Člankom 30. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08 – u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Zakonom o zaštiti prava pacijenata određuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava. Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije („Službene novine“ br.20/05 i 35/07) kojom je osnovano Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno radno tijelo Županijske skupštine. Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

– prati primjenu propisa na području Primorsko-goranske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata
prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije
– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije
– bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
– podnosi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu – obavještava javnost o povredama prava pacijenata
– obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašteno je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici od 25. lipnja 2020. godine donijela Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji, kojom su za članove Povjerenstva imenovani:

prim.dr.sc. Ira Pavlović-Ružić, za predsjednicu
Sanja Filipović, za članicu
Lovorka Pandur, za članicu
Hana Kalac, za članicu
Karla Kotulovski, za članicu

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, tel: 351-922, fax: 351-923 sa ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Primorsko-goranske županije. Povjerenstvo se saziva po potrebi, na temelju zaprimljenih pritužbi. Pritužba se podnosi u pisanom obliku na adresu: Primorsko-goranska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, 51 000 Rijeka ili na službenu e-mail adresu Povjerenstva.

Sa ciljem što učinkovitijeg rješavanja zaprimljenih pritužbi, upućujemo pacijente da se uz pritužbe priloži cjelokupna medicinska dokumentacija.