Ured unutarnje revizije

Voditeljica unutarnje revizije / Kontakt
Tamara Carević-Baraba, dipl. oec.
Životopis Rođena je u Rijeci, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Ekonomski fakultet, smjer Međunarodna razmjena. U Primorsko-goransku županiju došla je s mjesta voditelja regije Istra i Kvarner u komercijalnoj banci. U Županiji je obavljala poslove savjetnice župana, pomoćnice pročelnika, privremene pročelnice Upravnih odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, te Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. Od 2014. godine obavlja poslove u Uredu unutarnje revizije. Stručno je ovlašteni revizor za javni sektor.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/II

51000 Rijeka

T +385 51 351-640

E unutarnja.revizija@pgz.hr

Pitajte nas

U uredu unutarnje revizije obavljaju se poslovi neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje revizija te pružanje savjetodavnih usluga. Pojedinačne unutarnje revizije pokreću se temeljem godišnjeg plana unutarnje revizije donesenog od strane Župana, a iznimno se mogu obavljati na temelju zahtjeva Župana ili na temelju zahtjeva za sudjelovanje u revizijama horizontalnih i vertikalnih procesa.

Poslovi uključuju:

– izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije,
– provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva,
– provedbu unutarnje revizije u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama,
– upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,
– izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća,
– izradu Mišljenja unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
– praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji i njihovih učinaka,
– suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju,
– obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana.

Dokumenti

Razno