Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

pročelnica / Kontakt
Alessandra Ban dipl. oec.
Životopis Alessandra Ban rođena je 1967. godine. Titulu diplomirane ekonomistice, smjer međunarodna razmjena, stječe na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Posjeduje bogato iskustvo na rukovodećim pozicijama u realnom sektoru u području telekomunikacija. Tijekom karijere se redovito usavršavala u područjima strateškog upravljanja, pregovaranja, javnog nastupa i upravljanja projektima.
Kontakt podaci

Riva 10/III

51000 Rijeka

T +385 51 351-260

F +385 51 351-263

E gospodarstvo@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;
– praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
– suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;
– praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede poduzetništva, turizma i šumarstva;
– praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
– praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
– predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
– primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta, te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
– primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;
– izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih;
– izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
– utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
– utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;
– razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
– utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
– utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
– izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;
– utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;
– utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine;
– izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;
– donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga prestanka zadruge u zakonom propisanim slučajevima;
– utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
– obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
– izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva, ruralnog razvoja, turizma, poduzetništva poljoprivrede, lovstva i šumarstva koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost

Podaci o mjestima rada, uredovnom vremenu i kontakt podaci

Mjesto radaPrijam stranakaTelefon i e-Mail
Odsjek za poduzetništvo i
ruralni razvoj Rijeka, Riva 10
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-351-260
E: gospodarstvo@pgz.hr
Odsjek za gospodarstvo i
turizam
Rijeka, Riva 10
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-173 – informacije za obrt/domaću radinost/sporedno zanimanje/minimalno tehničke uvjete
354-174 – informacije za ugostiteljstvo i turizam
E: gospodarstvo.rijeka@pgz.hr
Mjesto rada Crikvenica,
Kralja Tomislava 85, 51260
Crikvenica
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354 –687, 051-354-688 i 051-354-698
E:
gospodarstvo.crikvenica@pgz.hr
Mjesto rada Čabar,
Zaobilaznica 1, 51306 Čabar
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-625
E: gospodarstvo.cabar@pgz.hr
Mjesto rada Delnice,
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-640
E: gospodarstvo.delnice@pgz.hr
Mjesto rada Krk,
Trg bana Josipa Jelačića 2,
51500 Krk
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-350, 347, 353, 360
E: gospodarstvo.krk@pgz.hr
Mjesto rada Mali Lošinj,
Riva lošinjskih kapetana 7,
51550 Mali Lošinj
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-660, 655
E: gospodarstvo.losinj@pgz.hr
Mjesto rada Opatija,
Maršala Tita 4, 51410
Opatija
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354- 670, 676,677
E: gospodarstvo.opatija@pgz.hr
Mjesto rada Rab,
Trg Municipium Arba 2,
51280 Rab
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-600,601
E: gospodarstvo.rab@pgz.hr
Mjesto rada Vrbovsko,
Dobra 4, 51326 Vrbovsko
Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00
petak 8.30-11.00
T: 051-354-615
E: gospodarstvo.vrbovsko@pgz.hr

BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

Prijedlozi i pritužbe na rad upravnog odjela mogu se podnijeti u pisanom obliku na adresu Odjela, putem e-maila na e-mail adresu: gospodarstvo@pgz.hr ili ubaciti u sandučić koji se nalazi u službenim prostorijama u svakom mjestu rada.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije izradio je aplikaciju za potrebe praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na našem području.

Projekti i programi

1/1
1/1

Privici

Adrese

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.
Žičara Učka d.o.o.
Gospodarsko socijalno vijeće
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma
Turistička zajednica Kvarnera – TZK
Hrvatska turistička zajednica – HTZ
Hrvatska gospodarska komora – HGK
Obrtnička komora PGŽ – OKR