Upravni odjel za zdravstvo

privremena pročelnica / Kontakt
Silvia Hunjadi Korošec
Životopis Silvia Hunjadi Korošec rođena je 1979. godine u Vinkovcima. Osnovnu i srednju školu završila je u Crikvenici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Menedžment. Pri istom fakultetu završava i poslijediplomski specijalistički studij. Radno iskustvo je stekla u različitim granama ekonomije u realnom i javnom sektoru. U Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije radi od 2017. godine, a do 2023. godine na radnom mjestu voditeljice za ekonomske poslove i projekte.
Kontakt podaci

Riva 10/III

51000 Rijeka Rijeka

T +385 51 351-922

E zdravstvo@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;
koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;
– predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
– donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;
– izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;
– predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);
– organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;
– izradu izvještaja, stručnih podloga i nacrta akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;
– osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;
– pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;
– predlaganje, kandidiranje i provedba projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Projekti i programi

1/1
1/1

Adrese

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Thalassotherapia – Opatija
Thalassotherapia – Crikvenica
Zavod za hitnu medicinu PGŽ
Liječilište Veli Lošinj
Zdravstvena ustanova “Ljekarna Jadran” Rijeka
“Insula” županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Ministarstvo zdravstva

Dokumenti

Razno