Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove

pročelnica / Kontakt
Branka Mimica dipl. iur.
Životopis BRANKA MIMICA, rođena je u Splitu, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet. U Županiju je došla iz realnog sektora na pravne poslove u upravnom tijelu nadležnom za poslove pomorstva, prometa i veza. Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je obavljala poslove i voditelja pododsjeka za javnu nabavu. Od 2011. godine obavlja poslove voditelja Službe za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/V

51000 Rijeka

T +385 51 351-822

F +385 51 351-803

E ouipp@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;
– izradu izvješća o rješavanju predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
– izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red, kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;
– provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;
– stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;
– ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;
– obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;
– uredsko poslovanje upravnih tijela Županije;
– razvoj i održavanje informatičkog i telekomunikacijskog sustava Županije;
– planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu;
– sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;
– nabavu, implementaciju i održavanje informatičkih i telekomunikacijskih uređaja, opreme i materijala za zajedničke potrebe upravnih tijela;
– obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

– promjenu osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune te poništenje upisa u državnim maticama;
– vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;
– pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
– vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste;
– rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
– vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave;
– osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga i registar zaklada Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i zaklada;
– vođenje registra udruga i registra zaklada;
– vođenje zbirke isprava udruga i zbirke isprava zaklada te izdavanje izvadaka iz istih;
– provođenje postupka likvidacije udruga i zaklada;
– provođenje postupka brisanja udruga i zaklada iz registra udruga i registra zaklada;
– upis stranih udruga i stranih zaklada u registar stranih udruga i registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i registar stranih zaklada te prestanak djelovanja stranih udruga i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga i registra stranih zaklada, vođenje zbirke isprava stranih udruga i zbirke isprava stranih zaklada te izdavanje izvadaka iz istih;
– nadzor nad radom udruga i nadzor nad prijavom podataka u registar zaklada;
– odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;
– određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primatelja akata na području Županije.

Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove obavlja i druge poslove iz područja službeničkog sustava, uredskog poslovanja, opće uprave, matičarstva i besplatne pravne pomoći koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

MjestoPrijam stranakaTelefon
Rijeka, Slogin kula 2Radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-822

051/354-254; 051/354-339 (besplatna pravna pomoć)
Rijeka, Riva 10Pisarnica radnim danom od 8,30 do 15,30, a opća uprava i udruge radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-200 (pisarnica)

051/354-195 (opća uprava)

051/354-199 (udruge)
Crikvenica, Kralja Tomislava 85Pisarnica radnim danom od 8,30 do 15,30, a opća uprava i udruge radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-360 (pisarnica)

051/354-413 (opća uprava i udruge)
Čabar, Zaobilaznica 1Pisarnica radnim danom od 7,30 do 14,30, a opća uprava i udruge radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/354-628 (pisarnica)

051/354-628 (opća uprava i udruge)
Delnice, Trg 138. brigade HV 4Pisarnica radnim danom od 7,30 do 14,30, a opća uprava, udruge i besplatna pravna pomoć radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-405 (pisarnica)

051/354-646 (opća uprava i udruge)

051/354-635 (besplatna pravna pomoć)
Krk, Trg bana Jelačića 3Pisarnica radnim danom od 7,30 do 14,30, a opća uprava i udruge radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-328, 051/354-354 (pisarnica)

051/354-342 (opća uprava i udruge)
Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7Pisarnica radnim danom od 7,30 do 14,30, a opća uprava, udruge i besplatna pravna pomoć radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-347 (pisarnica)

051/354-664 (opća uprava i udruge)

051/354-663 (besplatna pravna pomoć)
Opatija, M. Tita 4Pisarnica radnim danom od 8,30 do 15,30, a opća uprava i udruge radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/351-380 (pisarnica)

051/354-681 (opća uprava i udruge)
Rab, Palit 71Radnim danom od 7,30 do 14,30051/351-305 (pisarnica)
Rab, “Knežev dvor”, Trg Municipium Arba 2Radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/354-609 (opća uprava i udruge)

051/354-604 (besplatna pravna pomoć)
Vrbovsko, ulica Dobra 4Radnim danom (osim četvrtka) od 8,30 do 14,00051/354-618 (opća uprava i udruge)