Upravni odjel za zdravstvo

Pročelnica / Kontakt
prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.
Životopis PROF.DR.SC. ĐULIJA MALATESTINIĆ, DR.MED., rođena je u Rijeci gdje je završila srednju školu i Medicinski fakultet te znanstveni poslijediplomski studij Zdravstveni informacijski sistemi. Specijalistica je Socijalne medicine i stručnjak u području menadžmenta u zdravstvu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Koautorica je nekoliko sveučilišnih udžbenika, niza znanstvenih radova i projekata.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/I

51000 Rijeka Rijeka

T +385 51 351-922

F +385 51 351-923

E zdravstvo@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;
koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;
– predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
– donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;
– izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;
– predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);
– organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;
– izradu izvještaja, stručnih podloga i nacrta akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;
– osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;
– pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;
– predlaganje, kandidiranje i provedba projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Projekti i programi

1/1
1/1

Adrese

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Thalassotherapia – Crikvenica
Thalassotherapia – Opatija
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo hrvatskih branitelja

Dokumenti

Razno