Djelokrug

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se njihov djelokrug i ustrojstvo. Na temelju tog Zakona i Statuta PGŽ, Županijska skupština u studenom 2019. donijela je Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ kojime su definirane djelatnosti i nosioci poslova. Istom odlukom definirano je i preuzimanje poslova Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, od 1. siječnaj 2020. godine.

Djelokrug