Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

pročelnica / Kontakt
Izabela Linčić Mužić dipl.iur.
Životopis Izabela Linčić Mužić rođena je 1983. godine. Po struci je diplomirana pravnica Sveučilišta u Rijeci koja je većinu karijere provela u sektoru brodogradnje. Radila je kao pravnica i voditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova. Stručna je u poslovima javne nabave, provođenja europskih projekata, izmjene prostornih planova i posebice u pitanjima vezanim uz pomorsko dobro.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/III

51000 Rijeka

T +385 51 351-952

F +385 51 351-953

E pomorstvo@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je s dvije unutarnje ustrojstvene jedinice te su srodni poslovi i zadaci funkcionalno razvrstani prema skupinama djelatnosti:
1. pomorsko dobro i koncesije
2. promet i veze

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;
– provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;
– provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;
– davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
– praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;
– planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;
– brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;
– poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;
– poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;
– poticanje programa i projekata u cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:
– izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;
– poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;
– poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;
– praćenje realizacije;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
– predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;
– izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe;
– donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorstva, prometa i veza koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Projekti i programi

1/1
1/1

Obrasci

Dokumenti

Razno