Koncesioniranje pomorskog dobra

01.01.2020


Koncesija
 je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta. Koncesijska prava i obveze nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji.

Preduvjet za pokretanje postupka davanja koncesije je određena granica pomorskog dobra na lokaciji te upisane čestice kao pomorsko dobro u zemljišne knjige. Inicijativa za dodjelu koncesije mora biti usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom. Koncesija se može dati za gospodarsko korištenje (na temelju javnog prikupljanja ponuda) i posebnu upotrebu pomorskog dobra (na zahtjev). Koncesija se daje na lučko i vanlučko područje, na period od 5 do 99 godina.

Nadležnost za davanje koncesija županijskog značaja na rok od 5 do 20 godina ima Županijska skupština PGŽ, uz prethodno mišljenje stručnog tijela za ocjenu koncesija i provedenog javnog natječaja.

Godišnja koncesijska naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio koncesijske naknade određen je metrima zauzete koncesionirane površine. Promjenjivi dio naknade određen je u postotnom iznosu od ukupnog godišnjeg prihoda koncesionara.

Provedba davanja koncesije
Zainteresirana stranka postupak dobivanja koncesije za gospodarsko korištenje pokreće pismom inicijative. Uz pismo je potrebno priložiti:
– dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se traži koncesija
– prijedlog o opsegu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na snimci stvarnog stanja u HTRMS sustavu s površinom izraženom u četvornim metrima
– idejno rješenje (prema detaljnom planu)
– dokaze o podmirenju obaveze iz ranijih koncesija
– izjava da do sada koncesija nije oduzimana.

Poslije provedenoga prethodnog postupka provodi se javno prikupljanje ponuda.
Dokumentacija koja se dostavlja na javno prikupljanje ponuda propisana je u članku 18. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/4, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Za sve detalje obratite se Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumenti
Razno


Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.