Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

pročelnica / Kontakt
Izabela Linčić Mužić dipl. iur.
Životopis Izabela Linčić Mužić rođena je 1983. godine. Po struci je diplomirana pravnica Sveučilišta u Rijeci koja je većinu karijere provela u sektoru brodogradnje. Radila je kao pravnica i voditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova. Stručna je u poslovima javne nabave, provođenja europskih projekata, izmjene prostornih planova i posebice u pitanjima vezanim uz pomorsko dobro.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/III

51000 Rijeka

T +385 51 351-952

F +385 51 351-953

E pomorstvo@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je s dvije unutarnje ustrojstvene jedinice te su srodni poslovi i zadaci funkcionalno razvrstani prema skupinama djelatnosti:
1. pomorsko dobro i koncesije
2. promet i veze

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;
– provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;
– provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;
– davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
– praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;
– planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;
– brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;
– poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;
– poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;
– poticanje programa i projekata u cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:
– izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;
– poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;
– poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;
– praćenje realizacije;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
– predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;
– izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe;

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorstva, prometa i veza koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

OBAVIJEST

Obaviještavaju se osobe s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno 60 ili više posto oštećenja donjih ekstremiteta, koje ostvaruju pravo na znak pristupačnosti odnosno pravo na parkiranje na posebno označenim mjestima, da sa danom 15. studeni 2023. godine, prestaje nadležnost Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze u Rijeci, u Primorsko goranskoj županiji, za izdavanjem znaka pristupačnosti odnosno parkirališne karte za osobe s invaliditetom. U ” Narodnim novinama ” broj 133/2023, od dana 07. studeni 2023. godine, donesenen je Zakon o povlasticama u prometu ( stupa na snagu 15. studeni 2023. godine) kojim nadležnost i pravo na izdavanjem znaka pristupačnosti odnosno parkirališne karte za osobe s invaliditetom, preuzima AKD – ” Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko ” d.o.o., Savska cesta 31, Zagreb.

Kontakt AKD, Savska cesta 31, Zagreb, telefon 01/3657610, E-mail: akd/akd.hr

Projekti i programi

1/1
1/1

Obrasci

Dokumenti

Razno