Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pročelnica / Kontakt
izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković
Životopis IZV.PROF.DR.SC. KORALJKA VAHTAR – JURKOVIĆ rođena je u Puli. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet graditeljskih znanosti završila je u Rijeci, a Poslijediplomski znanstveni studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam/urbanističko i prostorno planiranje. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, članica znanstvenog projekta Urbanističko i pejzažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture.
Kontakt podaci

Riva 10/I

51000 Rijeka Rijeka

T +385 51 351-202

F +385 51 351-203

E graditeljstvo@pgz.hr

W http://graditeljstvo.pgz.hr/

Pitajte nas

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
– vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
– izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
– izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
– koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
– vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
– davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
– vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;
– obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko- goranske županije;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnosi na:

– utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
– izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
– izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;
– u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
– izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);
u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
– provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
– davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
– donošenje privremenog rješenja,
– stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;
– određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
– u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
– utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
– područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
– obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
– prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;
– obavljanje nadzora zakonitosti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade i odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
– rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi;
– izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i iz imovinsko-pravnih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

MjestoPrijem stranakaTelefon
Rijeka
Riva 10, 1. kat

ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati
051/351-202
051/351-206

Crikvenica
Kralja Tomislava 85, Crikvenica
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

051/351-362
Delnice
Trg 138.brigade HV 4, Delnice
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 18 sati

Delnice:
051/351-402
Vrbovsko:
051/351-442
Čabar:
051/351-422
Krk
Trg bana Jelačića 3, Krk
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 18 sati

051/351-322
Mali Lošinj
Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 17 sati
051/351-342
Opatija
Maršala Tita 4, Opatija
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati

051/351-382
Rab
Palit 71
(zgrada “Merkur”, Poslovni centar “Mali Palit”)
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati
srijedom od 7.30 do 18 sati

051/351-302

Više informacija o djelatnosti u domeni UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša kao i uvid u stanje rješavanja Vaših predmeta možete pronaći na stranicama graditeljstvo.pgz.hr.

BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Rijeka
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Crikvenica
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Delnice
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Krk
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Mali Lošinj
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Opatija
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akta – Rab

Projekti i programi

1/1
1/1

Privici