Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Pročelnica / Kontakt
mr. sc. Edita Stilin
Životopis Mr. sc. EDITA STILIN rođena je u Novom Vinodolskom. Magistrica je odgojnih znanosti. Osnovnu i srednju školu te Filozofski fakultet završila je u Rijeci. Radila je kao pedagog u nekoliko osnovnih škola Primorsko-goranske županije, a 1993. postaje ravnateljicom Doma učenika Sušak u Rijeci gdje ostaje 20 godina. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova. Dobitnica je državne nagrade "Ivan Filipović" i godišnje nagrade Grada Rijeke.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/I

51000 Rijeka

T +385 51 351-882

E obrazovanje@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
– stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač;
– analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
– planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;
– planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikuluma – iznad zakonskog standarda u školstvu;
– obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za ustanove školstva;
– planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;
– suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
– suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
– utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole;
– privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;
– izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
– donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;
– poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;
– izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;
– vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;
– raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;
– rješavanje zahtjeva za ostvarenja prava djece smrtno stradalih osoba (pirotehničari i s njima izjednačene osobe) na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Projekti i programi

1/1
1/1

Obrasci

Adrese

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Veleučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci