u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Ivana Štefanića ( OIB 12463224651 ) iz Malinske, Nikole Tesle 24
DATUM OBJAVE 21.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 625/2 k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Lukanec Ivana i ostalih
DATUM OBJAVE 23.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 625/1 k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Lukanec Ivana i ostalih
DATUM OBJAVE 23.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine s 1 stambenom jedinicom – obiteljske kuće i bazena na k.č. 925/2 (dijelovi k.č. 924/1, 924/2, 925/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, investitora Vlaste Perić i Dražena Srdoča, oboje iz Kostrene, Sv. Lucije 51E
DATUM OBJAVE 16.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine i pomoćne građevine na čestici k.č. 3224/1 k.o. Dobrinj (nastala od dijela k.č. 3224 k.o. Dobrinj) u naselju Gabonjin, podnositelja zahtjeva Jozice Bašić ( OIB 01602626722 ) iz Rijeke, Kvaternikova 28 A
DATUM OBJAVE 10.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje montažne građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom i gradnju pomoćne građevine spremište na k.č. 1004/2 k.o. Dobrinj u naselju Klanice, podnositelja zahtjeva Anite Borić ( OIB 44325135246 ) iz Rijeke, Kršinićeva 14 i Siniše Borića (OIB 08487113253) iz Rijeke, Kršinićeva 14
DATUM OBJAVE 9.7.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju državne ceste DC104 od LC58086 do trajektne luke Valbiska prema Idejnom projektu oznake 16-044-IP od siječnja 2018. izrađenom po Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, podnositelja zahtjeva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, zastupanog po opunomoćeniku Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 24.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene stambene zgrade s dva stana na k.č. 419/3 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići, podnositelja zahtjeva Nenada Rešića, Petrinja, Matije Reljkoivća 76
DATUM OBJAVE 19.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade s dva stana na k.č. 2242/5 k.o. Krk-grad u naselju Krk, Mate Balote 65, podnositelja zahtjeva Iva Miljanovića i Ane Rudić Miljanović oboje iz Krka, Matka Laginje 8a
DATUM OBJAVE 14.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1752/7 k.o. Poljica u naselju Nenadići, podnositelja zahtjeva Johnya Keka, Malinska, Sabljići, Sabljići 2E
DATUM OBJAVE 17.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1752/6 k.o. Poljica u naselju Nenadići, podnositelja zahtjeva Ervina Kuharića, Opatija, Bregi 61B
DATUM OBJAVE 17.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju kampa Pila na novoplaniranoj k.č. 9052 k.o. Punat (nastaje od k.č. 9052, 9045, 8946, 9113, 9114, 9115, 9108/3, 9123, 233, 320, 317/2, 9042/1, 9072/1, 9072/2, 9050/1, 9044/1, 8944/1, 319/1 i 319/2 k.o. Punat) u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Hoteli Punat d.d. Punat, Obala 94
DATUM OBJAVE 14.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana na k.č. 1462/6 k.o. Vrh u naselju Salatići, podnositelja zahtjeva Alenke Franjić, Vrh, Vrh 7
DATUM OBJAVE 11.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojećeg sanitarnog čvora i izgradnju dva nova sanitarna čvora, uređenje dječjeg igrališta, pješačkih površina i parkirališta na k.č. 1469/4 , k.o. Krk ( koja će se formirati od k.č. 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, sve čestice u k.o. Krk) , podnositelja zahtjeva Matteo d.o.o. Krk, Crikvenička 10
DATUM OBJAVE 7.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 409/2 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva tvrtke SEALINE KRK d.o.o. iz Krka, J.J.Strossmayera 3
DATUM OBJAVE 4.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene-kompletno uklanjanje postojeće i izgradnja nove slobodnostojeće obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice na k.č. 286/2 k.o. Punat u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Goranke Vodopivec ( OIB 86447902830 ) iz Zagreba, Vlaška 83/1
DATUM OBJAVE 4.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine na k.č. 5344/2 k.o. Dobrinj (nastala od k.č. 5344/2 k.o. Dobrinj i dijelova k.č. 5343/3, k.č. 5344/4, k.č. 5343/2 i k.č. 5344/3 sve k.o. Dobrinj) u naselju Krasu, podnositelja zahtjeva Nives Okrugić ( OIB 09821508776 ) iz Krasa, Kras 145 A zastupana po Ivi Justinić iz Krasa, Kras 109
DATUM OBJAVE 28.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – višeobiteljske građevine i bazena na k.č. 836/1 k.o. Vrbnik (formira se od dijela k.č. 836 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Nikole Vladića i Luke Vladića, obojice iz Vrbnika, Dr. M. Valkovića 10
DATUM OBJAVE 23.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Luke Porat na k.č. 8226/1 i k.č. 8819, k.o. Malinska - Dubašnica, investitora Županijske lučke uprave Krk podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Krk, trg bana Jelačića 5
DATUM OBJAVE 23.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine visine prizemlja i kata, sa tri stambene jedinice na novoformiranoj k.č. 3835/2, k.o. Baška (koja će se formirati od k.č.3835/1, 3835/2 i dijela k.č. 3836/1, k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Željka Bučula iz Baške , Jurandvor 4b
DATUM OBJAVE 17.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, na novoformiranoj k.č. 105/10 k.o. Poljica (koja će se formirati od dijela k.č. 105/9, k.o. Poljica), podnositelja zahtjeva Danijela i Jelene Brouić, Krk, Bajčići 2
DATUM OBJAVE 16.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 5007/3 k.o. Dobrinj, podnositelja zahtjeva Maje Čuklin
DATUM OBJAVE 13.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene sa 4 ( četiri ) stambene jedinice , visine Po + P + 1 , ukupne GBP po rekonstrukciji 391,75m2, na k.č. 3382/4, k.o. Krk- grad , podnositelja zahtjeva Josipe i Josipa Šamanića, oboje iz Krka, J. Pupačića 3
DATUM OBJAVE 10.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : zahvat u prostoru: dvosmjerna nerazvrstana prometnica planske oznake OU 4 – ostale ulice i pješačke površine planske oznake PP3, na dijelovima k.č. 3772, 3771, 3786, 8494/3, 3768/1, 3767 i 3766/2, k.o. Malinska - Dubašnica , unutar građevinskog područja naselja Rova, oznake GP –3 , podnositelja zahtjeva Općina Malinska - Dubašnica
DATUM OBJAVE 24.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju prilazne nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak na k.č. 1305, 1391/2 i dijelovima k.č. 1303, 2613/1, 9780, 9718, 1393/1, 1393/2, 1392/2, 1392/1, 1395, 1396/2, 1391/1, 1396/1, 1399/1, 1399/2, 9794, 1398, 1402, 1401, 2468/190, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419, 1420, 1416/1, 9793, 2468/1, 1412, 9782/1 i 2468/187 k.o. Vrbnik, prema Idejnom projektu zajedničke oznake IP-220/18 od rujna 2018. koji je ovjerio glavni projektant Zlatko Pavušek, ing.građ., podnositelja zahtjeva Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7, zastupane po opunomoćeniku GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8
DATUM OBJAVE 24.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće (P+1) s jednom stambenom jedinicom i otvorenog bazena na novoplaniranoj k.č. 924/1 (dijelovi k.č. 924/1, 924/2, 925/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Karmen Darvaš Šega iz Radenaca, Paričjak 6a, Slovenija i Davida Fistera iz Maribora, Radeče, Pot na brod 4, Slovenija, zastupanih po opunomoćenici Ljiljani Barić iz Krka, Vrh, Na placu 12
DATUM OBJAVE 19.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Baška (Draga Bašćanska, Jurandvor, Batomalj), podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 19.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 223/1 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva Igora Sarića, Oroslavje, Mokrice, Mokrice 161E
DATUM OBJAVE 19.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 219 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Mladena Grgića iz Kastva, Put srdočen 11 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8/a
DATUM OBJAVE 18.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – višeobiteljske zgrade (P+2) sa četiri stambene jedinice i bazena u okućnici na k.č. 726/2 (formira se od dijela k.č. 726/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Dejana Božića iz Zagreba, Kranjčevićeva 41/1, i Andreja Božića iz Zagreba, Pećnjakova ulica 2a, zastupanih po opunomoćeniku VITUS d.o.o. Malinska, Sv. Vid Miholjice 124c,
DATUM OBJAVE 11.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju javnog parkirališta na k.č. 8599/3, 8599/2, 8599/1, 8598/1, 8597/2, 8602/3, 8601/1, 8601/4, 8601/2, 8601/5, 8601/3, 8655/4, 8656/3, 8600/1, 8600/2, 8600/3, dio 9155, 8655/1, 8656/1, 8658/1, 8657/1, 8779/1, 8779/3, 8597/1 i 8596/2 k.o. Punat u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Općine Punat iz Punta, Novi put 2, po opunomoćeniku GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8/a
DATUM OBJAVE 10.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine (pergole) i bazena u okućnici na k.č. 2558 (formira se od k.č. 2556/1, 2557, 2558 i dijelova k.č. 2560 i 2559) k.o. Baška-nova u naselju Baška, podnositelja zahtjeva investitora Zvonimira Grgića iz Velike Gorice, Radićev odvojak 28, zastupanog po opunomoćeniku Tomislavu Kovaču, djelatniku tvrtke Urbani prostor d.o.o. Zagreb, Veliko Polje, Goranska ulica 24/a
DATUM OBJAVE 8.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine (pergole) i bazena u okućnici na k.č. 2561 (k.č. 2561, 2562, d. 2560, d. 2559) k.o. Baška-nova u naselju Baška, podnositelja zahtjeva investitora Zvonimira Grgića iz Velike Gorice, Radićev odvojak 28, zastupanog po opunomoćeniku Tomislavu Kovaču, djelatniku tvrtke Urbani prostor d.o.o. Zagreb, Veliko Polje, Goranska ulica 24/a
DATUM OBJAVE 8.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće ( višeobiteljske tipologije ) visine podruma, prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, te izgradnju bazena i pomoćne građevine u okućnici , na k.č. 4579/1, k.o. Punat podnositelja zahtjeva AIR ALBATROS d.o.o. Punat, Frankopanska 93
DATUM OBJAVE 8.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na novoformiranoj k.č. 4370/4, k.o. Punat (koja će se formirati od dijelova k.č. 4370/1, k.č. 4370/2 i k.č. 4370/3, sve u k.o. Punat), podnositelja zahtjeva Martina Butković, Punat, Vinogradska 5
DATUM OBJAVE 5.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole u dijelu koji se odnosi na gradnju bazena površine 49, 82 m2 i pomoćne građevine površine 49,91m2, u okućnici slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 2380, k.o. Baška – nova u naselju Baška , podnositelja zahtjeva S & A Projektenwicklung GMBH, Kraiham 38, 5201 Seekirchen, Austrija
DATUM OBJAVE 4.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju zgrade Vitezićevog doma u društveno-kulturni i turističko-informativni centar na novoplaniranoj k.č. 57/2 k.o. Vrbnik (nastaje od 57/1, 57/2, *48/1, *49/1, *49/2 i *50 kj.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7
DATUM OBJAVE 3.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja dijela sustava sanitarne kanalizacije, izgradnja dijela, te rekonstrukcija dijela vodooksprbnog sustava, dijelom unutar građevinskog područja naselja Punat , dijelom unutar površine izvan naselja oznake R 6a –sportsko rekreacijska namjena , na k.č. 4771/6, k.č. 4788/1, k.č. 4788/4, k.č. 4791/4, k.č. 4791/3, k.č. 4792/2, k.č. 4793, k.č. 4792/1, k.č. 4794/1, k.č. 4794/8, k.č. 4802/7, k.č. ,4803/2, k.č. 9141, k.č. 4804/1, k.č. 4804/3, k.č. 6117/1, k.č. 5091/2, k.č. 4803/3, k.č. 4803/6, k.č. 4805/1, k.č. 4807/1, k.č. 6118/1, k.č. 4806/1, k.č. 4806/6, k.č. 4806/5, k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 29.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja ŽC 5125 u kružno raskrižje 9038/88, 9038/87, 8590/4, 8590/7, 8590/8, 8590/5, 8590/9, 8590/10, 8589/4, 8579/3, 9127/6, 8613/6, 8612/7, 8612/8, 8611/5, 8610/2, 8607/5, 8606/4, 8591/4, 8592/2, 8593/2, 8594/3, 8595/3, 8596/1, 8594/2, 8595/2, 8596/2, 8597/1, 8598/2, 8599/4, 8779/2, 8786/5, 8787/2, 8794/4, 8795/4, 8797/2, 8801/2, 8802/2, 903874, 9038/77, 9038/86, 9038/85, 9038/84, 9038/83, 9038/82, 9038/81, 9038/80, 9038/79, 9038/78, 9038/76, 9038/75, 8603/5, 8603/2, 8602/1, 8601/4, 8601/5, 86022, 8603/6 i 8603/4, sve čestice u k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X
DATUM OBJAVE 22.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3443/1 k.o.Krk-grad, podnositelja zahtjeva Krunoslava Kovača i Stjepana Riseka
DATUM OBJAVE 22.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, na novoformiranoj k.č. 250/1, k.o. Bogovići (koja će se formirati od dijelova k.č. 249, 250/7 i k.č. 250/1, te cijelih k.č. 250/2, 250/11, sve u k.o. Bogovići), podnositelja zahtjeva Malin sport d.o.o. Malinska Nikole Tesle 21
DATUM OBJAVE 20.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće – kuće za odmor na k.č. 861/3 k.o.Sveti Anton, podnositelja zahtjeva Biserke i Zorana Narančića
DATUM OBJAVE 11.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana na k.č. 647/4 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Emila Žvorca, Čakovec, Buzovečka 85
DATUM OBJAVE 11.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, pomoćne zgrade – spremišta i bazenom na k.č. 1306/3 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Zvonimira Žerjava, Malinska, Jaz 1b
DATUM OBJAVE 8.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, pomoćne zgrade – spremišta i bazenom na k.č. 1306/2 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Zvonimira Žerjava, Malinska, Jaz 1b
DATUM OBJAVE 8.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju vodovoda stare jezgre Vrbnika, na česticama k.č. 39, 41, 126/2, 9712/1, 9712/2, 32/6, 124/1, 249/1, 252/2, 254/1 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 7.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poslovne namjene ( radionica za prozvodnju aluminijske i PVC stolarije, sa izložbenim, uredskim i skladišnim prostorima , te automehaničarskom radionicom ), na k.č. 2427/8, k.o. Bogović ( koja će se formirati od k.č. 2427/8 i dijela k.č. 2432/2, k.o. Bogovići ), podnositelja zahtjeva Trumm d.o.o. Malinska , Kralja Tomislava 19
DATUM OBJAVE 4.03.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1499/7 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Dragana Kolobarića, Požega, Rudinska 9
DATUM OBJAVE 1.03.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1499/8 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Ružice Zeba, Velika, Stramežan, Stramežan 14
DATUM OBJAVE 1.03.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1862/5 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Nevenke Mikuličić, Vrh, Bok od Brozića 6a
DATUM OBJAVE 1.03.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće sa tri stambene jedinice , visine Po +P + 1, na k.č. 4951, k.o. Punat ( koja će se formirati od dijelova k.č. 4950 i 4951, k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Robert Nosan , Ljubljana, Črna vas 98E
DATUM OBJAVE 1.03.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/4 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Emila Tehovnika iz Slovenije, Zgornja Senjica 22 J zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 27.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/5 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Sandi Svoljšak iz Slovenije, Medvode, Dimčeva ulica 2 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 27.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/1 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Petera Rajačića iz Slovenije, Ljubljana, Stanežiče 95 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 27.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 668/7 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva Vlade Šipoša, Požega, Orljavska 65a
DATUM OBJAVE 27.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1865/1 k.o. Linardići u naselju Brzac, podnositelja zahtjeva Stefana Marrocca iz Njemačke
DATUM OBJAVE 25.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine s bazenom na k.č. 2589 k.o.Krk- grad, podnositelja zahtjeva Lane Slavuj Borčić i Ivora Borčića
DATUM OBJAVE 25.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade sa tri stana i bazenom na k.č. 1058/3 k.o. Krk u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Željka Opačka, Krk, Miroslava Krleže 4
DATUM OBJAVE 20.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje dvojne obiteljske kuće s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici na k.č. 254/1 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva“Joboloma“ d.o.o.
DATUM OBJAVE 19.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje dvojne obiteljske kuće s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici na k.č. 254/7 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva“Joboloma“ d.o.o.
DATUM OBJAVE 19.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom u okućnici, jednom stambenom jedinicom na k.č. 5500/1 k.o.Soline, podnositelja zahtjeva Nikole Turčića
DATUM OBJAVE 19.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine – supermarketa Baška na novoformiranoj k.č. 42, k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Projekt Bokanjac d.o.o. Split , Domovinskog rata 93
DATUM OBJAVE 13.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s jednim stanom i bazena na k.č. 106/6 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići, podnositelja zahtjeva Darka Ivančevića, Zagreb, Bulićeva 8
DATUM OBJAVE 7.02.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 5225/1 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva Ljiljane Ružić
DATUM OBJAVE 29.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za prometnice na k.č. 1190 k.o. Poljica u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Ines Kosić, krk, J.J. Strossmayera 26
DATUM OBJAVE 28.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju stambene zgrade s dva stana na k.č. 1216/6 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva Roberta Jukića, Velika Gorica, Gradići, Zagrebačka 29
DATUM OBJAVE 24.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, S+P+1 i bazena u okućnici, na k.č. 1478/23 k.o. Kornić (k.č. 1478/34 i dijelovi k.č. 1478/22, 1478/23, 1478/33 i 1478/157 k.o. Kornić) u naselju Kornić, podnositelja zahtjeva investitora Nikole Kremenića iz Krka, Zadarska 6
DATUM OBJAVE 23.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, nadstrešnice i bazena na k.č. 1351/3 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Marka Augustinovića, Zagreb, Padine 12
DATUM OBJAVE 23.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Omišalj (Njivice) na k.č. 10256/5, 10258, 10341/2, 10352, 10356, 10357, 10364, 10377/2, 10384, 10399, 10404, 10420, 10445, 10474/1, 10474/2, 10477, 10504/1, 10505/1, 10520/2, 10520/3, 10522, 10535, 10545, 10570, 10593, 10594, 10640, 10678/1, 10678/2, 10718, 10735, 10814, 10815, 10841, 10895, 10911, 10970, 11076, 11110/13, 11113, 11123, 11168, 10894, 10905, 11146, 11147, 11148, 11159/2, 11168, 11188, 11234, 11249/2, 11250, 11286/6, 11289, 11296, 11307/2, 11331, 11375, 11386, 11416, 11476, 11480, 11498, 11500, 11509, 11516, 11521, 11526, 11550, 11562, 11580, 11609 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 18.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa dva bazena u okućnici na k.č. 3840/1 k.o. Soline (nastala od dijela k.č. 3840 k.o. Soline) u naselju Hlapa, podnositelja zahtjeva Tamare Hunski iz Slovenije, Podčertek, Škofja Gora 9 A i Zdenko Zanoški iz Slovenije, Petrovče, Petrovče 191
DATUM OBJAVE 18.01.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za regulaciju dijela bujice Gorica na dijelovima k.č. 3030, 3029/6, 3053/1, 3033/1, 3033/7, 3035, 3047, 3040, 3042, 3043, 3262/1, 3297/1 i 3436 k.o. Baška-nova i k.č. 2593/8, 2593/7 i 2593/6 k.o. Baška u naselju Baška, podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, pravne osobe za upravljanje vodama iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220

DATUM OBJAVE 10.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće i bazena na k.č. 364/3 k.o. Miholjice u naselju Sv. Vid Miholjice, investitora Matjaža Verbiča iz Dola pri Ljubljani, Vinje 96, Slovenija, zastupanog po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

DATUM OBJAVE 8.1.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa tri stambene jedinice na k.č. 1705/10 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva Željka i Nikole Čargonja

DATUM OBJAVE 3.1.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 5295/4 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva Sandre Filičić, Viškovo, Juraši 40

DATUM OBJAVE 28.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 702/2, k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Ivana Morožin Žužić,Malinska, M. Radića 9

DATUM OBJAVE 20.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Omišalj (Omišalj) na k.č. 87, 136/3, 140, 141, 194, 195, 213, 281, 323, 340, 372/3, 518/13, 518/6, 564/1, 564/3, 581/4, 583/1, 584, 595, 619, 629, 670, 671/1, 683, 685/1, 722, 726, 730, 731, 733, 737, 740, 748, 752, 753, 755/1, 767, 785, 825, 836, 867, 869, 871, 877, 878, 882, 936, 978, 989, 990, 991, 992, 1000, 1001, 1013, 1014, 1031, 1042, 1051, 1055, 1070, 1092, 1096, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1120/1, 1128, 1144, 1179, 1216, 1217, 1219/1, 1313, 1339, 1346, 1359, 1405, 1425, 1450, 1451, 1453, 1500, 1503/2, 1530, 1550, 1571, 1600, 1605, 1648/1, 1664, 1705, 1749/1, 1806, 1807, 1809, 1840, 1845, 1946, 1973, 2030/1, 2112, 2120, 2176, 2178, 3946, 3987/2, 3990/1, 4018/1, 4018/3, 4025/1, 4034, 4057, 4066, 4090/1, 4091, 4165, 4210, 4386, 4399, 4408, 4412, 4413, 4415, 4465, 4473, 4476, 4478/1, 4478/2, 4502, 4510/1, 4519, 4521, 4547, 5057, 5292/1, 5292/2, 5293/1 i 5293/2 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 19.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa tri stambene jedinice na k.č. 2041/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, podnositelja zahtjeva „VIKING RAF“ d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 19.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i dva bazena na k.č. 3032/2 k.o. Bogovići u naselju Ljutići, podnositelja zahtjeva MARGARET d.o.o., Malinska, Porat 25

DATUM OBJAVE 18.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i dva bazena na k.č. 3032/1 k.o. Bogovići u naselju Ljutići, podnositelja zahtjeva MARGARET d.o.o., Malinska, Porat 25

DATUM OBJAVE 18.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Punat (Punat) na k.č. 212/1, 212/2, 251/4, 257/2, 258/2, 270/1, 270/2, 271/3, 272/2, 274/5, 287/3, 288/1, 288/2, 289/11, 289/16, 289/18, 289/24, 289/8, 299/4, 300, 301/1, 302, 338, 385, 403/2, 403/3, 635/2, 642/3, 643/4, 734, 736/2, 737/4, 934/3, 1169/3, 1170/1, 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1175/1, 1176/2, 1178/1, 1205/3, 1206, 1207/1, 1207/2, 1209, 1211, 1216/2, 1217/1, 1221/3, 1221/5, 1222/2, 1223/2, 1223/4, 1224/2, 1224/4, 1225, 1227/2, 1227/4, 1228, 1231/1, 1231/2, 1232, 1254/2, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1427/2, 1448/1, 1449/1, 1450/2, 1452/1, 1453/2, 1474/1, 1474/2, 1474/4, 2185/2, 2205/2, 2206/2, 2207/2, 2207/4, 2219/2, 2223/3, 2223/4, 2224, 2224/2, 2224/3, 2225/2, 2228/1, 2230/1, 2230/3, 2235, 2238/2, 2240/3, 2241, 2242, 2245/4, 2247/1, 2264/2, 2266/5, 2266/6, 2268/5, 2268/7, 2269/2, 2277/4, 2278/4, 2279/5, 2281/3, 2282/13, 2282/17, 2282/6, 2288/1, 2289/5, 2591/5, 2833/1, 2834/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2837/4, 2841/3, 3248/3, 3249/1, 3249/3, 3305/2, 3309/4, 3310/4, 3310/5, 3315/2, 3319/3, 3320/2, 3324/3, 3325/6, 3325/7, 3325/8, 3331/2, 3332/2, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3338/2, 3339/1, 3503/1, 3511, 3515, 3516/1, 3520/1, 3521/6, 3521/7, 3527/11, 3527/12, 3539/3, 3539/4, 3541/2, 3542/2, 3543/2, 3544/3, 3545/2, 3545/3, 3546/2, 3546/3, 3547/2, 3548/11, 3548/13, 3548/15, 3548/17, 3548/19, 3548/21, 3548/23, 3548/25, 3548/27, 3548/29, 3548/7, 3548/9, 3549/2, 3550/2, 3552/2, 3553/2, 3554/2, 3555/2, 3555/4, 3556/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3575/3, 3576/3, 3577/11, 3577/12, 3577/13, 3577/9, 3581/3, 3582/2, 3586/3, 3586/4, 3695/6, 3697/14, 4456, 4458, 4575/2, 4584/4, 4584/6, 4587/7, 4599/2, 4600/1, 4600/2, 4602/2, 4603/3, 4604/12, 4604/25, 4604/27, 4604/4, 4604/7, 4612/3, 4614/5, 4618/2, 4619/3, 4619/4, 4620/2, 4621/2, 4622/2, 4623/3, 4623/4, 4624/2, 4625/4, 4625/6, 4626/3, 4644/2, 4650/6, 4652/3, 4653/3, 4653/4, 4654/2, 4663/2, 4663/3, 4667/2, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/3, 4673/4, 4673/7, 4687/4, 4690, 4691/3, 4691/4, 4691/5, 4692/3, 4692/4, 4693/2, 4694/2, 4695/2, 4696/3, 4696/4, 4697/1, 4697/3, 4697/4, 4697/5, 4697/6, 4698/3, 4699/2, 4700/2, 4700/3, 4709/6, 4715/2, 4716/3, 4733/1, 4733/2, 4738/2, 4741/2, 4743/1, 4746/2, 4747/3, 4748/4, 4750/3, 4751/2, 4753/3, 4757, 4758/2, 4759/2, 4760/2, 4760/4, 4761/7, 4770/12, 4771/6, 4772/2, 4772/9, 4775/3, 4776/3, 4776/6, 4779/3, 4780/2, 4788/4, 4793, 4820/3, 4823/24, 4823/3, 4848/5, 4849/2, 4854/2, 4855/2, 4858/1, 4858/6, 4858/8, 4863/3, 4864/3, 4864/5, 4864/8, 4868/2, 4869/2, 4870/2, 4871/3, 4871/5, 4872/2, 4873/2, 4888/1, 4889/5, 4893/2, 4894/1, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 6117/1, 6118/1, 6118/3, 6118/4, 6118/5, 6119/1, 6119/2, 6124/1, 6124/2, 6128/1, 6130/2, 6139/12, 6139/14, 6139/16, 6139/17, 6139/18, 6139/19, 6139/5, 6145/12, 6145/22, 6145/28, 6145/37, 6145/9, 6150/2, 6150/4, 6150/6, 6151/1, 6165, 6167/14, 7023, 7058, 7086, 7096/2, 7099/1, 7101/3, 7102, 7108, 7114, 7120, 7138, 7154, 7159, 7164, 7167, 7168, 7169, 7170, 7178, 7190, 7222, 7263, 7269, 7285, 7287, 7306, 7316, 7340, 7341, 7360, 7371, 7413/1, 7415, 7421, 7426, 7459, 7463/4, 7474, 7571, 7576, 7580, 7588, 7597, 7602, 7612, 7617, 7618, 7623, 7630, 7640, 7663, 7694, 7698/1, 7701, 7702, 7703/1, 7705, 7706, 7708, 7721, 7723, 7727, 7733/1, 7739, 7772/1, 7773, 7778, 7779, 7788, 7789/1, 7789/2, 7790, 7832, 7845, 7852/1, 7877, 7878/1, 7878/2, 7881, 7882, 7884, 7893, 7909, 7910, 7946, 7954, 7959, 7961, 7962, 7965, 7966, 7969, 7970, 7976, 7980, 7992, 8007, 8017, 8018, 8021, 8038, 8042, 8043, 8044/1, 8056, 8085, 8101, 8103, 8104, 8105, 8110, 8141/1, 8144, 8145, 8146, 8148, 8162, 8183, 8212, 8236, 8249, 8261/4, 8265, 8270, 8273, 8281, 8286/1, 8287/3, 8289/3, 8298/1, 8309/1, 8318, 8331, 8381, 8382, 8422, 8424/3, 8436/3, 8439/3, 8441, 8449, 8452/1, 8452/2, 8470, 8474, 8482, 8486/1, 8498/1, 8505/1, 8505/2, 8506/1, 8506/2, 8514/1, 8514/6, 8514/7, 8514/9, 8532/1, 8532/2, 8552/1, 8552/2, 8569, 8577, 8578, 8579/1, 8579/2, 8579/3, 8588/1, 8590/4, 8590/5, 8597/1, 8602/1, 8602/2, 8619, 8628/3, 8628/8, 8628/9, 8635, 8649, 8651, 8652/1, 8653/3, 8654/1, 8654/2, 8659/2, 8661/1, 8661/5, 8661/6, 8690/2, 8712/6, 8713/7, 8718/2, 8741/1, 8741/2, 8744, 8745/1, 8745/2, 8748/1, 8748/2, 8749/2, 8750/1, 8752, 8753/1, 8755/2, 8756/2, 8760/1, 8761/1, 8762/2, 8771, 8779/1, 8780/2, 8781/2, 8782/2, 8784/2, 8816, 8821, 8822/2, 8823/1, 8823/3, 8824/1, 8824/3, 8825/1, 8826, 8827/1, 8827/3, 8828/1, 8828/3, 8829/1, 8836/1, 8858, 8859/2, 8860/3, 8861, 8863/2, 8864/2, 8867, 8871/2, 8872/1, 8873, 8884/2, 8899/15, 8899/16, 8899/44, 8899/46, 8899/47, 8899/49, 8899/5, 8899/58, 8900, 8901/1, 8902/1, 8915, 8924/1, 8924/2, 8924/3, 8944, 9002/1, 9038/1, 9038/19, 9038/2, 9038/26, 9038/3, 9038/8, 9038/87, 9038/9, 9039/3, 9040/2, 9041, 9042/2, 9043, 9043/3, 9045, 9101/1, 9101/2, 9123, 9127/1, 9127/6, 9127/7, 9128, 9136/2, 9136/4, 9136/5, 9149, 9150 i 9154 k.o. Punat, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 18.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-zapad) na k.č. 1215/1, 1269, 1238/12, 1238/16, 1238/18, 1238/21, 1247/7, 1247/9, 1248/10, 1248/6, 1248/8, 1249/10, 1249/11, 1250/4, 1250/5, 1267/1, 1268/1, 1272/1, 1307/2, 1308, 1310, 1437/6, 1437/8, 1438/13, 1438/19, 1482/3, 1482/4, 1952/3, 1955/3, 1958/1, 1959/1, 1961/2, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1964/4, 1964/6 k.o. Krk i k.č., 2012/4, 2015/2, 2016/5, 2017/4, 2025/4, 2025/5, 2026/7, 2027/2, 2029/10, 2029/11, 2030/3, 2032/2, 2033/2, 2034/3, 2034/4, 2034/5, 2035/7, 2039/1, 2041/16, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/5, 2044/2, 2045/5, 2046/10, 2047/1, 2047/10, 2048/8, 2050/3, 2051/6, 2052/2, 2054/4, 2055/4, 2057/1, 2058/1, 2065, 2081, 2108/2, 2108/4, 2108/5, 2108/7, 2111/3, 2112/2, 2112/6, 2112/7, 2114/6, 2115/1, 3131/2, 3173/3, 3174/2, 3176/3, 3176/4, 3177/2, 3192/2, 3193/2, 3194/3, 3220, 3226/6, 3233, 3245/1, 3246/1, 3246/2, 3247/2, 3255/1, 3255/3, 3260/1, 3261, 3267/1, 3279/4, 3280/1, 3280/3, 3308/1, 3314/7, 3314/8, 3320/1, 3320/7, 3321/3, 3323/3, 3324/1, 3328/1, 3329/3, 3330/7, 3331/2, 3331/3, 3333/1, 3359, 3366, 3381/1, 3384/4, 3385/7, 3386/10, 3393/1, 3394/5, 3395/3, 3397/5, 3398/2, 3400/2, 3414/2, 3414/3, 3415/4, 3419/1, 3421/3, 3428/4, 3430, 3440/12, 3440/18, 3441/1, 3445, 3452/4, 3456/1, 3461/2, 3462/2, 3463/2, 3464/2, 3465/2, 3466, 3472/1, 3487/1, 3489/7, 3490/2, 3491, 3500, 3512/1, 3516, 3535, 3536/2, 3538/2, 3541, 3551/1, 3569, 3570/1, 3576/1, 3576/4, 3589, 3614/2, 3615, 3629/2, 3630/3, 3630/4, 3638/1, 3643/1, 3648/2, 3649/2, 3650/2, 3652/3, 3654/3, 3655/2, 3656, 3669/2, 3671/4, 3671/6, 3676, 3681/4, 3696/1, 3696/12, 3698/4, 3700/6, 3705/2, 3706/2, 3709/3, 3712, 3725/4, 3725/5, 3729/2, 3730/2, 3734, 3738, 3747/1, 3763/3, 3764, 3770/1, 3772, 3776/1, 3783/2, 3784/3, 3792/4, 3793/5, 3794/3, 3795/5, 3796/5, 3802, 3806/3, 3809/6, 3811/4, 3833/5, 3841/1, 3841/2, 3842/10, 3842/11, 3863/1, 3864/4, 3893/3, 3898/6, 3908/3, 3909/2, 3917/1, 3918/5, 3919/1, 3921/2, 3922/5, 3925/3, 3932/8, 3933/1, 3933/2, 4016/1, 4018/1, 4027/1, 4027/2, 4028, 4029/1, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 4031/1, 4031/3, 4032/1, 4032/10, 4032/5, 4032/6, 4033/3, 4040/1, 4040/2 i 4040/4 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 18.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 398/1, k.o. Garica, podnositelja zahtjeva Zoran Klipa, Marinići, Straža 43a

DATUM OBJAVE 18.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-istok) na k.č. 1037/2, 1040/7, 1969/2 i 1974/2 k.o. Krk i k.č. 2141/2, 2142/2, 2144/1, 2153/2, 2160/7, 2167, 2168, 2179/1, 2180/2, 2191/2, 2192/2, 2192/5, 2192/6, 2195/1, 2196/1, 2197/2, 2199/1, 2202/4, 2203/3, 2204/1, 2207/1, 2207/5, 2209/1, 2211/1, 2212/1, 2212/3, 2226/16, 2227/2, 2228/11, 2228/8, 2231, 2236/3, 2238/2, 2239/1, 2242/3, 2246/4, 2252, 2260/1, 2268/1, 2275/7, 2276/1, 2276/8, 2277, 2278/9, 2293, 2294/1, 2311/1, 2311/8, 2312, 2352/11, 2352/9, 2356/2, 2356/3, 2357/2, 2363, 2369/2, 2377, 2387/3, 2387/4, 2387/8, 2388/1, 2388/15, 2388/8, 2389/3, 2389/9, 2390/1, 2391/1, 2398/1, 2399/6, 2400/1, 2400/2, 2400/6, 2401/1, 2401/6, 2407, 2420/1, 2421/1, 2426, 2431/2, 2434/4, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2440, 2441, 2452, 2453/1, 2473/1, 2474/6, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2, 2479/2, 2483/2, 2484, 2486/3, 2487, 2497, 2500/4, 2503/1, 2503/10, 2505, 2510, 2511, 2522, 2533, 2523/2, 2523/4, 2523/5, 2529/4, 2536, 2549/7, 2552/11, 2552/12, 2552/6, 2558, 2567/5, 2585, 2586, 2594/2, 2602, 2606/1, 2614, 2652, 4019/1, 4019/5, 4019/6, 4020/1, 4020/2, 4021/1, 4021/2, 4024 i 4954 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 13.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Kornić) na k.č. 15/2, 20, 63/6, 88/2, 88/22, 88/8, 91/15, 301/48, 301/49, 356/127, 695/5, 709/2, 709/36, 709/52, 709/53, 735/139, 735/14, 735/159, 735/168, 735/181, 735/185, 735/187, 735/21, 735/5, 735/51, 735/57, 735/69, 735/7, 735/83, 743/1, 1478/1, 1478/101, 1478/149, 1478/152, 1478/153, 1478/155, 1478/165, 1478/201, 1478/202, 1478/203, 1478/27, 1478/48, 1478/5, 1478/57, 1478/95, 1481/1, 1481/27, 1481/29, 1497/3, 1497/5, 1514/2, 1518/6, 1519/4, 1519/5, 1523/2, 1525/4, 1528/5, 1529/12, 1555/1, 1560/21, 1560/23, 1560/37, 1560/4, 1560/44, 1560/49, 1565/2, 1565/6, 1566/1, 1567/13, 1567/2, 1833/7, 1834/8, 1834/9, 1913, 2533, 2603/5, 2623/2, 2641/6, 2641/95, 2799/2, 2815/1, 4438/1, 4445/1, 4445/2, 4445/3, 4449/1, 4450/1, 4451, 4452/1, 4452/3, 4452/4, 4452/6, 4456, 4457/1 i 4457/2 k.o. Kornić, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 11.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće, pomoćne zgrade i dva bazena na k.č. 690/1 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Dušana Škaličkog, Slovenija, Hrasnik, Veličkova 25 i Željka Škaličkog, Zagreb, Ivanićgradska 56

DATUM OBJAVE 11.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/9 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

DATUM OBJAVE 11.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/10 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

DATUM OBJAVE 11.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/8 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

DATUM OBJAVE 11.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-centar) na k.č. 3571, 2673/3, 2692, 2695, 2703, 2705, 2724, 2730, 2742, 2763, 2784, 2795, 2826, 2844, 2862, 2884, 2900, 2924, 2938, 2941, 2966, 2969, 2975, 2997, 3001, 3010, 3013, 3023, 3029, 3035, 3043, 3048, 3053, 3062, 3066, 3076, 3082, 3090, 3106/1, 3126, 3570/3, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026/1 i 4026/2 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 7.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Klimno) na k.č. 31/3, 32/4, 57/1, 57/5, 60/3, 60/4, 62/5, 220/1, 220/16, 220/18, 220/21, 240/4, 244/1, 246/2, 250/1, 251/1, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 256/11, 256/24, 257/2, 257/4, 258/1, 262/1, 266/5, 335/1, 636/2, 650/17, 652/8, 656/2, 656/9, 657/3, 658/4, 660/7, 674/2, 675/1, 676, 677/1, 688/6, 710/1, 710/12, 710/7, 710/9, 711/3, 711/5, 712/1, 712/11, 712/21, 712/32, 712/34, 712/4, 712/48, 740/1, 740/7, 740/9, 741/2, 741/5, 880, 881, 882, 1074/1, 1074/11, 1074/184, 1074/4, 1074/412, 1074/5, 7160/1, 7160/3, 7167, 7173/1, 7177, 7191/1, 7194, 7195/4, 7313, 7333 i 7344 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 4.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Soline) na k.č. 77/4, 79/3, 88/3, 93/2, 94/1, 102/4, 114, 141/1, 141/18, 191/3, 193/5, 7160/1, 7165, 7167, 7173/1, 7173/3, 7173/4, 7173/6, 7174, 7176 i 7177 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 4.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Malinska (Sv. Vid) na k.č. 9/4, 21/5, 34/1, 34/6, 38/4, 106/7, 216/1, 221, 249/1, 266, 275/2, 275/3, 282/1, 324/6, 326/3, 327/3, 328/3, 331/3, 333/2, 334/3, 335/4, 364/3, 374/1, 376/6, 422/2, 447/1, 523/1, 543/3, 544/3, 544/4, 557/3, 779/2, 4313/7, 283/3, 555/8, 4303/5, 4304/1, 4308/2, 4313/13, 247/19, 247/21, 265/2, 270/2, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 352/12, 363/1, 522, 523/7, 549/8, 549/9, 558/6, 4254/4, 4300/3, 4301/2, 4301/3, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4310/5, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, 4313/12, 4313/4, 4313/2, 4313/9, 4314/1, 4314/5, 4314/8, 4303/2, 232/2, 234/5, 287/1 i 4314/9 k.o. Miholjice, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 4.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom i pomoćnom građevinom u okućnici na k.č. 3461/14 k.o. Soline u naselju Polje, podnositelja zahtjeva „GTB“ d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 4.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1210/2 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Višnje Mrakovčić Supek, Zagreb, Poljana Borisa Hanžekovića 67

DATUM OBJAVE 3.12.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine za povremeno stanovanje na k.č. 864/4 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva Nenada Guszaka

DATUM OBJAVE 28.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Čižići) na k.č. 76/14, 158, 865/1, 865/5, 879/1, 937/9, 946/1, 951/1, 964/1, 965/4, 966/4, 971/1, 971/2, 971/3, 972/2, 975/4, 975/6, 976/3, 976/4, 977/2, 977/3, 980/3, 999/106, 1036/2, 1037/7, 1052/11, 1052/12, 1052/3, 1052/5, 1052/8, 1053/4, 1058/1, 1058/8, 1058/9, 1106/2, 1117/1, 1117/28, 1117/9, 1118/1, 1118/11, 1118/12, 1118/8, 1118/9, 1119/1, 1120/1, 1120/16, 1126/4, 1186/1, 1186/4, 1192/1, 1193/6, 1193/7, 1194/2, 1194/4, 1196/6, 1839/1, 1839/26, 2484/5, 2485/1, 2487/14, 2724, 2725/1, 2725/5, 2726/1, 2726/2, 2727/1 i 2727/2 k.o. Sužan, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14,

DATUM OBJAVE 27.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Malinska (Porat, Vantačići) na k.č. 1413/17, 1551/3, 1594/16, 1594/18, 1594/2, 1596/5, 1597/15, 1597/16, 2582/6, 2584/9, 3804/1, 3817/2, 3827/2, 3828/1, 3832/3, 3841/2, 3888/1, 3888/2, 3938, 4039/1, 4043, 4089, 4092/2, 4135/2, 4183, 4284, 4290/6, 4319/5, 4405, 4406, 4602, 4603, 4774/2, 4833, 4837/1, 8216, 8218/1, 8218/4, 8218/5, 8218/7, 8219/1, 8219/6, 8226/1, 8235, 8236, 8237/1, 8237/2, 8342/1, 8342/5, 8342/6, 8342/8, 8343/1, 8344, 8345, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8498/1, 8498/3, 8498/4, 8498/5, 8500/1, 8505, 8506, 8509, 8510, 8511, 8512, 8516, 8517, 8518, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8538, 8539, 8541, 8543, 8550 i 8551 k.o. Malinska-Dubašnica, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 27.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne slobodnostojeće stambene građevine sa bazenom na k.č. 1639/3 k.o. Garica u naselju Donja Garica, podnositelja zahtjeva Jasmina Redžepovića

DATUM OBJAVE 23.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja vodovoda za navodnjavanje izvan građevinskog područja naselja u predjelu Kimpi, na k.č. 2046, k.č. 589/6, k.č. 589/2, k.č.588/34, k.č. 588/33, k.č. 588/32, k.č. 580/6, k.č. 580/7, k.č. 580/8, k.č. 580/28, k.č. 580/9, k.č. 580/29, gr.č. 91/2, k.č. 321/1, k.č. 321/2, k.č. 316/5, k.č. 316/6, k.č. 316/7, k.č. 316/4, k.č. 316/43, k.č. 316/44, k.č. 316/45, k.č. 316/46, k.č. 2033/7, k.č. 580/30, k.č. 580/10, k.č. 580/35, k.č. 580/20, k.č. 580/34, k.č. 580/19, k.č. 580/18, k.č. 580/33, k.č. 2054/9,2051 i k.č. 327/2, sve u k.o. Vrh, te na k.č. 1962, k.o. Krk,, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 21.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 11829/5 k.o. Linardići u naselju Brzac, podnositelja zahtjeva Glavotok projekt d.o.o., Krk, Vela placa 4

DATUM OBJAVE 19.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju poluugrađene stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom na dijelu k.č. 8165/3 k.o. Vrbnik u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Danijele Kirinčić i Bruna Kirinčića, oboje iz Kastva, Štivar 1

DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine i bazena na k.č. 874 (dijelovi k.č. 874, 875 i 876/1) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, investitora Alenke Ilijašević iz Viškova, Blažići 11, po opunomoćeniku Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

DATUM OBJAVE 16.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju postojeće gospodarske građevine i prenamjenu u stambenu građevinu – obiteljsku kuću s 1 stambenom jedinicom na k.č. 385/5 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Josipa Valkovića iz Vrbnika, Gornji Supec 13

DATUM OBJAVE 14.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sanitarna kanalizacija u naselju Draga Baška – Predio Sveti Juraj na k.č. 11157,k.č. 4236, k.č. 4237, k.č. 4238, k.č. 4218, k.č. 490, k.č. 489/2, k.č. 489/1, sve u k.o. Draga Baška i predio Preko mosta na k.č. 11137/1, 11178/1, 11181, k.o. Draga Bašćanska, k.č. 8147/2 i 8141/3, k.o. Batomalj, sa crpnom stanicom na k.č. 8141/3, k.o. Batomalj, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 14.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : sanitarna kanalizacija i vodovodni ogranci u naselju Jurandvor na k.č. 8868/3, k.č. 8868/6, te gr.č. 583 , k.o. Baška ( Predio Glušac i stari dio naselja Jurandvor), podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 14.11.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju TS 20/0,4 kV VRBNIK 2 na k.č. 266/2 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora HEP d.d. Zagreb, zastupanog po HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka iz Rijeke, Ulica V. C. Emina 2

DATUM OBJAVE 25.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole dozvole za gradnju ugostiteljsko-turističke zgrade na k.č. 10400 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, podnositelja zahtjeva Antonije Glasnović, Zagreb, Avenija Dubrava 26

DATUM OBJAVE 22.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 544/9 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Ivice Grdinića, Vrbnik, Braće Trinajstić 15

DATUM OBJAVE 19.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine (P+1) s jednom stambenom jedinicom na k.č. 5559/1 k.o. Soline (dio k.č. 5559/1 k.o. Soline) u naselju Sv. Vid Dobrinjski, podnositelja zahtjeva investitora Simbada i Dijane Zukić iz Šila, Nova cesta 51

DATUM OBJAVE 18.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 2487/6 k.o. Sužan u naselju Čižići, podnositelja zahtjeva Željke Dragić, Ilok, J.J. Strossmayera 49

DATUM OBJAVE 16.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana i bazenom na k.č. 1032/1 k.o. Vrh u naselju Vrh podnositelja zahtjeva AGROPOL d.o.o., Vrbnik, Frankopanska 13

DATUM OBJAVE 12.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1261/8 k.o. Poljica u naselju Linardići podnositelja zahtjeva Uroša Ljubojevića, Slovenija, Ljubljana, Bratovševa ploščad 10

DATUM OBJAVE 10.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 4736/3 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Plut Gregora

DATUM OBJAVE 9.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine na k.č. 581/12, k.o. Bogović, podnositelja zahtjeva Željke Čuturić iz Malinske, Odvojak Primorske 2 i Marija Čuturića iz Austrie, Wien, Schlossparkgasse 31

DATUM OBJAVE 4.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za gradnju prometnice u naselju Brzac na k.č. 1700/1, 1699/22, 1699/23, 1699/7, 1699/8, 1699/9, 1712/1, 1712/2 i 1711/3 sve k.o. Linardići, podnositelja zahtjeva Grada Krka, Krk, Trg bana J.J. Jelačića 2

DATUM OBJAVE 3.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za građenje reciklažnog dvorišta na k.č. 2613/80 k.o. Vrbnik (dijelu k.č. 2613/1 k.o. Vrbnik), izvan građevinskog područja, podnositelja zahtjeva investitora Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7, zastupane po opunomoćeniku HIDROPLAN d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 17A

DATUM OBJAVE 3.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kankul - planske oznake OU – ostale ulice , na dijelovima k.č. 1028, k.č. 1029/3, k.č. 1030/1, k.č. 1030/2, k.č. 1031/1, k.č. 1031/3, k.č. 1031/4, k.č. 1031/6, k.č. 1031/8, k.č. 1031/9, k.č. 1033/2, k.č. 1036/2 i k.č. 1035, sve čestice u k.o. Krk u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

DATUM OBJAVE 26.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine na k.č.3461/12 k.o. Soline u naselju Polje, podnositelja zahtjeva „GTB“ d.o.o. Rijeka

DATUM OBJAVE 25.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju postojeće slobodnostojeće obiteljske kuće visine prizemlja i dva kata, sa jednom stambenom jedinicom i konobom, te staklenikom i nadstrešnicom na okućnici, na novoformiranoj k.č. 341/2, k.o. Stara Baška (koja će se formirati od k.č. 341/2, k.č. 341/1, gr.č. 91 i gr.č 87, k.o. Stara Baška, podnositelja zahtjeva Branko Basarić iz Punta, stara Baška 86

DATUM OBJAVE 21.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće građevine stambene namjene – obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, , pomoćne građevine – vrtne sjenice i bazena u okućnici, na novoformiranoj k.č. 2421, k.o. Baška - nova, , podnositelja zahtjeva Adriatic Living & Leisure d.o.o. Rijeka, Ljudevita Matešića 17

DATUM OBJAVE 14.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 56/5 k.o. Vrh u naselju Kosići, podnositelja zahtjeva Siniše Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika UTT NONO, Krk, Krčkih iseljenika 8 i Vinka Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika OUPT MALI NONO, Krk, J.J. Strossmayera 39

DATUM OBJAVE 13.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 56/6 k.o. Vrh u naselju Kosići, podnositelja zahtjeva Siniše Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika UTT NONO, Krk, Krčkih iseljenika 8 i Vinka Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika OUPT MALI NONO, Krk, J.J. Strossmayera 39

DATUM OBJAVE 13.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće individualne stambene građevine na novoformiranoj k.č. 667/3, k.o. Soline (koja će se formirati od k.č. 668/1, k.č. 668/2, k.č. 671/5, te dijelova k.č. 667/1 i k.č. 669, sve čestice u k.o. Soline) , podnositelja zahtjeva Petar Vidmar , Slovenija,Ljubljana,Vilharjeva cesta 38

DATUM OBJAVE 13.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju dijela Plavničke ulice i dijela Ulice Mali Kartec, na k.č. 4032/1, 3912/2, 3761/3, 3770/1, 3909/2, 3908/3, 3807/8, 4032/5, 3898/6 k.o. Krk-grad u Krku, investitora Grada Krka iz Krka, Trg bana Jelačića 2, zastupanog po opunomoćeniku Davoru Pavušeku, struč.spec.ing.aedif., zaposlenog u GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8

DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene i pomoćne zgrade na k.č. 1021/12 k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Josipa i Ruže Čordašić, Njemačka, Sagewerk Str 25, D-83416 Saaldprf -Surheim

DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija prometnice planske oznake SU 6 – sabirna ulica sa izgradnjom parkirališta na k.č. 8893/1, k.č.8893/2, k.č. 8894, k.č. 8913/1, k.č. 8913/2, k.č. 8913/3, k.č. 8913/4, k.č. 8914, k.č. 8912/3, k.č. 8912/2, k.č. 8911, k.č. 8910, k.č. 8909/2, k.č. 8909/1, te na dijelovima k.č. 9127/1, k.č. 8899/1, 4565, k.č. 8915, k.č. 6123/1, k.č. 849/4, k.č. 8661/1, sve čestice u k.o. Punat , unutar građevinskog područja naselja Punat., podnositelja zahtjeva Općina Punat, Novi put 2

DATUM OBJAVE 31.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 1020/8 k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Slavka Jukića, Njemačka, Karlsruhe, Eisvogelweg 14

DATUM OBJAVE 30.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine s 1 stambenom jedinicom (P+1), pomoćne građevine i bazena na k.č. 1054/5 k.o. k.o. Poljica (nastaje spajanjem k.č. 1054/4 i 1054/5 k.o. Poljica) u naselju Milohnići, investitora Marka Pranića iz Zagreba, Šestinski dol 146, zastupanog po Maji Bručić, mag.ing.arh. iz tvrtke Lad 1 studio d.o.o. iz Zagreba, Javorinska 1

DATUM OBJAVE 28.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa dvije stambene jedinice, na novoformiranoj k.č. 2606/2, k.o. Bogovići (koja će se formirati od dijelova k.č. 2606/1 i k.č. 2606/2, k.o. Bogovići ), unutar građevinskog područja naselja Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Milan Vrbanc, Ernestinbov, Vladimira Nazora 72

DATUM OBJAVE 23.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija dijela postojeće Ulice Slavka Nikolića i sustava oborinske odvodnje na k.č. 3260/1, 3323/3,3255/3, 3314/8, 4028, 3314/7, 4040/1, 4040/4, 3397/8, 3400/2, 3397/5, 3399/4, 3398/2, 3442/4, 4040/3, sve čestice u k.o. Krk-grad unutar građevinskog područja naselja Krk, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

DATUM OBJAVE 21.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 5687/1 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva investitora Ibrahima Hamayela iz Münchena, Spilhof strasse 46, Njemačka, zastupanog po Yvonne Suchar iz Dobrinja, Kras 172

DATUM OBJAVE 13.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1031/3 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Nenada Vukelića, Krasica, Krasica 120 c

DATUM OBJAVE 1.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/3 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

DATUM OBJAVE 30.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/2 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

DATUM OBJAVE 30.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/1 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

DATUM OBJAVE 30.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 4201/1 k.o. Malinska-Dubašnica u naselju Porat, podnositelja zahtjeva Ilije Rašića, Sesvete, Kašinska cesta 34 i drugih

DATUM OBJAVE 26.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 1080/8 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva PROJEKT MT d.o.o., Zagreb, Stolačka 25 i MILGRAD d.o.o., Zagreb, Oboj 4a

DATUM OBJAVE 26.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 555/2 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Ivane Čančarević, Omišalj, Zagradi 21

DATUM OBJAVE 26.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 3864/3 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Željka Ptičeka i Kseniji Borček-Ptiček, Novi Marof, Remetinec 54 a

DATUM OBJAVE 26.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1331/1 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Edite Golob, Slovenija, Ljubljana, Mladinska ulica 57

DATUM OBJAVE 6.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija kolno – pješačkog prilaza planske oznake KPP 18 na dijelovima k.č. 8899/58, 8898/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1, 8858, k.o. Punat , unutar građevinskog područja naselja Punat, podnositelja zahtjeva Općina Punat, Novi put 2

DATUM OBJAVE 27.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 1771 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Mate i Mare Francetić, Krk, Narodnog preporoda 27

DATUM OBJAVE 21.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja spoja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec planske oznake OU – ostale ulice , na dijelovima k.č. 3865/1, 3868, 3869, 4032/3, 3876, 3875, 3874, cijeloj k.č. 3873/2, sve u k.o. Krk-grad, te dijelovima k.č. 433 i 432/6, k.o. Krk-grad , podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2,

DATUM OBJAVE 21.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : dvosmjerna prometnica planske oznake K40 – kolno – pješačka površina na k.č. 1027,1029,1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1104 i 1105, sve čestice u k.o. Baška – nova , podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88,

DATUM OBJAVE 15.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : jednosmjerna prometnica planske oznake K9 – kolno – pješačka površina na k.č. 2056, 2059, 2060, 2063/1,2063/2, 2063/3, 2064, 2065, 2066, 2067,2068, 2074, 2128, 2132, 2133, 2136, 2137, sve čestice u k.o. Baška – nova , podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88

DATUM OBJAVE 14.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 2360/2, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9,

DATUM OBJAVE 13.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje biteljske kuće na k.č. 2360/4, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9

DATUM OBJAVE 13.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, pomoćne građevine i bazena na k.č. 2360/3, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9

DATUM OBJAVE 13.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne građevine – pršutane sa skladištem i prostorom za degustaciju na k.č. 1107/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva PZ Gospoja Vrbnik, Frankopanska 1

DATUM OBJAVE 8.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne građevine – pršutane sa skladištem i prostorom za degustaciju na k.č. 1107/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva PZ Gospoja Vrbnik, Frankopanska 1

DATUM OBJAVE 6.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine – obiteljske kuće s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 412/1 (dijelovi k.č. 412/1 i 412/2) k.o. Garica u naselju Garica, podnositelja zahtjeva Mensure Ibrahimović iz Vrbnika, Garica 109

DATUM OBJAVE 6.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne građevine – pršutane sa skladištem i prostorom za degustaciju na k.č. 1107/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva PZ Gospoja Vrbnik, Frankopanska 1

DATUM OBJAVE 7.6.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na zgr.č. 407 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Sonje Žiković, Rijeka, Laginjina 9 i Dolores Dominis, Rijeka, Osječka 44

DATUM OBJAVE 23.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade, gradnju bazena, garaže i pergole na k.č. 2400/5 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Sanje Orešković, Zagreb, Nikole Tesle 8a

DATUM OBJAVE 22.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju dijela Ulice Narodnog preporoda (Ž 5131) u gradu Krku, na dijelovima k.č. 4019/5, 2571, 2572, 2570, 2222, 2226/15, 2226/18, 2226/16, 2239/1, 2257/2 i 2602 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Grada Krka, Jedinstvenog upravnog odjela

DATUM OBJAVE 17.5.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 626/3 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Sandre Fugošić, Krk, Drage Gervaisa 2

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 627/2 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Sandre Fugošić, Krk, Drage Gervaisa 2

DATUM OBJAVE 24.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju mosta u Jurandvoru na LC 58098, na dijelovima k.č. 976/1, 8186, 2058/1, 8130/1 k.o. Batomalj i k.č. 8857/11, 5780/3, 8875/1 k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije iz Rijeke, Nikole Tesle 9/X

DATUM OBJAVE 23.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 698/6 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Marine i Ivana Žganjera oboje iz Ozlja, Jaškova 51

DATUM OBJAVE 16.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za završetak poluugrađene poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene na k.č. *133/3 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Željka Juranića iz Vrbnika, Glavača 22

DATUM OBJAVE 29.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166, po opunomoćeniku Dalekovod – projekt d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4

DATUM OBJAVE 23.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambeno-poslovne građevine na k.č. 3124 k.o. Krk-grad u naselju Krk, Ribarska ulica, podnositelja zahtjeva Have Morina, Zagreb, Pete Poljanice 9

DATUM OBJAVE 19.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2892/3 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Franka Pavlovića, Malinska, Oštrobradići 41A

DATUM OBJAVE 19.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3894/4 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva DRAGANA GARIĆA, Slavonski Brod, P. Zoranića 10

DATUM OBJAVE 16.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3895/7 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva DRAGANA GARIĆA, Slavonski Brod, P. Zoranića 10

DATUM OBJAVE 16.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 937/5 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva MLADENKE HERIĆ, Krk, Drage Gervaisa 5

DATUM OBJAVE 15.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje groblja Omišalj – 1. Etapa na novoformiranoj k.č. 5285/3, k.o. Omišalj-Njivice podnositelja zahtjeva Općina Omišalj, Prikešte 13

DATUM OBJAVE 14.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 352/7 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Marka Vidaka iz Čavli, Buzdohanj 61 A

DATUM OBJAVE 9.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1229/2 k.o. Vrh, podnositelja zahtjeva NILUFERA SANACKA, Austrija, Beč, Klosterneuburger str. 72-74/1

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1229/1 k.o. Vrh, podnositelja zahtjeva NILUFERA SANACKA, Austrija, Beč, Klosterneuburger str. 72-74/1

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 1227/5 k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Marka Milenkovića, Slovenija, Vodice, Na Dole 18a

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/8 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/12 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/11 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

DATUM OBJAVE 7.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/4, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/3, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 723/4, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/5, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/6, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/1, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

DATUM OBJAVE 6.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 247/11, k.o. Miholjice, podnositelja zahtjeva Ivan Stipanović iz Kutine,Janja lipa, Ulica hrvatskih branitelja 59

DATUM OBJAVE 2.3.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i garaže na k.č. 3970, k.o. Omišalj - Njivice, podnositelja zahtjeva Mirjana Pavlić Turkalj iz Rijeke, Vodovodna 6

DATUM OBJAVE 28.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 919/2 k.o. Sveti Anton, podnositelja zahtjeva VIVUS d.o.o., Osijek, Ilirska 71

DATUM OBJAVE 27.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 2209/8, k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Linija Bonetti d.o.o. Krk, Mate Balote 43

DATUM OBJAVE 26.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č.864/2,  k.o. Sveti Anton, podnositelja zahtjeva Mirjana Jelić, Malinska, Dubašljanska 85

DATUM OBJAVE 23.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 971/13, k.o. Skrbčići, podnositelja zahtjeva Inela nekretnine d.o.o.Sesvete, Selčinska 15/IV

DATUM OBJAVE 14.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 4942/3, k.o. Punat, podnositelja zahtjeva Simon Gomilšek, Slovenija, Maribor, Igriška ulica 21

DATUM OBJAVE 14.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/1, k.o. Bogović (koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64

DATUM OBJAVE 5.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/2, k.o. Bogović (koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64

DATUM OBJAVE 5.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Čižići (IV. faza), na česticama k.č. 1058/9, 1058/8, 1052/8, 1052/3, 1052/5, 1052/12, 1053/4, 1052/11, 976/4, 976/3, 975/6, 975/4, 977/2, 972/2, 1117/1, 2725/1, 1839/1, 1058/1, 1186/1, 1117/28, 2726/1, 2726/2, 1120/7, 1120/16, 2727/1, 2727/2, *158, 1126/4, 980/3, 971/3, 971/2, 971/1, 966/4, 937/9, 865/1, 879/1, 865/5, 1839/26, 2725/5, 1194/2, 1196/6, 1193/6 i 1193/7, sve k.o. Sužan, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 11.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Klimno (VI. faza), na česticama k.č. 7194, 220/16, 220/18, 335/1, 262/1, 266/5, 257/2, 257/4, 258/1, 256/24, 256/11, 7160/1, 252/3, 252/2, 251/2, 251/1, 251/3, 253, 712/4, 740/1, 741/1, 7195/4, 31/3, 1074/10, 7333, 650/17, 1074/184, 652/8, 674/2, 675/1, 1074/4, 710/7, 658/4, 656/2, 657/3, 660/7, 712/34, 711/3, 711/5, 710/12, 710/10, 710/9, 712/10,1074/11, 1074/1, 688/6, 1074/412 i 1074/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

DATUM OBJAVE 11.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo, kanalizaciju naselja Šilo + CS-12 Šilo 1.LOK (VII. faza), na česticama k.č. 819/1, 845, 1692, 1702, 1074/1, 1074/75, 1074/77, 1074/91, 1074/100, 1074/144, 1074/157, 1074/165, 1074/178, 1074/230, 1074/273, 1074/314, 1074/429, 1074/433, 1074/506, 1536/8, 1536/9, 1546/1, 1546/2, 1568/3, 1569/5, 1569/7, 1587/4, 1587/5, 1603/1, 1603/5, 1621/3, 1627/3, 1637/2, 1646/2, 1689/4, 1711/3, 1714/2, 1714/3, 1715/2, 1715/3, 1716/3, 1717/1, 1717/6, 1720/2, 1721/5, 1722/2, 1724/1, 1726/1, 1734/6, 1744/1, 1746/3, 1747/12, 7214/1, 7214/19, 7214/24, 7214/26, 7214/27, 7214/37, 7214/38, 7220/1, 7317/1, 7317/2 i 7317/6, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 9.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno raskrižje „Sv. Vid“, na k.č. i dijelovima k.č. 4314/4, 282/7, 282/6, 288/4, 4314/6, 4314/5, 284/3, 309/3, 309/1, 4314/7, 309/5, 309/4, 312/3, 312/4, 312/5, 4254/2, 4314/8, 287/2, 287/1, 4314/9, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 344/1, 344/3, 4301/2, 286/4, 286/2, 286/5, 346/4, 338/1, 286/7, 282/8, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10a

DATUM OBJAVE 2.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazena na k.č. 5443 k.o. Soline (nastaje spajanjem k.č. 5442, 5443, zgr.č. 261, 262/1, 262/2, 262/3 i 263 sve k.o. Soline) u naselju Gostinjac, investitora Igora Džodana

DATUM OBJAVE 27.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 2196/7, k.o. Krk-grad u naselju Krk, po zahtjevu koji su zatražili investitori Ivanka i Cvjetko Miklić, Krk, Mate Balote 35

DATUM OBJAVE 27.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 994/1, k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Azimut projekt d.o.o. Sesvete, Krste Hegedušića 48a

DATUM OBJAVE 27.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija restorana i izgradnja vanjskog bazena na čestici k.č. 770/1 k.o. Poljica u kampu Glavotok, po zahtjevu koji je zatražio investitor Glavotok d.o.o. Krk, Glavotok 4

DATUM OBJAVE 19.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 350/2, k.o. Miholjice unutar građevinskog područja naselja Sveti Vid, po zahtjevu koji je zatražo investitor Daniel Vukadinović Levski

DATUM OBJAVE 19.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju ceste Križ-Riva (dio nerazvrstane ceste OMI-79) na dijelovima k.č. 5144, 5140, 5139, 5135, 5134, 5133, 5132, 5082, 5081, 5080, 5061, 5060/1, 5059, 5058, 5057, 5056, 5055, 5053/1, 4521, 4520, 4518/1, 4510/1, 4508, 4507, 4505/1, 4504, 4503, 4502, 4473, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4363/2, 4361, 4360, 4349, 4347, 4343, 4337, 4332/2, k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražila Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13, zastupana po Zlatku Pavušeku, ing.građ. zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka

DATUM OBJAVE 12.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : dvosmjerna nerazvrstana prometnica na k.č. 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1308/1, 1308/2, 1308/4 i 1308/6, sve u k.o. Bogovići unutar građevinskog područja naselja Kremenići, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska – Dubašnica

DATUM OBJAVE 7.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/19 za rekonstrukciju postojeće zgrade u zgradu poslovno-stambene namjene na k.č. 2979/1 k.o. Krk-grad (nastaje iz dijela k.č. 2979 k.o. Krk-grad) u naselju Krk po zahtjevu Ivice Lužine i Željke Cvitkušić-Lužina

DATUM OBJAVE 7.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2478/18, k.o. Sužan u naselju Čižići, po zahtjevu investitora Anela Šćulac iz Viškova, Mladenići 130 i Junuza Kovačević iz Rijeke, Rastočine 5

DATUM OBJAVE 4.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa bazenom u okućnici na k.č. 2562/2, k.o. Poljica u naselju Kapovci, po zahtjevu investitora Josipa Pajeska

DATUM OBJAVE 4.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/156 za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č. 653/5 k.o. Sužan (nastaje spajanjem k.č. 653/5 i dijela k.č. 653/4 obje k.o. Sužan) u naselju Čižići, po zahtjevu Kristine Laco, Zagreb, Britanski trg 6

DATUM OBJAVE 15.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju samostojeće stambene građevine P+1 sa 3 stambene jedinice na novoplaniranoj čestici k.č. 879/1 k.o. Vrbnik (dio k.č. 879 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Neven Medić iz Rijeke, Ivana Matrljana 28A, zastupan po opunomoćeniku Plan A d.o.o. Rijeka, Kapitanovo 2

DATUM OBJAVE 24.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Porat i Vantačići na k.č. 2588/8, 1579/10, 1572/31, 1572/7,1577/9, 2585/1, 2588/10, 1494/2, 1494/5, 2607, 2586/2, 1565/29, 1565/32, 1565/30, 1580/11, 1579/5, 1579/4, 1582/2, 1582/1, 1580/5, 2582/5, 1578/9, 1580/35, 1580/4, 1491/40, 1492/30, 1492/53, 1490/4, 1490/6, 1594/2, 1591756, 1591/42, 1591/3, 1413/17, 1413/12, 1413/6, 1490/8, 1490/7,1490/1, 1487/1, 1487/3, 1486/2, 1485/1, 1479/2, 1474/1, 1473/1, 1468/3,1474/2, 1476/1, 1477/1, 2582/7, 1412/10, 1412/9, 1412/6, 1417/9, 1419/5, 1420/8, 1417/13, 1594/2, 1596/5, 1415/2, 1412/11, 1412/12, 1412/10, 1415/18, 1416/1, 1479/1, 1482/2, 1482/6, 1485/2, 148571, 1486/1, 1474/2, 1475/4, 1459/2, 1457/2, 128/6, 128/7, 1297/1, 2582/8, 2582/9, 2582/11, 2582/23, 2582/22, 2584/8, 1326/3, 1395/4, 1400/3, 1393/3, 1399/13, 1401/6, 1421/10, 1423/19, 1423/17, 1430/3, 1431/3, 1437/8, 1308/2, 1308/1, 1307/3,1307/1, 1325/3, 1268/9, 1268/4, 1265/26, 1263/1 i 2611, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

DATUM OBJAVE 5.10.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Njivice (zona Rosulje) na česticama k.č. 11188, 11123, 11148, 11147, 11146, 10505/1, 11375, 11067, 10815, 10911, 10895, 10897/1, 10897/2, 10897/3, 10897/4, 10897/5, 10897/6, 10897/7, 11113, 11168, 10894, 11283/1 k.o. Omišalj-Njivice, na k.č. 3911/1 i 3910/1 k.o. Miholjice i na k.č. 4727/18 k.o. Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 18.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, k.o. Baška rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, sve u k.o. Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 13.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda VS Haludovo – naselje Malinska na česticama k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 3254/13, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, sve k.o. Bogovići, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 4.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade s 30 stanova  u gradu Krku na k.č. 2286/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska cesta 41/VI

DATUM OBJAVE 1.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dvije postojeće stambene građevine u poluugrađenu obiteljsku kuću s tri etaže (S+P+1) s jednim stanom i rekonstrukciju postojeće pomoćne građevine na česticama k.č. 1577 i 1578 k.o. Baška-nova (novoplanirana k.č. 1578 k.o. Baška-nova) u naselju Baška, Gorinka 61a, po zahtjevu koji je zatražio investitor Bojana Vidas iz Rijeke, Bribirska 5

DATUM OBJAVE 30.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za za izgradnju sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka na k.č. 4113, 3308, 2998, 1993, 1991, 1992, 4101/1, 1299, 1296, 4110, 622, 2074, sve k.o. Baška-nova u naselju Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

DATUM OBJAVE 25.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Soline (V. faza), na česticama k.č. 7160/1, 7165, 7167, 7173/1, 7173/3, 7173/4, 7173/6, 7174, 7177, 77/4, 79/3, 88/3, 93/2, 114, 141/1, 191/3, 193/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 24.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo (II. faza), na česticama k.č. 1074/1, 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1350/5, 1353/1, 1353/2, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/12, 1358/8, 1359/1, 1359/6, 1359/3, 1359/5, 1360, 1362, 1364/1, 1074/77, 1074/144, 7317/5, 7317/1, 7317/6, 7317/2, 7331, 7317/4, 1620/4 i 1074/91, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

DATUM OBJAVE 18.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju depandanse hotela Kanajt, na građevnoj čestici k.č. 3696/5 k.o. Punat (koja se formira od k.č. 3696/166 i 3696/296 i dijelova k.č. 3696/5, 3696/7 i 3696/169 k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Marine Punat d.o.o. Punat, Puntica 7
DATUM OBJAVE 18.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama radi objave na mrežnim stranicama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/137 za gradnju boćališta u sklopu sportsko-rekreacijskog centara u gradu Krku na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3
DATUM OBJAVE 7.8.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Punat ,na k.č. 4779/3, 4780/2, 4772/20, 4772/9, 289/8, 289/11, 6124/2, 4715/2, 4716/3, 4687/4,734, 4673/4, 6119/1, 6118/1, 4888/1, 4889/5, 4863/3, 4864/3, 4864/5, 4864/8, 4868/2, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4854/2, 270/1, 270/2, 271/3, 272/2, 251/4, 251/2, 274/5, 288/1, 287/3, 302, 6165, 338, 4709/6, 737/4, 4700/3, 4699/2, 4698/3, 4697/6, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/5, 4697/4, 4696/3, 4693/2,4692/4, 469273,469173, 4690, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 6124/1, 4575/2, 4604/4, 4604/27, 4604/7, 4603/3, 642/3, 4614/5, 4612/3, 6119/2, 4618/2, 4619/3, 4619/4, 4620/2, 4621/2, 4622/2, 4623/3, 4623/4, 4624/2, 4625/4, 4625/6, 4626/3, 4654/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4644/2, 8944, 9127/1, 8619, 8651, 8652/1, 8273, 8286/1, 8287/3, 8289/1, 8649, 8713/7, 8661/1, 8690/2, 1474/2, 1474/4, 1474/1, 8298/1, 8654/2, 8653/3, 8652/3, 8652/1, 8424/3, 8439/3, 8436/3, 8578, 8422, 9127/1, 8635, 8649, 8381, 8331, 8382, 8101, 6139/12, 6139/18, 6139/19, 6139/5, 9123, 6139/16, 6139/17, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 13.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Omišalj, na k.č. 111, 115, 117/1,152, k.o. Omišalj, te k.č. 1749/1, 140, 1648, 2030/3, 3946, 4090/1, 4210, 281, 194, 195, 141,785, 755/1,753, 752, 978, 1013, 1055, 1120/1, 1001, 867, 869, 871, 1031, 1042, 1070, 1096, 1128, 1144, 1405, k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 9.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Kornić, na k.č. 4452/1, 4451, 4452/3, 301/48, 1481/29, 735/181, 738/185, 738/187, 4457/2, 356/127, 1481/1, 4457/10, 4452/4, 1481/27, 1478/48, 91/15, 735/39, 695/5, 15/2, 20, 1523/2, 1555/1, 1528/5, 735/5, 709/36, 735/14, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 9.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u ulicama Kančinar i Buć u naselju Omišalj, na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, sve čestice u k.o. Omišalj - Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 9.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u u Ulici Galija i Starobašćanskoj ulici u naselju Punat na k.č. 6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/2, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056,8085,8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č. 736/2, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 9.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Krčkoj ulici i Ulici Stjepana Radića u naselju Njivice, na k.č. 11234, 11123, 11286/6, 11286/7, 11286/8, 11285/3, 11283/1, 11146, sve k.č. u k.o. Omišalj - Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 8.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. Travnja u naselju Kornić na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10,1481/29, 1567/2, 1567/3, 4457/10, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 8.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja  građevinske dozvole za   rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Krk na k.č. 2239/1, 2226/16, 4019/5, 2228/11, 2227/2, 2239/1, 2179/1, 2204/1, 2202/4, 2142/2, 4019/1, 2275/7, 2276/10, 2278/9, 2279/4, 2276/8, 2268/1, 2420/1, 2426, 2453/1, 2452, 2431/2, 2421/1, 2400/2, 2407, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2403, 2549/7, 2558, 2567/5, 2391/1, 2311/6, 2311/10, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2317, 4020/1, 2522, 2390/1, 2341/1, 2377, 2388/8, 2387/8, 2388/15, 2474/6, 2475/2, 2483/2, 2484, 2486/3, 2387/4, 2387/3, 2377, 2388/1, 2363, 2366/2, 2476/2, 2494, 2497, 4018/1, 2763, 4026/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 4027/1, 3329/3, 3330/7, 3331/3, 3314/8, 3255/3, 3323/3, 3261, 3260/1, 3324/1, 3331/2, 4025, 2997, 3440/12, 3421/3, 3411/4, 3420/7, 3023, 3029, 3352/1, 4029/1, 3551/1, 3393/1, 3395/3, 3394/5, 3395/7, 3400/2,, 4029/1, 3398/2, 3491, 3512/1, 3538/2, 3536/2, 3541, 3532, 3534, 3500, 3512/1, 3062, 3738, 4032/1,3671/4, 3712, 3912/2, 3770/1, 3908/3, 4032/2, 4032/5, 3898/6, 3912/2, 3796/5, 3776/1, 3700/6, 3676, 3698/4, 3696/12, 3758/2, 3893/3, 3917/1, 3770/1, 37654, 3932/1, 3932/2, 3933, 4033/3, sve čestice u k.o. Krk-grad , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 8.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju križanja Ulice Stjepana Radića i Ulice Narodnog preporoda s parkiralištem na dijelovima k.č. 2103/2, 2103/3, 2115/1, 2102, 4078, 2136, 2137/3, 4079/1, 2666, 2652, 3170, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2100, 2099, 2101, 2092/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, po zahtjevu koji je podnio Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2
DATUM OBJAVE 7.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Sveti Vid Miholjice na česticama k.č. 4313/11, 4313/1, 4311, 4254/4, 21/5, 4301/3, 4304/1, 4303/5, 4308/2, 549/9, 558/6, 4310/1, 4310/2, 4312, 4313/12, 4314/1, 4303/2 i 4313/13, k.o. Miholjice, po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 26.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet županijskog značaja Punat na k.č. 8506/1, 8506/2, 8506/3, 8514/6, 8514/10, 8514/11, 9132, 9133, 9134, 9135 k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražila Županijska lučka uprava Krk iz Krka, Trg bana Josipa Jelačića 5, zastupana po tvrtki Obala d.o.o. Split, Gat Sv. Duje 1
DATUM OBJAVE 4.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju javne rasvjete na k.č. 10505/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice u Ulici kralja Tomislava, po zahtjevu OPĆINE OMIŠALJ, Omišalj, Prikešte 13
DATUM OBJAVE 14.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za  izgradnju sabirne ulice SU 1, ostale ulice OU 1 i OU 2 i kolno-pješačke površine KP 3 na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 437/4, 433/11, 433/10a, 433/6a, 433/10, 433/7, 433/1, 326, 3254/3, 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/6a, 433/8a, 433/15, 433/5, 433/7a, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 292/2, 291/2 i 294/6, sve k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku iz GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 10.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnice na dijelovima k.č. 1795 i 1794/2 obje k.o. Linardić u naselju Brzac, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3
DATUM OBJAVE 6.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju nadstrešnice iznad dijela tribina na nogometnom stadionu Josip Pepi Uravić i gradu Krku na k.č 3320/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3
DATUM OBJAVE 2.2.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabela TS 20/0,4 kv Vidikovac 2 na na k.č. 2211/11, 2211/1, 2212/3, 2210, 2197/2, 2199/1, 2209/1,2207/1, 2207/5, 2207/14, 2228/8, 2238/2, 2212/1, 2239/1, 2243/1, 2242/3, 2260/1, k.o. Krk- grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. –Elektroprimorje Rijeka
DATUM OBJAVE 19.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju kampa Pila na k.č. 9052 (k.č. 9052, 9045, 8946, 9113, 9114, 9115, 9108/3, 9123, 233, 320, 317/2 i dijelovi k.č. 9042/1, 9072, 9050, 9044, 8944 i 319) k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Hoteli Punat d.d. iz Punta, Obala 102
DATUM OBJAVE 8.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju stambene građevine i prenamjenu u ugostiteljsko-turističku građevinu tipa apart-hotel, na česticama grč. 790/1, 790/2 i k.č. 323/2, 323/3, 324/1, 324/4, 324/5, 324/3 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Turistički obrt „Apartmani Maja“ vl. Maja Fugošić iz Vrbnika, Supec 54
DATUM OBJAVE 2.12.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : gradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Omišalj , ulice Kančinar i Buć , na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, k.o. Omišalj – Njivice (ni), po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 24.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Punat, odvojci Ulice Galija i Starobašćanske ulice, na k.č.6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1,4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/4, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056, 8085, 8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č.736/2, sve čestice k.o. Punat , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 24.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. travnja u naselju Kornić, na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10, 1481/29, 1567/2,1567/3, 4457/10, k.o. Kornić , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 23.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda Dunat – VS Punat, I. faza , na k.č. 707/4, 435, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, k.o. Kornić, te k.č., 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2, 3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 23.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS „Ponikve“ – PKV „Lizer“, na k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 23.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju nerazvrstane prometnice na predjelu Mali Kartec u Gradu Krku na k.č. 3865/7, 3866, 3862/2, 3862/5, 3861/11,3860/2, 3859/3, 3873/2, 3871/2, 3873/4, 3895/2, 4032/11, 3864/5, 4032/12, 3864/6,3865/2, 3864/7, 3862/3, 3865/5, 3859/2, 3861/9, 3870/1, 3863/3 i 3812/2, k.o. Krk – grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2
DATUM OBJAVE 22.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja prometnice - dijela Crikveničke ulice , na dijelovima k.č. 3820, 3853/3, 3852, 3841, 3850, 3851, 3839/6, 3842/10, 3855, 3840/1, 3843/1, 3840/5 i 4030, sve čestice u k.o. Krk –grad u naselju Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2
DATUM OBJAVE 18.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju ulice Večja na dijelovima k.č. 468/2, 469, 518/4, 518/3, 518/2, 518/1, 518/6 te na k.č. 518/7 i 564/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13
DATUM OBJAVE 8.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj i to podsustava Čižići-Soline-Klimno i podsustava Šilo koji se sastoji od kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda te crpnih stanica: crpne stanice CS-1 „Čižići“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1058/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-2 „Klimno 1“ s retencijskim bazenom na z.č. 224/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-3 „Klimno 2“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 7334 k.o. Soline, crpne stanice CS-4 Klimno 3 sa sigurnosnim preljevom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-5 Šilo 1 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1620/4 k.o. Soline, crpne stanice CS-6 Šilo 2 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-7 Šilo 3 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-8 „Soline 1“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 93/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-9 „Čižići 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 2727/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-10 „Klimno 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-11 „Klimno 2.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-12 „Šilo 1.LOK“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1536/9 k.o. Soline i podmorskog ispusta Klimno, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 10.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda PKV Lizer - VS Krk na k.č. 4414/18, 4414/19, 4414/25, 4422/2, 4429/1, 4430/1 k.o. Kornić, na k.č. 1963, 1964/4, 1964/6 k.o. Krk i na k.č. 2108/5, 2109, 2114/6, 4018/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 19.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja sabirne ulice SU1, ostale ulice OU1, OU2 i kolno - pješačke površine KP3 unutar UPU-a 3, Dobrinčevo u Malinskoj na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 337/4, 433/11, 433/10, 433/6, 433/7, 433/1, 326, 3254/3 (put), 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/8, 433/15, 433/5, 433/7, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/1, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 291/2 i 294/6 sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22
DATUM OBJAVE 15.9.2016.

Preuzimanje

Rekonstrukcija vodovoda Vodosprema Baška-naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 5.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sustav javne odvodnje naselja Porat i Vantačići na k.č. 1265/5, 1265/26, 1265/28, 1268/6, 1268/10,1285/1, 1285/7, 1309/3, 1310/6, 1321/2, 1377/2, 1393/3, 1395/4, 1396/3, 1396/4, 1399/13, 1412/9, 1412/10, 1412/12, 1413/1, 1413/6, 1415/2, 1415/18, 1415/24,1416/1, 1421/16, 1421/17, 1421/22, 1423/2, 1424/3, 1424/4, 1426/4, 1429/6, 1429/7, 1435/1, 1437/8, 1441/5, 1468/3, 1474/1, 1474/2, 1475/4, 1477/1, 1477/6, 1477/14, 1479/2, 1482/2,1486/1, 1490/3, 1490/6, 1491/2, 1491/37, 1491/40, 1491/42, 1491/44, 1491/65, 1565/29, 1565/30, 1565/51, 1572/7, 1572/11, 1572/31, 1577/9, 1578/9, 1579/4, 1579/5, 1580/4, 1586/26, 1586/35, 1590/9, 1591/1, 1591/56, 1596/5, 1597/15, 2582/5, 2582/6, 2582/7, 2582/9, 2582/11, 2584/1, 2584/6, 2586/2, 2588/8, 2588/9, 2588/10, 2611, 2612, 9867, 1486/2, 1487/3,1490/1, 1490/4, 1490/7, 1490/8, 1490/9, 1492/63, 1492/64, 1564/2, 1515,2604/2, 2607, sve čestice u k.o. Sveti Anton, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 5.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, za dan 14. rujna 2016. godine.
DATUM OBJAVE 5.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: : Rekonstrukcija vodovoda od VS Haludovo do naselja Malinska na k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, k.o. Bogovići, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 25.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda PKV Draga Baška 1 – VS Baška na k.č.3937/4, 3937/3, 3937/1, 3820/2, 3820/1, 3823, 3825/4, 3827, 3828/3, 8149/2, 3804/12, 3804/13, 3804/15, 3804/3, 3801/1, 3800, 3799/1, 3799/2, 3799/3, 5722/1, 5722/2, 5722/3, 8142/3, 5723/2, 3761/1, 3760,3759, 3753/1, 3753/2, 3745,8142/2, 5742, 5744, 5745, 5746, 5763/2, 5764/1, 5764/3, 5765, 5766/1, 5767, 8142/1, 3607, 3605, 3603/2, 3603/1, 3602/1, 3601, 3600/3, 3600/2, 3600/1, 3598, 3592/3, 3592/2, 8141/1, 3495/1, 3494, 3500, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503/1,3503/2, 3504, 3505/1, 3505/2, 3507, 3509, 3511, 3542/1, 3542/2, 3539/1, 3539/2, 3539/3, 3539/4, 3536/2, 3534, 3532/2, 3532/1, 3531, 3528/2, 3527/2, 3527/1, 3526, 8150, 5848/1, 5848/2, 5848/3, 5848/4, 5848/5, 5848/6, 5848/6, 5848/7, 5652/1, 5852/2, 5853, 8140/1, 3341/2, 3341/1, 3336/4, 3336/3, 3336/2, 8151, 5926/1, 5926/2, 5927, 5928, 5929, 5930/1, 5930/2, 5931, 5955/2, 5939, 5940/2, 8152, 2987, 2989, 2990/1, 2990/2, 2990/3, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2991/5, 2991/4, 2995/1, 2955/2, 2996/1, 2996/2, 2997/1, 2997/2, 2999, 3001, 3002, 3003, 8138, 3229, 3227, 3226, 3223, 3216/1, 3216/2, 3215, 3202, 3200/1, 3197/2, 3183/4, 3183/3, 3179, 3175712, 3175713, 3175/14, 3175/15, 3175/16, 3175/17, 3175/21, 3162/2, 3163/1, 3163/2, 3156/1, 3155, 3154, 3131/3, 3132, 3133, 813771, 3134/2, 8153/1, 2737, 2744/1, 2744/2, 2745, 2754, 2755, 2595, 2590, 2572, 2571, 2570, 2569, 2564, 2568, 2567/1, 2533/3, 2532/3, 2532/1, 2531, 2530, 2529/3, 2529/2, 2529/1, 2478, 2477, 2469, 2470/1, 2466/1, 2466/2, 8154, 2260, 2261/1, 2261/2, 2269/2, 2270, 2185, 2183/2, 2183/1, 2132/3, 2132/1, 2131, 2126/2, 2126/1, 2125, 2124/2, 2124/1, 2123, 2122, 2018, 2019/1, 8130/1, 156/2, 156/1, 157/2, 159/2, 159/3, 159/4, 165/5, 165/4, 165/3, 165/2, 165/1, 167, 8127/4, 127/1, 117/2, 116, 431, 432, 433, 429, 438/1, 438/3, 438/2, 426/2, 426/1, 409, 8127/2, 382/2, 382/1, 381, 380/2, 380/1, 8131/1, 681, 682, sve k.č. u k.o. Batomalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 25.8.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju prilazne ceste na k.č. 1245/10 k.o. Poljica (nastale spajanjem dijelova k.č. 1245/1, 1245/2 i 1246 sve k.o. Poljica) po zahtjevu investitora Delta projekt d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4.
DATUM OBJAVE 23.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4kv Stara Baška-TS 20/0,4kv Stara Baška 2 na k.č. 344/7, 344/5, 2263/2, 257/2, 257/1, 255, 2264/1, 2266/1, 2266/2, 1415/2, 1416, 1417, 1419, 1426, 1425, 1480/9,1480/8, 1479/6, 1479/5, 1479/4. 1479/3, 1479/2, 1479/1, 1478/2, 1478/1, 1477/1, 1476/1 , 1475, sve k.č. u k.o. Stara Baška, po zahtjevu investitora HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.
DATUM OBJAVE 17.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske  dozvole za zahvat u prostoru:   dvosmjerna prometnica sa jednostranim pješačkim nogostupom oznake SU 1  na dijelovima  2419, 2431, 2432/1, 2430/2, 2428/2, 2432/2, 2420/4, 2428/1, 2427/3,2427/2, 2427/1,sve k.č. u k.o. Bogović unutar površine za izdvojene namjene – poslovne namjene oznake K3, Barušići,   po  zahtjevu Općine Malinska - Dubašnica
DATUM OBJAVE 15.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske  dozvole za zahvat u prostoru:   Fekalna kanalizacija zapadnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na izmještanje, skraćivanje ili produženje dijela trase na k.č. 2060/2, 2058/12, 2058/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 3280/1, 3279/4, 3280/3, 3314/8, 3314/7, 4028, 3384/4, 3384/5, 3385/7, 3320/1, 3437, 3440/3, 3439, 3440/1, 3440/7,3440/12, 3421/3, 3416/2, 3149/1, 3761/2, 3758/2, 3760, 3759, 3615, 3616, 3630/2, 3629/1, 3617/1, 3347/4, 3385/7, sve čestice u k.o. Krk-grad, te na k.č. 1955/3, 1438/19, 1438/13, k.o. Krk,    po  zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 7.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Fekalna kanalizacija istočnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na crpnu stanicu smještenu na k.č. 53/1, k.o. Krk, kolektore koji prolaze česticama : k.č. 2199/1, 2197/2, 2142/2, 2142/1, 2143, 4019, 4019/6, 2606/1, 4019/5, 2238/6,2238/2, 2239/1, 2226/16,2498/4, 2389/3, 2407, 2473/1, 2484, 2472/1, 2469/2, 2479/2, 2464, 2456/2, 2498/1, 2498/2, 2498/3, 2549/7,2558, 2567/5, 2568, 4020/1, 2579, 2399/6, 2398/1, 2400/6, 2401/6, 2400/1, 2401/1, 2389/3, 2391, 2311/1, 2311/3, 2311/4, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2523/2, 2523/4, 2523/1, 2523/5, 2512/1, 2512/3, 2341/1, 2390/1, 2317, 4020/2, te k.č. 1040/7 i 1969/2, k.o. Krk, te tlačni cjevovod koji prolazi česticama k.č. 2341/1, 2342/2, 2342/3, 2342/1, 2344, 2345, 2347, 2346, te k.č. 40/1, 35, 48/9, 34, 33, 47/6, 46, 52/2, 53/1, k.o. Krk , po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14..
DATUM OBJAVE 6.6.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lubenovo na k.č. 2300/19, 3237/1, 2352, 2351/3, 2351/6, 2354, 2349, 2355/1, 2357/1, 2357/4, 2356/1, sve čestice u k.o. Bogović, te na k.č. 2576/4, 2576/5, 2433/40, 2433/41, 2433/42, 2433/159, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 18.5.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lizer na k.č. 4414/9, 4430/2, 4444/2, 2641/97, 2641/160, 2641/159, 2641/158, 2641/157, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2641/98, 2702/2, 2702/1, 2703/1, 2703/2, 2704/2, 2641/155, 2641/154, 2705, 4444/1, 2747, 2748/1, 2750, 2752, 2751, 2762, 2763, 2798/1, 4165/91, 4376/2, 4373, 4432, 4205/4, 4205/3, 4205/2, 4165/90, 4165/92, 4198, 4165/88, 4194/1, 4165/89, 4192, 4190/2, 4190/1, 4189, 4188, 4187/2, 4187/1, 4165/83, 4165/84, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 29.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sunčane elektrane “Barbičin” na građevnoj čestici k.č. 1741/10 k.o. Draga Bašćanska (koja se formira od k.č. 8163 i 8167 i dijelova k.č. 1741/1, 1741/2 k.o. Draga Baška), sa SN priključkom na k.č. 6150/3, 6155, 6150/7, 6154, 6163/2, 6170, 6169/3, 6167, 6162, 6159/5, 6159/7, 6150/1, 6159/1, 6159/3, 6150/2, 6150/9, 6160, 6091, 6268/45, 5715/2, 6041, 6043, 6039/1, 5715/1, 6030, 1741/2, 8282/1, 8282/2, 8504 i 8422 k.o. Draga Bašćanska, sve izvan građevinskog područja, po zahtjevu Općine Baška
DATUM OBJAVE 20.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje nerazvrstane dvosmjerne prometnice – prilazne prometnice izvan građevinskog područja na dijelovima k.č. 1625/10, 1625/1, 1555/3, 1554, 1556/7, 1556/1, 1556/4, 1560/9 i 1560/5, sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22
DATUM OBJAVE 6.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje spojnog cjevovoda od križanja državne ceste D102 do naselja Kijac na k.č. 4000/69 i k.č. 4000/70 po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 17.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sv. Vid Miholjice na k.č. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 10.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: građenje 20kv kabelskog voda TS 20/0,4 kv Milohnići-TS20/0,4 kv Brzac- TS 20/0,4 kv Donji Brzac, na k.č. 105171, 3450/1, 3584/1, k.o. Poljica, te k.č. 2543, 2538/6, 2538/2, 1578, 2541,1669 po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP - ODS d.o.o. Elektropriomorje Rijeka
DATUM OBJAVE 4.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2 k.o. Poljica te na k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541 k.o. Linardići, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 1.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru:  građenje trafostanice TS 20/0,4 kV "Bajčići 4" na k.č. 1836, k.o. Poljica (koja će se formirati od k.č. 1835/4, 1836, dijela k.č. 1828, k.č. 1826/4 i k.č. 1826/5, k.o. Poljica) po zahtjevu koji je zatražio investitor Noliot d.o.o. Malinska , Nenadići 39
DATUM OBJAVE 12.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:  proširenje groblja u Omišlju – 1. etapa , na k.č. 5285/3, k.o. Omišalj - Njivice koja će se formirati od k.č. 5285/3, 5285/2, 5285/1, 5285/4, te dijelova k.č. 5272/2, 5284/1, 5292/1, 5285/5, 5285/6, 5285/7, 5285/8 i 5286/1, sve čestice u k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju obiteljske kuće u Puntu na k.č. 4371/1, k.o. Punat ( koja će se formirati od k.č. 4371/1 i dio 4371/2 k.o Punat), investitora Slavke i Krunoslava Žic, Punat, Drena 10
DATUM OBJAVE 26.1.2016.

Preuzimanje
2015. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: jednosmjerna nerazvrstana prometnica planske oznake OU 32 na k.č. 176/13, 177/2,177/4 , te dijelovima k.č. 180, 178/6, 176/2, 176/10, 177/5, 177/3, 178/124, 178/4, 178/89, 178/3, 178/88, 586/4, 178/30, 586/1 i 178/2, sve k.č. u k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica
DATUM OBJAVE 29.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje nerazvrstane ceste na dijelovima k.č. 858/1, 859/1, 859/2, 860/2, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4, 850/3, 850/4 i 850/8 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2
DATUM OBJAVE 11.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolno pješačkog prilaza KPP 18 u naselju Punat, na dijelovima k.č. 8899/58, 8899/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1 i 8858 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat
DATUM OBJAVE 11.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje spojne ceste D 102 – LC 58070, na dijelovima k.č. 3272/1, 1625/1, 1625/2, 1544, 1545, 1459/5, 1547/2, 1450/1, 1450/2, 1459/4, 1459/3, 1459/2, 1459/1, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7, 1458, 1457, 3272/2, 1456/3, 1456/4, 1454, 1133/3, 1133/4, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1139/2 i 1142/1 k.o. Bogović, izvan građevinskog područja naselja Žgombići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku, zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8
DATUM OBJAVE 25.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: dogradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska (u ulicama Dobrinjska, Vlade Bagata, ogranak Dubašljanske ulice, Stipkino, Dubašljanska, Istarska, odvojak Ul. 17. travnja, Mužini, ogranak 1 i 2 ul. Novo naselje, Miroslava Krleže i Riječka) na česticama u k.o. Sveti Anton i k.o. Bogović, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 23.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju grobla Sveti Blaž na k.č. 4490/14, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4490/9, 4490/12, 4490/13, 4490/14, sve čestice u k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat
DATUM OBJAVE 16.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe naselja Muraj - gravitacijske vodovodne mreže na k.č. 4450, 4449/1, 4452/1, 1867/6, 1834/9, 1834/8, 1833/7, 1833/2, 1833/4, 1847/7, 4451, 1913, sve u k.o. Kornić po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 16.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju zapadne gradske zaobilaznice u Gradu Krku oznake GU 1 na dijelovima k.č. 3856, 3841, 3853/1, 3853/2, 3853/4, 3819, 3820, 3821, 3822/1, 3823/1, 3837, 3838, 3836 i 4030, 3336/1, 3335 i 3334/1, 2022, 2003, 2004, 2002, 2006, 2007 i 2008, sve u k.o. Krk-grad, te k.č. 1502/3, 1502/1, 1502/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1493, 1494, 1492, 1491, 1489, 1486/5, 1477, 1486/2, 1486/3, 1486/1, 1481/5, 1481/4, 1481/2, 1481/1, 1439/2, 1439/3, 1998, 1437/5, 1432/2, 1437/3, 1437/2, 1435, 1595, 1397, 1394/27, 1406/6, 1406/5, 1406/2, 1406/1, 1404, 1958/1 , 1324/4, 1324/5, 1054, sve u k.o. Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk
DATUM OBJAVE 11.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac" - faza 4, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 21.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac"- faza 3, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 21.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i parka na česticama i dijelovima čestica k.č. 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10357, 10359/1, 10359/2, 10398, sve k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK iz Krka, Trg bana J. Jelačića 5
DATUM OBJAVE 19.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1482/5, 1483/1, 1485/4, 1485/3, 1486/1, 1486/10, 1486/8, 1486/11 k.o. Krk i dijelovima k.č. 3385/1, 3387, 3386/1, 3388, 3391, 3390, 3405, 3404/2, 3407, 3406, 3407, 3441/3, 3441/2, 3440, 3441, 3442, 4029/1, 3446/7 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2
DATUM OBJAVE 16.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 4562, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4562, 4564, te dijelova k.č. 4560, 4565,4566, 4567, 4570, sve u k.o. Punat) po zahtjevu investitora Nikole Žica iz Punta, Drena 14
DATUM OBJAVE 14.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju obalne šetnice, na k.č. i dijelovima k.č. 10897, 10898, 10899, 10900 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA OMIŠALJ iz Omišlja, Prikešte 13
DATUM OBJAVE 18.09.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS Ponikve-PKV Lizer na česticama k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 17.09.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda CS Ponikva-PK Muraj na česticama k.č. 2500/1, 2512, 2513, 2500/49, 2470/2, 2468/2, 2468/1, 2467, 2466, 2464, 4446/1, 2873/1, 2873/7, 2873/8, 2869, 2871, 2963/1, 2963/2, 2964/1, 2964/3, 2966/8, 2966/7, 2966/6, 2966/16, 2966/4, 4165/91, 2966/1, 2969, 2966/2, 4441, 4165/4, 4165/3, 4162/3, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 07.09.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice, visine Po + P + 1 na k.č. 1334/9, k.o. Sveti Anton (koja će se fomirati od dijela k.č. 1334/1, k.o. Sveti Anton), po zahtjevu stranaka Željka Šepić iz Slovenije, Novo Mesto, Brod 32 i Tomislava Gorjup iz Slovenije, Novo Mesto, Češča Vas 22b
DATUM OBJAVE 04.09.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izgradnja sabirne ulice SU 15 na dijelovima k.č. 4981/2, 4976/4, 4981/1, 4980, 4979, 4978/2, 4978/1, 4977/2, 4977/1, 4975, 4973/2, 4973/1, 4972/2, 4972/1, 4971/1, 4971/4, 4971/3, 6116, 4970/3, 4970/1, 4969, 5145, 5146/1, 6110/1, 4941, 4942, 4943, 4964/2, 4964/1, 4963/2, 4963/1, 4946, 4962, 4961, 4960, 4959, 4957/2, 4957/4, 4965, 4966/1, 4966/2, 4967/1, 4967/4, 4968/1, 4968/3, 4968/6, 4968/4, 4990, 4987, 4986, 4985, 4984, 4982, 4981/1, 4956 i 4971/2, k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu investitora Općine Punat
DATUM OBJAVE 07.07.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane ceste i pješačke staze u naselju Porat, na k.č. 1492/64 i dijelovima k.č. 1491/66, 1491/2, 1491/48, 1491/64, 1491/56, 1491/49, 1491/50, 1492/25, 1492/24, 1491/55, 1492/63, 1491/37 k.o. Sv. Anton, investitora Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, zastupane po Davoru Pečariću, Kastav, Tometići 2
DATUM OBJAVE 27.05.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda PK Muraj-Dunat na česticama k.č. 2500/1, 4438/1, 4450, 4452/1, 1879/2, 1878, 1879/5, 1879/6, 1877, 1543/1, 1543/5, 1543/2, 1543/3, 1542, 1543/4, 1541, 1523/2, 1522/5, 1536, 1535/10, 1535/5, 1535/6, 1535/4, 1528/19, 1528/18, 1555/1, 1528/15, 1528/5, 1529/2, 1529/13, 4452/4, 1560/11, 1565/1, 1569/1, 1478/1, 4457/1, 4457/2, 746, 747/1, 747/2, 750/3, 768, 769, 836, 4457/6, 835/7, 835/6, 835/3, 835/5, 779, 783/1, 783/2, 780/3, 780/8, 780/9, 789/2, 788, 787/9, 790, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 20.05.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, za zahvat u prostoru rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Dunat – VS Punat na k.č. . 707/4, 435, 436/1, 439, 438/2, 447, 4456, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, 624, 543/1, 4458, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 549/2, 549/3, 550, 551, 419/1, 395/1, 557/1, 557/2, 562/1, 384, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 4457/5, 380/3, 380/4, 380/12, 380/14, 380/15, 378/5, 378/7, 378/11, 377/4, 377/5, k.o. Kornić, te k.č. 3763/4, 3763/10, 3763/13, 3763/14, 3763/20, 3761/2, 3761/3, 3761/4, 3761/5, 3761/6, 3761/17, 3761/18, 3761/19, 3761/44, 3761/45, 3761/48, 3761/52, 3761/55, 3761/65, 3766/14, 3722/1, 3722/2, 3721, 3719/1, 3719/4, , 3718/2, 3718/3, 3717/1, 3717/2, 3716/3, 3716/5, 3715/1, 3715/4, 3715/5, 3714, 3712/3, 3711/1, 3711/2, 3710, 3709/1, 3709/4, 3709/5, 3708/7, 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2,3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve čestice u k.o. Punat
DATUM OBJAVE 06.05.2015.

Preuzimanje

Javni poziv starnkama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija raskrižja županijske ceste ŽC 5125 (ulica GMU1, GMU2 i SU2) u kružno raskrižje u naselju PUNAT, na dijelovima k.č. 8590/2, 9038/2, 8590/1, 8590/4, 8590/5, 8590/3, 9038/4, 9038/26, 9038/74, 9038/73, 9038/72, 9038/71, 9038/70, 9038/69, 9038/68, 9038/67, 9038/66, 9038/65, 9038/64, 9127, 8802, 8801, 8797, 8794/3, 8787, 8786/2, 8779, 8599/3, 8598, 8597, 8596/2, 8596/1, 8595/2, 8595/1, 8594/2, 8594/1, 8593, 8606/1, 8607/1, 8611/1, 8612/4, 8612/5, 8590/6, 8613/4, 8589/3, 8579/2, 8603/1, 8602/1, 8601/1, 8603/3, 8602/2, 8601/2, 8603/4, 8603/3, 8604/2, 8604/3, 8666/3, 8666/2, 8665/4, 8665/3, 8653/1, 8654/1, 8653/2, 8659, 8660, 8760, 8761, 8762, 8763, 8657 i 8658 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražila stranka ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE iz Rijeke, Nikole Tesle 9/X
DATUM OBJAVE 06.05.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda VS Baška – naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova,investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 06.05.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 3910 k.o. Baška (dijelovi k.č. 3910, 3911/1, 3911/2, 3909, 3908/1 k.o. Baška), naselje Jurandvor, investitora Ilija Augustinović, Baška, Zagrebačka 51
DATUM OBJAVE 27.04.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kolektora sanitarne kanalizacije na k.č. na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 08.04.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje, na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 20.03.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodovoda Lizer-Krk, povodom zahtjeva PONIKVE VODA d.o.o. Krk.
DATUM OBJAVE 27.2.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:  izgradnja nerazvrstane ceste i dijelovi ostalih ulice na području Kartec u Gradu Krku na dijelovima k.č. 3855, 3856, 3854, 3849, 3848, 3847, 3850, 3843/2, 3851 i 3843/1, sve u k.o. Krk - grad, po zahtjevu investitora Grad Krk
DATUM OBJAVE 27.2.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
DATUM OBJAVE 27.2.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: nerazvrstana cesta - kolno - pješačka površina na dijelovima k.č. 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2338/4, 2338/5, 2331, 2330, 2329, 2328, 2326/2, 2325/2, 2325/3, 2320/4, 2319, 2337, 2336, 2351, 2352, 2350, 2348, 2347, 2346, 2344, 2340, 2344, k.o. Baška – nova u naselju Baška, investitora Općina Baška
DATUM OBJAVE 11.2.2015.

Preuzimanje
2014. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nerazvrstane ceste oznake U-5.2 u poslovnoj zoni 29, na predjelu Sv. Petar u Krku, na k.č. 1244/2, 1246/18, 1246/19, 1249/6 i 1249/7 k.o. Krk., investitora Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2
DATUM OBJAVE 22.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupnog puta u naselju Kornić, na dijelovima k.č. 1566/2 i 1567/1 k.o. Kornić, investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2
DATUM OBJAVE 28.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14.
DATUM OBJAVE 13.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju spojne ceste Poslovna zona "Pušća-Bjanižov" u Omišlju, na k.č. 1515/1 k.o. Omišalj-Njivice, investitora Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13
DATUM OBJAVE 05.11.2014.

Preuzimanje

Javni poziv u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole Klasa UP/I-350-05/13-03/74 od 17.03.2014. godine, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zahvat u prostoru izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Malinskoj na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović
DATUM OBJAVE 06.10.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja  vodoopskrbe visoke zone naselja Vrbnik na k.č. 4855/2, 4854, 1075, 1108, 1112, 9716, 1335/1, 1335/2, 1150/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1305, 1307/2, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1313, 1318, 1323, 1339, 1341, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1362, 1369, 1370/2, 1371, 1372, 1373/2, 1373/3,  1373/4, 595/1, 595/2, 600, 604/1, 604/2, 604/3, 607, 618, 622, 640/2, 643, 644, 656/1, 656/2, 658, 666/2, 667, 668, 2468/1, 445/2 i 440/2 k.o. Vrbnik
DATUM OBJAVE 10.9.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kv Turči 2, investitora HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka
DATUM OBJAVE 24.6.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2, k.o. Poljica , te k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541, k.o. Linardići, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk.
DATUM OBJAVE 30.6.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju nerazvrstane ceste planske oznake OU (ostale ceste) u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1029/3, 1029/4 i 1058/3 k.o. Krk i dijelovima k.č. 2207/1, 2207/4, 2207/5 i 2208 k.o. Krk-grad (k.č. 1057/1, 1057/3, 1057/4 i 1058 k.o. Krk), investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.
DATUM OBJAVE 21.8.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu